OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Projekt, dostawa oraz montaż wraz z wybudowaniem fundamentów dwóch wskaźników kierunku wiatru dla kierunków podejścia "25" i "07

I. OGÓLNE


Zapraszamy Państwa do udziału w przetargu, który zostanie przeprowadzony za pomocą aukcji elektronicznej ("ERMMA") dnia 15. 03. 2018 11:00. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U.2017.1579 z późn. zm.), na podstawie wyłączenia stosowania tej ustawy z art. 4 pkt. 8.

Aukcja elektroniczna zostanie przeprowadzona na podstawie przepisów "Regulaminu udzielania zamówień", przyjętego Zarządzeniem Nr 20/2007 Prezesa Zarządu Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. z dnia 28 sierpnia 2007 r., wraz z ostatnią zmianą wynikającą z Uchwały Nr 2/2014 Zarządu Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. z dnia 30 kwietnia 2014 r.

W przypadku zainteresowania Ogłoszeniem, prosimy zapoznać się z poniższymi informacjami dotyczącymi przetargu oraz wypełnić Zgłoszenie które znajduje się w części IX. Zgłoszenie Zaproszenia.

Po uzupełnieniu Zgłoszenia oraz wybraniu przez Państwa loginu i hasła, na adres e-mail podany w Zgłoszeniu zostanie wysłany dziesięciocyfrowy klucz dostępu. Login, hasło i klucz dostępu umożliwiają zalogowanie się do sali e-aukcyjnej, w której prowadzony jest przetarg, a która znajduje się pod adresem https://lodzairport.proebiz.com.


Więcej informacji dostępnych jest w częściach II.-"Przebieg/Harmonogram" i XI.-"Instrukcje" Ogłoszenia.

Łódź, dnia: 21. 02. 2018 14:00

Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.
--------------------
Tomasz Strzelczuk
Kierownik Działu Eksploatacji Lotniska
telefon:(+48) 607 039 127
email: t.strzelczuk@airport.lodz.pl
--------------------
Joanna Gaworska
Specjalista ds. Projektów i Przetargów
telefon:+48 601 167 992
email: j.gaworska@airport.lodz.pl

Ogłoszenia i przetargi Portu Lotniczego Łódź – strona informacyjna

Strona internetowa Portu Lotniczego Łódź

Biuletyn Informacji Publicznej Portu Lotniczego Łódź
OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Projekt, dostawa oraz montaż wraz z wybudowaniem fundamentów dwóch wskaźników kierunku wiatru dla kierunków podejścia "25" i "07

II. PRZEBIEG/HARMONOGRAM


Aukcja składa się z następujących etapów:


1. Runda wstępna
Trwa od 21. 02. 2018 14:00 do 05. 03. 2018 14:00. W tym okresie Wykonawcy mogą zalogować się do systemu aukcyjnego (wypełnić Zgłoszenie, uzupełnić dane informacyjne i kontaktowe, wprowadzić login i hasło), wprowadzić wstępną ofertę oraz wymagane Ogłoszeniem/Zaproszeniem oświadczenia i dokumenty.

Nie później niż przed upływem 3 dni przed zakończeniem Rundy wstępnej Wykonawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres osoby odpowiedzialnej za administrowanie aukcją, wskazanej w części Kontakt/Dane Zamawiającego, lub za pośrednictwem systemu aukcyjnego mogą składać wnioski (pytania) o wyjaśnienie treści Ogłoszenia/Zaproszenia lub o jego zmianę.
Zamawiający udziela wyjaśnień lub informuje o dokonanych zmianach Ogłoszenia/Zaproszenia wszystkich Wykonawców, którzy wypełnili Zgłoszenie do aukcji oraz, do których Zamawiający wysłał elektroniczną informację o ogłoszeniu aukcji. Na wnioski złożone powtórnie w tej samej sprawie odpowiedzi nie udziela się. Wyjaśnienia lub informacje o zmianie Ogłoszenia/Zaproszenia Zamawiający przesyła nie później niż do zakończenia rundy wstępnej. Wnioski złożone po terminie Zamawiający może pozostawić bez odpowiedzi.


W przypadku braku wprowadzenia ceny przez Wykonawcę w Rundzie wstępnej, Zamawiający nie wzywa Wykonawcy do uzupełnienia wymaganych przez Zamawiającego dokumentów; taką ofertę (wypełnienie przez Wykonawcę zgłoszenia bez wprowadzenia ceny) traktuje się jako niezłożoną.

2. Runda kontrolna
Trwa od 05. 03. 2018 14:00 do 15. 03. 2018 11:00 i służy dokonaniu przez Zamawiającego kontroli ofert. W jej czasie Wykonawcy nie mają możliwości wprowadzania zmian w ofertach, mogą jednak sprawdzać czy nie występują problemy techniczne z udziałem w aukcji. W razie zaistnienia problemów bądź wątpliwości należy skontaktować się z Houston PROebiz – wsparciem technicznym aukcji (informacje kontaktowe dostępne są pod spisem części Ogłoszenia/Zaproszenia, po lewej stronie panelu) lub administratorem wskazanym w części Kontakt/Dane Zamawiającego.

3. Runda aukcyjna
Rozpoczyna się 15. 03. 2018 11:00 i ma formę licytacji on-line, w trakcie której możliwe jest składanie ofert z zachowaniem poniższych zasad:
- własną ofertę można tylko obniżać,
- nowa wartość oferty nie może być identyczna z obecną wartością minimalną.
Wraz z rozpoczęciem rundy aukcyjnej wszystkim Wykonawcom zostaną ujawnione najniższe oferty dla poszczególnych pozycji zamówienia. Informacje o zmianach w klasyfikacji ofert, o swojej pozycji oraz o warunkach oferty najkorzystniejszej każdy z Wykonawców otrzymuje na bieżąco.


INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE:

Czas trwania i przedłużanie rundy aukcyjnej
Runda aukcyjna przewidziana jest na 20 min. Przy czym zostaje przedłużona o 2 min. po jakiejkolwiek zmianie ceny dokonanej w ciągu ostatnich 2 min. jej trwania.
W razie potrzeby Zamawiający ma prawo zdecydować o indywidualnym przedłużeniu lub zakończeniu przetargu on-line.

Krok minimalny obniżenia ceny
Cenę można obniżać minimalnie o 0.10 %.
(Minimalny krok obniżenia ceny jest w stosunku do ceny pozycji uczestnika.)

Krok maksymalny obniżenia ceny
Cenę można obniżać maksymalnie o 50.00 %.
(Maksymalny krok obniżenia ceny jest w stosunku do ceny pozycji uczestnika.)

Ważność klucza dostępu
Ważność klucza dostępu upływa 30 dni po zakończeniu przetargu. Po tym terminie nie jest możliwe wejście do sali aukcyjnej. Zaleca się wydrukowanie protokołu uczestnictwa w eAukcji oraz historii eAukcji bezpośrednio po zakończeniu eAukcji.
OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Projekt, dostawa oraz montaż wraz z wybudowaniem fundamentów dwóch wskaźników kierunku wiatru dla kierunków podejścia "25" i "07

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem dwóch wskaźników kierunku wiatru dla kierunku podejścia "25" i "07".

Zamówienie będzie realizowane w systemie "Projektuj i buduj" zgodnie z poniższym zakresem:

Etap I
1. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem koniecznych uzgodnień i decyzji administracyjnych.
2. Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego wskaźnika kierunku wiatru dla kierunku podejścia „07” wraz z wykonaniem zasilania oświetlenia masztu i rękawa oraz wskaźnika kierunku wiatru dla kierunku „25” z wykorzystaniem istniejącej linii zasilającej oświetlenie przeszkodowe, na terenie lotniska Portu Lotniczego Łódź im. W. Reymonta Sp. z o. o.
Powyższe należy wykonać zgodnie z aktualnymi przepisami EASA (European Aviation Safety Agency), dalej: "EASA", w kwestii wymogów (kolory, wymiary, łamliwość, oświetlenie przeszkodowe itp.) oraz z obowiązującymi przepisami budowlanymi.
TERMIN REALIZACJI Etapu I: 10 tygodni od daty zawarcia umowy.

Etap II
1. Dostawa i montaż masztów łamliwych wraz z windą do składania masztów, oświetleniem przeszkodowym, dostawa i montaż wskaźników kierunku wiatru wraz z oświetleniem rękawa, wykonanie instalacji zasilającej światła przeszkodowe i oświetlenie rękawa wraz z włączeniem do istniejącego sterowania oświetleniem na lotnisku.
2. Uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych zezwalających na użytkowanie wybudowanych wskaźników kierunku wiatru.
TERMIN REALIZACJI Etapu II: 4 tygodnie od daty przekazania terenu.

1. W celu wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca musi posiadać następujące elementy (wliczone w cenę oferty), zgodnie z poniższym wykazem:
A. Fundament masztu - 2 szt.;
B. Maszt łamliwy o wysokości 6,5 metra z windą do składania masztu - 2 kpl.;
C. Rękaw wskaźnika kierunku wiatru + rękaw zapasowy - 2+2 szt.;
D. Kanalizacja kablowa wraz z kablem zasilającym - 60 m;
E. Złącze kablowe - 2 szt.;
F. Studnia kablowa (klasa F900) - 1 szt.;
G. Układ SZR - 2 szt.

2. Zasady ogólne dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:
1) Wskaźniki kierunku wiatru muszą być usytuowane w odległościach zgodnych z obowiązującymi przepisami EASA od progu 25 GDS i od progu 07 GDS - wg współrzędnych geodezyjnych wskazanych przez Zamawiającego.
2) Maszty muszą być zamontowane na nowo wybudowanych fundamentach. Maszty muszą być oznakowane zgodnie z S.C. ADR-DSN.Q.845 – naprzemienne kontrastujące pasy (białe i pomarańczowe), pasy skrajne pomarańczowe. Maszty muszą być wyposażone w oświetlenie przeszkodowe (zgodnie z CS ADR-DSN.Q.840, CS ADR-DSN.Q.846), wewnętrzne oświetlenie rękawa oraz w windę do składania masztu.
3) Rękawy w kształcie ściętego stożka wykonanego z tkaniny o długości co najmniej 3,6 m, o średnicy większego końca nie mniejszej niż 0,9 m, kolor rękawa – połączenie kolorów białego i czerwonego (lub pomarańczowego) w pięciu naprzemiennych pasach (pierwszy i ostatni pas czerwony (pomarańczowy), należy zamontować na nowo ustawionych masztach.
4) Kabel zasilający oświetlenie przeszkodowe masztu na kierunku "07" i rękawa wskaźnika kierunku wiatru należy poprowadzić w nowo wybudowanej kanalizacji kablowej wykonanej z rur PEHD Ø 110 oraz studni kablowych w klasie F-900. Kable zasilające należy wpiąć poprzez wykonanie muf kablowych w istniejące zasilanie ILS LOC i zamontować układ SZR w nowo wybudowanym złączu kablowy usytuowanym przy maszcie wskaźnika kierunku wiatru.
5) Ze względu na lokalizację studni kablowej w Pasie Drogi Startowej, ukryte płaszczyzny pionowe muszą być wyeliminowane zgodnie z zalecaniami EASA w tym zakresie.
6) Na kierunku "25" podłączenie kabla zasilającego oświetlenie przeszkodowe masztu i rękawa wskaźnika kierunku wiatru należy wykonać poprzez rozbudowę istniejącego złącza kablowego zasilającego ILS GP/DME i zamontować układ SZR.
7. Zamówienie obejmuje:
a) uzyskanie przez Wykonawcę na własny koszt, a w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich zgód, opinii, pozwoleń, zezwoleń, uzgodnień, decyzji, badań lub ekspertyz niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia;
b) bieżącą obsługę geodezyjną oraz sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
c)) opracowanie szczegółowego harmonogramu robót i finansowania;
d) opracowanie projektu organizacji robót, planu BIOZ, projektu zaplecza technicznego budów;
e) sporządzenie dokumentacji powykonawczej dla inwestycji;
f) przekazanie Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót prawomocnej decyzji zatwierdzającej pozwolenie na wytwarzanie odpadów zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.), a przypadku wytwarzania odpadów o masie powyżej 1 Mg rocznie odpadów niebezpiecznych lub 500 Mg rocznie innych niż niebezpiecznie. Zaniechanie tego obowiązku będzie kwalifikowanie przez Zamawiającego jako przypadek nierozpoczęcia przez Wykonawcę robót bez uzasadnionej przyczyny.

UWAGA: ZE WZGLĘDU NA USYTUOWANIE TERENU BUDOWY W STREFIE ZASTRZEŻONEJ LOTNISKA W PASIE DROGI STARTOWEJ PRACE BUDOWLANO-MONTAŻOWE MUSZĄ BYĆ WYKONYWANE W GODZINACH NOCNYCH (W PRZERWIE MIEDZY LOTAMI). KAŻDORAZOWO PO ZAKOŃCZENIU WYKONYWANIA ODCINKA ROBÓT BUDOWLANYCH TEREN BUDOWY PODLEGAŁ BĘDZIE KONTROLI DYŻURNEGO OPERACYJNEGO LOTNISKA LUB WSKAZANEJ PRZEZ NIEGO OSOBY, POD KĄTEM BEZPIECZEŃSTWA WYKONYWANIA OPERACJI LOTNICZYCH. W PRZYPADKU POZOSTAWIENIA PLACU BUDOWY W STANIE ZAGRAŻAJĄCYM BEZPIECZEŃSTWU, ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ DOCHODZENIA ODSZKODOWANIA ZWIĄZANEGO Z NIEWYKONANIEM OPERACJI LOTNICZEJ. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ZAMKNIĘCIA LOTNISKA NA CZAS REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. PRACE NALEŻY ORGANIZOWAĆ I PROWADZIĆ PRZY CZYNNYM LOTNISKU Z DOPASOWANIEM ORGANIZACYJNYM DO RUCHU LOTNICZEGO W UZGODNIENIU Z ZAMAWIAJĄCYM.

Szczegółowy Opis Lokalizacji stanowi 6. Załącznik zaproszenia - Zał_6_Lokalizacja.7z.

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy oraz jego otoczenia. Formę i czas dokonania wizji lokalnej należy uzgodnić z Panem Tomaszem Strzelczukiem, Kierownikiem Działu Eksploatacji Lotniska, nr tel.: +48 607 039 127, e-mail: t.strzelczuk@airport.lodz.pl.
Wizje lokalne prowadzone będą do zakończenia Rundy wstępnej.

Szczegółowe warunki oraz zasady realizacji przedmiotowego zamówienia zostały określone we wzorze Umowy stanowiącej 1. Załącznik zaproszenia - Zał_1_Wzór_umowy.pdf do niniejszego Ogłoszenia/Zaproszenia.
OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Projekt, dostawa oraz montaż wraz z wybudowaniem fundamentów dwóch wskaźników kierunku wiatru dla kierunków podejścia "25" i "07

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania oraz spełniają warunki:

A. posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:

1) wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie co najmniej 1 (jedną) usługę polegającą na zaprojektowaniu pomocy wzrokowych infrastruktury lotniskowej dla robót budowlanych o wartości co najmniej 40 000,00 (słownie: czterdzieści tysięcy 00/100) złotych netto, a usługa ta została należycie wykonana oraz

2) dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

a) osobą pełniącą funkcję projektanta (specjalność konstrukcyjno- budowlana):
- uprawnioną do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie obejmujących projektowanie w specjalności konstrukcyjno –budowlanej bez ograniczeń zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów: art. 12 ust. 1 pkt 1 z uwzględnieniem art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) i / albo ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725) i / albo ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) i
- posiadającą co najmniej 3 -letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych i
- posiadającą doświadczenie zawodowe w projektowaniu w specjalności konstrukcyjno –budowlanej, co najmniej jednego projektu budowlanego dla robót budowlanych o wartości co najmniej 40 000,00 (słownie: czterdzieści tysięcy 00/100) złotych netto;

b) osobą pełniącą funkcję projektanta (specjalność instalacyjna):
- uprawnioną do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie obejmujących projektowanie w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane obejmujące swym zakresem co najmniej instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów: art. 12 ust. 1 pkt 1 z uwzględnieniem art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) i / albo ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725) i / albo ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) i
- posiadającą co najmniej 3 -letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych i
- posiadającą doświadczenie zawodowe w projektowaniu w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, co najmniej jednego projektu budowlanego dla robót budowlanych o wartości co najmniej 40 000,00 (słownie: czterdzieści tysięcy 00/100) złotych netto.

Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji, o których mowa w lit. a) i b) powyżej pod warunkiem posiadania uprawnień i doświadczenia wymaganych dla obu ww. specjalności.

c) osobą pełniącą funkcję kierownika budowy (specjalność konstrukcyjno-budowlana):
- uprawnioną do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów: art. 12 ust. 1 pkt 1 uwzględnieniem art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) i / albo ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725) i / albo ustawy 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) i
- posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu pracami budowlanymi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych i
- posiadającą doświadczenie zawodowe w kierowaniu co najmniej 1 (jedną) robotą budowlaną w specjalności konstrukcyjno- budowlanej o wartości co najmniej 40 000,00 (słownie: czterdzieści tysięcy 00/100) złotych netto;

d) osobą pełniącą funkcję kierownika robót (specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych):
- uprawnioną do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów: art. 12 ust. 1 pkt 1 uwzględnieniem art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) i / albo ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725) i / albo ustawy 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) i
- posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu pracami budowlanymi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych i
- posiadającą doświadczenie zawodowe w kierowaniu co najmniej 1 (jedną) robotą budowlaną w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych elektroenergetycznych każda o wartości co najmniej 40 000,00 (słownie: czterdzieści tysięcy 00/100) złotych netto;

e) osobą pełniącą funkcję geodety: posiadającą uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w geodezyjnej obsługi inwestycji zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 z późn. zm.).


Powyższe warunki 1.A.1) oraz 1.A.2) spełnione muszą być ŁĄCZNIE.

B. sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony w zakresie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 1 000 000,00 (słownie: jeden milion 00/100) złotych.

W celu potwierdzenia spełniania warunków Wykonawcy zobowiązani są dostarczyć:

I. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu/niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, według wzoru, który stanowi 2. Załącznik zaproszenia - Zał_2_Oświadczenie_Wykonawcy.doc.
II. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, że zostały wykonane lub są wykonywane należycie, potwierdzający, że Wykonawca spełnia warunek określony w pkt. 1.A.1) powyżej (wzór stanowi 3. Załącznik zaproszenia - Zał_3_Wykaz_usług.doc.).
III. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, zgodnie ze wzorem, który stanowi 4. Załącznik zaproszenia - Zał_4_Wykaz_osób.doc.
IV. Informacja dot. grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (wzór stanowi 5. Załącznik zaproszenia - Zał_5_Informacja_Lista_podmiotów.doc).
V. Pełnomocnictwo, określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy – jeżeli w imieniu Wykonawcę występuje pełnomocnik.

2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia – w takiej sytuacji przepisy, a także postanowienia Ogłoszenia/Zaproszenia dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy, o których mowa powyżej, ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację przedmiotu zamówienia.
W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentacji ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający będzie prowadził wszelką korespondencję wyłącznie z tak ustanowionym pełnomocnikiem.

Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może żądać, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, okazania umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

4. Wszystkie wymagane dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim w sposób zapewniający czytelność tekstu.
Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
Wszystkie dokumenty Wykonawcy składają na platformie aukcyjnej, w formie elektronicznej jako zeskanowane dokumenty. Zamawiający wskazuje, że dopuszczalnymi formatami plików są formaty obsługiwane przez oprogramowanie Adobe Acrobat Reader DC.

5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu przeprowadzona będzie w oparciu o złożone przez Wykonawców oświadczenia i dokumenty zgodnie z formuła „spełnia – nie spełnia”.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni wykazać, że warunek posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia spełniają łącznie.

6. W trakcie trwania Rundy kontrolnej Zamawiający dokona weryfikacji złożonych oświadczeń, dokumentów i pełnomocnictw. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub którzy nie złożyli pełnomocnictwa, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania, zgodnie z postanowieniami niniejszego rozdziału oraz rozdz. X.4.5. Regulaminu.

7. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin zakończenia Rundy wstępnej. Zarówno wezwania, jak i uzupełnienia dokumentów, oświadczeń i pełnomocnictw następować będą za pomocą poczty elektronicznej i/lub systemu aukcji elektronicznej.

8. Wykonawcy, którzy w odpowiedzi na wezwania Zamawiającego nie uzupełnią dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw zostaną wykluczeni z postępowania lub ich oferty zostaną odrzucone na podstawie postanowień Regulaminu. Wykonawcy wykluczeni z postępowania, lub których oferty zostaną odrzucone nie zostaną dopuszczeni do udziału w Rundzie aukcyjnej.
OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Projekt, dostawa oraz montaż wraz z wybudowaniem fundamentów dwóch wskaźników kierunku wiatru dla kierunków podejścia "25" i "07

V. ZAŁĄCZNIKI


1. Załącznik zaproszenia - Zał_1_Wzór_umowy.pdf

2. Załącznik zaproszenia - Zał_2_Oświadczenie_Wykonawcy.doc

3. Załącznik zaproszenia - Zał_3_Wykaz_usług.doc

4. Załącznik zaproszenia - Zał_4_Wykaz_osób.doc

5. Załącznik zaproszenia - Zał_5_Informacja_Lista_podmiotów.doc

6. Załącznik zaproszenia - Zał_6_Lokalizacja.7z

OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Projekt, dostawa oraz montaż wraz z wybudowaniem fundamentów dwóch wskaźników kierunku wiatru dla kierunków podejścia "25" i "07

VI. WARUNKI POSTĘPOWANIA


 1. SPOSÓB OBLICZENIA CENY:
  1. Wykonawca w aukcji podaje cenę brutto za realizację całości zamówienia.
  System automatycznie przeliczy punktację i ustali pozycję każdego z Wykonawców.
  2. Cena musi obejmować całkowity koszt realizacji zamówienia wraz ze wszelkimi kosztami bezpośrednimi i pośrednimi, jakie Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty oraz koszty dostawy. Wykonawca powinien uwzględnić w wynagrodzeniu wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia, a szczególnie informacje, wymagania i warunki podane w Zaproszeniu.

  Wpisanie każdego kryterium w sali aukcyjnej należy potwierdzić naciśnięciem klawisza "enter".

 2. KRYTERIA WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:
  Cena brutto za realizację całego zamówienia, waga kryterium 100%.

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  Zamawiający nie dopuszcza możliwości zawarcia umowy ramowej.
  Zamawiający nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zamówień uzupełniających.

 3. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO ZAWARCIA UMOWY:
  Wykonawca jest zobowiązany wnieść najpóźniej w dniu zawarcia umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy, które wynosi 10% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie Wykonawcy.
  Zabezpieczenie należy wnieść w pieniądzu - przelewem na rachunek Zamawiającego nr: 30 1240 6292 1111 0010 3957 6801 w banku Pekao S.A.

 4. INNE WARUNKI:
  1. Termin związania ofertą będzie wynosić 30 dni od dnia zakończenia rundy aukcyjnej.
  2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta złożona w toku aukcji elektronicznej została wybrana, uchyla się od przystąpienia do realizacji zamówienia lub zawarcia/realizacji umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, dla każdej z części zamówienia.
  3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia aukcji elektronicznej lub jej części, jeżeli cena najkorzystniejsza oferty złożonej w aukcji elektronicznej lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (ustaloną na podstawie obliczeń wewnętrznych Zamawiającego), chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
  4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści Ogłoszenia, odrzucenia złożonych ofert, unieważnienia postępowania w całości lub części albo ogłoszenia kolejnej rundy. Zamawiający ma obowiązek natychmiast informować o możliwych zmianach wszystkich uczestników postępowania.
  5. Oferty mogą zostać skonfrontowane z ofertą porównawczą wynikającą z obliczeń wewnętrznych Zamawiającego. Oferta porównawcza zostaje ustalona przed rozpoczęciem przetargu oraz w trakcie przetargu nie dochodzi do jej zmiany.
  6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta złożona w toku aukcji elektronicznej została wybrana, uchyla się od przystąpienia do realizacji zamówienia lub zawarcia Umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny oraz nałożyć na ww. Wykonawcę kary w wysokości 20% wartości zamówienia brutto.

 5. MINIMALNY KROK POSTĄPIENIA ORAZ ZASADY ZAKOŃCZENIA AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
  - dla kryterium "cena brutto" minimalne postąpienie wynosi 0.10 % (jednocześnie maksymalne postąpienie wynosi 50.00 % wartości cenowej oferty Wykonawcy);
  - aukcja elektroniczna (Runda aukcyjna) przewidziana została na 20 min. Runda aukcyjna zostanie przedłużona o 2 min. po jakiejkolwiek zmianie ceny lub terminu wykonania w ciągu ostatnich 2 min. trwania rundy. Ilość przedłużeń rundy aukcyjnej jest nieograniczona. Czas przedłużenia rundy aukcyjnej (2 min.) nie sumuje się z czasem pozostałym do końca rundy aukcyjnej.

 6. ZASADY PRZETARGÓW ON-LINE PROE.BIZ
  • można odtworzyć po kliknięciu Zasady postępowań on-line PROebiz

  • udział w e-aukcji jest bezpłatny, Zamawiający nie zwraca wykonawcy żadnych kosztów udziału w e-aukcji
OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Projekt, dostawa oraz montaż wraz z wybudowaniem fundamentów dwóch wskaźników kierunku wiatru dla kierunków podejścia "25" i "07

VII. OCENA MULTIKRYTERIALNA


Dla określenia kolejności według oceny kryterialnej przetargu został wykorzystany następujący wzorzec:

kiedy najlepszą ofertą jest minimalna wartość
minimalna oferta * waga (%)
oferta uczestnika


kiedy najlepszą ofertą jest maksymalna wartość
oferta uczestnika * waga (%)
maksymalna ofertaWAGACHARAKTER

W przypadku, że w kryterium o malejącym charakterze uczestnik złoży ofertę, której wynikiem będzie oferta o wartości zerowej, to ta oferta nie zostanie zaakceptowana przez system. Uczestnik zostanie o tym fakcie poinformowany.

OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Projekt, dostawa oraz montaż wraz z wybudowaniem fundamentów dwóch wskaźników kierunku wiatru dla kierunków podejścia "25" i "07

VIII. KONTAKTY/DANE ZAMAWIAJĄCEGO


Postępowanie (e-aukcja) prowadzone jest przez Zamawiającego sektorowego (Zamawiający):
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.
ul. Gen. S. Maczka 35, 94-328 Łódź, Polska

Sąd Rejonowy dla Łodzi–Śródmieścia w Łodzi
XX Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000057719 | NIP: 7290113494 | REGON: 470788461
Kapitał zakładowy: 302 581 450,00 złotych (w pełni opłacony)

Facebook | Twitter | Cargo Portu Lotniczego Łódź

------------------------
Szczegółowych informacji dotyczących przedmiotu e-aukcji udziela:
Tomasz Strzelczuk
Kierownik Działu Eksploatacji Lotniska
telefon: (+48) 607 039 127
e-mail: t.strzelczuk@airport.lodz.pl

------------------------
Za administrację e-aukcji odpowiada oraz informacji w zakresie przeprowadzenia niniejszego postępowania udziela:
Joanna Gaworska
Specjalista ds. Projektów i Przetargów
telefon: +48 601 167 992
e-mail: j.gaworska@airport.lodz.pl
OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Projekt, dostawa oraz montaż wraz z wybudowaniem fundamentów dwóch wskaźników kierunku wiatru dla kierunków podejścia "25" i "07

IX. ZGŁOSZENIE


Do wzięcia udziału w on-line przetargu niezbędne jest uzupełnienie zgłoszenia, które można otworzyć TUTAJ.

Zgłoszeni uczestnicy otrzymają według harmonogramu dziesięciocyfrowy klucz dostępu.

Przed uzupełnieniem zgłoszenia prosimy o sprawdzenie ustawienia Państwa przeglądarki. Więcej informacji znajdą Państwo w części Instrukcje.
OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Projekt, dostawa oraz montaż wraz z wybudowaniem fundamentów dwóch wskaźników kierunku wiatru dla kierunków podejścia "25" i "07

X. ZASADY


ZASADY AUKCJI ELEKTRONICZNYCH PROE.BIZ
- można odtworzyć po kliknięciu Zasady postępowań on-line PROebiz
OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Projekt, dostawa oraz montaż wraz z wybudowaniem fundamentów dwóch wskaźników kierunku wiatru dla kierunków podejścia "25" i "07

XI. INSTRUKCJE


WYMOGI TECHNICZNE SYSTEMU E-AUKCYJNEGO PROE.BIZ
Państwa komputer musi mieć połączenie z Internetem. Aby w trakcie uczestnictwa w aukcji nie doszło do żadnych zakłóceń, należy mieć w komputerze zainstalowaną jedną ze zalecanych przeglądarek internetowych:
- Microsoft Internet Explorer 7.0 oraz wyższa (http://microsoft.com/ie);
- Mozilla Firefox 13.0 oraz wyższa (http://firefox.com);
- Google Chrome (http://google.com/chrome)

Należy również mieć zainstalowany Adobe Flash Player (http://get adobe.com/flashplayer) , a w przeglądarce muszą być zdjęte zapory wyskakujących okien i włączone cookies. Instrukcje jak w przeglądarce włączyć cookies można znaleźć na http://proebiz.com/pl/support w USTAWIENIA pod pozycją Ustawienia cookies.

W JAKI SPOSÓB NALEŻY SIĘ ZGŁOSIĆ DO PRZETARGU ELEKTRONICZNEGO
W sekcji ZGŁOSZENIE niniejszego zaproszenia należy kliknąć TUTAJ. W ten sposób można wejść do formularza zgłoszeniowego uczestnika. Tutaj należy uzupełnić wymagane dane, wyrazić zgodę z Zasadami on-line przetargów PROe.biz oraz wysłać formularz. W ten sposób uczestnik zgłosi się do przetargu elektronicznego.

Częścią Zgłoszenia jest wybranie loginu oraz hasła (długość min. loginu oraz hasła jest 8 znaków). Za pomocą danych tych można następnie (po otrzymaniu klucza) wejść do sali e-aukcyjnej. Zaleca się wybranie łatwego do zapamiętania loginu oraz hasła, prosimy nie używać spacji albo znaków diakrytycznych (ć, ę itp.).
Swoje dane zgłoszeniowe należy zapamiętać!

JAK WEJŚĆ DO SALI E-AUKCYJNEJ?
Do wejścia do sali e-aukcyjnej należy użyć odsyłacza (adres) w części OGÓLNE niniejszego Aaproszenia. Po kliknięciu otworzy się przeglądarka internetowa pod adresem sali e-aukcyjnej zleceniodawcy. Następnie uczestnik powinien się zalogować (za pomocą loginu, hasła - wybrane przez uczestnika w zgłoszeniu oraz klucza – uczestnik otrzyma mailem). Jeżeli dane te zostaną wprowadzone poprawnie (hasło, login oraz klucz są znane wyłącznie uczestnikowi i nie należy ich udostępniać osobom trzecim), po weryfikacji danych nastąpi przekierowanie do do sali e-aukcyjnej. Dziesięciocyfrowy klucz dostępu można kopiować (np. za pomocą Ctrl+C) z e-maila, a następnie umieścić w odpowiednim polu (Ctrl+V). Do sali e-aukcyjnej nie można wejść przed rozpoczęciem e-aukcji (początkiem postępowania jest w większości przypadków czas ogłoszenia Rundy wstępnej).
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z administratorem; podany jest on w części KONTAKTY/DANE ZAMAWIAJĄCEGO.

JAK MOŻNA SIĘ WYLOGOWAĆ Z SALI E-AUKCYJNEJ?
Wylogowanie należy przeprowadzić za pomocą przycisku LOGOUT, który znajduje się w prawym górnym rogu sali e-aukcyjnej. Jeżeli wylogowanie zostanie przeprowadzone zamknięciem okienka przeglądarki, do sali e-aukcyjnej będzie można ponownie się zgłosić po upłynięciu 1 minuty.

CO MOŻNA ROBIĆ PODCZAS RUNDY WSTĘPNEJ?
Runda wstępna jest przeznaczona do podania cen wstępnych oraz kryteriów zmiennych. W rundzie tej można obejrzeć salę e-aukcyjną oraz zapoznać się z jej poszczególnymi funkcjami. Zwłaszcza trzeba zwrócić uwagę na czas pozostały do końca trwania rundy. Czas ten zmienia się zazwyczaj w ramach 3 – 5 sekund (jeżeli do końca rundy pozostaje mniej niż doba). Jeżeli nie dochodzi do zmiany, istnieje prawdopodobieństwo, iż połączenie zostało przerwane i należy się znowu zalogować.

W rundzie tej uczestnik ma za obowiązek podać ceny wstępne. Po wpisaniu każdej ceny należy ją potwierdzić naciśnięciem klawisza enter. Podczas Rundy wstępnej można zmieniać dowolnie ceny oraz kryteria zmienne. Uczestnik widzi tylko własną ofertę. Jeżeli nazwa pozycji jest podkreślona, poprzez kliknięcie w daną nazwę pozycji odtworzą się uwagi z nią związane (zazwyczaj są to informacje uściślające, lub też zdjęcie, załącznik itp.).

Kryteria zmienne należy podawać kliknięciem na pole danego kryterium w prawej kolumnie (jeżeli kryterium nie jest uzupełnione w danym polu jest słowo „zmienić“ albo pole jest puste).

CO MOŻNA ROBIĆ W CZASIE RUNDY KONTROLNEJ?
Runda ta służy Zamawiającemu do oficjalnej kontroli. Przeważnie jest przeprowadzana kontrola poprawności wprowadzonych ofert, kontrola kwalifikacji lub też testowanie dostarczonych próbek. Uczestnicy w tej rundzie nie mogą niczego zmieniać, w przypadku kiedy dojdzie do błędu należy zgłosić do administratora chęć dokonania zmiany swojej oferty; zmianę tą przeprowadza administrator na wniosek uczestnika.

CO MOŻNA ROBIĆ PODCZAS RUNDY AUKCYJNEJ?
Podczas Rundy aukcyjnej można tylko obniżać swoją ofertę (w przypadku przetargu online zakupu) albo odwrotnie podwyższać swoją ofertę (w przypadku online przetargu sprzedaży).

Nowa oferta cenowa pozycji nie może być równa z aktualną minimalną ofertą (w przypadku przetargu online zakupu), odpowiednio maksymalną ofertą (w przetargu sprzedaży).

W trakcie trwania online przetargu prosimy o szczególną uwagę:
czas do końca rundy - którego zmiana stwierdza kontakt uczestnika z systemem e-aukcyjnym
Jeżeli czas w sali e-aukcyjnej się zatrzyma, należy nacisnąć klawisz F5, by odświeżyć ekran.
komunikacja z administratorem - środek komunikacji z administratorem. Można tu komunikować z administratorem on-line.

Cały przebieg online przetargu od wysłania zaproszeń aż po jego zakończenie zostaje zaprotokołowany za pośrednictwem historii przetargu. Wszelkie przeprowadzone kroki zostają zapisane z dokładnością w czasie co do sekundy. Po zakończeniu online przetargu każdy uczestnik ma możliwość wglądu do własnej historii oraz protokołu uczestnika.

Runda aukcyjna bywa zazwyczaj przedłużana. Bliższe informacje o przedłużeniu można znaleźć w części PRZEBIEG/HARMONOGRAM.

Ze względu na techniczny charakter funkcjonowania systemów internetowych Zamawiający nie zaleca wprowadzania ofert cenowych w sali e-aukcyjnej w ostatnich sekundach bieżącej rundy. W ten sposób wprowadzone wartości mogą nie dotrzeć na czas do serwerów, na których przeprowadzana jest e-aukcja. Powodem może być na przykład tymczasowe obniżenie szybkości łącza internetowego, opóźniona reakcja przeglądarki lub systemu operacyjnego. Oferty wprowadzone w ostatnich 5 sekundach nie muszą zostać zaakceptowane przez system.

W RAZIE PROBLEMÓW TECHNICZNYCH W TRAKCIE TRWANIA ONLINE PRZETARGU PROSIMY ZWRACAĆ SIĘ DO ADMINISTRATORA. KONTAKT NA ADMINISTRATORA MOŻNA ZNALEŹĆ W CZĘŚCI KONTAKTY/DANE ZAMAWIAJĄCEGO.