OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Usługi czynności konserwacyjnych, badań technicznych i kalibracji sprzętu ratowniczego dla Lotniskowej Straży Pożarnej

I. OGÓLNE


Zapraszamy Państwa do udziału w postępowaniu (przetargu), które zostanie przeprowadzone w trybie aukcji elektronicznej ("ERMMA", aukcja angielska odwrócona) 13. 06. 2018 13:00. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), na podstawie wyłączenia stosowania tej ustawy z art. 4 pkt 8 ustawy. Niniejsza aukcja elektroniczna zostanie przeprowadzona na podstawie przepisów "Regulaminu udzielania zamówień", przyjętego Zarządzeniem Nr 20/2007 Prezesa Zarządu Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. z dnia 28 sierpnia 2007 r., wraz z ostatnią zmianą wynikającą z Uchwały Nr 2/2014 Zarządu Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. z dnia 30 kwietnia 2014 r. (dalej: "Regulamin").

W przypadku zainteresowania naszą ofertą, proszę przeczytać poniższe informacje dotyczące przetargu oraz proszę wypełnić Zgłoszenie, które znajduje się w części II. Zgłoszenie tego Zaproszenia.

Po uzupełnieniu zgłoszenia, gdzie wybierzecie sobie Państwo swój login i hasło, zostanie wysłany na e-mail dziesięciocyfrowy klucz dostępu i dopiero z tymi danymi można wejść do sali e-aukcyjnej, która znajduje się pod adresem: https://lodzairport.proebiz.com.

Łódź, dnia: 21. 05. 2018 10:00

Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.
--------------------
Józef Mastalerz
Komendant Lotniskowej Straży Pożarnej
telefon: (+48) 603 111 363
e-mail: j.mastalerz@airport.lodz.pl
--------------------
Ilona Wysokińska
Specjalista ds.Projektów i Przetargów
telefon: (+48) 571 291 133
e-mail: i.wysokinska@airport.lodz.pl

Ogłoszenia i przetargi Portu Lotniczego Łódź – strona informacyjna

Strona internetowa Portu Lotniczego Łódź

Biuletyn Informacji Publicznej Portu Lotniczego Łódź
OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Usługi czynności konserwacyjnych, badań technicznych i kalibracji sprzętu ratowniczego dla Lotniskowej Straży Pożarnej

II. ZGŁOSZENIE


Do wzięcia udziału w aukcji elektronicznej niezbędne jest uzupełnienie zgłoszenia, które można otworzyć TUTAJ.

Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na podany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej dziesięciocyfrowy klucz dostępu.

Przed uzupełnieniem zgłoszenia prosimy o sprawdzenie ustawienia Państwa przeglądarki. Więcej informacji znajdą Państwo w części IX. Instrukcje.

Ważność klucza dostępu: Ważność klucza dostępu upływa po 30 dniach od zakończenia e-aukcji. Po tym terminie nie będzie można wejść do sali aukcyjnej. Zaleca się wydrukowanie protokołu uczestnictwa w e-aukcji oraz historii e-aukcji bezpośrednio po jej zakończeniu. W razie potrzeby Zamawiający ma prawo zdecydować o indywidualnym przedłużeniu lub zakończeniu przetargu elektronicznego.
OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Usługi czynności konserwacyjnych, badań technicznych i kalibracji sprzętu ratowniczego dla Lotniskowej Straży Pożarnej

III. PRZEBIEG/HARMONOGRAM


Przetarg zostanie zrealizowany formą "ERMMA" (angielska aukcja odwrócona). Po zgłoszeniu uczestnika do przetargu, zostanie przesłany uczestnikowi klucz dostępu.

ETAPY E-AUKCJI
E-aukcja składa się z trzech etapów:
 1. Runda wstępna, podczas której należy zalogować się do systemu aukcyjnego, wybrać swój login i hasło, wprowadzić ofertę (którą będzie można zmienić podczas Rundy aukcyjnej); wprowadzenie oferty oznacza wprowadzenie w systemie aukcyjnym do zakończenia Rundy wstępnej (do 30. 05. 2018 10:00) ceny jednostkowej brutto (za 1 czynność) dla wszystkich pozycji w ramach danej grupy (części) zamówienia oraz wymaganych dokumentów (patrz: pkt V.3 Zaproszenia). W Rundzie wstępnej Wykonawca pobiera z platformy e-aukcji "Formularz cenowy" (dalej: "Formularz") stanowiący 8. Załącznik zaproszenia - Załącznik_nr_8_Formularz_cenowy.xlsx, który stanowi element Opisu przedmiotu zamówienia, jak również podstawę do wyliczenia przez Wykonawcę wartości brutto całej oferty (danej/-ych części zamówienia). Do zakończenia Rundy wstępnej Wykonawca wprowadza w sali aukcyjnej wartość oferty brutto, o której mowa powyżej, a która będzie ceną wyjściową. W przypadku braku wprowadzenia oferty przez Wykonawcę w tej rundzie, Zamawiający nie wzywa Wykonawcy do wprowadzenia ceny brutto - taką ofertę (wypełnienie przez Wykonawcę Zgłoszenia bez wprowadzenia ceny brutto za daną/-ne części zamówienia) traktuje się jako niezłożoną.
  Runda wstępna trwa od 21. 05. 2018 10:00 do 30. 05. 2018 10:00.
 2. Runda kontrolna, podczas której Zamawiający dokona kontroli ofert. W jej czasie Wykonawcy nie mają możliwości wprowadzania zmian w ofertach, mogą jednak sprawdzać czy nie występują problemy techniczne z udziałem w aukcji. W razie zaistnienia problemów bądź wątpliwości należy skontaktować się z Houston PROebiz – wsparciem technicznym aukcji (informacje kontaktowe dostępne są pod spisem części Ogłoszenia, po lewej stronie panelu) lub administratorem wskazanym w części VII. Kontakt / Dane Zamawiającego. Pozostałe informacje dot. czynności wykonywanych w Rundzie kontrolnej opisane zostały w pkt V.2 Zaproszenia.
  Runda kontrolna rozpocznie się 30. 05. 2018 10:00 i zakończy się 13. 06. 2018 13:00.
 3. Runda aukcyjna, podczas której odbywa się elektroniczna licytacja i można składać kolejne oferty (postąpienia) obniżając cenę. Klasyfikacja ofert odbywa się na bieżąco, każdy oferent otrzymuje na bieżąco informację o swojej klasyfikacji, jak również o warunkach najkorzystniejszej oferty. Zasady postępowania w czasie tej rundy opisane w części IX. Instrukcje.
  Runda aukcyjna została zaplanowana od 13. 06. 2018 13:00 do 13. 06. 2018 13:20.
ZASADY ZAKOŃCZENIA AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
Aukcja elektroniczna (Runda aukcyjna) przewidziana została na 20 min. Runda ta będzie każdorazowo przedłużana o 2 min. po jakiejkolwiek zmianie ceny brutto w ostatnich 2 min. trwania rundy. Ilość przedłużeń Rundy aukcyjnej jest nieograniczona. Czas przedłużenia Rundy aukcyjnej (2 min.) nie sumuje się z czasem pozostałym do jej końca.

WNIOSKI O WYJAŚNIENIE TREŚCI OGŁOSZENIA
Nie później niż przed upływem 3 dni przed zakończeniem Rundy wstępnej Wykonawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres osoby odpowiedzialnej za administrowanie e-aukcją, wskazanej w części VII. Kontakt / Dane Zamawiającego lub za pośrednictwem systemu aukcyjnego mogą składać wnioski (pytania) o wyjaśnienie treści Ogłoszenia lub o jego zmianę. Zamawiający udziela wyjaśnień lub informuje o dokonanych zmianach Ogłoszenia wszystkich Wykonawców, którzy wypełnili Zgłoszenie do e-aukcji, oraz do których Zamawiający wysłał elektroniczną informację o ogłoszeniu e-aukcji. Na wnioski złożone powtórnie w tej samej sprawie odpowiedzi nie udziela się. Wyjaśnienia lub informację o zmianie Zaproszenia Zamawiający przesyła nie później niż do zakończenia Rundy wstępnej. Wnioski złożone po terminie Zamawiający może pozostawić bez odpowiedzi.
OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Usługi czynności konserwacyjnych, badań technicznych i kalibracji sprzętu ratowniczego dla Lotniskowej Straży Pożarnej

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


Przedmiotem zamówienia są Usługi czynności konserwacyjnych, badań technicznych i kalibracji sprzętu ratowniczego dla Lotniskowej Straży Pożarnej w okresie 48 miesięcy od dnia zawarcia umowy, zgodnie z poniższą specyfikacją oraz z:
- 5. Załącznik zaproszenia - Załącznik_nr_5_Wykaz_aparatów__masek_i_butli.pdf;
- 6. Załącznik zaproszenia - Załącznik_nr_6_Wykaz_sprzętu_i_czasookresy_usług.pdf;
- 8. Załącznik zaproszenia - Załącznik_nr_8_Formularz_cenowy.xlsx.

(001) GRUPA I - SPRZĘT OCHRONY DRÓG ODDECHOWYCH
(002). Przegląd główny 8 szt. aparatów oddechowych FENZY (w tym 1 aparat ucieczkowy) - (8 aparatów będzie miało przeprowadzone w tym czasie przegląd główny. Jeżeli przegląd główny pokrywa się z okresowym to przeprowadzony zostanie tylko główny) pozostaje: 36 przeglądów w okresie trwania umowy;
(003). Przegląd okresowy (badanie) 11 szt. aparatów oddechowych FENZY (w tym 1 aparat ucieczkowy) - 44 przeglądy w okresie trwania umowy;
(004). Przegląd główny 36 szt. masek FENZY - 72 przeglądy w okresie trwania umowy;
(005). Przegląd okresowy (badanie) 36 szt. masek FENZY - (72 razy będą miały przeprowadzone przeglądy główne Jeżeli przegląd główny pokrywa się z okresowym to przeprowadzony zostanie tylko główny) pozostaje: 72 przeglądy w okresie trwania umowy;
(006). Badanie legalizacji 24 szt. butli (6L/300 bar) 24 badania w okresie trwania umowy;
(007). Napełnienie 24 szt. butli sprężonym powietrzem (6L/300 bar) 96 napełnień w okresie trwania umowy (lub w miarę potrzeb Zamawiającego).

(008) GRUPA II - DETEKTOR
(009). Kalibracja 1 szt. detektora 4-gazowego MULTI PRO - 7 kalibracji w okresie trwania umowy.

(010) GRUPA III - UBRANIA GAZOSZCZELNE
(011). Badanie szczelności 2 szt. ubrań gazoszczelnych TRELLCHEM VPS - 8 badań w okresie trwania umowy.

Usługi będące przedmiotem niniejszego zamówienia muszą być wykonane zgodnie z:
 1. zaleceniami producenta oraz
 2. wymogami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 września 2008 r. w spawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U.2008.180.1115 z dnia 2008.10.10) oraz
 3. wymogami Rozporządzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie przygotowania lotnisk do sytuacji zagrożenia oraz lotniskowych służb ratowniczych (Dz.U.2013.487 z dnia 2013.04.23) oraz
 4. wymogami ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.2017.736 t.j. z dnia 2017.04.10)
 5. wymogami ustawy Prawo lotnicze z dnia 3 lipca 2002 r. (Dz.U.2017.959 t.j. z dnia 2017.05.17).

Przed złożeniem ofert Zamawiający umożliwi Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej po uprzednim umówieniu terminu z Komendantem Straży Pożarnej, Józefem Mastalerzem, nr tel. kom.: (+48) 603 111 363 e-mail: j.mastalerz@airport.lodz.pl.

Wykaz, liczbę poszczególnych sprzętów oraz wynikającą z niego liczbę usług dla całego zamówienia w okresie obowiązywania umowy stanowią 5. Załącznik zaproszenia - Załącznik_nr_5_Wykaz_aparatów__masek_i_butli.pdf, 6. Załącznik zaproszenia - Załącznik_nr_6_Wykaz_sprzętu_i_czasookresy_usług.pdf oraz 8. Załącznik zaproszenia - Załącznik_nr_8_Formularz_cenowy.xlsx.
Szczegółowe zasady realizacji niniejszego zamówienia znajdują się we wzorze umowy stanowiącym (7. Załącznik zaproszenia - Załącznik_nr_7_Wzór_umowy.pdf).

Wyżej wymienione ilości sprzętu mają charakter szacunkowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany (zwiększenia) ilości sprzętu podlegającego przedmiotowym usługom przy zachowaniu cen jednostkowych brutto (za świadczenie usługi w zakresie jednego sprzętu) podanej w ofercie Wykonawcy (prawo opcji 20%).

Uwaga: Zamawiający informuje, że sprzęt wskazany w postępowaniu stanowi jego własność, a wykaz producentów sprzętu dla poszczególnych grup zamówienia określone zostały przez 5. Załącznik zaproszenia - Załącznik_nr_5_Wykaz_aparatów__masek_i_butli.pdf i 6. Załącznik zaproszenia - Załącznik_nr_6_Wykaz_sprzętu_i_czasookresy_usług.pdf Zaproszenia do udziału w aukcji elektronicznej.
OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Usługi czynności konserwacyjnych, badań technicznych i kalibracji sprzętu ratowniczego dla Lotniskowej Straży Pożarnej

V. WARUNKI POSTĘPOWANIA


1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I NIEPODLEGANIE WYKLUCZENIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają nw. warunki:

a) GRUPA I - SPRZĘT OCHRONY DRÓG ODDECHOWYCH
 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
 2. dysponowania potencjałem technicznym: Zamawiający nie wskazuje żadnych szczególnych warunków w tym zakresie;
 3. posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie co najmniej 2 (dwie) usługi polegające na wykonaniu usług związanych z konserwacją, przeglądami technicznymi i naprawą sprzętu ratowniczo-gaśniczego, a usługi te zostały wykonane należycie;
 4. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: wykwalifikowany personel (techniczny) upoważniony przez producenta sprzętu stanowiącego własność Zamawiającego (przedmiot zamówienia) do wykonywania czynności kontrolnych i konserwacyjnych, badań technicznych i legalizacji sprzętu;
 5. znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony w zakresie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 100 000 (słownie: sto tysięcy 00/100) złotych;
 6. niepodlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia: zgodnie z pkt X.4.4. Regulaminu.
b) GRUPA II - DETEKTOR
 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
 2. dysponowania potencjałem technicznym: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: dysponuje urządzeniami do kalibracji i gazami kalibracyjnymi zalecanymi przez producenta urządzenia (sprzętu);
 3. posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia: analogicznie jak w pkt V.1.a).3 Zaproszenia;
 4. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: wykwalifikowany personel (techniczny) upoważniony przez producenta sprzętu stanowiącego własność Zamawiającego (przedmiot zamówienia) do wykonywania czynności kontrolnych i konserwacyjnych, badań technicznych i kalibracji sprzętu;
 5. znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: analogicznie jak w pkt V.1.a).5 Zaproszenia;
 6. niepodlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia: zgodnie z pkt X.4.4. Regulaminu.
c) GRUPA III - UBRANIA GAZOSZCZELNE
 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
 2. dysponowania potencjałem technicznym: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje urządzeniami do badania szczelności ubrań gazoszczelnych zalecanymi przez ich producenta;
 3. posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia: analogicznie jak w pkt V.1.a).3 Zaproszenia;
 4. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: wykwalifikowany personel (techniczny) upoważniony przez producenta sprzętu stanowiącego własność Zamawiającego (przedmiot zamówienia) do wykonywania czynności kontrolnych i konserwacyjnych, badań technicznych i szczelności;
 5. znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:analogicznie jak w pkt V.1.a).5 Zaproszenia;
 6. niepodlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia: zgodnie z pkt X.4.4. Regulaminu.
2. SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA WW. WARUNKÓW
 1. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu przeprowadzona będzie w oparciu o złożone przez Wykonawców oświadczenia i dokumenty zgodne z formuła „spełnia – nie spełnia”.
 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni wykazać, że warunki określone w pkt. 1 lit. a)-c) ust. 1-6 powyżej spełniają łącznie dla każdej z wymienionych grup.
 3. W trakcie trwania Rundy kontrolnej Zamawiający dokona weryfikacji złożonych oświadczeń, dokumentów i pełnomocnictw. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub którzy nie złożyli pełnomocnictwa, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania, zgodnie z postanowieniami niniejszego rozdziału oraz rozdz. X.4.5. Regulaminu.
 4. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin zakończenia Rundy wstępnej. Zarówno wezwania, jak i uzupełnienia dokumentów, oświadczeń i pełnomocnictw następować będą za pomocą poczty elektronicznej i/lub systemu aukcji elektronicznej.
 5. Wykonawcy, którzy w odpowiedzi na wezwania Zamawiającego nie uzupełnią dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw zostaną wykluczeni z postępowania lub ich oferty zostaną odrzucone na podstawie postanowień Regulaminu. Wykonawcy wykluczeni z postępowania, lub których oferty zostaną odrzucone nie zostaną dopuszczeni do udziału w Rundzie aukcyjnej.
3. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
 1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia, zgodnie ze wzorem stanowiącym 1. Załącznik zaproszenia - Załącznik_nr_1_Oświadczenie_Wykonawcy...doc.
 2. Wykaz usług, zgodnie ze wzorem stanowiącym 2. Załącznik zaproszenia - Załącznik_nr_2_Wykaz_usług.docx wraz z załączeniem dowodów czy zostały/są należycie wykonane/wykonywane.
 3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane kwalifikacje zgodnie ze wzorem stanowiącym 3. Załącznik zaproszenia - Załącznik_nr_3_Wykaz_osób.doc.
 4. Informacja dot. grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów zgodnie ze wzorem stanowiącym 4. Załącznik zaproszenia - Załącznik_nr_4_Informacja_lista_podmiotów.doc
 5. Pełnomocnictwo, określające zakres umocowania podpisane przez osobę/-y uprawnioną/-e do reprezentacji Wykonawcy – jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.
 6. Wszystkie wymagane dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim, na maszynie, komputerze lub odręcznie w sposób zapewniający czytelność tekstu.
 7. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
 8. Wszystkie dokumenty Wykonawcy składają w formie elektronicznej jako zeskanowane dokumenty, na platformie aukcyjnej. Zamawiający wskazuje, że dopuszczalnymi formatami plików są formaty obsługiwane przez oprogramowanie Adobe Acrobat Reader DC (rozszerzenie .pdf).
4. CENA I KRYTERIA WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
 1. Wykonawca w e-aukcji podaje Wykonawca w e-aukcji podaje cenę jednostkową brutto (za 1 czynność) dla wszystkich pozycji w ramach danej grupy (z VAT); cena obejmuje całkowity koszt realizacji usług, w tym w szczególności koszty dojazdu do Zamawiającego.
 2. Cena brutto za realizację zamówienia dla danej grupy (wszystkich pozycji w ramach danej grupy) stanowi kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej; waga kryterium: 100%.
 3. System automatycznie przeliczy punktację dla każdej grupy zamówienia i ustali pozycję każdego z Wykonawców w ramach danej grupy.
Wpisanie każdej CENY BRUTTO w sali aukcyjnej należy potwierdzić naciśnięciem klawisza ENTER.

5. WARUNKI PŁATNICZE
 1. Za wykonanie zamówienia w zakresie każdej grupy odrębnie (48 miesięcy świadczenia usług) Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe brutto, będące wynikiem aukcji elektronicznej, w którym zawiera się należny podatek od towarów i usług (VAT), zgodny z obowiązującymi przepisami.
 2. Wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty oraz koszty dojazdu. Wykonawca powinien uwzględnić w wynagrodzeniu wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia, a szczególnie informacje, wymagania i warunki podane w Zaproszeniu.
 3. Zamawiający przewiduje płatności na podstawie faktury VAT/rachunku wystawionej/-ego po zrealizowaniu przez Wykonawcę każdorazowej w ramach grupy zamówienia (zgodnie z harmonogramem). Płatności faktur VAT/rachunku w terminie 30 dni od dnia wystawienia.
 4. Wykonawca będzie wystawiał faktury VAT/rachunki po podpisaniu przez Zamawiającego lub upoważnionego przez niego przedstawiciela protokołu wykonania usługi.
 5. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania faktury VAT/rachunku Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia wystawienia.
 6. Ilości sprzętu podane w pkt. IV Zaproszenia (Opis przedmiotu zamówienia) mają charakter szacunkowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości sprzętu podlegającego przedmiotowym usługom przy zachowaniu cen jednostkowych brutto (za świadczenie usługi w zakresie jednego sprzętu) podanej w ofercie Wykonawcy (zwiększające prawo opcji 20%).
6. FORMULARZ CENOWY
 1. Wykonawca, którego oferta w wyniku e-aukcji, została uznana za najkorzystniejszą w terminie 3 dni roboczych (rozumianych w niniejszym postępowaniu jako dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) od opublikowania przez Zamawiającego informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej (protokołu zbiorczego) zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu w formie elektronicznej (poprzez system aukcyjny lub pocztą elektroniczną na wskazane adresy e-mail: j.mastalerz@airport.lodz.pl, i.wysokinska@airport.lodz.pl) 8. Załącznik zaproszenia - Załącznik_nr_8_Formularz_cenowy.xlsx w formacie obsługiwanym przez oprogramowanie Microsoft Office Excel (rozszerzenie .xlx /.xlsx), zaktualizowany do ostatecznej wartości jego oferty.
 2. Formularz powinien zawierać:
  - wykaz jednostkowych cen brutto dla każdej pozycji w grupie(-ach), na którą(-e) składana była oferta;
  - wykaz cen łącznie brutto dla każdej pozycji w ramach grupy(grup), na którą(-e) składana była oferta;
  - podsumowanie wartości łącznej oferty cenowej brutto dla grupy(grup), na którą(-e) składana była oferta.
 3. Łączna wartość brutto wynikająca z Formularza musi być zgodna z wartością oferty uzyskaną w drodze aukcji elektronicznej.
 4. Niedostarczenie w terminie lub dostarczenie Formularza w wersji, która nie będzie mogła zostać zaakceptowana przez Zamawiającego (w szczególności: wartość brutto nie będzie zgodna z wylicytowaną w wyniku aukcji albo ceny jednostkowe usług będą zawierać ceny rażąco niskie), Zamawiający będzie traktował jako uchylenie się Wykonawcy od zawarcia Umowy lub realizacji zamówienia.
7. ZASADY REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OKRES I MIEJSCE WYKONYWANIA USŁUG)
 1. Usługi będą realizowane przez okres 48 miesięcy od dnia zawarcia Umowy dla każdej grupy zamówienia, zgodnie z Wykazem, liczbą poszczególnych sprzętów oraz wynikającą z niego liczbą usług dla zamówienia w okresie obowiązywania umowy,a także ze szczegółowymi warunkami wykonywania Umowy, które są zawarte we wzorze umowy stanowiącym 7. Załącznik zaproszenia - Załącznik_nr_7_Wzór_umowy.pdf
 2. Usługi będą realizowane w następujący sposób:
  GRUPA I - SPRZĘT OCHRONY DRÓG ODDECHOWYCH:
  - przegląd okresowy: w siedzibie Zamawiającego;
  - przegląd główny: w miejscu wskazanym przez Wykonawcę;
  - badanie legalizacji butli: w miejscu wskazanym przez Wykonawcę;
  - napełnianie butli sprężonym powietrzem: w miejscu wskazanym przez Wykonawcę;
  GRUPA II - DETEKTOR: w miejscu wskazanym przez Wykonawcę;
  GRUPA III - UBRANIA GAZOSZCZELNE: w miejscu wskazanym przez Wykonawcę.
 3. Każdorazowo usługa realizowana będzie według zapotrzebowania (zlecenia) zgłaszanego przez Zamawiającego za pomocą poczty elektronicznej lub faksu w terminie 30 dni roboczych (rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od dnia przyjęcia zlecenia od Zamawiającego w godz. 9:00-15:00.
 4. Wykonawca zobowiązany będzie stosować się w czasie realizowania zamówienia do wewnętrznych przepisów porządkowych i bezpieczeństwa obowiązujących na terenie Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta.
 5. Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia sprzętu do siedziby Wykonawcy, jeśli usługa będzie realizowana w miejscu wskazanym przez Wykonawcę.
8. INNE WARUNKI:
 1. Termin związania ofertą będzie wynosić 30 dni od dnia zakończenia Rundy aukcyjnej.
 2. Wykonawca udziela Zamawiającemu 1-miesięcznej gwarancji na zrealizowane usługi, liczonej od dnia wykonania usługi (podpisania protokołu wykonania usługi).
 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta złożona w toku aukcji elektronicznej została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od realizacji zamówienia lub zawarcia Umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia aukcji elektronicznej lub jej części, jeżeli cena najkorzystniejsza oferty złożonej w aukcji elektronicznej lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (ustaloną na podstawie obliczeń wewnętrznych Zamawiającego), chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści Ogłoszenia, odrzucenia złożonych ofert, unieważnienia przetargu bez podawania przyczyny albo ogłoszenia kolejnej rundy. Zamawiający ma obowiązek natychmiast informować o możliwych zmianach wszystkich uczestników postępowania.
 6. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, za każdą grupę zamówienia odrębnie. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej dla poszczególnych grup objętych zamówieniem (48 miesięcy świadczenia usług dla każdej grupy).
 7. Oferty mogą zostać skonfrontowane z ofertą porównawczą wynikającą z obliczeń wewnętrznych Zamawiającego. Oferta porównawcza zostaje ustalona przed rozpoczęciem przetargu oraz w trakcie przetargu nie dochodzi do jej zmiany.
 8. Wykonawca zapewnia niezmienność podanej w ofercie ceny jednostkowej brutto świadczenia usług przez cały okres obowiązywania Umowy.
 9. Jeżeli Wykonawca, którego oferta złożona w toku aukcji elektronicznej została wybrana, uchyla się od przystąpienia do realizacji zamówienia lub zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny oraz nałożyć na ww. Wykonawcę kary w wysokości 20% wartości zamówienia brutto.
 10. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia – w takiej sytuacji przepisy, a także postanowienia Ogłoszenia dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy, o których mowa powyżej, ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację przedmiotu zamówienia.
 11. W przypadku, o którym mowa lit. j powyżej Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentacji ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia . Zamawiający będzie prowadził wszelką korespondencję wyłącznie z tak ustanowionym pełnomocnikiem.
 12. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może żądać przed realizacją przedmiotowego zamówienia w sprawie zamówienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców
 13. Informacje o środkach odwoławczych przysługujących Wykonawcy w toku postępowania określone zostały w rozdz. XIII Regulaminu.
Uwaga (1): W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentów, w których jakiekolwiek kwoty podane zostały w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia wartości w innej walucie niż w złotych polskich – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w tabeli Kursów A, średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego obowiązującej na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Uwaga (2): Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji określonych w Zaproszeniu przez tę samą osobę, pod warunkiem łącznego spełnienia przez nią warunków określonych w niniejszym postępowaniu.
OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Usługi czynności konserwacyjnych, badań technicznych i kalibracji sprzętu ratowniczego dla Lotniskowej Straży Pożarnej

VI. OCENA MULTIKRYTERIALNA


Dla określenia kolejności według oceny kryterialnej przetargu został wykorzystany następujący wzorzec:

kiedy najlepszą ofertą jest minimalna wartość
minimalna oferta * waga (%)
oferta uczestnika


kiedy najlepszą ofertą jest maksymalna wartość
oferta uczestnika * waga (%)
maksymalna ofertaW ocenie kryterialnej zostaną zawarte następujące pozycje:

WAGACHARAKTER

Cena całkowita100.00

W przypadku, że w kryterium o malejącym charakterze uczestnik złoży ofertę, której wynikiem będzie oferta o wartości zerowej, to ta oferta nie zostanie zaakceptowana przez system. Uczestnik zostanie o tym fakcie poinformowany.

OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Usługi czynności konserwacyjnych, badań technicznych i kalibracji sprzętu ratowniczego dla Lotniskowej Straży Pożarnej

VII. KONTAKT/DANE ZAMAWIAJĄCEGO


Postępowanie (e-aukcja) prowadzone jest przez zamawiającego sektorowego (Zamawiający, zleceniodawca przetargu):
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.
ul. Gen. S. Maczka 35, 94-328 Łódź, Polska

Sąd Rejonowy dla Łodzi–Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000057719
NIP: 7290113494 | REGON: 470788461 | Kapitał zakładowy: 319 541 100,00 zł (w pełni opłacony).


Szczegółowych informacji dotyczących przedmiotu aukcji udziela:
Józef Mastalerz
Komendant Lotniskowej Straży Pożarnej
------------------------
telefon: (+48) 603 111 363
email: j.mastalerz@airport.lodz.pl


Za administrację e-aukcji odpowiada oraz informacji w zakresie przeprowadzenia niniejszego postępowania udziela:
Ilona Wysokińska
Specjalista ds. Projektów i Przetargów
------------------------
telefon: (+48) 571 291 133
email: i.wysokinska@airport.lodz.pl


------------------------
Zapraszamy na stronę internetową Portu Lotniczego Łódź: http://www.lotnisko.lodz.pl
Dołącz do nas na Facebooku: https://www.facebook.com/PortLotniczyLodz
Obserwuj nas na Twitterze: https://twitter.com/Lodz_Airport
Odwiedź stronę Cargo Portu Lotniczego Łódź: http://cargo.airport.lodz.pl/
------------------------
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób zgłoszonych w procesie postępowania dostępne:
a) na stronie Zamawiającego: http://lotnisko.lodz.pl/uploads/user_files/Przetargi/Informacja%20o%20przetwarzaniu%20danych%20osobowych%20os%C3%B3b%20zg%C5%82oszonych%20w%20procesie%20post%C4%99powania.pdf
b) na BIP Zamawiającego: http://www.bip.airport.lodz.pl/files/Informacja_o_przetwarzaniu_danych_osobowych_osob_zgloszonych_w_procesie_postepowania.pdf
OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Usługi czynności konserwacyjnych, badań technicznych i kalibracji sprzętu ratowniczego dla Lotniskowej Straży Pożarnej

VIII. ZASADY


ZASADY PRZETARGÓW ON-LINE PROE.BIZ:
 • można odtworzyć po kliknięciu Zasady postępowań on-line PROebiz

 • udział w e-aukcji jest bezpłatny, Zamawiający nie zwraca Wykonawcom żadnych kosztów udziału w e-aukcji.
OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Usługi czynności konserwacyjnych, badań technicznych i kalibracji sprzętu ratowniczego dla Lotniskowej Straży Pożarnej

IX. INSTRUKCJE


WYMOGI TECHNICZNE SYSTEMU E-AUKCYJNEGO PROE.BIZ
Komputer Państwa powinien być podłączony do Internetu. Żeby podczas uczestniczenia nie doszło do żadnych zakłóceń należy mieć w komputerze zainstalowaną jedną ze wspieranych przeglądarek internetowych:
- Microsoft Internet Explorer 11.0 oraz wyższa (http://microsoft.com/ie);
- Mozilla Firefox 13.0 oraz wyższa (http://firefox.com);
- Google Chrome (http://google.com/chrome);
- Microsoft Edge (http://google.com/chrome).

Następnie należy mieć zainstalowany Adobe Flash Player (http://get adobe.com/flashplayer) w przeglądarce muszą być pozwolone wyskakujące okna i włączone cookies. Instrukcje jak w przeglądarce włączyć cookies można znaleźć na http://proebiz.com/pl/support w części USTAWIENIA pod pozycją Ustawienia cookies.

W JAKI SPOSÓB NALEŻY SIĘ ZGŁOSIĆ DO PRZETARGU ELEKTRONICZNEGO
W części II. Zgłoszenie niniejszego Ogłoszenia należy kliknąć TUTAJ. W ten sposób można wejść do formularza zgłoszeniowego firmy uczestnika. Tutaj należy uzupełnić wymagane dane, wyrazić zgodę z Zasadami on-line przetargów PROe.biz oraz wysłać formularz. W ten sposób firma zgłosi się do przetargu elektronicznego.

Częścią Zgłoszenia jest wybranie loginu oraz hasła (długość min. loginu oraz hasła jest 8 znaków). Za pomocą danych tych można następnie (po otrzymaniu klucza) wejść do sali e-aukcyjnej. Zaleca się wybranie łatwego do zapamiętania loginu oraz hasła, prosimy nie używać spacji albo znaków diakrytycznych (ć, ę itp.).
Swoje dane zgłoszeniowe należy pamiętać!

JAK WEJŚĆ DO SALI E-AUKCYJNEJ?
Do wejścia do sali e-aukcyjnej należy użyć odsyłacza (adres) w części I. Ogólne niniejszego Ogłoszenia. Po kliknięciu otworzy się przeglądarka internetowa pod adresem sali e-aukcyjnej Zamawiającego. Następnie uczestnik powinien się zalogować (za pomocą loginu, hasła - wybrane przez uczestnika w zgłoszeniu oraz klucza – uczestnik otrzyma e-mailem). Jeżeli dane te zostaną wprowadzone poprawnie (hasło oraz klucz są znane wyłącznie uczestnikowi i nie należy ich udostępniać osobom trzecim), dpo weryfikacji danych nastąpi przekierowanie do sali e-aukcyjnej. Dziesięciocyfrowy klucz dostępu można kopiować (np. za pomocą Ctrl+C) z e-maila, a następnie umieścić w odpowiednim polu (Ctrl+V). Do sali e-aukcyjnej nie można wejść przed rozpoczęciem e-aukcji (początkiem postępowania jest w większości przypadków czas ogłoszenia Rundy wstępnej). W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z administratorem; podany jest on w części VII. Kontakt / Dane Zamawiającego.

JAK MOŻNA SIĘ WYLOGOWAĆ Z SALI E-AUKCYJNEJ?
Wylogowanie należy przeprowadzić za pomocą przycisku LOGOUT, ktróry znajduje się w prawym górnym rogu sali e-aukcyjnej. Jeżeli wylogowanie zostanie przeprowadzone zamknięciem okienka przeglądarki, do sali e-aukcyjnej będzie można ponownie się zgłosić po upłynięciu 1 minuty.

CO MOŻNA PRZEPROWADZAĆ PODCZAS RUNDY WSTĘPNEJ?
Runda wstępna jest przeznaczona do podania cen wstępnych oraz kryteriów zmiennych. W rundzie tej można obejrzeć salę e-aukcyjną oraz zapoznać się z jego poszczególnymi funkcjami. Zwłaszcza trzeba zwrócić uwagę na czas pozostały do końca trwania rundy. Czas ten zmienia się zazwyczaj w ramach 3 – 5 sekund (jeżeli do końca rundy pozostaje mniej niż doba). Jeżeli nie dochodzi do zmiany, istnieje prawdopodobieństwo, iż połączenie zostało przerwane i należy się znowu zalogować.
W rundzie tej uczestnik ma za obowiązek podać ceny wstępne. Po wpisaniu każdej ceny NALEŻY POTWIERDZIĆ CENĘ NACIŚNIĘCIEM KLAWISZA ENTER! Podczas Rundy wstępnej można zmieniać dowolnie ceny oraz kryteria zmienne. Uczestnik widzi tylko własną ofertę. Jeżeli nazwa pozycji jest podkreślona, poprzez kliknięcie w daną nazwę pozycji odtworzą się uwagi z nią związane (zazwyczaj są to informacje uściślające, lub też zdjęcie, załącznik itp.).

Kryteria zmienne należy podawać kliknięciem na pole danego kryterium w prawej kolumnie (jeżeli kryterium nie jest uzupełnione w danym polu jest słowo „zmienić" albo pole jest puste).

CO MOŻNA ROBIĆ W CZASIE RUNDY KONTROLNEJ?
Runda ta służy zleceniodawcy do oficjalnej kontroli. Przeważnie jest przeprowadzana kontrola poprawności wprowadzonych ofert, kontrola kwalifikacji lub też testowanie dostarczonych próbek. Uczestnicy w tej rundzie nie mogą niczego zmieniać, w przypadku że dojdzie do błędu należy swoją ofertę poprawić, zmianę tą przeprowadza administrator.

CO MOŻNA PRZEPROWADZAĆ PODCZAS RUNDY AUKCYJNEJ?
Podczas Rundy aukcyjnej można tylko obniżać swoją ofertę (w przypadku online przetargu zakupu) albo odwrotnie podwyższać swoją ofertę (w przypadku online przetargu sprzedaży).

Nowa oferta cenowa pozycji nie może być równa z aktualną minimalną ofertą (w przypadku przetargu zakupu), odpowiednio maksymalną ofertą (w przetargu sprzedaży).

W trakcie trwania e-aukcji prosimy o szczególną uwagę w zakresie:
 • czas do końca rundy - którego zmiana stwierdza kontakt uczestnika z systemem e-aukcyjnym. Jeżeli czas w sali e-aukcyjnej się zatrzyma, należy nacisnąć klawisz F5, by odświeżyć ekran.

 • komunikacja z administratorem - środek komunikacji z administratorem. Można tu komunikować z administratorem on-line.

Cały przebieg online przetargu od wysłania zaproszeń aż po jego zakończenie zostaje zaprotokołowany za pośrednictwem historii przetargu. Wszelkie przeprowadzone kroki zostają zapisane z dokładnością w czasie co do sekundy. Po zakończeniu online przetargu każdy uczestnik ma możliwość wglądu do własnej historii oraz protokołu uczestnika.

Runda aukcyjna bywa zazwyczaj przedłużana. Bliższe informacje o przedłużeniu można znaleźć w części III. Przebieg e-aukcji / Harmonogram.

Ze względu na techniczny charakter funkcjonowania systemów internetowych Zamawiający nie zaleca wprowadzania ofert cenowych w sali e-aukcyjnej w ostatnich sekundach bieżącej rundy. W ten sposób wprowadzone wartości mogą nie dotrzeć na czas do serwerów, na których przeprowadzana jest e-aukcja. Powodem może być na przykład tymczasowe obniżenie szybkości łącza internetowego, opóźniona reakcja przeglądarki lub systemu operacyjnego. Oferty wprowadzone w ostatnich 5 sekundach nie muszą zostać zaakceptowane przez system.

W RAZIE PROBLEMÓW TECHNICZNYCH W TRAKCIE ON-LINE PRZETARGU PROSIMY ZWRACAĆ SIĘ DO ADMINISTRATORA. KONTAKT NA ADMINISTRATORA MOŻNA ZNALEŹĆ W CZĘŚCI VII. Kontakt / Dane Zamawiającego.
OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Usługi czynności konserwacyjnych, badań technicznych i kalibracji sprzętu ratowniczego dla Lotniskowej Straży Pożarnej

X. ZAŁĄCZNIKI


1. Załącznik zaproszenia - Załącznik_nr_1_Oświadczenie_Wykonawcy...doc

2. Załącznik zaproszenia - Załącznik_nr_2_Wykaz_usług.docx

3. Załącznik zaproszenia - Załącznik_nr_3_Wykaz_osób.doc

4. Załącznik zaproszenia - Załącznik_nr_4_Informacja_lista_podmiotów.doc

5. Załącznik zaproszenia - Załącznik_nr_5_Wykaz_aparatów__masek_i_butli.pdf

6. Załącznik zaproszenia - Załącznik_nr_6_Wykaz_sprzętu_i_czasookresy_usług.pdf

7. Załącznik zaproszenia - Załącznik_nr_7_Wzór_umowy.pdf

8. Załącznik zaproszenia - Załącznik_nr_8_Formularz_cenowy.xlsx