OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)

Dostawa filtrów, olejów i materiałów eksploatacyjnych do pojazdów, maszyn i urządzeń technicznych

I. OGÓLNE


Zapraszamy Państwa do udziału w postępowaniu (przetargu, aukcji elektronicznej, e-aukcji), który zostanie przeprowadzony za pomocą aukcji elektronicznej ("ERMMA", aukcja angielska odwrócona)) dnia 18. 05. 2018 13:00. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U.2017.1579 z późn. zm.), na podstawie wyłączenia stosowania tej ustawy z art. 4 ust. 8 ustawy. Niniejsza aukcja elektroniczna zostanie przeprowadzona na podstawie przepisów "Regulaminu udzielania zamówień", przyjętego Zarządzeniem Nr 20/2007 Prezesa Zarządu Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. z dnia 28 sierpnia 2007 r., wraz z ostatnią zmianą wynikającą z Uchwały Nr 2/2014 Zarządu Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. z dnia 30 kwietnia 2014 r. (dalej: "Regulamin").

W przypadku zainteresowania naszą ofertą, prosimy zapoznać się z poniższymi informacjami dotyczącymi przetargu oraz wypełnić Zgłoszenie które znajduje się w części II. Zgłoszenie Zaproszenia.

Po uzupełnieniu Zgłoszenia oraz wybraniu przez Państwa loginu i hasła, na adres e-mail podany w Zgłoszeniu zostanie wysłany dziesięciocyfrowy klucz dostępu. Login, hasło i klucz dostępu umożliwiają zalogowanie się do sali e-aukcyjnej, w której prowadzony jest przetarg, a która znajduje się pod adresem https://lodzairport.proebiz.com.


Więcej informacji dostępnych jest w częściach II.-"Przebieg/Harmonogram" i XI.-"Instrukcje" Ogłoszenia.

Łódź, dnia: 07. 05. 2018 12:00

Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.
--------------------
Adam Bożek
Starszy Specjalista ds. Eksploatacji Urządzeń Technicznych
telefon:+48 667 028 808
email: a.bozek@airport.lodz.pl
--------------------
Joanna Gaworska
Specjalista ds. Projektów i Przetargów
telefon:(+48) 42 683 52 10 wewn. 1207
email: j.gaworska@airport.lodz.pl

Ogłoszenia i przetargi Portu Lotniczego Łódź – strona informacyjna

Strona internetowa Portu Lotniczego Łódź

Biuletyn Informacji Publicznej Portu Lotniczego Łódź
OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)

Dostawa filtrów, olejów i materiałów eksploatacyjnych do pojazdów, maszyn i urządzeń technicznych

II. ZGŁOSZENIE


Do wzięcia udziału w on-line przetargu niezbędne jest uzupełnienie zgłoszenia, które można otworzyć TUTAJ.

Zgłoszeni uczestnicy otrzymają według harmonogramu dziesięciocyfrowy klucz dostępu.

Przed uzupełnieniem zgłoszenia prosimy o sprawdzenie ustawienia Państwa przeglądarki. Więcej informacji znajdą Państwo w części Instrukcje.
OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)

Dostawa filtrów, olejów i materiałów eksploatacyjnych do pojazdów, maszyn i urządzeń technicznych

III. PRZEBIEG E-AUKCJI / HARMONOGRAM


Aukcja składa się z następujących etapów:

1. Runda wstępna
Trwa od 07. 05. 2018 12:00 do 18. 05. 2018 12:00. W tym okresie Wykonawcy mogą zalogować się do systemu aukcyjnego (wypełnić Zgłoszenie, uzupełnić dane informacyjne i kontaktowe, wprowadzić login i hasło), wprowadzić wstępną ofertę (cenę brutto dla danej/wszystkich części zamówienia osobno) oraz ewentualne wymagane Ogłoszeniem/Zaproszeniem oświadczenia i dokumenty.

W Rundzie wstępnej Wykonawca pobiera z platformy e-aukcji "Zestawienie nr 1" i/albo "Zestawienie nr 2" (dalej odpowiednio: "Zestawienie") stanowiący 1. Załącznik zaproszenia - Zestawienie_nr_1.xls i 2. Załącznik zaproszenia - Zestawienie_nr_2_150518.xls, które stanowią element Opisu przedmiotu zamówienia, jak również podstawę do wyliczenia przez Wykonawcę wartości brutto oferty (części zamówienia, na którą/-e zostanie złożona oferta).

Nie później niż przed upływem 3 dni przed zakończeniem Rundy wstępnej Wykonawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres osoby odpowiedzialnej za administrowanie aukcją, wskazanej w części Kontakt/Dane Zamawiającego, lub za pośrednictwem systemu aukcyjnego mogą składać wnioski (pytania) o wyjaśnienie treści Ogłoszenia/Zaproszenia lub o jego zmianę.
Zamawiający udziela wyjaśnień lub informuje o dokonanych zmianach Ogłoszenia/Zaproszenia wszystkich Wykonawców, którzy wypełnili Zgłoszenie do aukcji oraz, do których Zamawiający wysłał elektroniczną informację o ogłoszeniu aukcji. Na wnioski złożone powtórnie w tej samej sprawie odpowiedzi nie udziela się. Wyjaśnienia lub informacje o zmianie Ogłoszenia/Zaproszenia Zamawiający przesyła nie później niż do zakończenia Rundy wstępnej. Wnioski złożone po terminie Zamawiający może pozostawić bez odpowiedzi.

W przypadku braku wprowadzenia oferty (ceny) przez Wykonawcę w Rundzie wstępnej, Zamawiający nie wzywa Wykonawcy do uzupełnienia wymaganych przez Zamawiającego dokumentów; taką ofertę (wypełnienie przez Wykonawcę zgłoszenia bez wprowadzenia ceny) traktuje się jako niezłożoną.

2. Runda kontrolna
Trwa od 18. 05. 2018 12:00 do 18. 05. 2018 13:00 i służy dokonaniu przez Zamawiającego kontroli ofert. W jej czasie Wykonawcy nie mają możliwości wprowadzania zmian w ofertach, mogą jednak sprawdzać czy nie występują problemy techniczne z udziałem w aukcji. W razie zaistnienia problemów bądź wątpliwości należy skontaktować się z Houston PROebiz – wsparciem technicznym aukcji (informacje kontaktowe dostępne są pod spisem części Ogłoszenia/Zaproszenia, po lewej stronie panelu) lub administratorem wskazanym w części Kontakt/Dane Zamawiającego.

3. Runda aukcyjna
Rozpoczyna się 18. 05. 2018 13:00 i ma formę licytacji on-line, w trakcie której możliwe jest składanie ofert z zachowaniem poniższych zasad:
 • własną ofertę można tylko obniżać,
 • nowa wartość oferty nie może być identyczna z obecną wartością minimalną.
Wraz z rozpoczęciem rundy aukcyjnej wszystkim Wykonawcom zostaną ujawnione najniższe oferty dla poszczególnych pozycji zamówienia. Informacje o zmianach w klasyfikacji ofert, o swojej pozycji oraz o warunkach oferty najkorzystniejszej każdy z Wykonawców otrzymuje na bieżąco.

Runda aukcyjna przewidziana została na 20 min. przy czym zostanie przedłużona o 2 min. po jakiejkolwiek zmianie ceny lub terminu wykonania w ciągu ostatnich 2 min. jej trwania. Ilość przedłużeń rundy aukcyjnej jest nieograniczona. Czas przedłużenia rundy aukcyjnej (2 min.) nie sumuje się z czasem pozostałym do końca rundy aukcyjnej. W razie potrzeby Zamawiający ma prawo zdecydować o indywidualnym przedłużeniu lub zakończeniu przetargu on-line.

Ważność klucza dostępu
Ważność klucza dostępu upływa 30 dni po zakończeniu przetargu. Po tym terminie nie jest możliwe wejście do sali aukcyjnej. Zaleca się wydrukowanie protokołu uczestnictwa w e-aukcji oraz historii e-aukcji bezpośrednio po zakończeniu e-aukcji.
OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)

Dostawa filtrów, olejów i materiałów eksploatacyjnych do pojazdów, maszyn i urządzeń technicznych

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


Przedmiotem zamówienia jest dostawa następujących produktów do pojazdów, maszyn i urządzeń technicznych:

CZĘŚĆ I - FILTRY, SEPARATORY I OSUSZACZE POWIETRZA, zgodnie ze szczegółowym Opisem przedmiotu zamówienia wskazanym w Zestawieniu nr 1 – ZESTAWIENIE FILTRÓW, stanowiącym 1. Załącznik zaproszenia - Zestawienie_nr_1.xls do niniejszego Ogłoszenia

oraz

CZĘŚĆ II - OLEJE, PŁYNY EKSPLOATACYJNE I SMARY zgodnie ze szczegółowym Opisem przedmiotu zamówienia wskazanym w Zestawieniu nr 2 – ZESTAWIENIE OLEJÓW, PŁYNÓW EKSPLOATACYJNYCH I SMARÓW, stanowiącym 2. Załącznik zaproszenia - Zestawienie_nr_2_150518.xls do niniejszego Ogłoszenia.

Oferowane przez Wykonawcę produkty muszą spełniać wymogi Zamawiającego wskazane w ww. Zestawieniach, z zastrzeżeniem, że:
 • jeżeli Wykonawca proponuje dostarczenie innego zamiennika niż produktu wskazanego w kolumnie "Producent" zobowiązany jest podać nazwę producenta proponowanego zamiennika w kolumnie „Proponowany produkt”,
 • dla wszystkich pozycji Zestawienia nr 1 i Zestawienia nr 2 Wykonawca jest zobowiązany podać cenę jednostkową netto dla wskazanych lub opisanych przez Zamawiającego produktów (pozostałe wartości zostaną wyliczone automatycznie),
 • przedmiot zamówienia musi być nowy, nieużywany, wolny od wad fizycznych i wad prawnych. Wszystkie produkty muszą być oryginalne, poza pozycjami, w których Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania proponowanego zamiennika, zgodnie ze wskazaną adnotacją Zamawiającego w ww. Zestawieniach.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych dla każdej z ww. części zamówienia.
OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)

Dostawa filtrów, olejów i materiałów eksploatacyjnych do pojazdów, maszyn i urządzeń technicznych

V. WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO


1. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
 1. Pełnomocnictwo, określające zakres umocowania podpisane przez osobę/-y uprawnioną/-e do reprezentacji Wykonawcy – jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.
 2. Wszystkie wymagane dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim, na maszynie, komputerze lub odręcznie w sposób zapewniający czytelność tekstu.
 3. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
 4. Wszystkie dokumenty Wykonawcy składają w formie elektronicznej jako zeskanowane dokumenty, na platformie aukcyjnej. Zamawiający wskazuje, że dopuszczalnymi formatami plików są formaty obsługiwane przez oprogramowanie Adobe Acrobat Reader DC (rozszerzenie .pdf).
2. MINIMALNY I MAKSYMALNY KROK POSTĄPIENIA
Dla kryterium cena brutto dla poszczególnych części zamówienia:
 • minimalne postąpienie wynosi 0.10 % (w stosunku do ceny uczestnika);
 • maksymalne postąpienie wynosi 50.00 % (w stosunku do ceny uczestnika).
3. CENA I KRYTERIA WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
 1. Wykonawca w e-aukcji podaje cenę brutto dla danej/wszystkich części zamówienia osobno (z VAT).
 2. Cena brutto za realizację zamówienia (każdej części zamówienia osobno) stanowi kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej; waga kryterium: 100%.
 3. System automatycznie przeliczy, cenę brutto, punktację i ustali pozycję każdego z Wykonawców.
 4. Cena zawiera wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty oraz koszty dostawy. Wykonawca powinien uwzględnić w wynagrodzeniu wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia, a szczególnie informacje, wymagania i warunki podane w Zaproszeniu.
Wpisanie każdej CENY BRUTTO w poszczególnych pozycjach w sali aukcyjnej należy potwierdzić naciśnięciem klawisza ENTER.

4. ZESTAWIENIE PO E-AUKCJI
 1. Wyłoniony w drodze aukcji elektronicznej Wykonawca (Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę dla danej części zamówienia) zobowiązany będzie w terminie 2 dni roboczych (rozumianych w niniejszym Zaproszeniu jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od dnia opublikowania informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej (protokołu zbiorczego) przedstawić Zamawiającemu do akceptacji wypełnione Zestawienie dot. danej części zamówienia (zgodnie ze wzorem stanowiącym 1. Załącznik zaproszenia - Zestawienie_nr_1.xls i 2. Załącznik zaproszenia - Zestawienie_nr_2_150518.xls).
 2. Zestawienie musi zawierać:
  • dla Części I i II zamówienia: wykaz cen jednostkowych netto dla wszystkich pozycji danej części zamówienia wymienionych w Zestawieniu (pozostałe wartości zostaną wyliczone automatycznie);
  • dla Części I zamówienia: nazwę producenta w kolumnie "Proponowany produkt" - dla asortymentu innego niż oryginalny (zamiennik);
  • dla Części II zamówienia: nazwę producenta i produktu w kolumnie "Proponowany produkt".
 3. Łączna wartość brutto dla poszczególnych części zamówienia wynikająca z Zestawienia musi być zgodna z wartością brutto dla danej części zamówienia uzyskaną w drodze aukcji elektronicznej.
 4. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zestawienia w wersji papierowej (doręczony do siedziby Zamawiającego) lub w wersji elektronicznej w formacie obsługiwanym przez oprogramowanie Microsoft Office Excel (rozszerzenie .xlx /.xlsx) (pocztą elektroniczną na adresy e-mail osób wskazanych do kontaktu z Wykonawcami, wskazanych w części VII. Kontakt / Dane Zamawiającego).
 5. Nieprzedstawienie przez Wykonawcę ww. Zestawienia we wskazanym terminie albo przedstawienie ww. Zestawienia zawierającego błędy lub niepotwierdzającego, że zaoferowane przez Wykonawcę produkty spełniają wymagania Zamawiającego, Zamawiający będzie traktował jako uchylanie się od realizacji zamówienia.
4. REALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 1. Dostawa asortymentu będzie jednorazowa i odbędzie się osobiście lub kurierem do siedziby Zamawiającego: Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. ul. Gen. Maczka 35 w Łodzi.
 2. Termin realizacji dostawy: 10 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia (poprzedzonego zaakceptowaniem przez Zamawiającego Zestawienia) w dni robocze w godz. 8:00-15:00.
 3. Transport asortymentu odbędzie się na koszt i ryzyko Wykonawcy.
 4. Cały asortyment musi być fabrycznie nowy, nie może nosić znamion użytkowania oraz musi być pełnowartościowy w pierwszym gatunku. Asortyment musi być wolny od wad fizycznych i wad prawnych.
 5. Cały asortyment musi być oryginalny, poza pozycjami w zestawieniach stanowiących załączniki do Zaproszenia, w których Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania zamiennika.
 6. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad umniejszających wartość lub użyteczność przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia towaru pozbawionego wad stwierdzonych przez Zamawiającego w terminie do 7 dni od jej zgłoszenia przez Zamawiającego.
 7. W przypadku dostarczenia asortymentu innego niż wymagany w zamówieniu lub asortymentu nienależytej jakości lub w nienależytej ilości Wykonawca zobowiązany jest do ich wymiany na odpowiednie lub dostarczenie brakującej ilości na własny koszt i ryzyko niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni roboczych od chwili zgłoszenia nieprawidłowości przez Zamawiającego.
5. WARUNKI PŁATNICZE
 1. Za wykonanie danej/-ych części zamówienia Wykonawca otrzyma jednorazowe wynagrodzenie ryczałtowe brutto, będące wynikiem aukcji elektronicznej, w którym zawiera się należny podatek od towarów i usług (VAT), zgodny z obowiązującymi przepisami.
 2. Zamawiający przewiduje płatności, na podstawie faktury VAT/rachunku wystawionej/-ego po zrealizowaniu przez Wykonawcę zamówienia (podpisaniu przez Zamawiającego lub upoważnionego przez niego przedstawiciela oraz Wykonawcę protokołu odbioru dostawy). Płatność faktury VAT/rachunku w terminie 30 dni od dnia wystawienia.
 3. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania faktury VAT/rachunku Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia wystawienia.
6. KLAUZULA WALORYZACYJNA:
 1. Zamawiający zastrzega wprowadzenie zmiany do zamówienia w zakresie wynagrodzenia należnego Wykonawcy, bez pisemnej zmiany, na zasadach określonych poniżej.
 2. Zamawiający przewiduje zmianę wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług.
 3. W przypadku podwyższenia stawki podatku od towarów i usług w stosunku do stawki podatku od towarów i usług, która obowiązywała w dniu opublikowania informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej, wynagrodzenie wskazane w dniu opublikowania informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie wynagrodzenia netto pozostanie bez zmian, natomiast wynagrodzenie brutto zostanie powiększone proporcjonalnie do wysokości podwyższenia stawki podatku od towarów i usług.
 4. W przypadku obniżenia stawki podatku od towarów i usług w stosunku do stawki podatku od towarów i usług, która obowiązywała w dniu publikowania informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej, wynagrodzenie wskazane w dniu opublikowania informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie wynagrodzenia netto pozostanie bez zmian, natomiast wynagrodzenie brutto zostanie zmniejszone proporcjonalnie do wartości obniżenia stawki podatku od towarów i usług.
 5. Powyższe przepisy nie mają zastosowania do wynagrodzenia należnego lub wypłaconego Wykonawcy zgodnie z wyborem oferty najkorzystniejszej przed zmianą stawki podatku od towarów i usług. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim przepisy powyższe mają zastosowanie do tej części wynagrodzenia, która stanie się należna Wykonawcy po terminie wprowadzenia w życie zmiany stawki podatku od towarów i usług.
7. KARY UMOWNE:
 1. Strony ustalają odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia w formie kar umownych.
 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:
  • uchylenie się Wykonawcy od realizacji zamówienia – w wysokości 20% wartości brutto zamówienia;
  • odstąpienie od realizacji zamówienia którejkolwiek ze Stron z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę lub niezawinionych przez Zamawiającego – w wysokości 20% wartości brutto zamówienia;
  • niezachowanie terminu dostawy asortymentu, niezależnie od winy Wykonawcy – w wysokości 0,3% wartości brutto zamówienia za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednakże łącznie nie więcej niż 20% wartości brutto zamówienia;
  • opóźnienie w usuwaniu wad w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,5% wartości brutto zamówienia za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednakże łącznie nie więcej niż 20% wartości brutto zamówienia;
  • niedochowania terminu, o którym mowa w pkt 4 lit. f), niezależnie od winy Wykonawcy – w wysokości 5% wartości brutto zamówienia za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednakże łącznie nie więcej niż 20% wartości brutto zamówienia.
 3. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku naprawienia szkody, jeżeli swoim działaniem bądź zaniechaniem przyczynił się do jej powstania.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści na zasadach ogólnych, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
 5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
 6. Odstąpienie od realizacji zamówienia przez którąkolwiek ze Stron nie pozbawia Zamawiającego uprawnienia do dochodzenia zastrzeżonych w niniejszym Zaproszeniu kar umownych.
 7. Zapłata kar umownych nastąpi na podstawie noty obciążeniowej doręczonej Stronie zobowiązanej do zapłaty.
8. GWARANCJA:
 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 24-miesięcznej gwarancji oraz rękojmi za wady na dostarczony asortyment, liczonych od dnia dostawy (podpisania protokołu odbioru dostawy). Okres gwarancji wydłużany będzie o czas trwania usuwania wad (o ilość dni, które upłyną od dnia zgłoszenia Zamawiającego wady do dnia jej skutecznego usunięcia).
 2. W okresie gwarancji obowiązywać będzie następujący tryb usuwania wad, ujawnionych w jej okresie:
  • Zamawiający zobowiązuje się powiadomić Wykonawcę pisemnie o stwierdzonej wadzie, wskazując jednocześnie termin na jej usunięcie;
  • w okresie objętym gwarancją Wykonawca zobowiązany jest do usuwania na swój koszt i we własnym zakresie stwierdzonych wad, każdorazowo w terminie wskazanym przez Zamawiającego;
  • po bezskutecznym upływie terminu określonego w tiret drugim powyżej Zamawiający uprawniony jest do powierzenia usunięcia wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.
  • jeżeli Wykonawca nie dokona usunięcia wad w terminie określonym w tiret drugim powyżej, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczania kar umownych w wysokości określonej w Zaproszeniu.
9. INNE WARUNKI:
 1. Termin związania ofertą będzie wynosić 30 dni od dnia zakończenia Rundy aukcyjnej.
 2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta złożona w toku aukcji elektronicznej została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy przystąpienia do realizacji zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny oraz obciążyć Wykonawcę karą w wysokości 20% wartości oferty Wykonawcy złożonej w postępowaniu.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia aukcji elektronicznej lub jej części, jeżeli cena najkorzystniejsza oferty złożonej w aukcji elektronicznej lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (ustaloną na podstawie obliczeń wewnętrznych Zamawiającego), chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści Ogłoszenia, odrzucenia złożonych ofert, unieważnienia postępowania lub jego części bez podawania przyczyny albo ogłoszenia kolejnej rundy . Zamawiający ma obowiązek natychmiast informować o możliwych zmianach wszystkich uczestników postępowania.
 5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej dla każdej części osobno.
 6. Informacje o środkach odwoławczych przysługujących Wykonawcy w toku postępowania określone zostały w rozdz. XIII Regulaminu.
 7. Oferty mogą zostać skonfrontowane z ofertą porównawczą wynikającą z obliczeń wewnętrznych Zamawiającego. Oferta porównawcza zostaje ustalona przed rozpoczęciem przetargu oraz w trakcie przetargu nie dochodzi do jej zmiany.
 8. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia – w takiej sytuacji przepisy, a także postanowienia Ogłoszenia dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy, o których mowa powyżej, ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację przedmiotu zamówienia.
  • W przypadku, o którym mowa lit. h Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentacji ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający będzie prowadził wszelką korespondencję wyłącznie z tak ustanowionym pełnomocnikiem.
  • Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może żądać przed realizacją przedmiotowego zamówienia w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
 9. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)

Dostawa filtrów, olejów i materiałów eksploatacyjnych do pojazdów, maszyn i urządzeń technicznych

VI. OCENA MULTIKRYTERIALNA


Dla określenia kolejności według oceny kryterialnej przetargu został wykorzystany następujący wzorzec:

kiedy najlepszą ofertą jest minimalna wartość
minimalna oferta * waga (%)
oferta uczestnika


kiedy najlepszą ofertą jest maksymalna wartość
oferta uczestnika * waga (%)
maksymalna ofertaW ocenie kryterialnej zostaną zawarte następujące pozycje:

WAGACHARAKTER

Cena całkowita100.00

W przypadku, że w kryterium o malejącym charakterze uczestnik złoży ofertę, której wynikiem będzie oferta o wartości zerowej, to ta oferta nie zostanie zaakceptowana przez system. Uczestnik zostanie o tym fakcie poinformowany.

OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)

Dostawa filtrów, olejów i materiałów eksploatacyjnych do pojazdów, maszyn i urządzeń technicznych

VII. KONTAKT / DANE ZAMAWIAJĄCEGO


Postępowanie (e-aukcja) prowadzone jest przez Zamawiającego sektorowego (Zamawiający):
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.
ul. Gen. S. Maczka 35, 94-328 Łódź, Polska

Sąd Rejonowy dla Łodzi–Śródmieścia w Łodzi
XX Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000057719 | NIP: 7290113494 | REGON: 470788461
Kapitał zakładowy: 302 581 450,00 złotych (w pełni opłacony)

Facebook | Twitter | Cargo Portu Lotniczego Łódź

------------------------
Szczegółowych informacji dotyczących przedmiotu e-aukcji udziela:
Adam Bożek
Starszy Specjalista ds. Eksploatacji Urządzeń Technicznych
telefon: +48 667 028 808
e-mail: a.bozek@airport.lodz.pl

------------------------
Za administrację e-aukcji odpowiada oraz informacji w zakresie przeprowadzenia niniejszego postępowania udziela:
Joanna Gaworska
Specjalista ds. Projektów i Przetargów
telefon: (+48) 42 683 52 10 wewn. 1207
e-mail: j.gaworska@airport.lodz.pl
OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)

Dostawa filtrów, olejów i materiałów eksploatacyjnych do pojazdów, maszyn i urządzeń technicznych

VIII. ZASADY


ZASADY PRZETARGÓW ON-LINE PROE.BIZ:
 • można odtworzyć po kliknięciu Zasady postępowań on-line PROebiz

 • udział w e-aukcji jest bezpłatny, Zamawiający nie zwraca Wykonawcom żadnych kosztów udziału w e-aukcji.
OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)

Dostawa filtrów, olejów i materiałów eksploatacyjnych do pojazdów, maszyn i urządzeń technicznych

IX. INSTRUKCJE


WYMOGI TECHNICZNE SYSTEMU E-AUKCYJNEGO PROE.BIZ
Komputer Państwa powinien być podłączony do Internetu. Żeby podczas uczestniczenia nie doszło do żadnych zakłóceń należy mieć w komputerze zainstalowaną jedną ze wspieranych przeglądarek internetowych:
- Microsoft Internet Explorer 11.0 oraz wyższa (http://microsoft.com/ie);
- Mozilla Firefox 13.0 oraz wyższa (http://firefox.com);
- Google Chrome (http://google.com/chrome).

Następnie należy mieć zainstalowany Adobe Flash Player (http://get adobe.com/flashplayer) w przeglądarce muszą być pozwolone wyskakujące okna i włączone cookies. Instrukcje jak w przeglądarce włączyć cookies można znaleźć na http://proebiz.com/pl/support w części USTAWIENIA pod pozycją Ustawienia cookies.

W JAKI SPOSÓB NALEŻY SIĘ ZGŁOSIĆ DO PRZETARGU ELEKTRONICZNEGO
W części II. Zgłoszenie niniejszego Ogłoszenia należy kliknąć TUTAJ. W ten sposób można wejść do formularza zgłoszeniowego firmy uczestnika. Tutaj należy uzupełnić wymagane dane, wyrazić zgodę z Zasadami on-line przetargów PROe.biz oraz wysłać formularz. W ten sposób firma zgłosi się do przetargu elektronicznego.

Częścią Zgłoszenia jest wybranie loginu oraz hasła (długość min. loginu oraz hasła jest 8 znaków). Za pomocą danych tych można następnie (po otrzymaniu klucza) wejść do sali e-aukcyjnej. Zaleca się wybranie łatwego do zapamiętania loginu oraz hasła, prosimy nie używać spacji albo znaków diakrytycznych (ć, ę itp.).
Swoje dane zgłoszeniowe należy pamiętać!

JAK WEJŚĆ DO SALI E-AUKCYJNEJ?
Do wejścia do sali e-aukcyjnej należy użyć odsyłacza (adres) w części I. Ogólne niniejszego Ogłoszenia. Po kliknięciu otworzy się przeglądarka internetowa pod adresem sali e-aukcyjnej Zamawiającego. Następnie uczestnik powinien się zalogować (za pomocą loginu, hasła - wybrane przez uczestnika w zgłoszeniu oraz klucza – uczestnik otrzyma e-mailem). Jeżeli dane te zostaną wprowadzone poprawnie (hasło oraz klucz są znane wyłącznie uczestnikowi i nie należy ich udostępniać osobom trzecim), dpo weryfikacji danych nastąpi przekierowanie do sali e-aukcyjnej. Dziesięciocyfrowy klucz dostępu można kopiować (np. za pomocą Ctrl+C) z e-maila, a następnie umieścić w odpowiednim polu (Ctrl+V). Do sali e-aukcyjnej nie można wejść przed rozpoczęciem e-aukcji (początkiem postępowania jest w większości przypadków czas ogłoszenia Rundy wstępnej). W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z administratorem; podany jest on w części VII. Kontakt / Dane Zamawiającego.

JAK MOŻNA SIĘ WYLOGOWAĆ Z SALI E-AUKCYJNEJ?
Wylogowanie należy przeprowadzić za pomocą przycisku LOGOUT, ktróry znajduje się w prawym górnym rogu sali e-aukcyjnej. Jeżeli wylogowanie zostanie przeprowadzone zamknięciem okienka przeglądarki, do sali e-aukcyjnej będzie można ponownie się zgłosić po upłynięciu 1 minuty.

CO MOŻNA PRZEPROWADZAĆ PODCZAS RUNDY WSTĘPNEJ?
Runda wstępna jest przeznaczona do podania cen wstępnych oraz kryteriów zmiennych. W rundzie tej można obejrzeć salę e-aukcyjną oraz zapoznać się z jego poszczególnymi funkcjami. Zwłaszcza trzeba zwrócić uwagę na czas pozostały do końca trwania rundy. Czas ten zmienia się zazwyczaj w ramach 3 – 5 sekund (jeżeli do końca rundy pozostaje mniej niż doba). Jeżeli nie dochodzi do zmiany, istnieje prawdopodobieństwo, iż połączenie zostało przerwane i należy się znowu zalogować.
W rundzie tej uczestnik ma za obowiązek podać ceny wstępne. Po wpisaniu każdej ceny NALEŻY POTWIERDZIĆ CENĘ NACIŚNIĘCIEM KLAWISZA ENTER! Podczas Rundy wstępnej można zmieniać dowolnie ceny oraz kryteria zmienne. Uczestnik widzi tylko własną ofertę. Jeżeli nazwa pozycji jest podkreślona, poprzez kliknięcie w daną nazwę pozycji odtworzą się uwagi z nią związane (zazwyczaj są to informacje uściślające, lub też zdjęcie, załącznik itp.).

Kryteria zmienne należy podawać kliknięciem na pole danego kryterium w prawej kolumnie (jeżeli kryterium nie jest uzupełnione w danym polu jest słowo „zmienić" albo pole jest puste).

CO MOŻNA ROBIĆ W CZASIE RUNDY KONTROLNEJ?
Runda ta służy zleceniodawcy do oficjalnej kontroli. Przeważnie jest przeprowadzana kontrola poprawności wprowadzonych ofert, kontrola kwalifikacji lub też testowanie dostarczonych próbek. Uczestnicy w tej rundzie nie mogą niczego zmieniać, w przypadku że dojdzie do błędu należy swoją ofertę poprawić, zmianę tą przeprowadza administrator.

CO MOŻNA PRZEPROWADZAĆ PODCZAS RUNDY AUKCYJNEJ?
Podczas Rundy aukcyjnej można tylko obniżać swoją ofertę (w przypadku online przetargu zakupu) albo odwrotnie podwyższać swoją ofertę (w przypadku online przetargu sprzedaży).

Nowa oferta cenowa pozycji nie może być równa z aktualną minimalną ofertą (w przypadku przetargu zakupu), odpowiednio maksymalną ofertą (w przetargu sprzedaży).

W trakcie trwania e-aukcji prosimy o szczególną uwagę w zakresie:
 • czas do końca rundy - którego zmiana stwierdza kontakt uczestnika z systemem e-aukcyjnym. Jeżeli czas w sali e-aukcyjnej się zatrzyma, należy nacisnąć klawisz F5, by odświeżyć ekran.

 • komunikacja z administratorem - środek komunikacji z administratorem. Można tu komunikować z administratorem on-line.

Cały przebieg online przetargu od wysłania zaproszeń aż po jego zakończenie zostaje zaprotokołowany za pośrednictwem historii przetargu. Wszelkie przeprowadzone kroki zostają zapisane z dokładnością w czasie co do sekundy. Po zakończeniu online przetargu każdy uczestnik ma możliwość wglądu do własnej historii oraz protokołu uczestnika.

Runda aukcyjna bywa zazwyczaj przedłużana. Bliższe informacje o przedłużeniu można znaleźć w części III. Przebieg e-aukcji / Harmonogram.

Ze względu na techniczny charakter funkcjonowania systemów internetowych Zamawiający nie zaleca wprowadzania ofert cenowych w sali e-aukcyjnej w ostatnich sekundach bieżącej rundy. W ten sposób wprowadzone wartości mogą nie dotrzeć na czas do serwerów, na których przeprowadzana jest e-aukcja. Powodem może być na przykład tymczasowe obniżenie szybkości łącza internetowego, opóźniona reakcja przeglądarki lub systemu operacyjnego. Oferty wprowadzone w ostatnich 5 sekundach nie muszą zostać zaakceptowane przez system.

W RAZIE PROBLEMÓW TECHNICZNYCH W TRAKCIE ON-LINE PRZETARGU PROSIMY ZWRACAĆ SIĘ DO ADMINISTRATORA. KONTAKT NA ADMINISTRATORA MOŻNA ZNALEŹĆ W CZĘŚCI VII. Kontakt / Dane Zamawiającego.
OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)

Dostawa filtrów, olejów i materiałów eksploatacyjnych do pojazdów, maszyn i urządzeń technicznych

X. ZAŁĄCZNIKI


1. Załącznik zaproszenia - Zestawienie_nr_1.xls

2. Załącznik zaproszenia - Zestawienie_nr_2_150518.xls

3. Załącznik zaproszenia - Zestawienie_nr_2.xls