OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Dostawa oleju napędowego grzewczego lekkiego do celów opałowych

I. INFORMACJE OGÓLNE


Zapraszamy Państwa do udziału w postępowaniu (e-aukcji), które zostanie przeprowadzone w trybie aukcji elektronicznej ("ERMMA", aukcja angielska odwrócona) 04. 10. 2018 12:00.

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, na podstawie wyłączenia stosowania tej ustawy z art. 4 pkt 8. Niniejsza aukcja elektroniczna zostanie przeprowadzona na podstawie przepisów "Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Porcie Lotniczym Łódź im. Władysława Reymonta sp. z o.o.", przyjętego Zarządzeniem Nr 28/2018 Prezesa Zarządu Spółki Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. z dnia 28 maja 2018 r. wraz z ostatnią zmianą wynikającą z Zarządzenia nr 39/2018 Prezesa Zarządu Spółki Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. z dnia 12 lipca 2018 r. (dalej: "Regulamin"), który jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.bip.airport.lodz.pl/files/Regulamin_udzielania_zamowien_sektorowych_tekst_jedn_12072018.pdf.

W przypadku zainteresowania naszą ofertą, proszę przeczytać poniższe informacje dotyczące postępowania oraz proszę wypełnić Zgłoszenie, które znajduje się w części II. Zgłoszenie. Po uzupełnieniu zgłoszenia, gdzie wybierzecie sobie Państwo swój login i hasło, zostanie wysłany na e-mail dziesięciocyfrowy klucz dostępu i dopiero z tymi danymi można wejść do sali e-aukcyjnej, która znajduje się pod adresem: https://lodzairport.proebiz.com.

Łódź, dnia: 25. 09. 2018 11:00

Zamawiający
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.
ul. Gen. S. Maczka 35, 94-328 Łódź
--------------------
Osoba do kontaktu w zakresie przeprowadzenia postępowania:
Edyta Barys
Referent ds. Projektów i Przetargów
telefon: +48 601 167 992
e-mail: e.barys@airport.lodz.pl
--------------------
Osoba do kontaktu w zakresie przedmiotu zamówienia:
Tomasz Strzelczuk
Kierownik Działu Eksploatacji Lotniska
telefon: (+48) 607 039 127
e-mail: t.strzelczuk@airport.lodz.pl

Ogłoszenia i przetargi Portu Lotniczego Łódź – strona informacyjna

Strona internetowa Portu Lotniczego Łódź

Biuletyn Informacji Publicznej Portu Lotniczego Łódź
OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Dostawa oleju napędowego grzewczego lekkiego do celów opałowych

II. ZGŁOSZENIE


Do wzięcia udziału w aukcji elektronicznej niezbędne jest uzupełnienie Zgłoszenia, które można otworzyć TUTAJ. Przed uzupełnieniem zgłoszenia prosimy o sprawdzenie ustawienia Państwa przeglądarki. Więcej informacji znajdą Państwo w części IX. Instrukcje.

Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na podany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej dziesięciocyfrowy klucz dostępu.

Ważność klucza dostępu: ważność klucza dostępu upływa po 30 dniach od zakończenia e-aukcji. Po tym terminie nie będzie można wejść do sali e-aukcyjnej. Zaleca się wydrukowanie protokołu uczestnictwa w e-aukcji oraz historii e-aukcji bezpośrednio po jej zakończeniu. W razie potrzeby Zamawiający ma prawo zdecydować o indywidualnym przedłużeniu lub zakończeniu aukcji elektronicznej.
OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Dostawa oleju napędowego grzewczego lekkiego do celów opałowych

III. PRZEBIEG/HARMONOGRAM


1. ETAPY E-AUKCJI
E-aukcja składa się z czterech etapów:
 1. Runda wstępna, podczas której należy zalogować się do systemu e-aukcyjnego, wybrać swój login i hasło, wprowadzić ofertę (którą będzie można zmienić podczas Rundy aukcyjnej); wprowadzenie oferty oznacza wprowadzenie w systemie e-aukcyjnym do zakończenia Rundy wstępnej (do 04. 10. 2018 11:00) ceny brutto dla 1 m3 oleju napędowego grzewczego lekkiego.
  • Do zakończenia Rundy wstępnej Wykonawca wprowadza w sali e-aukcyjnej wartość oferty brutto, o której mowa powyżej, a która będzie ceną wyjściową.
  • W przypadku braku wprowadzenia oferty przez Wykonawcę w tej rundzie, Zamawiający nie wzywa Wykonawcy do wprowadzenia ceny brutto - taką ofertę (wypełnienie przez Wykonawcę Zgłoszenia bez wprowadzenia ceny brutto za 1m3 oleju napędowego grzewczego lekkiego) traktuje się jako niezłożoną.
  Runda wstępna trwa od 25. 09. 2018 11:00 do 04. 10. 2018 11:00.

 2. Runda kontrolna, podczas której Zamawiający dokona kontroli ofert, tj. sprawdzi czy oferty zawierają cenę brutto, o której mowa w lit. a powyżej, a następnie ustali listę Wykonawców, którzy wezmą udział w Rundzie aukcyjnej. W jej czasie Wykonawcy nie mają możliwości wprowadzania zmian w ofertach, mogą jednak sprawdzać czy nie występują problemy techniczne z udziałem w aukcji. W razie zaistnienia problemów bądź wątpliwości należy skontaktować się z Houston PROebiz – wsparciem technicznym aukcji (informacje kontaktowe dostępne są pod spisem części Ogłoszenia, po lewej stronie panelu) lub administratorem wskazanym w części VII. Kontakt / Dane Zamawiającego.
  Runda kontrolna rozpocznie się 04. 10. 2018 11:00 i zakończy się 04. 10. 2018 12:00.

 3. Runda aukcyjna, podczas której odbywa się elektroniczna licytacja i można składać kolejne oferty (postąpienia) obniżając cenę. Klasyfikacja ofert odbywa się na bieżąco, każdy oferent otrzymuje na bieżąco informację o swojej klasyfikacji, jak również o warunkach najkorzystniejszej oferty. Zasady postępowania w czasie tej rundy opisane w części IX. Instrukcje.
  Runda aukcyjna została zaplanowana od 04. 10. 2018 12:00 do 04. 10. 2018 12:20.

 4. Runda weryfikacyjna, podczas której Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów w wyznaczonym terminie. Po czym Zamawiający dokona weryfikacji (badania) złożonych oświadczeń, dokumentów i pełnomocnictw złożonych przez ww. Wykonawcę.
  • Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz wymagań określonych przez Zamawiającego, a także potwierdzać, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin zakończenia Rundy wstępnej. Zarówno wezwania, jak i uzupełnienia dokumentów, oświadczeń i pełnomocnictw następować będą za pomocą poczty elektronicznej i/albo systemu aukcji elektronicznej.
  • Wykonawca, który w odpowiedzi na wezwania Zamawiającego nie uzupełni dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw zostanie wykluczony z postępowania (jego ofertę uznaje się za niezłożoną) lub jego oferta zostanie odrzucona na podstawie postanowień Regulaminu.
  • W przypadku, o którym mowa w tiret powyżej Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta jest najkorzystniejszą spośród pozostałych w celu przeprowadzenia czynności, o których mowa w pkt III.1.d Zaproszenia, jeśli nie zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania, o której mowa w § 17 Regulaminu.
  • Zasady dot. zawiadamiania o wyborze oferty najkorzystniejszej określone zostały w § 16 lit. E i § 12 lit. B ust. 8 Regulaminu.
  Runda weryfikacyjna rozpocznie się niezwłocznie po zakończeniu Rundy aukcyjnej.
2. ZASADY PROWADZENIA ELEKTRONICZNEJ LICYTACJI
Elektroniczna licytacja (Runda aukcyjna) przewidziana została na 20 min. Runda aukcyjna będzie każdorazowo przedłużana o 2 min. po jakiejkolwiek zmianie kryteriów (ceny brutto) w ostatnich 2 min. trwania rundy. Ilość przedłużeń Rundy aukcyjnej jest nieograniczona. Czas przedłużenia Rundy aukcyjnej (2 min.) nie sumuje się z czasem pozostałym do jej końca.

3. WNIOSKI O WYJAŚNIENIE LUB ZMIANĘ TREŚCI OGŁOSZENIA
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie lub zmianę treści Ogłoszenia ("Wniosek o wyjaśnienie"). Zamawiający wskazuje termin na wniesienie ww. wniosku nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.Zamawiający zobowiązany jest udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak mając na uwadze czas niezbędny dla Wykonawców do zapoznania się z odpowiedzią oraz przygotowania oferty, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie wpłynął do Zamawiającego w ww. terminie. Pozostałe informacje dot. wyjaśnień i modyfikacji Ogłoszenia określone zostały w § 13 ust. B Regulaminu.

4. MINIMALNY I MAKSYMALNY KROK POSTĄPIENIA
 • Krok minimalny obniżenia ceny: cenę można obniżać minimalnie o 0.10 % (minimalny krok obniżenia ceny jest w stosunku do ceny pozycji uczestnika);

 • Krok maksymalny obniżenia ceny: cenę można obniżać maksymalnie o 50.00 % (maksymalny krok obniżenia ceny jest w stosunku do ceny pozycji uczestnika).
OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Dostawa oleju napędowego grzewczego lekkiego do celów opałowych

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, ZASADY I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA


1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju napędowego grzewczego (lekkiego do celów opałowych) do zbiorników kotłowni w budynkach:
- Strażnicy Lotniskowej Straży Pożarnej,
-Zaplecza Warsztatowo-Garażowego
znajdujących się na terenie Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Olej napędowych grzewczy (lekki do celów opałowych) musi spełniać parametry jakościowe zgodne z wymaganiami Polskiej Normy "PN-C-96024:2011 Przetwory naftowe-oleje opałowe":
1. Wartość opałowa: min. 42,6 MJ/kg
2. Gęstość w temp. 15 st. C: max 860 kg/m3
3. Temperatura zapłonu: min. 56 st. C
4. Lepkość kinematyczna w temp. 20 st. C: max 6 mm2/s
5. Zawartość wody: max 200 mg/kg
6. Zawartość siarki: max 0,1% (m/m)
7. Temperatura płynięcia: max -20 st. C
8. Pozostałość po koksowaniu (z 10% pozostałości destylacyjnej): max 0,3% (m/m)
9. Pozostałość po spopieleniu: max 0,01% (m/m)
10. Zawartość zanieczyszczeń stałych: max 24 mg/kg
11. Skład frakcyjny:
do temp. 250 st. C destyluje max 65% (V/V)
do temp. 350 st. C destyluje min. 85% (V/V)
12. Zawartość znacznika SY 124:
min. 6mg/l
max 9 mg/l
13. Zawartość barwnika S Red 19: min. 6,3 mg/l

Przewidywane zapotrzebowanie na ilość oleju lekkiego do celów opałowych wynosi ok. 60 m3.
Zamawiający zastrzega jednak, że ww. ilość jest wielkością szacunkową i może ulec zmianie:
Wielkość zamówienia może zostać zwiększona o 20% (prawo opcji) tj. do 72 m3 w stosunku do ilości wskazanej powyżej dla całości zamówienia na zasadach wynikających z aukcji tzn. z zastosowaniem opustu, o którym mowa w rozdz. V pkt. 4 lit. d niniejszego Ogłoszenia/Zaproszenia.

Przedmiot zamówienia został opisany kodem CPV: 09135100-5

2. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Zamawiający przewiduje realizację sukcesywnych dostaw przedmiotu zamówienia w terminie od dnia zawarcia Umowy do 30.06.2020 r., z zastrzeżeniem postanowień zawartych w Umowie.
Dostawy będą realizowane w terminach ustalanych na bieżąco z wybranym Wykonawcą, na podstawie składanych przez Zamawiającego pisemnych zapotrzebowań.
Szczegóły dotyczące realizacji zamówienia znajdują się we wzorze umowy stanowiącej 1. Załącznik zaproszenia - Załącznik_nr_1_Projekt_umowy_olej_grzewczy_napędowy_lekki..pdf do niniejszego Ogłoszenia/Zaproszenia.

3. ZASADY REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Kluczową część zamówienia stanowi sukcesywna dostawa oleju napędowego grzewczego lekkiego do celów opałowych.
OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Dostawa oleju napędowego grzewczego lekkiego do celów opałowych

V. WARUNKI POSTĘPOWANIA


1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie przesłanki:
A. nie podlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia: zgodnie z § 8 Regulaminu;
B. spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących:
 1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada następujące uprawnienia:
  Koncesja na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo energetyczne (Dz. U.2017.220 z późn. zm.);

 2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
 3. zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
 4. doświadczenia Wykonawcy: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres jego działalności jest krótszy, w tym okresie, należycie zrealizował, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje zamówienie(a), w ramach którego(ych) zrealizował dostawy oleju napędowego grzewczego lekkiego na kwotę o łącznej wartości min. 150 000,00 zł netto ww. wartość musi być wykazana w ramach max 3 umów;
 5. potencjału osobowego Wykonawcy: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
 6. potencjału technicznego Wykonawcy: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
2. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA SPEŁNIENIA WW. WARUNKÓW
 1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, aktualne na dzień składania ofert w Rundzie wstępnej, zgodnie ze wzorem stanowiącym 2. Załącznik zaproszenia - Oświadczenie_Wykonawcy_-_spełnienie_warunków.docx.
 2. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, aktualne na dzień składania ofert w Rundzie wstępnej, zgodnie ze wzorem stanowiącym 3. Załącznik zaproszenia - Oświadczenie_Wykonawcy_-_wykluczenie.docx.
 3. Informacja dot. grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów zgodnie ze wzorem stanowiącym 4. Załącznik zaproszenia - Informacja_lista_podmiotów.doc
 4. Wykaz dostaw zgodnie ze wzorem stanowiącym 5. Załącznik zaproszenia - Wykaz_dostaw.docx wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawa/y została/y wykonana/e należycie. Jeżeli z uzasadnionej, obiektywnej przyczyny ww. Wykonawca nie może złożyć dokumentów potwierdzających, o których mowa w zdaniu poprzednim może złożyć inny dokument, w szczególności oświadczenie własne, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. Wykonawca jest zobowiązany wyjaśnić Zamawiającemu tę przyczynę, najpóźniej wraz ze złożeniem innego dokumentu, o którym jest mowa.
 5. Koncesja na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo energetyczne (Dz. U.2017.220 z późn. zm.)
 6. Pełnomocnictwo, określające zakres umocowania podpisane przez osobę/-y uprawnioną/-e do reprezentacji Wykonawcy – jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.
 7. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w § 7 ust. B oraz § 9 Regulaminu.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, dokumenty lub oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia i ew. pełnomocnictwa, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
 8. Wszystkie wymagane dokumenty Wykonawca składa z datą aktualną na dzień składania ofert w Rundzie wstępnej.
 9. Wszystkie wymagane dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim, na maszynie, komputerze lub odręcznie w sposób zapewniający czytelność tekstu. Wszystkie strony oferty powinny być zaparafowane przez Wykonawcę oraz ponumerowane.
 10. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia, dokumenty, korespondencja sporządzone w języku obcym, muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
 11. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki w ofercie, muszą być zaparafowane przez Wykonawcę lub Pełnomocnika (jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik).
 12. Wszystkie dokumenty Wykonawcy składają w formie elektronicznej jako zeskanowane dokumenty, na platformie aukcyjnej . Zamawiający wskazuje, że dopuszczalnymi formatami plików są formaty obsługiwane przez oprogramowanie Adobe Acrobat Reader DC (rozszerzenie .pdf).
3. SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA WW. WARUNKÓW
 1. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu przeprowadzona będzie w oparciu o złożone przez Wykonawców oświadczenia i dokumenty zgodne z formuła „spełnia – nie spełnia”.
 2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
  • Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
  • Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w § 8 Regulaminu.
 3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa dokumenty lub oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia, ew. pełnomocnictwa, o których mowa w pkt 2 lit.a), b), c) i d) powyżej również dla tych podmiotów.
4. KRYTERIA OCENY OFERTY I ICH ZNACZENIE
 1. Wykonawca w e-aukcji podaje cenę brutto dla 1m3 oleju napędowego grzewczego (z VAT); cena obejmuje całkowity koszt realizacji zamówienia, w tym w szczególności koszty dostaw do Zamawiającego.
 2. Cena brutto za realizację zamówienia stanowi kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej; waga kryterium: 100%.
 3. System automatycznie i na bieżąco przelicza punktację i ustala pozycję każdego z Wykonawców w ramach całego zamówienia.
 4. Po zakończeniu aukcji elektronicznej Zamawiający dokona porównania najwyżej ocenionej oferty złożonej podczas postępowania ze średnią arytmetyczną hurtowej ceny paliw obowiązującą w dniu opublikowania postępowania przedstawionej przez Grupę PKN ORLEN dla Oleju Napędowego Grzewczego Ekoterm Plus oraz przez Grupę LOTOS S.A. dla oleju napędowego do celów opałowych LOTOS RED i wynoszącej 3470,445 zł brutto za 1 m3.
  Na podstawie porównania, o którym mowa powyżej zostanie ustalona wysokość opustu z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku. Wysokość opustu wyrażona procentowo będzie obowiązywała przez cały okres trwania umowy.
  Wartość każdej dostawy ustalana będzie na podstawie średniej arytmetycznej obowiązującej w jej dniu hurtowej ceny paliwa publikowanej przez Grupę PKN Orlen i Grupę LOTOS S.A. z uwzględnieniem opustu.
 5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę ma obowiązek, pod rygorem odrzucenia oferty, poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę/rodzaj towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
Wpisanie każdej CENY BRUTTO w sali e-aukcyjnej należy potwierdzić naciśnięciem klawisza ENTER.

5. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY
 1. W celu zawarcia umowy osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać dokumenty potwierdzające ich umocowanie do zawarcia umowy (o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty).
 2. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia przedstawienia oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Umowa taka powinna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarna odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.
 3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru stanowiącego 1. Załącznik zaproszenia - Załącznik_nr_1_Projekt_umowy_olej_grzewczy_napędowy_lekki..pdf.
6. ZASADY REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 1. Wszelkie informacje na temat warunków realizacji zamówienia opisane są w Umowie stanowiącej 1. Załącznik zaproszenia - Załącznik_nr_1_Projekt_umowy_olej_grzewczy_napędowy_lekki..pdf
7. WARUNKI PŁATNICZE
 1. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie brutto, obliczone na podstawie obowiązującej w dniu dostawy średniej arytmetycznej hurtowej ceny paliwa publikowanej przez Grupę PKN Orlen i Grupę LOTOS S.A. z uwzględnieniem opustu, o którym mowa w par. 6 ust. 2 Umowy, który wyliczony zostanie na podstawie kwoty jednostkowej uzyskanej w aukcji.
 2. Wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty oraz koszty dojazdu. Wykonawca powinien uwzględnić w wynagrodzeniu wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia, a szczególnie informacje, wymagania i warunki podane w Zaproszeniu.
 3. Zamawiający przewiduje płatności na podstawie dokumentu księgowego po zrealizowaniu przez Wykonawcę każdorazowej dostawy (zgodnie z każdorazowo składanym przez Zamawiającego zapotrzebowaniem). Termin płatności dokumentu księgowego: 30 dni od dnia dostarczenia dokumentu księgowego Zamawiającemu.
 4. Wykonawca wystawi dokument księgowy po podpisaniu przez Zamawiającego lub upoważnionego przez niego przedstawiciela protokołu potwierdzającego kompletność każdorazowej dostawy.
 5. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania dokumentu księgowego Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia wystawienia.
8. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
 1. Termin związania ofertą będzie wynosić 30 dni od dnia zakończenia Rundy aukcyjnej.
9. INNE WARUNKI
 1. Zamawiający zastrzega możliwość złożenia reklamacji u Wykonawcy ,w przypadku stwierdzenia wadliwości dostarczonego oleju, załączając próbkę oleju opałowego lub opinię niezależnego laboratorium uprawnionego do badania próbki.
 2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od realizacji zamówienia, zawarcia umowy Zamawiający może:
  • nałożyć na tego Wykonawcę karę w wysokości 20% wartości zamówienia brutto;
  • wezwać Wykonawcę, którego oferta jest najkorzystniejszą spośród pozostałych w celu przeprowadzenia czynności, o których mowa w pkt III.1.d Zaproszenia, jeśli nie zachodzi którakolwiek z przesłanek unieważnienia postępowania, o których mowa w § 17 Regulaminu.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
  • zmiany treści Ogłoszenia na warunkach opisanych w § 13 Regulaminu i ew. innych przypadków wskazanych w niniejszym Zaproszeniu;
  • odrzucenia złożonych ofert na warunkach określonych w § 16 ust. D Regulaminu i ew. innych przypadków wskazanych w niniejszym Zaproszeniu;
  • unieważnienia e-aukcji na warunkach opisanych w § 17 Regulaminu albo unieważnienia bez podawania przyczyny.
  Zamawiający ma obowiązek natychmiast informować o możliwych zmianach wszystkich wykonawców biorącym udział w postępowaniu.
 4. Wykonawca zapewnia niezmienność podanej w ofercie ceny jednostkowej brutto dostawy przez cały okres obowiązywania Umowy.
 5. Informacje o środkach odwoławczych przysługujących Wykonawcy w toku postępowania określone zostały w § 18 Regulaminu.
10. INFORMACJE DODATKOWE
 1. Załączniki przywołane w niniejszym Zaproszeniu stanowią jego integralną część.
 2. W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być złożone w osobnym dokumencie. W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą:
  • wyjaśnień czy informacja wskazana jako tajemnica przedsiębiorstwa ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą oraz
  • złożenia dokumentów, z których wynika podjęcie konkretnych działań Wykonawcy w celu zapewnienia, że dostęp do informacji wskazanej jako tajemnica przedsiębiorstwa nie jest powszechnie możliwy.
  Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane podczas rozpoczęcia Rundy aukcyjnej, tj.: informacje dot. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji warunków płatności zawartych w ofertach.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zawarcia umowy ramowej.
 6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zamówień uzupełniających.
 7. Zamawiający nie zastosował dialogu technicznego przed przeprowadzeniem przedmiotowego postępowania.Uwaga (1): W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentów, w których jakiekolwiek kwoty podane zostały w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia wartości w innej walucie niż w złotych polskich – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w tabeli Kursów A, średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego obowiązującej na dzień zamieszczenia ogłoszenia o postępowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego.
OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Dostawa oleju napędowego grzewczego lekkiego do celów opałowych

VI. OCENA MULTIKRYTERIALNA


Dla określenia kolejności według oceny kryterialnej przetargu został wykorzystany następujący wzorzec:

kiedy najlepszą ofertą jest minimalna wartość
minimalna oferta * waga (%)
oferta uczestnika


kiedy najlepszą ofertą jest maksymalna wartość
oferta uczestnika * waga (%)
maksymalna ofertaW ocenie kryterialnej zostaną zawarte następujące pozycje:

WAGACHARAKTER

Cena całkowita100.00

W przypadku, że w kryterium o malejącym charakterze uczestnik złoży ofertę, której wynikiem będzie oferta o wartości zerowej, to ta oferta nie zostanie zaakceptowana przez system. Uczestnik zostanie o tym fakcie poinformowany.
OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Dostawa oleju napędowego grzewczego lekkiego do celów opałowych

VII. KONTAKT/DANE ZAMAWIAJĄCEGO


Postępowanie (e-aukcja) prowadzone jest przez zamawiającego sektorowego (Zamawiający:
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.
ul. Gen. S. Maczka 35, 94-328 Łódź, Polska

Sąd Rejonowy dla Łodzi–Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000057719
NIP: 7290113494 | REGON: 470788461 | kapitał zakładowy: 327 845 850,00 złotych (w pełni opłacony).


Szczegółowych informacji dotyczących przedmiotu aukcji udziela:
Tomasz Strzelczuk
Kierownik Działu Eksploatacji Lotniska
------------------------
telefon: (+48) 607 039 127
email: t.strzelczuk@airport.lodz.pl

Za administrację e-aukcji odpowiada oraz informacji w zakresie przeprowadzenia niniejszego postępowania udziela:
Edyta Barys
Referent ds. Projektów i Przetargów
------------------------
telefon: +48 601 167 992
email: e.barys@airport.lodz.pl

------------------------
Zapraszamy na stronę internetową Portu Lotniczego Łódź: http://www.lotnisko.lodz.pl
Dołącz do nas na Facebooku: https://www.facebook.com/PortLotniczyLodz
Obserwuj nas na Twitterze: https://twitter.com/Lodz_Airport
Odwiedź stronę Cargo Portu Lotniczego Łódź: http://cargo.airport.lodz.pl/
------------------------
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób zgłoszonych w procesie postępowania dostępne:
a) na stronie Zamawiającego: http://www.airport.lodz.pl/pl/ogloszenia-i-przetargi.html#tab146
b) na BIP Zamawiającego: http://www.bip.airport.lodz.pl/index.php?d=1969
OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Dostawa oleju napędowego grzewczego lekkiego do celów opałowych

VIII. ZASADY


ZASADY E-AUKCJI PROE.BIZ:
 • można odtworzyć po kliknięciu Zasady postępowań on-line PROebiz

 • udział w e-aukcji jest bezpłatny, Zamawiający nie zwraca Wykonawcom żadnych kosztów udziału w e-aukcji.
OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Dostawa oleju napędowego grzewczego lekkiego do celów opałowych

IX. INSTRUKCJE


WYMOGI TECHNICZNE SYSTEMU E-AUKCYJNEGO PROE.BIZ
Komputer Państwa powinien być podłączony do Internetu. Żeby podczas uczestniczenia w postępowaniu nie doszło do żadnych zakłóceń należy mieć w komputerze zainstalowaną jedną ze wspieranych przeglądarek internetowych:
- Microsoft Internet Explorer 11.0 oraz wyższa (http://microsoft.com/ie);
- Mozilla Firefox 13.0 oraz wyższa (http://firefox.com);
- Google Chrome (http://google.com/chrome);
- Microsoft Edge (https://www.microsoft.com/edge).

Następnie należy mieć zainstalowany Adobe Flash Player (http://get adobe.com/flashplayer) w przeglądarce muszą być pozwolone wyskakujące okna i włączone cookies. Instrukcje jak w przeglądarce włączyć cookies można znaleźć na http://proebiz.com/pl/support w części USTAWIENIA pod pozycją Ustawienia cookies.

W JAKI SPOSÓB NALEŻY SIĘ ZGŁOSIĆ DO AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
W części II. Zgłoszenienależy kliknąć TUTAJ. W ten sposób można wejść do formularza zgłoszeniowego firmy uczestnika. Tutaj należy uzupełnić wymagane dane, wyrazić zgodę z Zasadami on-line przetargów PROe.biz oraz wysłać formularz. W ten sposób firma zgłosi się do aukcji elektronicznej.

Częścią Zgłoszenia jest wybranie loginu oraz hasła (długość min. loginu oraz hasła jest 8 znaków). Za pomocą danych tych można następnie (po otrzymaniu klucza) wejść do sali e-aukcyjnej. Zaleca się wybranie łatwego do zapamiętania loginu oraz hasła, prosimy nie używać spacji albo znaków diakrytycznych (ć, ę itp.).
Swoje dane zgłoszeniowe należy pamiętać!

JAK WEJŚĆ DO SALI E-AUKCYJNEJ?
Do wejścia do sali e-aukcyjnej należy użyć odsyłacza (adres) w części I. Informacje ogólne. Po kliknięciu otworzy się przeglądarka internetowa pod adresem sali e-aukcyjnej Zamawiającego. Następnie uczestnik powinien się zalogować (za pomocą loginu, hasła - wybrane przez uczestnika w zgłoszeniu oraz klucza – uczestnik otrzyma e-mailem). Jeżeli dane te zostaną wprowadzone poprawnie (hasło oraz klucz są znane wyłącznie uczestnikowi i nie należy ich udostępniać osobom trzecim), dpo weryfikacji danych nastąpi przekierowanie do sali e-aukcyjnej. Dziesięciocyfrowy klucz dostępu można kopiować (np. za pomocą Ctrl+C) z e-maila, a następnie umieścić w odpowiednim polu (Ctrl+V). Do sali e-aukcyjnej nie można wejść przed rozpoczęciem e-aukcji (początkiem postępowania jest w większości przypadków czas ogłoszenia Rundy wstępnej). W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z administratorem; podany jest on w części VII. Kontakt / Dane Zamawiającego.

JAK MOŻNA SIĘ WYLOGOWAĆ Z SALI E-AUKCYJNEJ?
Wylogowanie należy przeprowadzić za pomocą przycisku LOGOUT, ktróry znajduje się w prawym górnym rogu sali e-aukcyjnej. Jeżeli wylogowanie zostanie przeprowadzone zamknięciem okienka przeglądarki, do sali e-aukcyjnej będzie można ponownie się zgłosić po upłynięciu 1 minuty.

CO MOŻNA PRZEPROWADZAĆ PODCZAS RUNDY WSTĘPNEJ?
Runda wstępna jest przeznaczona do podania cen wstępnych oraz kryteriów zmiennych. W rundzie tej można obejrzeć salę e-aukcyjną oraz zapoznać się z jego poszczególnymi funkcjami. Zwłaszcza trzeba zwrócić uwagę na czas pozostały do końca trwania rundy. Czas ten zmienia się zazwyczaj w ramach 3 – 5 sekund (jeżeli do końca rundy pozostaje mniej niż doba). Jeżeli nie dochodzi do zmiany, istnieje prawdopodobieństwo, iż połączenie zostało przerwane i należy się znowu zalogować.
W rundzie tej uczestnik ma za obowiązek podać ceny wstępne i inne kryteria zmienne (jeśli są wymagane). Po wpisaniu każdej ceny NALEŻY POTWIERDZIĆ CENĘ NACIŚNIĘCIEM KLAWISZA ENTER! Podczas Rundy wstępnej można zmieniać dowolnie ceny oraz kryteria zmienne. Uczestnik widzi tylko własną ofertę. Jeżeli nazwa pozycji jest podkreślona, poprzez kliknięcie w daną nazwę pozycji odtworzą się uwagi z nią związane (zazwyczaj są to informacje uściślające, lub też zdjęcie, załącznik itp.).

Kryteria zmienne należy podawać kliknięciem na pole danego kryterium w prawej kolumnie (jeżeli kryterium nie jest uzupełnione w danym polu jest słowo „zmienić" albo pole jest puste).

CO MOŻNA ROBIĆ W CZASIE RUNDY KONTROLNEJ?
Runda ta służy zleceniodawcy do oficjalnej kontroli. Przeważnie jest przeprowadzana kontrola poprawności wprowadzonych ofert, kontrola kwalifikacji lub też testowanie dostarczonych próbek. Uczestnicy w tej rundzie nie mogą niczego zmieniać, w przypadku że dojdzie do błędu należy swoją ofertę poprawić, zmianę tą przeprowadza administrator.

CO MOŻNA PRZEPROWADZAĆ PODCZAS RUNDY AUKCYJNEJ?
Podczas Rundy aukcyjnej można tylko obniżać swoją ofertę (w przypadku e-aukcji dot. zakupu) albo odwrotnie podwyższać swoją ofertę (w przypadku e-aukcji dot. sprzedaży).

Nowa oferta cenowa pozycji nie może być równa z aktualną minimalną ofertą (w przypadku e-aukcji dot. zakupu), odpowiednio maksymalną ofertą (w e-aukcji dot. sprzedaży).

W trakcie trwania e-aukcji prosimy o szczególną uwagę w zakresie:
 • czas do końca rundy - którego zmiana stwierdza kontakt uczestnika z systemem e-aukcyjnym. Jeżeli czas w sali e-aukcyjnej się zatrzyma, należy nacisnąć klawisz F5, by odświeżyć ekran.

 • komunikacja z administratorem - środek komunikacji z administratorem. Można tu komunikować z administratorem on-line.

Cały przebieg e-aukcji od wysłania zaproszeń aż po jego zakończenie zostaje zaprotokołowany za pośrednictwem historii postępowania. Wszelkie przeprowadzone kroki zostają zapisane z dokładnością w czasie co do sekundy. Po zakończeniu e-aukcji każdy uczestnik ma możliwość wglądu do własnej historii oraz protokołu uczestnika.

Runda aukcyjna bywa zazwyczaj przedłużana. Bliższe informacje o przedłużeniu można znaleźć w części III. Przebieg / Harmonogram.

CO MOŻNA PRZEPROWADZAĆ PODCZAS RUNDY WERYFIKACYJNEJ?
Podczas Rundy weryfikacyjnej Zamawiający dokonuje czynności, o których mowa w pkt III.1.d Zaproszenia. W tej Rundzie Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej w odpowiedzi na wezwanie Zabawiającego składa oświadczenia i dokumenty wymagane w niniejszym postępowaniu.

Ze względu na techniczny charakter funkcjonowania systemów internetowych Zamawiający nie zaleca wprowadzania ofert cenowych w sali e-aukcyjnej w ostatnich sekundach bieżącej rundy. W ten sposób wprowadzone wartości mogą nie dotrzeć na czas do serwerów, na których przeprowadzana jest e-aukcja. Powodem może być na przykład tymczasowe obniżenie szybkości łącza internetowego, opóźniona reakcja przeglądarki lub systemu operacyjnego. Oferty wprowadzone w ostatnich 5 sekundach nie muszą zostać zaakceptowane przez system.

W RAZIE PROBLEMÓW TECHNICZNYCH W TRAKCIE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ PROSIMY ZWRACAĆ SIĘ DO ADMINISTRATORA. KONTAKT NA ADMINISTRATORA MOŻNA ZNALEŹĆ W CZĘŚCI VII. Kontakt / Dane Zamawiającego.
OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Dostawa oleju napędowego grzewczego lekkiego do celów opałowych

X. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 1. Administratorem danych osobowych jest Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (94-328) przy ul. Gen. S. Maczka 35.
  Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych oraz Inspektora Ochrony Danych (IOD):
  1. adres: Łódź (94-328) przy ul. Gen. S. Maczka 35,
  2. e-mail: iod@airport.lodz.pl,
  3. telefon: /42/ 683-52-52 wewn. 1144.
 2. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, pozycję (stanowisko), adres e-mail oraz nr telefonu uczestnika postępowania (wykonawcy) lub osób reprezentujących u wykonawcę będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej.
 3. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia oraz realizacji umowy w wyniku wyboru oferty uczestnika jako najkorzystniejszej. tj. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) i c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), w związku z obowiązkiem prawnym wynikającym ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), prowadzonego postępowania oraz treści umowy (jeśli taka została w postępowaniu przewidziana).
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora w celu przeprowadzenia postępowania oraz realizacji umowy zawartej z uczestnikiem, którego oferta została wybrana, odpowiednio do czasu zakończenia postępowania i upływu obowiązywania/rozwiązania umowy, a także po jej zakończeniu w celach dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, wykonywania obowiązków gwarancyjnych, maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy tj. art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.
 5. Dane osobowe będą także przetwarzane przez Administratora danych po upływie obowiązywania/rozwiązaniu umowy z uczestnikiem, którego oferta została wybrana, w celu realizacji przez Administratora danych obowiązku przechowywania dokumentów księgowych - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO w związku z art. 74 ust. 2 pkt 4 ustawy o rachunkowości oraz w sytuacji gdy dane zamówienie udzielane jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych także na podstawie art. 97 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych.
 6. Dane osobowe będą przechowywane w celu realizacji obowiązku przechowywania dokumentów księgowych – przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione, oraz w przypadku gdy do danego zamówienia stosuje się ustawę prawo zamówień publicznych przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego a w przypadku gdy czas trwania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przekracza 4 lata przez okres trwania umowy.
 7. Do Pana/Pani danych mogą mieć dostęp podwykonawcy Administratora (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód.
 8. Pani/Pana dane będą udostępniane innym odbiorcom na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych, a w szczególności: uczestnikom postępowania o udzielenie zamówienia– dane wykonawcy zgodnie z art. 86 ust. 4 oraz art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych; na stronie internetowej Administratora – dane wykonawcy zgodnie z art. 86 ust. 5 oraz art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do uzyskania kopii danych, przenoszenia danych lub żądania ograniczenia przetwarzania.
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby udziału w postępowaniu oraz realizacja umowy w wyniku wyboru oferty wykonawcy jako najkorzystniejszej. Sprzeciw można zgłosić w dogodny dla siebie sposób, a w szczególności poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail iod@airport.lodz.pl lub za pośrednictwem innych środków porozumiewania się na odległość lub listownie na adres siedziby administratora danych.
 11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie albo innego organu nadzorczego posiadającego kompetencję do rozpoznania skargi w dacie jej wniesienia, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy r. o ochronie danych osobowych.
 12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane przez Administratora w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia oraz zawarcia z wybranym wykonawcą umowy w sprawie zamówienia i wykonania tej umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Administratora jest brak możliwości uczestniczenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz zawarcia i wykonania umowy w sprawie tego zamówienia.
Uwaga: zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 12.01.2015 r. w sprawie o sygnaturze akt 2784/14 uczestnik przetargu zobowiązany jest do zapewnienia legalności przetwarzania przekazanych przez niego danych, tj. uzyskania zgód na przetwarzanie jeśli są wymagane oraz potwierdzenia otrzymania przez osoby zgłoszone przez niego w postępowaniu przetargowym, informacji o przetwarzaniu danych przez administratora danych.
OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Dostawa oleju napędowego grzewczego lekkiego do celów opałowych

XI. ZAŁĄCZNIKI


1. Załącznik zaproszenia - Załącznik_nr_1_Projekt_umowy_olej_grzewczy_napędowy_lekki..pdf

2. Załącznik zaproszenia - Oświadczenie_Wykonawcy_-_spełnienie_warunków.docx

3. Załącznik zaproszenia - Oświadczenie_Wykonawcy_-_wykluczenie.docx

4. Załącznik zaproszenia - Informacja_lista_podmiotów.doc

5. Załącznik zaproszenia - Wykaz_dostaw.docx