OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Usługi przeglądów budowlanych przeprowadzanych do 31 maja oraz do 30 listopada (zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) w budynkach Portu Lotniczego Łódź

I. Ogólne

Zapraszamy Państwa do udziału w postępowaniu (przetargu), które zostanie przeprowadzone w trybie aukcji elektronicznej ("ERMMA", aukcja angielska odwrócona) 05. 05. 2017 13:00. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), na podstawie wyłączenia stosowania tej ustawy z art. 4 pkt 8 ustawy. Niniejsza aukcja elektroniczna zostanie przeprowadzona na podstawie przepisów "Regulaminu udzielania zamówień", przyjętego Zarządzeniem Nr 20/2007 Prezesa Zarządu Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. z dnia 28 sierpnia 2007 r., wraz z ostatnią zmianą wynikającą z Uchwały Nr 2/2014 Zarządu Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. z dnia 30 kwietnia 2014 r. (dalej: "Regulamin").

W przypadku zainteresowania naszą ofertą, proszę przeczytać poniższe informacje dotyczące przetargu oraz proszę wypełnić Zgłoszenie, które znajduje się w części II. Zgłoszenie tego Zaproszenia.

Po uzupełnieniu zgłoszenia, gdzie wybierzecie sobie Państwo swój login i hasło, zostanie wysłany na e-mail dziesięciocyfrowy klucz dostępu, i dopiero z tymi danymi można wejść do sali e-aukcyjnej, która znajduje się pod adresem: https://lodzairport.proebiz.com.

Łódź, dnia: 14. 04. 2017 15:00

Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.
--------------------
Andrzej Smulik
Kierownik Sekcji Dozoru technicznego
telefon: (+48) 601 406 744
e-mail: a.smulik@airport.lodz.pl
--------------------
Ilona Wysokińska
Specjalista ds. Projektów i Przetargów
telefon: (+48) 571 29 11 33
e-mail: i.wysokinska@airport.lodz.pl

Ogłoszenia i przetargi Portu Lotniczego Łódź – strona informacyjna

Strona internetowa Portu Lotniczego Łódź

Biuletyn Informacji Publicznej Portu Lotniczego Łódź
Tisk
Nahoru

OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Usługi przeglądów budowlanych przeprowadzanych do 31 maja oraz do 30 listopada (zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) w budynkach Portu Lotniczego Łódź

II. Zgłoszenie

Do wzięcia udziału w aukcji elektronicznej niezbędne jest uzupełnienie zgłoszenia, które można otworzyć TUTAJ.

Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na podany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej dziesięciocyfrowy klucz dostępu.

Przed uzupełnieniem zgłoszenia prosimy o sprawdzenie ustawienia Państwa przeglądarki. Więcej informacji znajdą Państwo w części IX. Instrukcje.
Tisk
Nahoru

OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Usługi przeglądów budowlanych przeprowadzanych do 31 maja oraz do 30 listopada (zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) w budynkach Portu Lotniczego Łódź

III. Przebieg e-aukcji / Harmonogram

Przetarg zostanie zrealizowany formą "ERMMA" (angielska aukcja odwrócona). Po zgłoszeniu uczestnika do przetargu, zostanie przesłany uczestnikowi klucz dostępu.

ETAPY E-AUKCJI
E-aukcja składa się z trzech etapów:
 • Runda wstępna, podczas której należy zalogować się do systemu, wybrać swój login i hasło, wprowadzić ofertę (którą będzie można zmienić podczas Rundy aukcyjnej); wprowadzenie oferty oznacza wprowadzenie w systemie aukcyjnym do zakończenia Rundy wstępnej (do 27. 04. 2017 12:00) ceny brutto za całość zamówienia. W przypadku braku wprowadzenia oferty przez Wykonawcę w tej rundzie, Zamawiający nie wzywa Wykonawcy do wprowadzenia ceny brutto - taką ofertę (wypełnienie przez Wykonawcę zgłoszenia bez wprowadzenia oferty) traktuje się jako niezłożoną.
  Runda wstępna trwa od 14. 04. 2017 15:00 do 27. 04. 2017 12:00.
 • Runda kontrolna, podczas której Zamawiający dokona kontroli ofert. W jej czasie Wykonawcy nie mają możliwości wprowadzania zmian w ofertach, mogą jednak sprawdzać czy nie występują problemy techniczne z udziałem w aukcji. W razie zaistnienia problemów bądź wątpliwości należy skontaktować się z Houston PROebiz – wsparciem technicznym aukcji (informacje kontaktowe dostępne są pod spisem części Ogłoszenia, po lewej stronie panelu) lub administratorem wskazanym w części VII. Kontakt / Dane Zamawiającego.
  Runda kontrolna rozpocznie się 27. 04. 2017 12:00 i zakończy się 05. 05. 2017 13:00.
 • Runda aukcyjna, podczas której odbywa się elektroniczna licytacja i można składać kolejne oferty (postąpienia), przy czym: własną ofertę można tylko obniżać i nowa wartość oferty nie może być identyczna z obecną wartością minimalną. Klasyfikacja ofert odbywa się na bieżąco, każdy oferent otrzymuje na bieżąco informację o swojej klasyfikacji, jak również o warunkach najkorzystniejszej oferty. Zasady postępowania w czasie tej rundy opisane w części IX. Instrukcje.
  Runda aukcyjna została zaplanowana od 05. 05. 2017 13:00 do 05. 05. 2017 13:47.
MINIMALNY I MAKSYMALNY KROK POSTĄPIENIA
 • Krok minimalny obniżenia ceny: cenę można obniżać minimalnie o 0.10 % (minimalny krok obniżenia ceny jest w stosunku do ceny pozycji uczestnika);
 • Krok maksymalny obniżenia ceny: cenę można obniżać maksymalnie o 50.00 % (maksymalny krok obniżenia ceny jest w stosunku do ceny pozycji uczestnika).
ZASADY ZAKOŃCZENIA AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
Aukcja elektroniczna (Runda aukcyjna) przewidziana została na 20 min. Runda ta będzie każdorazowo przedłużana o 2 min. po jakiejkolwiek zmianie ceny brutto w ostatnich 2 min. trwania rundy. Ilość przedłużeń Rundy aukcyjnej jest nieograniczona. Czas przedłużenia Rundy aukcyjnej (2 min.) nie sumuje się z czasem pozostałym do jej końca.

WNIOSKI O WYJAŚNIENIE TREŚCI OGŁOSZENIA
Nie później niż przed upływem 3 dni przed zakończeniem Rundy wstępnej Wykonawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres osoby odpowiedzialnej za administrowanie e-aukcją, wskazanej w części VII. Kontakt / Dane Zamawiającego lub za pośrednictwem systemu aukcyjnego mogą składać wnioski (pytania) o wyjaśnienie treści Ogłoszenia lub o jego zmianę. Zamawiający udziela wyjaśnień lub informuje o dokonanych zmianach Ogłoszenia wszystkich Wykonawców, którzy wypełnili Zgłoszenie do e-aukcji, oraz do których Zamawiający wysłał elektroniczną informację o ogłoszeniu e-aukcji. Na wnioski złożone powtórnie w tej samej sprawie odpowiedzi nie udziela się. Wyjaśnienia lub informację o zmianie Zaproszenia Zamawiający przesyła nie później niż do zakończenia Rundy wstępnej. Wnioski złożone po terminie Zamawiający może pozostawić bez odpowiedzi.
Tisk
Nahoru

OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Usługi przeglądów budowlanych przeprowadzanych do 31 maja oraz do 30 listopada (zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) w budynkach Portu Lotniczego Łódź

IV. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia są Usługi przeglądów budowlanych przeprowadzanych do 31 maja oraz do 30 listopada (zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) w budynkach Portu Lotniczego Łódź w okresie 24-miesięcy od dnia zawarcia Umowy zgodnie z poniższym wykazem czynności:
kompleksowe przeprowadzenie okresowej kontroli budynków w Porcie Lotniczym Łódź w okresie do 31 maja, oraz do 30 listopada wraz z przeglądami 5-letnimi zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.), zwanej dalej "Ustawą" oraz ustawą o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw z dnia 10 maja 2007 r. (Dz.U. z 2007 r. Nr 99, poz. 665), w tym w szczególności:
a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu;
b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska;
c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);
d) instalacji odgromowej tj.: instalacji gaśniczej ppoż.;
e) wentylacji mechanicznej, klimatyzacji oraz
f) innych instalacji i urządzeń będących stałym wyposażeniem budynku, służących do użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem

Przeglądy będące przedmiotem zamówienia muszą być przeprowadzane przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, zgodnie z Warunkami udziału w postępowaniu. Osoba dokonująca przeglądów jest zobowiązana niezwłocznie wysłać zawiadomienie o przeprowadzonej kontroli do właściwego organu nadzoru budowlanego. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości osoba dokonująca przeglądów ma obowiązek przesłać do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego kopię protokołu kontroli. Przesłane zawiadomienia muszą zawierać: podstawowe dane o kontrolowanym obiekcie budowlanym, zakres przedmiotowy przeglądów obiektu, instalacji czy urządzeń stosownie do posiadanych uprawnień budowlanych, ocenę możliwości bezpiecznego użytkowania obiektu. Do zawiadomienia należy dołączyć kserokopie posiadanych uprawnień budowlanych i zaświadczenie o przynależności do samorządu zawodowego. Zawiadomienie opracowane przez Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi jest stosowane przez osoby dokonujące okresowych kontroli obiektów zlokalizowanych na terenie województwa łódzkiego.
Osoby dokonujące przeglądów, stosownie do posiadanego rodzaju i zakresu uprawnień budowlanych, zobowiązane są sporządzić odrębne zawiadomienia dla:
- elementów konstrukcji obiektu; tj.: elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektu zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 a) Ustawy;
- instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 b) Ustawy; tj.: instalacji gazowych zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 c) Ustawy:
- przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 c) Ustawy;
- instalacji odgromowej; tj.: instalacji gaśniczej ppoż:
- wentylacji mechanicznej, klimatyzacji;
oraz innych instalacji i urządzeń będących stałym wyposażeniem budynku, służących do użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem.

I. Obiekty, zakresy oraz terminy wykonania przedmiotu zamówienia zgodne z przepisami Ustawy:
1. Budynek Terminala Pasażerskiego (4 przeglądy), w tym:
a) Elementy konstrukcji obiektu,
b) Instalacja odgromowa,
c) Wentylacja mechaniczna + grawitacyjna,
d) Instalacja służąca ochronie środowiska;
- do 31 maja 2017 r. półroczny/5-letni,
- do 30 listopada 2017 r. półroczny,
- do 31 maja 2018 r. półroczny,
- do 30 listopada 2018 r. półroczny.

2. Budynek Terminala GA (2 przeglądy), w tym:
a) Elementy konstrukcji obiektu
b) Instalacja odgromowa
c) Wentylacja mechaniczna + grawitacyjna
- do 30 listopada 2017 r. roczny/5-letni;

d) Elementy konstrukcji obiektu,
e) Instalacja odgromowa,
f) Wentylacja mechaniczna + grawitacyjna,
- do 30 listopada 2018 r. roczny.

3. Budynek kontroli wejść na płytę lotniska B1 (2 przeglądy), w tym:
a) Elementy konstrukcji obiektu,
b) Instalacja odgromowa,
c) Wentylacja mechaniczna + grawitacyjna,
- do 30 listopada 2017 r. roczny/5-letni;

d) Elementy konstrukcji obiektu,
e) Instalacja odgromowa,
f) Wentylacja mechaniczna + grawitacyjna,
- do 30 listopada 2018 r. roczny.

4. Budynek - Hangar Szybowcowy Lotniczy (2 przeglądy), w tym:
a) Elementy konstrukcji obiektu,
b) Instalacja odgromowa,
- do 30 listopada 2017 r. roczny/5-letni.

c) Elementy konstrukcji obiektu
d) Instalacja odgromowa,
- do 30 listopada 2018 r. roczny.

5. Budynek - Hangar Lotniczy Muzeum (2 przeglądy), w tym:
a) Elementy konstrukcji obiektu,
b) Instalacja odgromowa,
- do 30 listopada 2017 r. roczny/5-letni;
c) Elementy konstrukcji obiektu,
d) Instalacja odgromowa,
- do 30 listopada 2018 r. roczny.

6. Budynek zaplecza warsztatowo-garażowego (4 przeglądy), w tym:
a) Elementy konstrukcji obiektu,
b) Wentylacja mechaniczna + grawitacyjna,
c) Instalacja odgromowa,
- do 31 maja 2017 r. półroczny,
- do 30 listopada 2017 r. półroczny,
- do 31 maja 2018 r. półroczny,
- do 30 listopada 2018 r. półroczny.

7. Budynek LPS Lotniskowa Straż Pożarna (2 przeglądy), w tym:
a) Elementy konstrukcji obiektu,
b) Instalacja odgromowa,
c) Wentylacja mechaniczna + grawitacyjna,
- do 30 listopada 2017 r. roczny/5-letni;
d) Elementy konstrukcji obiektu,
e) Instalacja odgromowa,
f) Wentylacji mechaniczna + grawitacyjna.
- do 30 listopada 2018 r. roczny.

Zakresy oraz warunki wykonywania usług znajdują się w następujących załącznikach:
- Wykaz przeglądów 1. Załącznik zaproszenia - Załącznik_nr_1_Wykaz_przeglądów.xls.
- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 2. Załącznik zaproszenia - Załącznik_nr_2_Szczegółowy_opis_przedmiot_zamówienia_przeglądy_2017_2018.docx.
- Wzór umowy 6. Załącznik zaproszenia - Załącznik_nr_6_Wzór_umowy_PRZEGLĄDY_BUDOWLANE.pdf.

Wszelkie informacje oraz dane techniczne znajdują się w plikach 8. Załącznik zaproszenia - Załącznik_nr_8_Terminal_Pasażerski_Instalacja_odgromowa_opis.7z-19. Załącznik zaproszenia - Załącznik_nr_19_LSP_Straznica.7z.
Tisk
Nahoru

OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Usługi przeglądów budowlanych przeprowadzanych do 31 maja oraz do 30 listopada (zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) w budynkach Portu Lotniczego Łódź

V. Warunki Zamawiającego

1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I NIEPODLEGANIE WYKLUCZENIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają nw. warunki:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
2) dysponowania potencjałem technicznym: Zamawiający nie wskazuje żadnych szczególnych warunków w tym zakresie;
3) posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
 1. wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie co najmniej 2 (dwie) usługi polegające na wykonaniu przeglądów rocznych lub pięcioletnich budynków, każda z usług o wartości co najmniej 25 000,00 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy 00/100) złotych netto każda, a usługi te zostały należycie wykonane;
4) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
a) osobą uprawnioną do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie obejmujących projektowanie lub kierowanie robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów: art. 12 ust. 1 pkt 1 uwzględnieniem art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) i / albo ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725) i / albo ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) oraz,
b) osobą uprawnioną do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie obejmujących projektowanie lub kierowanie robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów: art. 12 ust. 1 pkt 1 uwzględnieniem art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) i / albo ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1725) i / albo ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 65) oraz,
c) osobą posiadającą kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu eksploatacji i dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów: art. 12 ust. 1 pkt 1 uwzględnieniem art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) i / albo ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725) i / albo ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadanych kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (tj. Dz.U. z 2003 r. nr 89 poz. 828 z poźn. zm.) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zamawiający dopuszcza aby ww. uprawnienia (pkt a), b) i c)) posiadała jedna lub kilka osób.
5) znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:Zamawiający nie wskazuje żadnych szczególnych warunków w tym zakresie;
6) niepodlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia: z postępowania o udzielenie zamówienia podlegają wykluczeniu:
 1. Wykonawcy, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania nie wykonali Zamówienia udzielonego im przez Spółkę lub wykonali je z nienależytą starannością;
 2. Wykonawcy, którzy znajdują się w sporze ze Spółką, a w szczególności, jeżeli spór dotyczy dostaw, usług lub robót budowlanych wykonywanych przez danego Wykonawcę na rzecz Spółki;
 3. Wykonawcy, którzy nie złożyli wymaganych oświadczeń, dokumentów lub nie spełnili innych wymagań koniecznych dla udziału postępowaniu;
 4. Wykonawcy, których upadłość bądź likwidację ogłoszono, lub w stosunku do których wszczęto postępowanie upadłościowe bądź likwidacyjne;
 5. Wykonawcy będący osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
 6. Wykonawcy będącymi osobami prawnymi, których urzędujących członków organów zarządzających prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
 7. Wykonawcy, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
 8. Wykonawcy, wobec których wszczęte zostało postępowanie o popełnienie przestępstw wymienionych w lit. e i f powyżej.
2. SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA WW. WARUNKÓW
a) Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu przeprowadzona będzie w oparciu o złożone przez Wykonawców oświadczenia i dokumenty zgodne z formuła „spełnia – nie spełnia”.
b) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni wykazać, że warunki określone w pkt. I.3-4 powyżej (warunek posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia) spełniają łącznie.
 • Uwaga (1): W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentów, w których jakiekolwiek kwoty podane zostały w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia wartości w innej walucie niż w złotych polskich – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w tabeli Kursów A, średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego obowiązującej na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
 • Uwaga (2): Zamawiający dopuszcza łączenie stanowisk określonych powyżej przez tę samą osobę, pod warunkiem łącznego spełnienia przez nią warunków określonych powyżej.
 • Uwaga (3): Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień zawodowych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia zawodowe, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65). Na Wykonawcy ciąży obowiązek wykazania równoważności posiadanych uprawnień.
 • Uwaga (4): Przez doświadczenie zawodowe w przypadku osób mających pełnić funkcje, o których mowa powyżej, należy rozumieć okres od daty uzyskania uprawnień zawodowych wskazanych jako wymogi Zamawiającego lub odpowiadających im uprawnień zawodowych do daty upływu terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu.

3. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
a) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia 3. Załącznik zaproszenia - Załącznik_nr_3_Oświadczenie_Wykonawcy_o_spełnianiu_warunków_i_braku_podstaw_do_wykluczenia.pdf.
b) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, potwierdzający, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia 4. Załącznik zaproszenia - Załącznik_nr_4_Wykaz_uslug.pdf.
c) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia 5. Załącznik zaproszenia - Załącznik_nr_5_Wykaz_osób_zmiana_24_04_2017.pdf.
d) Pełnomocnictwo, określające zakres umocowania podpisane przez osobę/-y uprawnioną/-e do reprezentacji Wykonawcy – jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.
e) Wszystkie wymagane dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim, na maszynie, komputerze lub odręcznie w sposób zapewniający czytelność tekstu.
f) Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
g) Wszystkie dokumenty Wykonawcy składają w formie elektronicznej jako zeskanowane dokumenty, na platformie aukcyjnej. Zamawiający wskazuje, że dopuszczalnymi formatami plików są formaty obsługiwane przez oprogramowanie Adobe Acrobat Reader DC (rozszerzenie .pdf).

4. CENA I KRYTERIA WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
a) Wykonawca w e-aukcji podaje cenę brutto za całość zamówienia (z VAT); cena obejmuje całkowity koszt realizacji usług, w tym w szczególności koszty dojazdu do Zamawiającego.
b) Cena brutto za realizację całego zamówienia (24 miesiące świadczenia usług) stanowi kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej; waga kryterium: 100%.
c) System automatycznie przeliczy punktację i ustali pozycję każdego z Wykonawców.
Wpisanie każdej CENY BRUTTO w sali aukcyjnej należy potwierdzić naciśnięciem klawisza ENTER.

5. WARUNKI PŁATNICZE
a) Za wykonanie całego zamówienia (24 miesiące świadczenia usług) Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe brutto, będące wynikiem aukcji elektronicznej, w którym zawiera się należny podatek od towarów i usług (VAT), zgodny z obowiązującymi przepisami.
b) Wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty oraz koszty dojazdu. Wykonawca powinien uwzględnić w wynagrodzeniu wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia, a szczególnie informacje, wymagania i warunki podane w Zaproszeniu.
c) Zamawiający przewiduje płatności, na podstawie faktury VAT/rachunku wystawionej/-ego po zrealizowaniu przez Wykonawcę każdorazowej usługi przeglądów. Płatność faktury VAT/rachunku w terminie 30 dni od dnia jej/jego wystawienia.
d) Podstawą wystawienia faktury VAT/rachunku będzie podpisany przez Zamawiającego lub upoważnionego przez niego przedstawiciela protokołu wykonania usługi.
e) Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania faktury VAT/rachunku Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia wystawienia.

6. FORMULARZ CENOWY
a) Wykonawca, którego oferta w wyniku e-aukcji, została uznana za najkorzystniejszą w terminie 3 dni roboczych od opublikowania przez Zamawiającego informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu w formie elektronicznej (poprzez system aukcyjny lub pocztą elektroniczną e-mail: a.smulik@airport.lodz.pl oraz i.wysokinska@airport.lodz.pl) 7. Załącznik zaproszenia - Załącznik_nr_7_Formularz_cenowy.xls, zwany dalej "Formularzem", w formacie obsługiwanym przez oprogramowanie Microsoft Office Excel (rozszerzenie .xlx /.xlsx), zaktualizowany do ostatecznej wartości jego oferty.
b) Formularz zawierać powinien zawierać:
- wykaz jednostkowych cen brutto,
- wartość brutto dla każdej pozycji zamówienia,
- podsumowanie wartości łącznej oferty cenowej.
c) Łączna wartość brutto wynikająca z Formularza musi być zgodna z wartością oferty uzyskaną w drodze aukcji elektronicznej.
d) Niedostarczenie w terminie lub dostarczenie Formularza w wersji, która nie będzie mogła zostać zaakceptowana przez Zamawiającego (w szczególności: wartość brutto nie będzie zgodna z wylicytowaną w wyniku aukcji albo ceny jednostkowe usług będą zawierać ceny rażąco niskie), Zamawiający będzie traktował jako uchylenie się Wykonawcy od zawarcia Umowy.

7. REALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
a) Usługa przeglądów będzie realizowana przez okres 24 miesięcy od dnia zawarcia Umowy zgodnie z Wykazem przeglądów 1. Załącznik zaproszenia - Załącznik_nr_1_Wykaz_przeglądów.xls oraz ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia 2. Załącznik zaproszenia - Załącznik_nr_2_Szczegółowy_opis_przedmiot_zamówienia_przeglądy_2017_2018.docx.
b) Każdorazowo usługa realizowana będzie wg zapotrzebowania zgłaszanego przez Zamawiającego za pomocą poczty elektronicznej, faksu lub telefonicznie w terminie 5 dni roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od dnia przyjęcia zgłoszenia od Zmawiającego, w godz. 9:00-15:00.
c) Wykonawca zobowiązany będzie stosować się w czasie realizowania zamówienia do wewnętrznych przepisów porządkowych i bezpieczeństwa obowiązujących na terenie Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta.

8. INNE WARUNKI:
a) Termin związania ofertą będzie wynosić 30 dni od dnia zakończenia Rundy aukcyjnej.
b) Wykonawca udziela Zamawiającemu 1-miesięcznej gwarancji na zrealizowane usługi, liczonej od dnia wykonania usługi (podpisania protokołu wykonania usługi).
c) Jeżeli Wykonawca, którego oferta złożona w toku aukcji elektronicznej została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia Umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
d) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia aukcji elektronicznej, jeżeli cena najkorzystniejsza oferty złożonej w aukcji elektronicznej lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (ustaloną na podstawie obliczeń wewnętrznych Zamawiającego), chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
e) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści Ogłoszenia, odrzucenia złożonych ofert, unieważnienia przetargu albo ogłoszenia kolejnej rundy. Zamawiający ma obowiązek natychmiast informować o możliwych zmianach wszystkich uczestników postępowania.
f) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej dla całego zamówienia (24 miesiące świadczenia usług).
g) Oferty mogą zostać skonfrontowane z ofertą porównawczą wynikającą z obliczeń wewnętrznych Zamawiającego. Oferta porównawcza zostaje ustalona przed rozpoczęciem przetargu oraz w trakcie przetargu nie dochodzi do jej zmiany.
h) Wykonawca zapewnia niezmienność podanej w ofercie miesięcznej ceny brutto świadczenia usługi przeglądów przez cały okres obowiązywania Umowy.
i) Szczegółowe warunki wykonywania Umowy są zawarte we wzorze umowy stanowiącym 6. Załącznik zaproszenia - Załącznik_nr_6_Wzór_umowy_PRZEGLĄDY_BUDOWLANE.pdf.
Tisk
Nahoru

OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Usługi przeglądów budowlanych przeprowadzanych do 31 maja oraz do 30 listopada (zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) w budynkach Portu Lotniczego Łódź

VI. Ocena multikryterialna

Dla określenia kolejności według oceny kryterialnej przetargu został wykorzystany następujący wzorzec:

kiedy najlepszą ofertą jest minimalna wartość
minimalna oferta * waga (%)
oferta uczestnika


kiedy najlepszą ofertą jest maksymalna wartość
oferta uczestnika * waga (%)
maksymalna ofertaW ocenie kryterialnej zostaną zawarte następujące pozycje:

Cena całkowitaWaga: 100.00Charakter: malejący

W przypadku, że w kryterium o malejącym charakterze uczestnik złoży ofertę, której wynikiem będzie oferta o wartości zerowej, to ta oferta nie zostanie zaakceptowana przez system. Uczestnik zostanie o tym fakcie poinformowany.

Tisk
Nahoru

OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Usługi przeglądów budowlanych przeprowadzanych do 31 maja oraz do 30 listopada (zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) w budynkach Portu Lotniczego Łódź

VII. Kontakt / Dane Zamawiającego

Postępowanie (e-aukcja) prowadzone jest przez Zamawiającego sektorowego (Zamawiający, zleceniodawca przetargu):
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.
ul. Gen. S. Maczka 35, 94-328 Łódź, Polska

Sąd Rejonowy dla Łodzi–Śródmieścia w Łodzi
XX Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000057719 | NIP: 7290113494 | REGON: 470788461
Kapitał zakładowy: 300 581 450,00 złotych (w pełni opłacony)

Facebook | Twitter | Cargo Portu Lotniczego Łódź

------------------------
Szczegółowych informacji dotyczących przedmiotu e-aukcji udziela:
Andrzej Smulik
Kierownik Sekcji Dozoru Technicznego
telefon: (+48) 601 406 744
e-mail: a.smulik@airport.lodz.pl

------------------------
Za administrację e-aukcji odpowiada oraz informacji w zakresie przeprowadzenia niniejszego postępowania udziela:
Ilona Wysokińska
Specjalista ds. Projektów i Przetargów
telefon: (+48) 571 29 11 33
e-mail: i.wysokinska@airport.lodz.pl
Tisk
Nahoru

OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Usługi przeglądów budowlanych przeprowadzanych do 31 maja oraz do 30 listopada (zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) w budynkach Portu Lotniczego Łódź

VIII. Zasady

ZASADY PRZETARGÓW ON-LINE PROE.BIZ:
 • można odtworzyć po kliknięciu Zasady postępowań on-line PROebiz

 • udział w e-aukcji jest bezpłatny, Zamawiający nie zwraca Wykonawcom żadnych kosztów udziału w e-aukcji.
Tisk
Nahoru

OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Usługi przeglądów budowlanych przeprowadzanych do 31 maja oraz do 30 listopada (zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) w budynkach Portu Lotniczego Łódź

IX. Instrukcje

WYMOGI TECHNICZNE SYSTEMU E-AUKCYJNEGO PROE.BIZ
Komputer Państwa powinien być podłączony do Internetu. Żeby podczas uczestniczenia nie doszło do żadnych zakłóceń należy mieć w komputerze zainstalowaną jedną ze wspieranych przeglądarek internetowych:
- Microsoft Internet Explorer 7.0 oraz wyższa (http://microsoft.com/ie);
- Mozilla Firefox 13.0 oraz wyższa (http://firefox.com);
- Google Chrome (http://google.com/chrome).

Następnie należy mieć zainstalowany Adobe Flash Player (http://get adobe.com/flashplayer) w przeglądarce muszą być pozwolone wyskakujące okna i włączone cookies. Instrukcje jak w przeglądarce włączyć cookies można znaleźć na http://podpora.proe.biz w części USTAWIENIA pod pozycją Ustawienia cookies.

W JAKI SPOSÓB NALEŻY SIĘ ZGŁOSIĆ DO PRZETARGU ELEKTRONICZNEGO
W części II. Zgłoszenie niniejszego Ogłoszenia należy kliknąć TUTAJ. W ten sposób można wejść do formularza zgłoszeniowego firmy uczestnika. Tutaj należy uzupełnić wymagane dane, wyrazić zgodę z Zasadami on-line przetargów PROe.biz oraz wysłać formularz. W ten sposób firma zgłosi się do przetargu elektronicznego.

Częścią Zgłoszenia jest wybranie loginu oraz hasła (długość min. loginu oraz hasła jest 8 znaków). Za pomocą danych tych można następnie (po otrzymaniu klucza) wejść do sali e-aukcyjnej. Zaleca się wybranie łatwego do zapamiętania loginu oraz hasła, prosimy nie używać spacji albo znaków diakrytycznych (ć, ę itp.).
Swoje dane zgłoszeniowe należy pamiętać!

JAK WEJŚĆ DO SALI E-AUKCYJNEJ?
Do wejścia do sali e-aukcyjnej należy użyć odsyłacza (adres) w części I. Ogólne niniejszego Ogłoszenia. Po kliknięciu otworzy się przeglądarka internetowa pod adresem sali e-aukcyjnej Zamawiającego. Następnie uczestnik powinien się zalogować (za pomocą loginu, hasła - wybrane przez uczestnika w zgłoszeniu oraz klucza – uczestnik otrzyma e-mailem). Jeżeli dane te zostaną wprowadzone poprawnie (hasło oraz klucz są znane wyłącznie uczestnikowi i nie należy ich udostępniać osobom trzecim), dpo weryfikacji danych nastąpi przekierowanie do sali e-aukcyjnej. Dziesięciocyfrowy klucz dostępu można kopiować (np. za pomocą Ctrl+C) z e-maila, a następnie umieścić w odpowiednim polu (Ctrl+V). Do sali e-aukcyjnej nie można wejść przed rozpoczęciem e-aukcji (początkiem postępowania jest w większości przypadków czas ogłoszenia Rundy wstępnej). W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z administratorem; podany jest on w części VII. Kontakt / Dane Zamawiającego.

JAK MOŻNA SIĘ WYLOGOWAĆ Z SALI E-AUKCYJNEJ?
Wylogowanie należy przeprowadzić za pomocą przycisku LOGOUT, ktróry znajduje się w prawym górnym rogu sali e-aukcyjnej. Jeżeli wylogowanie zostanie przeprowadzone zamknięciem okienka przeglądarki, do sali e-aukcyjnej będzie można ponownie się zgłosić po upłynięciu 1 minuty.

CO MOŻNA PRZEPROWADZAĆ PODCZAS RUNDY WSTĘPNEJ?
Runda wstępna jest przeznaczona do podania cen wstępnych oraz kryteriów zmiennych. W rundzie tej można obejrzeć salę e-aukcyjną oraz zapoznać się z jego poszczególnymi funkcjami. Zwłaszcza trzeba zwrócić uwagę na czas pozostały do końca trwania rundy. Czas ten zmienia się zazwyczaj w ramach 3 – 5 sekund (jeżeli do końca rundy pozostaje mniej niż doba). Jeżeli nie dochodzi do zmiany, istnieje prawdopodobieństwo, iż połączenie zostało przerwane i należy się znowu zalogować.
W rundzie tej uczestnik ma za obowiązek podać ceny wstępne. Po wpisaniu każdej ceny NALEŻY POTWIERDZIĆ CENĘ NACIŚNIĘCIEM KLAWISZA ENTER! Podczas Rundy wstępnej można zmieniać dowolnie ceny oraz kryteria zmienne. Uczestnik widzi tylko własną ofertę. Jeżeli nazwa pozycji jest podkreślona, poprzez kliknięcie w daną nazwę pozycji odtworzą się uwagi z nią związane (zazwyczaj są to informacje uściślające, lub też zdjęcie, załącznik itp.).

Kryteria zmienne należy podawać kliknięciem na pole danego kryterium w prawej kolumnie (jeżeli kryterium nie jest uzupełnione w danym polu jest słowo „zmienić" albo pole jest puste).

CO MOŻNA ROBIĆ W CZASIE RUNDY KONTROLNEJ?
Runda ta służy zleceniodawcy do oficjalnej kontroli. Przeważnie jest przeprowadzana kontrola poprawności wprowadzonych ofert, kontrola kwalifikacji lub też testowanie dostarczonych próbek. Uczestnicy w tej rundzie nie mogą niczego zmieniać, w przypadku że dojdzie do błędu należy swoją ofertę poprawić, zmianę tą przeprowadza administrator.

CO MOŻNA PRZEPROWADZAĆ PODCZAS RUNDY AUKCYJNEJ?
Podczas Rundy aukcyjnej można tylko obniżać swoją ofertę (w przypadku online przetargu zakupu) albo odwrotnie podwyższać swoją ofertę (w przypadku online przetargu sprzedaży).

Nowa oferta cenowa pozycji nie może być równa z aktualną minimalną ofertą (w przypadku przetargu zakupu), odpowiednio maksymalną ofertą (w przetargu sprzedaży).

W trakcie trwania e-aukcji prosimy o szczególną uwagę w zakresie:
 • czas do końca rundy - którego zmiana stwierdza kontakt uczestnika z systemem e-aukcyjnym. Jeżeli czas w sali e-aukcyjnej się zatrzyma, należy nacisnąć klawisz F5, by odświeżyć ekran.

 • komunikacja z administratorem - środek komunikacji z administratorem. Można tu komunikować z administratorem on-line.

Cały przebieg online przetargu od wysłania zaproszeń aż po jego zakończenie zostaje zaprotokołowany za pośrednictwem historii przetargu. Wszelkie przeprowadzone kroki zostają zapisane z dokładnością w czasie co do sekundy. Po zakończeniu online przetargu każdy uczestnik ma możliwość wglądu do własnej historii oraz protokołu uczestnika.

Runda aukcyjna bywa zazwyczaj przedłużana. Bliższe informacje o przedłużeniu można znaleźć w części III. Przebieg e-aukcji / Harmonogram.

Ze względu na techniczny charakter funkcjonowania systemów internetowych Zamawiający nie zaleca wprowadzania ofert cenowych w sali e-aukcyjnej w ostatnich sekundach bieżącej rundy. W ten sposób wprowadzone wartości mogą nie dotrzeć na czas do serwerów, na których przeprowadzana jest e-aukcja. Powodem może być na przykład tymczasowe obniżenie szybkości łącza internetowego, opóźniona reakcja przeglądarki lub systemu operacyjnego. Oferty wprowadzone w ostatnich 5 sekundach nie muszą zostać zaakceptowane przez system.

W RAZIE PROBLEMÓW TECHNICZNYCH W TRAKCIE ON-LINE PRZETARGU PROSIMY ZWRACAĆ SIĘ DO ADMINISTRATORA. KONTAKT NA ADMINISTRATORA MOŻNA ZNALEŹĆ W CZĘŚCI VII. Kontakt / Dane Zamawiającego.
Tisk
Nahoru

OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Usługi przeglądów budowlanych przeprowadzanych do 31 maja oraz do 30 listopada (zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) w budynkach Portu Lotniczego Łódź

X. Załączniki

1. Załącznik zaproszenia - Załącznik_nr_1_Wykaz_przeglądów.xls

2. Załącznik zaproszenia - Załącznik_nr_2_Szczegółowy_opis_przedmiot_zamówienia_przeglądy_2017_2018.docx

3. Załącznik zaproszenia - Załącznik_nr_3_Oświadczenie_Wykonawcy_o_spełnianiu_warunków_i_braku_podstaw_do_wykluczenia.pdf

4. Załącznik zaproszenia - Załącznik_nr_4_Wykaz_uslug.pdf

5. Załącznik zaproszenia - Załącznik_nr_5_Wykaz_osób_zmiana_24_04_2017.pdf

6. Załącznik zaproszenia - Załącznik_nr_6_Wzór_umowy_PRZEGLĄDY_BUDOWLANE.pdf

7. Załącznik zaproszenia - Załącznik_nr_7_Formularz_cenowy.xls

8. Załącznik zaproszenia - Załącznik_nr_8_Terminal_Pasażerski_Instalacja_odgromowa_opis.7z

9. Załącznik zaproszenia - Załącznik_nr_9_Terminal_Pasażerski_Instalacja_ochrony_środowiska_opis.7z

10. Załącznik zaproszenia - Załącznik_nr_10_Instalacja_ochrony_środowiska_DTR.7z

11. Załącznik zaproszenia - Załącznik_nr_11_Terminal_Pasażerski_Opis_Przegląd_budowlany_pdf.7z

12. Załącznik zaproszenia - Załącznik_nr_12_Terminal_Pasażerski_Wentylacja_mechaniczna__klimatyzacja_opis.7z

13. Załącznik zaproszenia - Załącznik_nr_13_Terminal.7z

14. Załącznik zaproszenia - Załącznik_nr_14_Terminal_GA.7z

15. Załącznik zaproszenia - Załącznik_nr_15_Budynek_kontroli_wej_na_plyte.7z

16. Załącznik zaproszenia - Załącznik_nr_16_Hangar_Szybowcowy_Lotniczy.7z

17. Załącznik zaproszenia - Załącznik_nr_17_Hangar_Lotniczy_Muzeum.7z

18. Załącznik zaproszenia - Załącznik_nr_18_Zaplecze_Warsztatowo_Garazowe.7z

19. Załącznik zaproszenia - Załącznik_nr_19_LSP_Straznica.7z

Tisk
Nahoru