OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

ZNP/17/03 Rozbudowa kompleksu Cargo

I. Ogólne

Zapraszamy Państwa do udziału w przetargu, który zostanie przeprowadzony za pomocą aukcji elektronicznej ("ERMMA") dnia 30. 08. 2017 12:00. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), na podstawie wyłączenia stosowania tej ustawy z art. 133 ust. 1 w zw. z art. 11 ust. 8 ustawy.

Aukcja elektroniczna zostanie przeprowadzona na podstawie przepisów "Regulaminu udzielania zamówień", przyjętego Zarządzeniem Nr 20/2007 Prezesa Zarządu Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. z dnia 28 sierpnia 2007 r., wraz z ostatnią zmianą wynikającą z Uchwały Nr 2/2014 Zarządu Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. z dnia 30 kwietnia 2014 r.

W przypadku zainteresowania naszą ofertą, prosimy zapoznać się z poniższymi informacjami dotyczącymi przetargu oraz wypełnić Zgłoszenie które znajduje się w części IX. Zgłoszenie Zaproszenia.

Po uzupełnieniu Zgłoszenia, wybraniu przez Państwa loginu i hasła, na adres e-mail podany w Zgłoszeniu zostanie wysłany dziesięciocyfrowy klucz dostępu. Login, hasło i klucz dostępu umożliwiają zalogowanie się do sali e-aukcyjnej, w której prowadzony jest przetarg, a która znajduje się pod adresem https://lodzairport.proebiz.com.


Więcej informacji dostępnych jest w częściach II.-"Przebieg/Harmonogram" i XI.-"Instrukcje" Ogłoszenia.

Łódź, dnia: 01. 08. 2017 11:45

Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.
--------------------
Tadeusz Chmielewski
Specjalista ds. Projektów i Inwestycji
telefon:+48 601 994 438
email: t.chmielewski@airport.lodz.pl
--------------------
Joanna Gaworska
Młodszy Specjalista ds. Projektów i Przetargów
telefon:+48 42 683 52 10 wewn. 1207
email: j.gaworska@airport.lodz.pl

Ogłoszenia i przetargi Portu Lotniczego Łódź – strona informacyjna

Strona internetowa Portu Lotniczego Łódź

Biuletyn Informacji Publicznej Portu Lotniczego Łódź
Tisk
Nahoru

OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

ZNP/17/03 Rozbudowa kompleksu Cargo

II. Przebieg/Harmonogram

Aukcja składa się z następujących etapów:


1. Runda wstępna
Trwa od 01. 08. 2017 11:45 do 17. 08. 2017 11:45. W tym okresie Wykonawcy mogą zalogować się do systemu aukcyjnego (wypełnić Zgłoszenie, uzupełnić dane informacyjne i kontaktowe, wprowadzić login i hasło), wprowadzić wstępną ofertę (cenę) oraz wymagane Ogłoszeniem/Zaproszeniem oświadczenia i dokumenty.

Nie później niż przed upływem 3 dni przed zakończeniem Rundy wstępnej Wykonawcy mogą składać wnioski (pytania) o wyjaśnienie treści Ogłoszenia/Zaproszenia lub o jego zmianę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres osoby odpowiedzialnej za administrowanie aukcją, wskazanej w części Kontakty/Dane Zamawiającego lub za pośrednictwem systemu aukcyjnego.
Zamawiający udziela wyjaśnień lub informuje o dokonanych zmianach Ogłoszenia/Zaproszenia wszystkich Wykonawców, którzy wypełnili Zgłoszenie do aukcji oraz do których Zamawiający wysłał elektroniczną informację o ogłoszeniu aukcji. Na wnioski złożone powtórnie w tej samej sprawie odpowiedzi nie udziela się. Wyjaśnienia lub informację o zmianie Ogłoszenia/Zaproszenia Zamawiający przesyła nie później niż do zakończenia Rundy wstępnej. Wnioski złożone po terminie Zamawiający może pozostawić bez odpowiedzi.

W przypadku braku wprowadzenia oferty (ceny) przez Wykonawcę w Rundzie wstępnej, Zamawiający nie wzywa Wykonawcy do uzupełnienia wymaganych przez Zamawiającego dokumentów; taką ofertę (wypełnienie przez Wykonawcę zgłoszenia bez wprowadzenia oferty) traktuje się jako niezłożoną.

2. Runda kontrolna
Trwa od 17. 08. 2017 11:45 do 30. 08. 2017 12:00 i służy dokonaniu przez Zamawiającego kontroli ofert. W jej czasie Wykonawcy nie mają możliwości wprowadzania zmian w ofertach, mogą jednak sprawdzać czy nie występują problemy techniczne z udziałem w aukcji. W razie zaistnienia problemów bądź wątpliwości należy skontaktować się z Houston PROebiz – wsparciem technicznym aukcji (informacje kontaktowe dostępne są pod spisem części Ogłoszenia/Zaproszenia, po lewej stronie panelu) lub administratorem wskazanym w części Kontakty/Dane Zamawiającego.

3. Runda aukcyjna
Rozpoczyna się 30. 08. 2017 12:00 i ma formę przetargu on-line, w trakcie którego możliwe jest składanie ofert z zachowaniem poniższych zasad:
- własną ofertę można tylko obniżać,
- nowa wartość oferty nie może być identyczna z obecną wartością minimalną.
Wraz z rozpoczęciem Rundy aukcyjnej wszystkim Wykonawcom zostanie ujawniona najniższa oferta. Informacje o zmianach w klasyfikacji ofert, o swojej pozycji oraz o warunkach oferty najkorzystniejszej każdy z Wykonawców otrzymuje na bieżąco.INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE:

Czas trwania i przedłużanie rundy aukcyjnej
Runda aukcyjna przewidziana jest na 20 min. Przy czym zostaje przedłużona o 2 min. po jakiejkolwiek zmianie ceny dokonanej w ciągu ostatnich 2 min. jej trwania.
W razie potrzeby Zamawiający ma prawo zdecydować o indywidualnym przedłużeniu lub zakończeniu przetargu on-line.

Krok minimalny obniżenia ceny
Cenę można obniżać minimalnie o 0.50 %.
(Minimalny krok obniżenia ceny jest w stosunku do ceny pozycji uczestnika.)

Krok maksymalny obniżenia ceny
Cenę można obniżać maksymalnie o 50.00 %.
(Maksymalny krok obniżenia ceny jest w stosunku do ceny pozycji uczestnika.)

Ważność klucza dostępu
Ważność klucza dostępu upływa za 30 dni po zakończeniu przetargu. Po tym terminie nie jest możliwe wejście do sali aukcyjnej. Zaleca się wydrukowanie protokołu uczestnictwa w eAukcji oraz historii eAukcji bezpośrednio po zakończeniu eAukcji.
Tisk
Nahoru

OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

ZNP/17/03 Rozbudowa kompleksu Cargo

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

- utwardzenie i ogrodzenie terenu kompleksu CARGO na terenie Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta sp. z o.o. (na działkach ewidencyjnych nr 41/9; 42/6; 90; 91; 92; 89/4 w obrębie P-34; dla których Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o numerach: 41/9- LD1M/00133369/9, 42/6 – LD1M/00132030/7, 91 – LD1M/00133369/9, 92 – LD1M/00132191/3, 89/4 – LD1M/00092220/3 oraz działce nr 90 w obrębie P 34 stanowiącej drogę gminną nr 161734E)
- uzyskanie prawomocnego pozwolenia na użytkowanie.


Zamawiający udostępni Wykonawcy teren przyszłej budowy, w celu zapoznania się z warunkami wykonania robót.
Formę i czas dokonania wizji lokalnej w siedzibie Zamawiającego należy uzgodnić z panem Tadeuszem Chmielewskim - Specjalistą ds. Projektów i Inwestycji, e-mail: t.chmielewski@airport.lodz.pl, mob.: +48 601 994 438.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa 1. Załącznik zaproszenia - Szczegółowy_Opis_Przedmiotu_Zamówienia.pdf wraz z załącznikami.

Wzór umowy, która zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą stanowi 20. Załącznik zaproszenia - Wzór_umowy.pdf do niniejszego Ogłoszenia/Zaproszenia.
Tisk
Nahoru

OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

ZNP/17/03 Rozbudowa kompleksu Cargo

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:
A. wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną polegającą na utwardzeniu terenu parkingu lub placu manewrowego w klasie KR4 lub wyższej oraz co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie budynku przemysłowego lub magazynowego o wartości robót budowlanych co najmniej 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) netto a roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
B. dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

a) kierownikiem budowy, uprawnionym do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń, spełniającym poniższe wymagania:
- posiadania uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w zakresie inżynieryjnym drogowym bez ograniczeń zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów: art. 12 ust. 1 pkt 1 uwzględnieniem art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) i / albo ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725) i / albo ustawy 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65).

-posiadanie 3-letnie doświadczenia zawodowego w kierowaniu pracami budowlanymi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych,

- posiadanie doświadczenia zawodowego w kierowaniu co najmniej dwiema robotami budowlanymi w branży inżynieryjnej drogowej każda o wartości minimum 500.000 zł netto.

b) kierownikiem robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, spełniającym poniższe wymagania:
- posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów: art. 12 ust. 1 pkt 1 uwzględnieniem art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) i / albo ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725) i / albo ustawy 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65),

- posiadanie 3-letniego doświadczenia zawodowego w kierowaniu pracami budowlanymi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych,

- posiadanie doświadczenia zawodowego w kierowania co najmniej 2 (dwiema) robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń, każda o wartości robót co najmniej 100.000 zł netto.

c) kierownikiem robót w specjalności instalacyjnej – uprawnionym do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, spełniającym poniższe wymagania:
- posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów: art. 12 ust. 1 pkt 1 uwzględnieniem art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) i / albo ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725) i / albo ustawy 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65).

- posiadanie 3-letniego doświadczenia zawodowego w kierowaniu pracami budowlanymi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych,

- posiadanie doświadczenia zawodowego w kierowania co najmniej 2 (dwiema) robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych każda o wartości robót co najmniej 50.000 zł netto.

d) kierownikiem robót w branży elektrycznej uprawnionym do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych., spełniającym poniższe wymagania:
- posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych elektroenergetycznych bez ograniczeń, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów: art. 12 ust. 1 pkt 1 uwzględnieniem art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) i / albo ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725) i / albo ustawy 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65).

- posiadanie 3 - letniego doświadczenia zawodowego w kierowaniu pracami budowlanymi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych,

- posiadania doświadczenia zawodowego w kierowaniu co najmniej 2 (dwiema) robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych elektroenergetycznych każda o wartości co najmniej 100.000 zł netto.

e) geodetą spełniającym wymaganie posiadania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie 4 ( zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 z późn. zm.)

UWAGA: Zamawiający, określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. 2013 r., poz. 1409 ) oraz ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63 poz. 394 ).
Na Wykonawcy ciąży obowiązek wykazania równoważności posiadanych uprawnień przez odpowiednie organy do tego uprawnione.

Zamawiający dopuszcza łącznie powyższych funkcji, pod warunkiem łącznego spełnienia warunków powyżej.


C. posiada ubezpieczenie odpowiedzialności w zakresie odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 1.000 000,00 (słownie: jeden milion 00/100) złotych.

Wymagania wskazane w lit. A, B i C powyżej muszą być spełnione łącznie.


W celu potwierdzenia spełniania warunku przedstawionego powyżej Wykonawcy zobowiązani są dostarczyć:

I. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru, który stanowi 21. Załącznik zaproszenia - Oświadczenie_spelnianie_warunkow.docx
II. wykaz wykonanych głównych robót w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie oraz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, potwierdzający, że Wykonawca spełnia warunek określony w 1.A) (wzór stanowi 22. Załącznik zaproszenia - Wykaz_robot.doc.);
III. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, potwierdzający, że Wykonawca spełnia warunek określony w pkt 1.B) (wzór stanowi 23. Załącznik zaproszenia - Wykaz_osób.doc)
IV. oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia (wzór stanowi 24. Załącznik zaproszenia - oswiadczenie_uprawnienia.doc);

2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia – w takiej sytuacji przepisy, a także postanowienia Ogłoszenia/Zaproszenia dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy, o których mowa powyżej, ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację przedmiotu zamówienia.
W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym powyżej Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentacji ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający będzie prowadził wszelką korespondencję wyłącznie z tak ustanowionym pełnomocnikiem.

Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

4. Wszystkie wymagane dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim, na maszynie, komputerze lub odręcznie w sposób zapewniający czytelność tekstu.
Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
Wszystkie dokumenty Wykonawcy składają w formie elektronicznej jako zeskanowane dokumenty, na platformie aukcyjnej. Zamawiający wskazuje, że dopuszczalnymi formatami plików są formaty obsługiwane przez oprogramowanie Adobe Acrobat Reader DC.

5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu przeprowadzona będzie w oparciu o złożone przez Wykonawców oświadczenia i dokumenty zgodne z formuła „spełnia – nie spełnia”.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni wykazać, że warunek posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia spełniają łącznie.

6. W trakcie trwania Rundy kontrolnej Zamawiający dokona weryfikacji złożonych oświadczeń, dokumentów i pełnomocnictw. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub którzy nie złożyli pełnomocnictwa, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania, zgodnie z postanowieniami niniejszego rozdziału oraz rozdz. X.4.5. Regulaminu.

7. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin zakończenia Rundy wstępnej. Zarówno wezwania, jak i uzupełnienia dokumentów, oświadczeń i pełnomocnictw następować będą za pomocą poczty elektronicznej i/lub systemu aukcji elektronicznej.

8. Wykonawcy, którzy w odpowiedzi na wezwania Zamawiającego nie uzupełnią dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw zostaną wykluczeni z postępowania lub ich oferty zostaną odrzucone na podstawie postanowień Regulaminu. Wykonawcy wykluczeni z postępowania, lub których oferty zostaną odrzucone nie zostaną dopuszczeni do udziału w Rundzie aukcyjnej.

9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawca zobowiązany jest podać ofertę cenową dla całego przedmiotu zamówienia (wszystkich pozycji). W przypadku niepełnienia warunku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający nie dokona oceny oferty złożonej przez tego Wykonawcę.
Tisk
Nahoru

OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

ZNP/17/03 Rozbudowa kompleksu Cargo

V. Załączniki

1. Załącznik zaproszenia - Szczegółowy_Opis_Przedmiotu_Zamówienia.pdf

2. Załącznik zaproszenia - SOPZ_Nr_1A_-_DECYZJA_UA.II136.zip

3. Załącznik zaproszenia - SOPZ_NR_1B_-DECYZJA_POZWOLENIE_NA_BUDOWĘ__52-17.pdf

4. Załącznik zaproszenia - SOPZ_NR_2_-_INOP__Załacznik_nr_15.pdf

5. Załącznik zaproszenia - SOPZ_NR_3_-_ZARZADZENIE_NR_40_-_2016.pdf

6. Załącznik zaproszenia - SOPZ_Nr_4_-_PROJEKT_BUDOWLANY.zip

7. Załącznik zaproszenia - SOPZ_Nr_5_-_FUNDAMENTY_I_POSADZKA_PRZEDMIAR.zip

8. Załącznik zaproszenia - SOPZ_Nr_6_-_OGRODZENIE_PRZEDMIAR.zip

9. Załącznik zaproszenia - SOPZ_Nr_7_-_KANALIZACJA_DESZCZOWA_PRZEDMIAR.zip

10. Załącznik zaproszenia - SOPZ_Nr_8_-_ROBOTY_DROGOWE_PRZEDMIAR.zip

11. Załącznik zaproszenia - SOPZ_Nr_9_-_ZABEZPIECZENIE_KABLI_ENERGETYCZNYCH_PRZEDMIAR.zip

12. Załącznik zaproszenia - SOPZ_Nr_10_-_ZASILENIE_HALI_I_OŚWIETLENIE_TERENU_PRZEDMIAR.zip

13. Załącznik zaproszenia - SOPZ_Nr_11_-_FUNDAMENTY_I_POSADZKA_STWIOR.zip

14. Załącznik zaproszenia - SOPZ_Nr_12_-_KANALIZACJA_DESZCZOWA_STWIOR.zip

15. Załącznik zaproszenia - SOPZ_Nr_13_-ROBOTY_ELEKTRYTCZNE_STWIOR.zip

16. Załącznik zaproszenia - SOPZ_Nr_14_-_ROBOTY_DROGOWE_STWIOR.zip

17. Załącznik zaproszenia - SOPZ_Nr_15_-_STWiOR_OGRODZENIE.pdf

18. Załącznik zaproszenia - SOPZ_Nr_16_-_PROJEKT_HALI.zip

19. Załącznik zaproszenia - SOPZ_Nr_17_-_PLAN_SYTUACYJNO_WYSOKOŚCIOWY.pdf

20. Załącznik zaproszenia - Wzór_umowy.pdf

21. Załącznik zaproszenia - Oświadczenie_spelnianie_warunkow.docx

22. Załącznik zaproszenia - Wykaz_robot.doc

23. Załącznik zaproszenia - Wykaz_osób.doc

24. Załącznik zaproszenia - oswiadczenie_uprawnienia.doc

Tisk
Nahoru

OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

ZNP/17/03 Rozbudowa kompleksu Cargo

VI. WARUNKI POSTĘPOWANIA

 1. SPOSÓB OBLICZENIA CENY:
  1. Wykonawca w aukcji podaje cenę brutto za całość zamówienia.
  System automatycznie przeliczy punktację i ustali pozycję każdego z Wykonawców.
  2. Cena obejmuje całkowity koszt realizacji zamówienia.
  4. Cena stanowi kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej podczas aukcji elektronicznej, waga kryterium 100%.

  Wpisanie każdej ceny w sali aukcyjnej należy potwierdzić naciśnięciem klawisza "enter".


 2. WADIUM
  1. Wysokość i okres ważności wadium
  1.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w pieniądzu wysokości 17 700,00zł (słownie: siedemnaście tysięcy siedemset 00/100) złotych.
  1.2. Okres ważności wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
  2. Miejsce i sposób wniesienia wadium
  2.1. Na dokumencie potwierdzającym wniesienie wadium powinna być zawarta informacja w postaci zapisu: „Wadium, postępowanie nr ZNP/17/03 Rozbudowa Kompleksu Cargo”.
  2.2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: 30 1240 6292 1111 0010 3957 6801
  2.3. Na przelewie winien znajdować się numer i nazwa postępowania,
  2.4. Do oferty winna zostać dołączona kopia polecenia przelewu (potwierdzona za zgodność z oryginałem),
  3. Termin wniesienia wadium
  Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego, Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy zostanie zaksięgowane na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
  4. Zwrot wadium
  4.1. Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zakończeniu postępowania wszystkim Wykonawcom z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana.
  4.2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy i wniesieniu zaakceptowanego przez Zamawiającego zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Wykonawcę.
  4.3. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium , jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. W takiej sytuacji Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
  5. Utrata wadium
  5.1. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami:
  5.1.1. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w rozdziale VI.3.6, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w rozdziale IV lub pełnomocnictw, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;
  5.1.2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
  a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
  b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
  c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

 3. INNE WARUNKI:
  1. Termin związania ofertą będzie wynosić 60 dni od dnia zakończenia rundy aukcyjnej.
  2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta złożona w toku aukcji elektronicznej została wybrana, uchyla się od przystąpienia do realizacji zamówienia lub zawarcia/realizacji umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
  3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia aukcji elektronicznej, jeżeli cena najkorzystniejsza oferty złożonej w aukcji elektronicznej lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (ustaloną na podstawie obliczeń wewnętrznych Zamawiającego), chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
  4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści Ogłoszenia, odrzucenia złożonych ofert, unieważnienia przetargu albo ogłoszenia kolejnej rundy. Zamawiający ma obowiązek natychmiast informować o możliwych zmianach wszystkich uczestników postępowania.
  5. Oferty mogą zostać skonfrontowane z ofertą porównawczą wynikającą z obliczeń wewnętrznych Zamawiającego. Oferta porównawcza zostaje ustalona przed rozpoczęciem przetargu oraz w trakcie przetargu nie dochodzi do jej zmiany.


 4. MINIMALNY KROK POSTĄPIENIA ORAZ ZASADY ZAKOŃCZENIA AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
  - dla kryterium "cena brutto" za wykonanie całego zamówienia minimalne postąpienie wynosi 0.50 % (jednocześnie maksymalne postąpienie wynosi 50.00 % wartości cenowej oferty Wykonawcy);
  - aukcja elektroniczna (Runda aukcyjna) przewidziana została na 20 min. Runda aukcyjna zostanie przedłużona o 2 min. po jakiejkolwiek zmianie ceny lub terminu wykonania w ciągu ostatnich 2 min. trwania rundy. Ilość przedłużeń rundy aukcyjnej jest nieograniczona. Czas przedłużenia rundy aukcyjnej (2 min.) nie sumuje się z czasem pozostałym do końca rundy aukcyjnej.


 5. ZASADY PRZETARGÓW ON-LINE PROE.BIZ
  • można odtworzyć po kliknięciu Zasady postępowań on-line PROebiz

  • udział w e-aukcji jest bezpłatny, Zamawiający nie zwraca wykonawcy żadnych kosztów udziału w e-aukcji
Tisk
Nahoru

OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

ZNP/17/03 Rozbudowa kompleksu Cargo

VII. Ocena multikryterialna

Dla określenia kolejności według oceny kryterialnej przetargu został wykorzystany następujący wzorzec:

kiedy najlepszą ofertą jest minimalna wartość
minimalna oferta * waga (%)
oferta uczestnika


kiedy najlepszą ofertą jest maksymalna wartość
oferta uczestnika * waga (%)
maksymalna ofertaW ocenie kryterialnej zostaną zawarte następujące pozycje:

Cena całkowitaWaga: 100.00Charakter: malejący

W przypadku, że w kryterium o malejącym charakterze uczestnik złoży ofertę, której wynikiem będzie oferta o wartości zerowej, to ta oferta nie zostanie zaakceptowana przez system. Uczestnik zostanie o tym fakcie poinformowany.

Tisk
Nahoru

OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

ZNP/17/03 Rozbudowa kompleksu Cargo

VIII. Kontakty/Dane Zamawiającego

Postępowanie (e-aukcja) prowadzone jest przez Zamawiającego sektorowego (Zamawiający, zleceniodawca przetargu):
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.
ul. Gen. S. Maczka 35, 94-328 Łódź, Polska

Sąd Rejonowy dla Łodzi–Śródmieścia w Łodzi
XX Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000057719 | NIP: 7290113494 | REGON: 470788461
Kapitał zakładowy: 302 581 450,00 złotych (w pełni opłacony)

Facebook | Twitter | Cargo Portu Lotniczego Łódź

------------------------
Szczegółowych informacji dotyczących przedmiotu e-aukcji udziela:
Tadeusz Chmielewski
Specjalista ds. Projektów i Inwestycji
telefon: +48 601 994 438
e-mail: t.chmielewski@airport.lodz.pl

------------------------
Za administrację e-aukcji odpowiada oraz informacji w zakresie przeprowadzenia niniejszego postępowania udziela:
Joanna Gaworska
Młodszy Specjalista ds. Projektów i Przetargów
telefon: +48 42 683 52 10
e-mail: j.gaworska@airport.lodz.pl
Tisk
Nahoru

OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

ZNP/17/03 Rozbudowa kompleksu Cargo

IX. Zgłoszenie

Do wzięcia udziału w on-line przetargu niezbędne jest uzupełnienie zgłoszenia, które można otworzyć TUTAJ.

Zgłoszeni uczestnicy otrzymają według harmonogramu dziesięciocyfrowy klucz dostępu.

Przed uzupełnieniem zgłoszenia prosimy o sprawdzenie ustawienia Państwa przeglądarki. Więcej informacji znajdą Państwo w części Instrukcje.
Tisk
Nahoru

OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

ZNP/17/03 Rozbudowa kompleksu Cargo

X. Zasady

ZASADY AUKCJI ELEKTRONICZNYCH PROE.BIZ
- można odtworzyć po kliknięciu Zasady postępowań on-line PROebiz
Tisk
Nahoru

OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

ZNP/17/03 Rozbudowa kompleksu Cargo

XI. Instrukcje

WYMOGI TECHNICZNE SYSTEMU E-AUKCYJNEGO PROE.BIZ
Państwa komputer musi mieć połączenie z Internetem. Aby w trakcie uczestnictwa w aukcji nie doszło do żadnych zakłóceń, należy mieć w komputerze zainstalowaną jedną ze zalecanych przeglądarek internetowych:
- Microsoft Internet Explorer 7.0 oraz wyższa (http://microsoft.com/ie);
- Mozilla Firefox 13.0 oraz wyższa (http://firefox.com);
- Google Chrome (http://google.com/chrome)

Należy również mieć zainstalowany Adobe Flash Player (http://get adobe.com/flashplayer) , a w przeglądarce muszą być zdjęte zapory wyskakujących okien i włączone cookies. Instrukcje jak w przeglądarce włączyć cookies można znaleźć na http://proebiz.com/pl/support wUSTAWIENIA pod pozycją Ustawienia cookies.

W JAKI SPOSÓB NALEŻY SIĘ ZGŁOSIĆ DO PRZETARGU ELEKTRONICZNEGO
W sekcji ZGŁOSZENIE niniejszego zaproszenia należy kliknąć TUTAJ. W ten sposób można wejść do formularza zgłoszeniowego uczestnika. Tutaj należy uzupełnić wymagane dane, wyrazić zgodę z Zasadami on-line przetargów PROe.biz oraz wysłać formularz. W ten sposób uczestnik zgłosi się do przetargu elektronicznego.

Częścią Zgłoszenia jest wybranie loginu oraz hasła (długość min. loginu oraz hasła jest 8 znaków). Za pomocą danych tych można następnie (po otrzymaniu klucza) wejść do sali e-aukcyjnej. Zaleca się wybranie łatwego do zapamiętania loginu oraz hasła, prosimy nie używać spacji albo znaków diakrytycznych (ć, ę itp.).
Swoje dane zgłoszeniowe należy zapamiętać!

JAK WEJŚĆ DO SALI E-AUKCYJNEJ?
Do wejścia do sali e-aukcyjnej należy użyć odsyłacza (adres) w części OGÓLNE niniejszego Aaproszenia. Po kliknięciu otworzy się przeglądarka internetowa pod adresem sali e-aukcyjnej zleceniodawcy. Następnie uczestnik powinien się zalogować (za pomocą loginu, hasła - wybrane przez uczestnika w zgłoszeniu oraz klucza – uczestnik otrzyma mailem). Jeżeli dane te zostaną wprowadzone poprawnie (hasło, login oraz klucz są znane wyłącznie uczestnikowi i nie należy ich udostępniać osobom trzecim), po weryfikacji danych nastąpi przekierowanie do do sali e-aukcyjnej. Dziesięciocyfrowy klucz dostępu można kopiować (np. za pomocą Ctrl+C) z e-maila, a następnie umieścić w odpowiednim polu (Ctrl+V). Do sali e-aukcyjnej nie można wejść przed rozpoczęciem e-aukcji (początkiem postępowania jest w większości przypadków czas ogłoszenia Rundy wstępnej).
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z administratorem; podany jest on w części KONTAKTY/DANE ZAMAWIAJĄCEGO.

JAK MOŻNA SIĘ WYLOGOWAĆ Z SALI E-AUKCYJNEJ?
Wylogowanie należy przeprowadzić za pomocą przycisku LOGOUT, który znajduje się w prawym górnym rogu sali e-aukcyjnej. Jeżeli wylogowanie zostanie przeprowadzone zamknięciem okienka przeglądarki, do sali e-aukcyjnej będzie można ponownie się zgłosić po upłynięciu 1 minuty.

CO MOŻNA ROBIĆ PODCZAS RUNDY WSTĘPNEJ?
Runda wstępna jest przeznaczona do podania cen wstępnych oraz kryteriów zmiennych. W rundzie tej można obejrzeć salę e-aukcyjną oraz zapoznać się z jej poszczególnymi funkcjami. Zwłaszcza trzeba zwrócić uwagę na czas pozostały do końca trwania rundy. Czas ten zmienia się zazwyczaj w ramach 3 – 5 sekund (jeżeli do końca rundy pozostaje mniej niż doba). Jeżeli nie dochodzi do zmiany, istnieje prawdopodobieństwo, iż połączenie zostało przerwane i należy się znowu zalogować.

W rundzie tej uczestnik ma za obowiązek podać ceny wstępne. Po wpisaniu każdej ceny należy ją potwierdzić naciśnięciem klawisza enter. Podczas Rundy wstępnej można zmieniać dowolnie ceny oraz kryteria zmienne. Uczestnik widzi tylko własną ofertę. Jeżeli nazwa pozycji jest podkreślona, poprzez kliknięcie w daną nazwę pozycji odtworzą się uwagi z nią związane (zazwyczaj są to informacje uściślające, lub też zdjęcie, załącznik itp.).

Kryteria zmienne należy podawać kliknięciem na pole danego kryterium w prawej kolumnie (jeżeli kryterium nie jest uzupełnione w danym polu jest słowo „zmienić“ albo pole jest puste).

CO MOŻNA ROBIĆ W CZASIE RUNDY KONTROLNEJ?
Runda ta służy Zamawiającemu do oficjalnej kontroli. Przeważnie jest przeprowadzana kontrola poprawności wprowadzonych ofert, kontrola kwalifikacji lub też testowanie dostarczonych próbek. Uczestnicy w tej rundzie nie mogą niczego zmieniać, w przypadku kiedy dojdzie do błędu należy zgłosić do administratora chęć dokonania zmiany swojej oferty; zmianę tą przeprowadza administrator na wniosek uczestnika.

CO MOŻNA ROBIĆ PODCZAS RUNDY AUKCYJNEJ?
Podczas Rundy aukcyjnej można tylko obniżać swoją ofertę (w przypadku przetargu online zakupu) albo odwrotnie podwyższać swoją ofertę (w przypadku online przetargu sprzedaży).

Nowa oferta cenowa pozycji nie może być równa z aktualną minimalną ofertą (w przypadku przetargu online zakupu), odpowiednio maksymalną ofertą (w przetargu sprzedaży).

W trakcie trwania online przetargu prosimy o szczególną uwagę:
czas do końca rundy - którego zmiana stwierdza kontakt uczestnika z systemem e-aukcyjnym
Jeżeli czas w sali e-aukcyjnej się zatrzyma, należy nacisnąć klawisz F5, by odświeżyć ekran.
komunikacja z administratorem - środek komunikacji z administratorem. Można tu komunikować z administratorem on-line.

Cały przebieg online przetargu od wysłania zaproszeń aż po jego zakończenie zostaje zaprotokołowany za pośrednictwem historii przetargu. Wszelkie przeprowadzone kroki zostają zapisane z dokładnością w czasie co do sekundy. Po zakończeniu online przetargu każdy uczestnik ma możliwość wglądu do własnej historii oraz protokołu uczestnika.

Runda aukcyjna bywa zazwyczaj przedłużana. Bliższe informacje o przedłużeniu można znaleźć w części PRZEBIEG/HARMONOGRAM.

Ze względu na techniczny charakter funkcjonowania systemów internetowych Zamawiający nie zaleca wprowadzania ofert cenowych w sali e-aukcyjnej w ostatnich sekundach bieżącej rundy. W ten sposób wprowadzone wartości mogą nie dotrzeć na czas do serwerów, na których przeprowadzana jest e-aukcja. Powodem może być na przykład tymczasowe obniżenie szybkości łącza internetowego, opóźniona reakcja przeglądarki lub systemu operacyjnego. Oferty wprowadzone w ostatnich 5 sekundach nie muszą zostać zaakceptowane przez system.

W RAZIE PROBLEMÓW TECHNICZNYCH W TRAKCIE TRWANIA ONLINE PRZETARGU PROSIMY ZWRACAĆ SIĘ DO ADMINISTRATORA. KONTAKT NA ADMINISTRATORA MOŻNA ZNALEŹĆ W CZĘŚCI KONTAKTY/DANE ZAMAWIAJĄCEGO.
Tisk
Nahoru