OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Przeprowadzenie szkolenia (kursu) doskonalącego dla kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej Portu Lotniczego Łódź

I. OGÓLNE


Zapraszamy Państwa do udziału w postępowaniu (przetargu), które zostanie przeprowadzone w trybie aukcji elektronicznej ("ERMMA", aukcja angielska odwrócona) 23. 03. 2018 13:00. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017.1579 z późn. zm.), na podstawie wyłączenia stosowania tej ustawy z art. 4 ust. 8 ustawy. Niniejsza aukcja elektroniczna zostanie przeprowadzona na podstawie przepisów "Regulaminu udzielania zamówień", przyjętego Zarządzeniem Nr 20/2007 Prezesa Zarządu Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. z dnia 28 sierpnia 2007 r., wraz z ostatnią zmianą wynikającą z Uchwały Nr 2/2014 Zarządu Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. z dnia 30 kwietnia 2014 r. (dalej: "Regulamin").

W przypadku zainteresowania naszą ofertą, proszę przeczytać poniższe informacje dotyczące przetargu oraz proszę wypełnić Zgłoszenie, które znajduje się w części II. Zgłoszenie tego Zaproszenia.

Po uzupełnieniu zgłoszenia, gdzie wybierzecie sobie Państwo swój login i hasło, zostanie wysłany na e-mail dziesięciocyfrowy klucz dostępu, i dopiero z tymi danymi można wejść do sali e-aukcyjnej, która znajduje się pod adresem: https://lodzairport.proebiz.com.

Łódź, dnia: 16. 03. 2018 14:00

Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.
--------------------
Tomasz Ciszewski
Szef Służby Ochrony Lotniska
telefon: + 48 609 041 333
e-mail: t.ciszewski@airport.lodz.pl
--------------------
Edyta Barys
Referent ds. Projektów i Przetargów
telefon: +48 42 683 52 10 wew. 1151
e-mail: e.barys@airport.lodz.pl

Ogłoszenia i przetargi Portu Lotniczego Łódź – strona informacyjna

Strona internetowa Portu Lotniczego Łódź

Biuletyn Informacji Publicznej Portu Lotniczego Łódź
OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Przeprowadzenie szkolenia (kursu) doskonalącego dla kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej Portu Lotniczego Łódź

II. ZGŁOSZENIE


Do wzięcia udziału w aukcji elektronicznej niezbędne jest uzupełnienie zgłoszenia, które można otworzyć TUTAJ.

Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na podany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej dziesięciocyfrowy klucz dostępu.

Przed uzupełnieniem zgłoszenia prosimy o sprawdzenie ustawienia Państwa przeglądarki. Więcej informacji znajdą Państwo w części IX. Instrukcje.

Ważność klucza dostępu: Ważność klucza dostępu upływa po 30 dniach od zakończenia e-aukcji. Po tym terminie nie będzie można wejść do sali aukcyjnej. Zaleca się wydrukowanie protokołu uczestnictwa w e-aukcji oraz historii e-aukcji bezpośrednio po jej zakończeniu. W razie potrzeby Zamawiający ma prawo zdecydować o indywidualnym przedłużeniu lub zakończeniu przetargu elektronicznego.
OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Przeprowadzenie szkolenia (kursu) doskonalącego dla kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej Portu Lotniczego Łódź

III. PRZEBIEG E-AUKCJI / HARMONOGRAM


Przetarg zostanie zrealizowany formą "ERMMA" (angielska aukcja odwrócona). Po zgłoszeniu uczestnika do przetargu, zostanie przesłany uczestnikowi klucz dostępu.

ETAPY E-AUKCJI
E-aukcja składa się z trzech etapów:
 • Runda wstępna, podczas której należy zalogować się do systemu aukcyjnego, wybrać swój login i hasło, wprowadzić ofertę (którą będzie można zmienić podczas Rundy aukcyjnej); wprowadzenie oferty oznacza wprowadzenie w systemie aukcyjnym do zakończenia Rundy wstępnej (do 23. 03. 2018 12:00) ceny BRUTTO SZKOLENIA DLA 1 OSOBY oraz wymaganych dokumentów (patrz: pkt V.2 Zaproszenia). Do zakończenia Rundy wstępnej Wykonawca wprowadza w sali aukcyjnej cenę szkolenia dla 1 osoby, o której mowa powyżej. W przypadku braku wprowadzenia ceny brutto szkolenia dla 1 osoby przez Wykonawcę w tej rundzie, Zamawiający nie wzywa Wykonawcy do wprowadzenia ceny ani dokumentów- taką ofertę (wypełnienie przez Wykonawcę Zgłoszenia bez wprowadzenia ceny brutto szkolenia dla 1 osoby) traktuje się jako niezłożoną.
  Runda wstępna trwa od 16. 03. 2018 14:00 do 23. 03. 2018 12:00.
 • Runda kontrolna, podczas której Zamawiający dokona kontroli ofert. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub którzy nie złożyli pełnomocnictwa, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania, zgodnie z postanowieniami niniejszego rozdziału oraz rozdz. X.4.5. Regulaminu. W jej czasie Wykonawcy nie mają możliwości wprowadzania zmian w ofertach, mogą jednak sprawdzać czy nie występują problemy techniczne z udziałem w aukcji. W razie zaistnienia problemów bądź wątpliwości należy skontaktować się z Houston PROebiz – wsparciem technicznym aukcji (informacje kontaktowe dostępne są pod spisem części Ogłoszenia, po lewej stronie panelu) lub administratorem wskazanym w części VII. Kontakt / Dane Zamawiającego. Pozostałe informacje dot. czynności wykonywanych w Rundzie kontrolnej opisane zostały w pkt V.1 Zaproszenia (Warunki Zamawiającego).
  Runda kontrolna rozpocznie się 23. 03. 2018 12:00 i zakończy się 23. 03. 2018 13:00.
 • Runda aukcyjna, podczas której odbywa się elektroniczna licytacja i można składać kolejne oferty (postąpienia) obniżając cenę. Klasyfikacja ofert odbywa się na bieżąco, każdy oferent otrzymuje na bieżąco informację o swojej klasyfikacji, jak również o warunkach najkorzystniejszej oferty. Zasady postępowania w czasie tej rundy opisane w części IX. Instrukcje.
  Runda aukcyjna została zaplanowana od 23. 03. 2018 13:00 do 23. 03. 2018 13:32.

ZASADY ZAKOŃCZENIA AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
Aukcja elektroniczna (Runda aukcyjna) przewidziana została na 20 min. Runda ta będzie każdorazowo przedłużana o 2 min. po jakiejkolwiek zmianie ceny w ostatnich 2 min. trwania rundy. Ilość przedłużeń Rundy aukcyjnej jest nieograniczona. Czas przedłużenia Rundy aukcyjnej (2 min.) nie sumuje się z czasem pozostałym do jej końca.

WNIOSKI O WYJAŚNIENIE TREŚCI OGŁOSZENIA
Nie później niż przed upływem 3 dni przed zakończeniem Rundy wstępnej Wykonawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres osoby odpowiedzialnej za administrowanie e-aukcją, wskazanej w części VII. Kontakt / Dane Zamawiającego lub za pośrednictwem systemu aukcyjnego mogą składać wnioski (pytania) o wyjaśnienie treści Ogłoszenia lub o jego zmianę. Zamawiający udziela wyjaśnień lub informuje o dokonanych zmianach Ogłoszenia wszystkich Wykonawców, którzy wypełnili Zgłoszenie do e-aukcji, oraz do których Zamawiający wysłał elektroniczną informację o ogłoszeniu e-aukcji. Na wnioski złożone powtórnie w tej samej sprawie odpowiedzi nie udziela się. Wyjaśnienia lub informację o zmianie Zaproszenia Zamawiający przesyła nie później niż do zakończenia Rundy wstępnej. Wnioski złożone po terminie Zamawiający może pozostawić bez odpowiedzi.
OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Przeprowadzenie szkolenia (kursu) doskonalącego dla kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej Portu Lotniczego Łódź

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


Przedmiotem zamówienia jest Przeprowadzenie szkolenia (kursu) doskonalącego dla kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej Portu Lotniczego Łódź , zgodnie z poniższym opisem (zwanym dalej "Szkoleniem" lub "Kursem").

Szkolenie doskonalące dla pracowników ochrony fizycznej obejmujące 57 osób podzielonych na 4 grupy, prowadzone w systemie godzin lekcyjnych tj. 1 godz. lekcyjna = 45 minut.

Zakres szkolenia obejmuje następujące bloki tematyczne:
a) Pomoc przedmedyczna - 8 godzin / dzień;
b) Blok prawny - 4 godziny / dzień;
c) Zajęcia strzeleckie - 12 godzin / 2 dni;
d) Samoobrona oraz techniki interwencyjne - 16 godzin / 2 dni.
Łącznie 6 dni szkolenia dla każdej z czterech grup.

1. Szkolenie musi być przeprowadzone zgodnie z art. 38b ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2213 z późn. zm.) w zakresie doskonalenia umiejętności, o których mowa w art. 26 ust. 3 pkt 8 ww. ustawy.
2. Szkolenie musi być przeprowadzone zgodnie z Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie szczegółowej tematyki, formy oraz czasu trwania kursu doskonalącego umiejętności kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej (Dz. U. poz. 103).

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany (zwiększenia) liczby osób biorących udział w Szkoleniu (różnica maks. 10 osób) w stosunku do przewidywanej liczby osób wskazanych w aukcji elektronicznej (wskazana ilość osób ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie), na zasadach wynikających z aukcji (rozliczenie umowy będzie przebiegało w 4 transzach, po zakończeniu każdej z tur szkolenia, na podstawie jednostkowej ceny podanej przez Wykonawcę w trakcie aukcji elektronicznej).

Szczegółowe warunki i zasady realizacji Szkolenia określone zostały we wzorze umowy stanowiącej 2. Załącznik zaproszenia - Załącznik_nr_2_Umowa_szkolenie.pdf oraz w umowie o powierzeniu przetwarzania danych osobowych stanowiącej 3. Załącznik zaproszenia - Załącznik_nr_3_Wzór_umowy_o_powierzenie_przetwarzania_+_rodo_PLŁ.pdf.
OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Przeprowadzenie szkolenia (kursu) doskonalącego dla kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej Portu Lotniczego Łódź

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


 1. WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO
  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki, tj.:
  1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają jeden z wymogów określonych w art. 26 ust. 7 pkt. 5, 6, 7 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2213 z późn. zm.).
  1.2 posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Zamawiający nie wskazuje szczególnych warunków w tym zakresie.
  1.3 znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: Zamawiający nie wskazuje szczególnych wymagań w tym zakresie.
  1.4 niepodlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia: Z postępowania o udzielenie zamówienia podlegają wykluczeniu:
  a) Wykonawcy, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania nie wykonali Zamówienia udzielonego im przez Spółkę lub wykonali je z nienależytą starannością;
  b) Wykonawcy, którzy znajdują się w sporze ze Spółką, w szczególności, jeżeli spór dotyczy dostaw, usług lub robót budowlanych wykonywanych przez danego Wykonawcę na rzecz Spółki;
  c) Wykonawcy, którzy nie złożyli wymaganych oświadczeń, dokumentów lub nie spełnili innych wymagań koniecznych dla udziału w postępowaniu;
  d) Wykonawcy, których upadłość bądź likwidację ogłoszono, lub w stosunku do których wszczęto postępowanie upadłościowe bądź likwidacyjne;
  e) Wykonawcy będący osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
  f) Wykonawcy będący osobami prawnymi, których urzędujących członków organów zarządzających prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
  g) Wykonawcy, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
  h) Wykonawcy, wobec których wszczęte zostało postępowaniu o popełnienie przestępstw wymienionych w lit. e) i f) powyżej.


  2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu przeprowadzona będzie w oparciu o złożone przez Wykonawców oświadczenia i dokumenty zgodne z formuła „spełnia – nie spełnia”.
  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni wykazać, że warunek posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia spełniają łącznie.

  3. W trakcie trwania Rundy kontrolnej Zamawiający dokona weryfikacji złożonych oświadczeń, dokumentów i pełnomocnictw. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub którzy nie złożyli pełnomocnictwa, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania, zgodnie z postanowieniami niniejszego rozdziału oraz rozdz. X.4.5. Regulaminu.

  4. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin zakończenia Rundy wstępnej (do 23. 03. 2018 12:00). Zarówno wezwania, jak i uzupełnienia dokumentów, oświadczeń i pełnomocnictw następować będą za pomocą poczty elektronicznej i/lub systemu aukcji elektronicznej.

  5. Wykonawcy, którzy w odpowiedzi na wezwania Zamawiającego nie uzupełnią dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw zostaną wykluczeni z postępowania lub ich oferty zostaną odrzucone na podstawie postanowień Regulaminu. Wykonawcy wykluczeni z postępowania, lub których oferty zostaną odrzucone nie zostaną dopuszczeni do udziału w Rundzie aukcyjnej.

 2. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
  a) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia, zgodnie ze wzorem stanowiącym 1. Załącznik zaproszenia - Załącznik_nr_1_Oświadczenie_Wykonawcy_o_spełnianiu_warunków_i_braku...-1.docx.
  b) Pełnomocnictwo, określające zakres umocowania podpisane przez osobę/-y uprawnioną/-e do reprezentacji Wykonawcy – jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.
  c) Wszystkie wymagane dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim, na maszynie, komputerze lub odręcznie w sposób zapewniający czytelność tekstu.
  d) Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
  e) Wszystkie dokumenty Wykonawcy składają w formie elektronicznej jako zeskanowane dokumenty, na platformie aukcyjnej. Zamawiający wskazuje, że dopuszczalnymi formatami plików są formaty obsługiwane przez oprogramowanie Adobe Acrobat Reader DC (rozszerzenie .pdf).

 3. CENA I KRYTERIA WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
  a) Wykonawca w e-aukcji podaje CENĘ BRUTTO SZKOLENIA DLA 1 OSOBY
  b) Cena za realizację całego zamówienia (szkolenie dla 57 osób) stanowi kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej; waga kryterium: 100%.
  c) System automatycznie przeliczy cenę za całość zamówienia, a następnie przeliczy punktację i ustali pozycję każdego z Wykonawców.
  d) Cena za realizację całego zamówienia obejmuje wszelkie koszty poniesione przez Wykonawcę, w tym w szczególności materiały, koszty związane z przygotowaniem programów szkoleń oraz wydaniem zaświadczeń ukończenia Szkolenia przez Uczestników.
Wpisanie CENY BRUTTO SZKOLENIA DLA 1 OSOBY w sali aukcyjnej należy potwierdzić naciśnięciem klawisza ENTER.

WARUNKI PŁATNICZE
a) Za wykonanie całego zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie, będące wynikiem aukcji elektronicznej, przy zachowaniu ceny jednostkowej podanej w ofercie Wykonawcy przez cały okres obowiązywania Umowy.
b) Wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami opłaty oraz koszty szkolenia. Wykonawca powinien uwzględnić w wynagrodzeniu wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia, a szczególnie informacje, wymagania i warunki podane w Zaproszeniu.
c) Zamawiający przewiduje płatności w czterech transzach, na podstawie faktury VAT/rachunku wystawionej/-ego po zrealizowaniu przez Wykonawcę każdej tury szkolenia. Płatność faktur VAT/rachunku w terminie 30 dni od dnia wystawienia.
d) Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania faktur VAT/rachunku Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia wystawienia.

REALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
a) Szkolenia będą odbywały się w obiektach na terenie Łodzi należących do Wykonawcy lub przez niego wskazanych.
b) Termin realizacji szkoleń:
Szkolenia będą prowadzone w czterech turach w dni robocze (od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), w terminach, godzinach oraz miejscach uzgodnionych wcześniej z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem z Zamawiającym, przed planowanym terminem realizacji.

c) Po zakończeniu ostatniej tury szkolenia Wykonawca zobowiązany jest wystawić wszystkim Uczestnikom szkolenia, stosowne Zaświadczenie, co będzie warunkiem zapłaty za ostatnią (czwartą) transzę zamówienia.

MINIMALNY I MAKSYMALNY KROK POSTĄPIENIA
Dla kryterium cena BRUTTO SZKOLENIA DLA 1 OSOBY
 • minimalne postąpienie wynosi 0.10 % (w stosunku do ceny uczestnika);
 • maksymalne postąpienie wynosi 50.00 % (w stosunku do ceny uczestnika).
INNE WARUNKI:
a) Termin związania ofertą będzie wynosić 30 dni od dnia zakończenia Rundy aukcyjnej.
b) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia aukcji elektronicznej, jeżeli cena najkorzystniejsza oferty złożonej w aukcji elektronicznej lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (ustaloną na podstawie obliczeń wewnętrznych Zamawiającego), chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
d) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści Ogłoszenia, odrzucenia złożonych ofert, unieważnienia przetargu albo ogłoszenia kolejnej rundy. Zamawiający ma obowiązek natychmiast informować o możliwych zmianach wszystkich uczestników postępowania.
e) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej dla całego zamówienia (SZKOLENIA DLA 57 OSÓB).
f) Oferty mogą zostać skonfrontowane z ofertą porównawczą wynikającą z obliczeń wewnętrznych Zamawiającego. Oferta porównawcza zostaje ustalona przed rozpoczęciem przetargu oraz w trakcie przetargu nie dochodzi do jej zmiany.
g) Wykonawca zapewnia niezmienność podanych w podanych w ofercie Wykonawcy cen, przez cały okres obowiązywania Umowy, zawartej na podstawie rozstrzygnięcia przedmiotowego rozstrzygnięcia postępowania
h) Ilości uczestników szkolenia podana w aukcji ma charakter szacunkowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby uczestników podanej w aukcji (zmiana może nastąpić w zakresie zwiększenia zamówienia o 10 osób - prawo opcji) przy zachowaniu cen jednostkowych podanych w ofercie.
i) Liczba uczestników szkoleń w trakcie obowiązywania Umowy może różnić się ilościowo od ilości podanych w aukcji, jednak łączna wartość Szkolenia nie przekroczy całkowitej wartości oferty wybranego Wykonawcy, z zastrzeżeniem zapisu, o którym mowa w lit. h) (prawo opcji).
j) Szczegółowe warunki i zasady wykonywania Umowy są zawarte we wzorze Umowy stanowiącym (2. Załącznik zaproszenia - Załącznik_nr_2_Umowa_szkolenie.pdf).
k) Szczegółowe warunki i zasady dotyczące ochrony danych osobowych oraz zasad powierzenia przetwarzania tych danych na rzecz Wykonawcy, określa odrębna umowa stanowiąca (3. Załącznik zaproszenia - Załącznik_nr_3_Wzór_umowy_o_powierzenie_przetwarzania_+_rodo_PLŁ.pdf)
l) Jeżeli Wykonawca, którego oferta złożona w toku aukcji elektronicznej została wybrana, uchyla się od przystąpienia do realizacji zamówienia lub zawarcia Umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny oraz nałożyć na ww. Wykonawcę kary w wysokości 20% wartości zamówienia.
ł) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
n) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia – w takiej sytuacji przepisy, a także postanowienia Ogłoszenia dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy, o których mowa powyżej, ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację przedmiotu zamówienia.
m) W przypadku, o którym mowa w lit. ł) powyżej Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentacji ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia Umowy w sprawie zamówienia. Zamawiający będzie prowadził wszelką korespondencję wyłącznie z tak ustanowionym pełnomocnikiem.
n) Wykonawca podlegający ustawowemu zwolnieniu z VAT, a którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie, przed zawarciem umowy do złożenia oświadczenia o podleganiu zwolnieniu z VAT.
o) Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może żądać przed zawarciem Umowy w sprawie zamówienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Przeprowadzenie szkolenia (kursu) doskonalącego dla kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej Portu Lotniczego Łódź

VI. OCENA MULTIKRYTERIALNA


Dla określenia kolejności według oceny kryterialnej przetargu został wykorzystany następujący wzorzec:

kiedy najlepszą ofertą jest minimalna wartość
minimalna oferta * waga (%)
oferta uczestnika


kiedy najlepszą ofertą jest maksymalna wartość
oferta uczestnika * waga (%)
maksymalna ofertaW ocenie kryterialnej zostaną zawarte następujące pozycje:

WAGACHARAKTER

Cena całkowita100.00

W przypadku, że w kryterium o malejącym charakterze uczestnik złoży ofertę, której wynikiem będzie oferta o wartości zerowej, to ta oferta nie zostanie zaakceptowana przez system. Uczestnik zostanie o tym fakcie poinformowany.

OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Przeprowadzenie szkolenia (kursu) doskonalącego dla kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej Portu Lotniczego Łódź

VII. KONTAKT / DANE ZAMAWIAJĄCEGO


Postępowanie (e-aukcja) prowadzone jest przez Zamawiającego sektorowego (Zamawiający, zleceniodawca przetargu):
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.
ul. Gen. S. Maczka 35, 94-328 Łódź, Polska

Sąd Rejonowy dla Łodzi–Śródmieścia w Łodzi
XX Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000057719 | NIP: 7290113494 | REGON: 470788461
Kapitał zakładowy: 302 581 450,00 złotych (w pełni opłacony)

Facebook | Twitter | Cargo Portu Lotniczego Łódź

------------------------
Szczegółowych informacji dotyczących przedmiotu e-aukcji udziela:
Tomasz Ciszewski
Szef Służby Ochrony Lotniska
telefon: + 48 609 041 333
e-mail: t.ciszewski@airport.lodz.pl

------------------------
Za administrację e-aukcji odpowiada oraz informacji w zakresie przeprowadzenia niniejszego postępowania udziela:
Edyta Barys
Referent ds. Projektów i Przetargów
telefon: +48 42 683 52 10 wew. 1151
e-mail: e.barys@airport.lodz.pl
OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Przeprowadzenie szkolenia (kursu) doskonalącego dla kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej Portu Lotniczego Łódź

VIII. ZASADY


ZASADY PRZETARGÓW ON-LINE PROE.BIZ:
 • można odtworzyć po kliknięciu Zasady postępowań on-line PROebiz

 • udział w e-aukcji jest bezpłatny, Zamawiający nie zwraca Wykonawcom żadnych kosztów udziału w e-aukcji.
OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Przeprowadzenie szkolenia (kursu) doskonalącego dla kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej Portu Lotniczego Łódź

IX. INSTRUKCJE


WYMOGI TECHNICZNE SYSTEMU E-AUKCYJNEGO PROE.BIZ
Komputer Państwa powinien być podłączony do Internetu. Żeby podczas uczestniczenia nie doszło do żadnych zakłóceń należy mieć w komputerze zainstalowaną jedną ze wspieranych przeglądarek internetowych:
- Microsoft Internet Explorer 11.0 oraz wyższy (http://microsoft.com/ie);
- Mozilla Firefox 13.0 oraz wyższa (http://firefox.com);
- Google Chrome (http://google.com/chrome).

Następnie należy mieć zainstalowany Adobe Flash Player (http://get adobe.com/flashplayer) w przeglądarce muszą być pozwolone wyskakujące okna i włączone cookies. Instrukcje jak w przeglądarce włączyć cookies można znaleźć na http://proebiz.com/pl/support w części USTAWIENIA pod pozycją Ustawienia cookies.

W JAKI SPOSÓB NALEŻY SIĘ ZGŁOSIĆ DO PRZETARGU ELEKTRONICZNEGO
W części II. Zgłoszenie niniejszego Ogłoszenia należy kliknąć TUTAJ. W ten sposób można wejść do formularza zgłoszeniowego firmy uczestnika. Tutaj należy uzupełnić wymagane dane, wyrazić zgodę z Zasadami on-line przetargów PROe.biz oraz wysłać formularz. W ten sposób firma zgłosi się do przetargu elektronicznego.

Częścią Zgłoszenia jest wybranie loginu oraz hasła (długość min. loginu oraz hasła jest 8 znaków). Za pomocą danych tych można następnie (po otrzymaniu klucza) wejść do sali e-aukcyjnej. Zaleca się wybranie łatwego do zapamiętania loginu oraz hasła, prosimy nie używać spacji albo znaków diakrytycznych (ć, ę itp.).
Swoje dane zgłoszeniowe należy pamiętać!

JAK WEJŚĆ DO SALI E-AUKCYJNEJ?
Do wejścia do sali e-aukcyjnej należy użyć odsyłacza (adres) w części I. Ogólne niniejszego Ogłoszenia. Po kliknięciu otworzy się przeglądarka internetowa pod adresem sali e-aukcyjnej Zamawiającego. Następnie uczestnik powinien się zalogować (za pomocą loginu, hasła - wybrane przez uczestnika w zgłoszeniu oraz klucza – uczestnik otrzyma e-mailem). Jeżeli dane te zostaną wprowadzone poprawnie (hasło oraz klucz są znane wyłącznie uczestnikowi i nie należy ich udostępniać osobom trzecim), dpo weryfikacji danych nastąpi przekierowanie do sali e-aukcyjnej. Dziesięciocyfrowy klucz dostępu można kopiować (np. za pomocą Ctrl+C) z e-maila, a następnie umieścić w odpowiednim polu (Ctrl+V). Do sali e-aukcyjnej nie można wejść przed rozpoczęciem e-aukcji (początkiem postępowania jest w większości przypadków czas ogłoszenia Rundy wstępnej). W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z administratorem; podany jest on w części VII. Kontakt / Dane Zamawiającego.

JAK MOŻNA SIĘ WYLOGOWAĆ Z SALI E-AUKCYJNEJ?
Wylogowanie należy przeprowadzić za pomocą przycisku LOGOUT, ktróry znajduje się w prawym górnym rogu sali e-aukcyjnej. Jeżeli wylogowanie zostanie przeprowadzone zamknięciem okienka przeglądarki, do sali e-aukcyjnej będzie można ponownie się zgłosić po upłynięciu 1 minuty.

CO MOŻNA PRZEPROWADZAĆ PODCZAS RUNDY WSTĘPNEJ?
Runda wstępna jest przeznaczona do podania cen wstępnych oraz kryteriów zmiennych. W rundzie tej można obejrzeć salę e-aukcyjną oraz zapoznać się z jego poszczególnymi funkcjami. Zwłaszcza trzeba zwrócić uwagę na czas pozostały do końca trwania rundy. Czas ten zmienia się zazwyczaj w ramach 3 – 5 sekund (jeżeli do końca rundy pozostaje mniej niż doba). Jeżeli nie dochodzi do zmiany, istnieje prawdopodobieństwo, iż połączenie zostało przerwane i należy się znowu zalogować.
W rundzie tej uczestnik ma za obowiązek podać ceny wstępne. Po wpisaniu każdej ceny NALEŻY POTWIERDZIĆ CENĘ NACIŚNIĘCIEM KLAWISZA ENTER! Podczas Rundy wstępnej można zmieniać dowolnie ceny oraz kryteria zmienne. Uczestnik widzi tylko własną ofertę. Jeżeli nazwa pozycji jest podkreślona, poprzez kliknięcie w daną nazwę pozycji odtworzą się uwagi z nią związane (zazwyczaj są to informacje uściślające, lub też zdjęcie, załącznik itp.).

Kryteria zmienne należy podawać kliknięciem na pole danego kryterium w prawej kolumnie (jeżeli kryterium nie jest uzupełnione w danym polu jest słowo „zmienić" albo pole jest puste).

CO MOŻNA ROBIĆ W CZASIE RUNDY KONTROLNEJ?
Runda ta służy zleceniodawcy do oficjalnej kontroli. Przeważnie jest przeprowadzana kontrola poprawności wprowadzonych ofert, kontrola kwalifikacji lub też testowanie dostarczonych próbek. Uczestnicy w tej rundzie nie mogą niczego zmieniać, w przypadku że dojdzie do błędu należy swoją ofertę poprawić, zmianę tą przeprowadza administrator.

CO MOŻNA PRZEPROWADZAĆ PODCZAS RUNDY AUKCYJNEJ?
Podczas Rundy aukcyjnej można tylko obniżać swoją ofertę (w przypadku online przetargu zakupu) albo odwrotnie podwyższać swoją ofertę (w przypadku online przetargu sprzedaży).

Nowa oferta cenowa pozycji nie może być równa z aktualną minimalną ofertą (w przypadku przetargu zakupu), odpowiednio maksymalną ofertą (w przetargu sprzedaży).

W trakcie trwania e-aukcji prosimy o szczególną uwagę w zakresie:
 • czas do końca rundy - którego zmiana stwierdza kontakt uczestnika z systemem e-aukcyjnym. Jeżeli czas w sali e-aukcyjnej się zatrzyma, należy nacisnąć klawisz F5, by odświeżyć ekran.

 • komunikacja z administratorem - środek komunikacji z administratorem. Można tu komunikować z administratorem on-line.

Cały przebieg online przetargu od wysłania zaproszeń aż po jego zakończenie zostaje zaprotokołowany za pośrednictwem historii przetargu. Wszelkie przeprowadzone kroki zostają zapisane z dokładnością w czasie co do sekundy. Po zakończeniu online przetargu każdy uczestnik ma możliwość wglądu do własnej historii oraz protokołu uczestnika.

Runda aukcyjna bywa zazwyczaj przedłużana. Bliższe informacje o przedłużeniu można znaleźć w części III. Przebieg e-aukcji / Harmonogram.

Ze względu na techniczny charakter funkcjonowania systemów internetowych Zamawiający nie zaleca wprowadzania ofert cenowych w sali e-aukcyjnej w ostatnich sekundach bieżącej rundy. W ten sposób wprowadzone wartości mogą nie dotrzeć na czas do serwerów, na których przeprowadzana jest e-aukcja. Powodem może być na przykład tymczasowe obniżenie szybkości łącza internetowego, opóźniona reakcja przeglądarki lub systemu operacyjnego. Oferty wprowadzone w ostatnich 5 sekundach nie muszą zostać zaakceptowane przez system.

W RAZIE PROBLEMÓW TECHNICZNYCH W TRAKCIE ON-LINE PRZETARGU PROSIMY ZWRACAĆ SIĘ DO ADMINISTRATORA. KONTAKT NA ADMINISTRATORA MOŻNA ZNALEŹĆ W CZĘŚCI VII. Kontakt / Dane Zamawiającego.
OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Przeprowadzenie szkolenia (kursu) doskonalącego dla kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej Portu Lotniczego Łódź