OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

ZNP/18/01 Zakup i dostawa odzieży roboczo-ochronnej oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

I. OGÓLNE


Zapraszamy Państwa do udziału w postępowaniu (przetargu), które zostanie przeprowadzone w trybie aukcji elektronicznej ("ERMMA", aukcja angielska odwrócona) 16. 02. 2018 12:00. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017.1579 z późn. zm.), na podstawie wyłączenia stosowania tej ustawy z art. 133 ust. 1 ustawy. Niniejsza aukcja elektroniczna zostanie przeprowadzona na podstawie przepisów "Regulaminu udzielania zamówień", przyjętego Zarządzeniem Nr 20/2007 Prezesa Zarządu Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. z dnia 28 sierpnia 2007 r., wraz z ostatnią zmianą wynikającą z Uchwały Nr 2/2014 Zarządu Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. z dnia 30 kwietnia 2014 r. (dalej: "Regulamin").

W przypadku zainteresowania naszą ofertą, proszę przeczytać poniższe informacje dotyczące przetargu oraz proszę wypełnić Zgłoszenie, które znajduje się w części II. Zgłoszenie tego Zaproszenia.

Po uzupełnieniu zgłoszenia, gdzie wybierzecie sobie Państwo swój login i hasło, zostanie wysłany na e-mail dziesięciocyfrowy klucz dostępu, i dopiero z tymi danymi można wejść do sali e-aukcyjnej, która znajduje się pod adresem: https://lodzairport.proebiz.com.

Łódź, dnia: 01. 02. 2018 10:00

Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.
--------------------
Monika Kotwas
Kierownik Działu Kadr
telefon: (+48) 667 630 972
e-mail: m.kotwas@airport.lodz.pl
--------------------
Ilona Wysokińska
Specjalista ds. Projektów i Przetargów
telefon: (+48) 571 29 11 33
e-mail: i.wysokinska@airport.lodz.pl

Ogłoszenia i przetargi Portu Lotniczego Łódź – strona informacyjna

Strona internetowa Portu Lotniczego Łódź

Biuletyn Informacji Publicznej Portu Lotniczego Łódź
OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

ZNP/18/01 Zakup i dostawa odzieży roboczo-ochronnej oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

II. ZGŁOSZENIE


Do wzięcia udziału w aukcji elektronicznej niezbędne jest uzupełnienie zgłoszenia, które można otworzyć TUTAJ.

Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na podany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej dziesięciocyfrowy klucz dostępu.

Przed uzupełnieniem zgłoszenia prosimy o sprawdzenie ustawienia Państwa przeglądarki. Więcej informacji znajdą Państwo w części IX. Instrukcje.

Ważność klucza dostępu: Ważność klucza dostępu upływa po 30 dniach od zakończenia e-aukcji. Po tym terminie nie będzie można wejść do sali aukcyjnej. Zaleca się wydrukowanie protokołu uczestnictwa w e-aukcji oraz historii e-aukcji bezpośrednio po jej zakończeniu. W razie potrzeby Zamawiający ma prawo zdecydować o indywidualnym przedłużeniu lub zakończeniu przetargu elektronicznego.
OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

ZNP/18/01 Zakup i dostawa odzieży roboczo-ochronnej oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

III. PRZEBIEG E-AUKCJI / HARMONOGRAM


Przetarg zostanie zrealizowany formą "ERMMA" (angielska aukcja odwrócona). Po zgłoszeniu uczestnika do przetargu, zostanie przesłany uczestnikowi klucz dostępu.

ETAPY E-AUKCJI
E-aukcja składa się z trzech etapów:
 • Runda wstępna, podczas której należy zalogować się do systemu aukcyjnego, wybrać swój login i hasło, wprowadzić ofertę (którą będzie można zmienić podczas Rundy aukcyjnej); wprowadzenie oferty oznacza wprowadzenie w systemie aukcyjnym do zakończenia Rundy wstępnej (do 09. 02. 2018 12:00) ceny brutto dla całego zamówienia oraz wymaganych dokumentów. W Rundzie wstępnej Wykonawca pobiera z platformy e-aukcji "Formularz asortymentowo-cenowy" (dalej: "Formularz") stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia (1. Załącznik zaproszenia - Załącznik_nr_1_Formularz_asortymentowo-cenowy_odzież_roboczo-ochronna.xlsx), który stanowi element Opisu przedmiotu zamówienia, jak również podstawę do wyliczenia przez Wykonawcę wartości brutto oferty (całego zamówienia). Do zakończenia Rundy wstępnej Wykonawca wprowadza w sali aukcyjnej wartość oferty brutto, o której mowa powyżej, a która będzie ceną wyjściową. W przypadku braku wprowadzenia oferty przez Wykonawcę w tej rundzie, Zamawiający nie wzywa Wykonawcy do wprowadzenia ceny brutto - taką ofertę (wypełnienie przez Wykonawcę Zgłoszenia bez wprowadzenia ceny brutto za całość zamówienia) traktuje się jako niezłożoną.
  Runda wstępna trwa od 01. 02. 2018 10:00 do 09. 02. 2018 12:00.
 • Runda kontrolna, podczas której Zamawiający dokona kontroli ofert. W jej czasie Wykonawcy nie mają możliwości wprowadzania zmian w ofertach, mogą jednak sprawdzać czy nie występują problemy techniczne z udziałem w aukcji. W razie zaistnienia problemów bądź wątpliwości należy skontaktować się z Houston PROebiz – wsparciem technicznym aukcji (informacje kontaktowe dostępne są pod spisem części Ogłoszenia, po lewej stronie panelu) lub administratorem wskazanym w części VII. Kontakt / Dane Zamawiającego.
  Runda kontrolna rozpocznie się 09. 02. 2018 12:00 i zakończy się 16. 02. 2018 12:00.
 • Runda aukcyjna, podczas której odbywa się elektroniczna licytacja i można składać kolejne oferty (postąpienia) obniżając cenę. Klasyfikacja ofert odbywa się na bieżąco, każdy oferent otrzymuje na bieżąco informację o swojej klasyfikacji, jak również o warunkach najkorzystniejszej oferty. Zasady postępowania w czasie tej rundy opisane w części IX. Instrukcje.
  Runda aukcyjna została zaplanowana od 16. 02. 2018 12:00 do 16. 02. 2018 12:43.

ZASADY ZAKOŃCZENIA AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
Aukcja elektroniczna (Runda aukcyjna) przewidziana została na 20 min. Runda ta będzie każdorazowo przedłużana o 2 min. po jakiejkolwiek zmianie ceny brutto w ostatnich 2 min. trwania rundy. Ilość przedłużeń Rundy aukcyjnej jest nieograniczona. Czas przedłużenia Rundy aukcyjnej (2 min.) nie sumuje się z czasem pozostałym do jej końca.
WNIOSKI O WYJAŚNIENIE TREŚCI OGŁOSZENIA
Nie później niż przed upływem 3 dni przed zakończeniem Rundy wstępnej Wykonawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres osoby odpowiedzialnej za administrowanie e-aukcją, wskazanej w części VII. Kontakt / Dane Zamawiającego lub za pośrednictwem systemu aukcyjnego mogą składać wnioski (pytania) o wyjaśnienie treści Ogłoszenia lub o jego zmianę. Zamawiający udziela wyjaśnień lub informuje o dokonanych zmianach Ogłoszenia wszystkich Wykonawców, którzy wypełnili Zgłoszenie do e-aukcji, oraz do których Zamawiający wysłał elektroniczną informację o ogłoszeniu e-aukcji. Na wnioski złożone powtórnie w tej samej sprawie odpowiedzi nie udziela się. Wyjaśnienia lub informację o zmianie Zaproszenia Zamawiający przesyła nie później niż do zakończenia Rundy wstępnej. Wnioski złożone po terminie Zamawiający może pozostawić bez odpowiedzi.
OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

ZNP/18/01 Zakup i dostawa odzieży roboczo-ochronnej oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa odzieży roboczo-ochronnej oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. (ZNP/18/01) do Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o., zgodnie z Formularzem asortymentowo-cenowym, stanowiącym (1. Załącznik zaproszenia - Załącznik_nr_1_Formularz_asortymentowo-cenowy_odzież_roboczo-ochronna.xlsx) (zwanych dalej "asortymentem").

Szczegółowe warunki i zasady realizacji przedmiotowej usługi określone zostały we wzorze umowy stanowiącej 5. Załącznik zaproszenia - Załącznik_nr_5_Wzór_umowy_zakup_dostawa_odziez_roboczo-ochronna_modyf_20180208.pdf

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby asortymentu w stosunku do przewidywanej łącznej liczby asortymentu wskazanej w aukcji elektronicznej (wskazane ilości asortymentu w poszczególnych grupach mają charakter szacunkowy), na zasadach wynikających z aukcji (rozliczenie umowy będzie miało charakter kosztorysowy na podstawie jednostkowych cen w poszczególnych pozycjach podanych przez Wykonawcę w trakcie aukcji elektronicznej). Ponadto Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w wysokości 30% wartości całkowitej zamówienia.
OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

ZNP/18/01 Zakup i dostawa odzieży roboczo-ochronnej oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


 1. WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO
  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki, tj.:
  1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień:
  Zamawiający nie wskazuje szczególnych warunków w tym zakresie.
  1.2 posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że:
  w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) należycie wykonali co najmniej 2 zamówienia (dostawy) na kwotę co najmniej 130 000 zł netto każde, odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot niniejszego postępowania, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów czy zostały należycie wykonane.

  1.3 znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:
  Zamawiający nie wskazuje szczególnych wymagań w tym zakresie.
  1.4 niepodlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia:
  Z postępowania o udzielenie zamówienia podlegają wykluczeniu:
  a) Wykonawcy, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania nie wykonali Zamówienia udzielonego im przez Spółkę lub wykonali je z nienależytą starannością;
  b) Wykonawcy, którzy znajdują się w sporze ze Spółką, w szczególności, jeżeli spór dotyczy dostaw, usług lub robót budowlanych wykonywanych przez danego Wykonawcę na rzecz Spółki;
  c) Wykonawcy, którzy nie złożyli wymaganych oświadczeń, dokumentów lub nie spełnili innych wymagań koniecznych dla udziału w postępowaniu;
  d) Wykonawcy, których upadłość bądź likwidację ogłoszono, lub w stosunku do których wszczęto postępowanie upadłościowe bądź likwidacyjne;
  e) Wykonawcy będący osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
  f) Wykonawcy będący osobami prawnymi, których urzędujących członków organów zarządzających prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
  g) Wykonawcy, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
  h) Wykonawcy, wobec których wszczęte zostało postępowaniu o popełnienie przestępstw wymienionych w pkt e) i f) powyżej.

  2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu przeprowadzona będzie w oparciu o złożone przez Wykonawców oświadczenia i dokumenty zgodne z formuła „spełnia – nie spełnia”.
  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni wykazać, że warunek posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia spełniają łącznie.

  3. W trakcie trwania Rundy kontrolnej Zamawiający dokona weryfikacji złożonych oświadczeń, dokumentów i pełnomocnictw. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub którzy nie złożyli pełnomocnictwa, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania, zgodnie z postanowieniami niniejszego rozdziału oraz rozdz. X.4.5. Regulaminu.

  4. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin zakończenia Rundy wstępnej. Zarówno wezwania, jak i uzupełnienia dokumentów, oświadczeń i pełnomocnictw następować będą za pomocą poczty elektronicznej i/lub systemu aukcji elektronicznej.

  5. Wykonawcy, którzy w odpowiedzi na wezwania Zamawiającego nie uzupełnią dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw zostaną wykluczeni z postępowania lub ich oferty zostaną odrzucone na podstawie postanowień Regulaminu. Wykonawcy wykluczeni z postępowania, lub których oferty zostaną odrzucone nie zostaną dopuszczeni do udziału w Rundzie aukcyjnej.

 2. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
  a) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia, zgodnie ze wzorem stanowiącym 2. Załącznik zaproszenia - Załącznik_nr_2_Oświadczenie_Wykonawcy.pdf.
  b) Wykaz dostaw, zgodnie ze wzorem stanowiącym 3. Załącznik zaproszenia - Załącznik_nr_3_Wykaz_dostaw.pdf wraz z załączeniem dowodów czy zostały należycie wykonane.
  c) Informacja dot. grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, zgodnie ze wzorem stanowiącym 4. Załącznik zaproszenia - Załącznik_nr_4_Informacja_lista_podmiotów.pdf.
  d) Pełnomocnictwo, określające zakres umocowania podpisane przez osobę/-y uprawnioną/-e do reprezentacji Wykonawcy – jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.
  e) Wszystkie wymagane dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim, na maszynie, komputerze lub odręcznie w sposób zapewniający czytelność tekstu.
  f) Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
  g) Wszystkie dokumenty Wykonawcy składają w formie elektronicznej jako zeskanowane dokumenty, na platformie aukcyjnej. Zamawiający wskazuje, że dopuszczalnymi formatami plików są formaty obsługiwane przez oprogramowanie Adobe Acrobat Reader DC (rozszerzenie .pdf).


 3. CENA I KRYTERIA WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
  a) Wykonawca w e-aukcji podaje cenę brutto za całość zamówienia (wszystkich pozycji) (z VAT).
  b) Cena brutto za realizację całego zamówienia (wszystkich pozycji) stanowi kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej; waga kryterium: 100%.
  c) System automatycznie przeliczy punktację i ustali pozycję każdego z Wykonawców.
 4. Wpisanie każdej CENY BRUTTO w poszczególnych pozycjach w sali aukcyjnej należy potwierdzić naciśnięciem klawisza ENTER.

 5. WYTYCZNE ZAMAWIAJĄCEGO PRZED ZAWARCIEM UMOWY
  a) Wyłoniony w drodze aukcji elektronicznej Wykonawca (Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę) zobowiązany będzie w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia opublikowania informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej, a przed zawarciem Umowy przedstawić Zamawiającemu do akceptacji wypełniony Formularz, zawierający wykaz cen jednostkowych w wartości brutto, netto i ze wskazaną stawką podatku od towarów i usług (VAT) dla wszystkich pozycji wymienionych w Formularzu (łączna wartość brutto wynikająca z Formularza musi być zgodna z wartością brutto uzyskaną w drodze aukcji elektronicznej). Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia przedmiotowego Formularza w wersji papierowej (doręczony do siedziby Zamawiającego) lub w wersji elektronicznej (pocztą elektroniczną na adresy e-mail osób upoważnionych do kontaktu z Wykonawcami, wskazanych w niniejszym Ogłoszeniu). Nieprzedstawienie przez Wykonawcę ww. Formularza we wskazanym terminie albo przedstawienie ww. Formularza zawierającego błędy lub niepotwierdzającego, że zaoferowane przez Wykonawcę produkty spełniają wymagania Zamawiającego, Zamawiający będzie traktował jako uchylanie się od zawarcia Umowy.
  b) Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia Umowy w terminie do 3 dni roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od dnia otrzymania od Zamawiającego zaproszenia do zawarcia Umowy. Z dniem zawarcia Umowy Wykonawca zapewnia gotowość do wykonania przedmiotu zamówienia.

 6. WARUNKI PŁATNICZE
  a) Za wykonanie całego zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie brutto, będące wynikiem aukcji elektronicznej, w którym zawiera się należny podatek od towarów i usług (VAT), zgodny z obowiązującymi przepisami, (z zastrzeżeniem możliwości zwiększenia zamówienia o 30% - prawo opcji, przy zachowaniu cen jednostkowych netto podanych w ofercie Wykonawcy).
  b) Wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty oraz koszty dostawy. Wykonawca powinien uwzględnić w wynagrodzeniu wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia, a szczególnie informacje, wymagania i warunki podane w Zaproszeniu.
  c) Zamawiający przewiduje płatności, na podstawie faktury VAT/rachunku wystawionej/-ego po każdorazowym zrealizowaniu przez Wykonawcę dostawy. Płatność faktur VAT/rachunku w terminie 30 dni od dnia wystawienia.
  d) Podstawą wystawienia faktury VAT/rachunku będzie podpisany przez Zamawiającego lub upoważnionego przez niego przedstawiciela protokołu odbioru dostawy.
  e) Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania faktur VAT/rachunku Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia wystawienia.


 7. REALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  a) Dostawa asortymentu będzie realizowana w okresie 24 miesięcy od daty zawarcia Umowy w co najmniej trzech transzach osobiście lub kurierem do siedziby Zamawiającego: Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. ul. Gen. Maczka 35 w Łodzi (Biuro Zarządu).
  b) Termin realizacji dostaw:
  1) pierwsza dostawa (I) - maksymalnie do 40 dni od dnia zawarcia Umowy w godz. 8:00-14:00,
  2) druga dostawa (II) - III kwartał 2018 r. w terminie 21 dni od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego, w godz. 8:00-14:00,
  3) trzecia dostawa (III) - I kwartał 2019 r. w terminie 21 dni od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego, w godz. 8:00-14:00,
  4) opcjonalne dostawy w okresie trwania Umowy - w terminie 21 dni od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego, jeśli Zamawiający skorzysta z prawa opcji; zgodnie z Harmonogramem dostaw przewidzianym przez Zamawiającego stanowiącym <6. Załącznik zaproszenia - Załącznik_nr_6_Harmonogram_dostaw.pdf>.
  c) Transport asortymentu odbędzie się na koszt i ryzyko Wykonawcy.
  d) Cały asortyment musi być fabrycznie nowy, nie może nosić znamion użytkowania oraz musi być pełnowartościowy w pierwszym gatunku. Asortyment musi być wolny od wad fizycznych i wad prawnych.
  e) W przypadku dostarczenia asortymentu innego niż wymagany w zamówieniu lub asortymentu nienależytej jakości lub w nienależytej ilości, Wykonawca zobowiązany jest do jego wymiany na odpowiedni lub dostarczenie brakującej ilości na własny koszt i ryzyko niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 21 dni roboczych (rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od chwili zgłoszenia nieprawidłowości przez Zamawiającego.
  f) W terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy Wykonawca dostarczy po jednej sztuce/ parze/ komplecie zamawianego asortymentu wymienionego w wierszach: 1-24, 35-41 oraz 54 tabeli wskazanej w § 3 ust. 10 wzoru Umowy w rozmiarach S, M, L, XL, XXL w celu jak najwłaściwszego doboru i dopasowania asortymentu dla każdego z pracowników.
  W przypadku, gdy w punktach tabeli wymienionych powyżej znajdują się modele odzieży, co do których jest pewność dopasowania na sylwetkę jednakowego rozmiaru z każdego z elementów Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy co najmniej po jednym rozmiarze tego asortymentu, jednak za wiedzą i akceptacją Zamawiającego w tym zakresie. Zastrzega się jednak, iż w sytuacji zidentyfikowania różnic w rozmiarach i braku możliwości dopasowania ich do sylwetki pracownika, Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć pozostałe rozmiary z danego asortymentu w terminie 7 dni od zgłoszenia tego faktu przez Zamawiającego. Asortyment pomiarowy, o którym mowa w niniejszym ustępie pozostanie do dyspozycji przez cały okres trwania Umowy.


 8. MINIMALNY I MAKSYMALNY KROK POSTĄPIENIA
  Dla kryterium cena brutto dla całego zamówienia
  • minimalne postąpienie wynosi 0.10 % (w stosunku do ceny uczestnika);
  • maksymalne postąpienie wynosi 50.00 % (w stosunku do ceny uczestnika).

 9. INNE WARUNKI:
  a) Termin związania ofertą będzie wynosić 30 dni od dnia zakończenia Rundy aukcyjnej.
  b) Wykonawca udziela gwarancji jakości oraz rękojmi za wady na cały asortyment na okres 24 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru dostawy. Czas trwania gwarancji wydłużany będzie automatycznie o liczbę dni kalendarzowych, które upłyną od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego wady do dnia jej skutecznego usunięcia. Odpowiednie znakowanie gwarancyjne wykona Wykonawca.
  c) Jeżeli Wykonawca, którego oferta złożona w toku aukcji elektronicznej została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia Umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
  d) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia aukcji elektronicznej, jeżeli cena najkorzystniejsza oferty złożonej w aukcji elektronicznej lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (ustaloną na podstawie obliczeń wewnętrznych Zamawiającego), chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
  e) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści Ogłoszenia, odrzucenia złożonych ofert, unieważnienia przetargu albo ogłoszenia kolejnej rundy. Zamawiający ma obowiązek natychmiast informować o możliwych zmianach wszystkich uczestników postępowania.
  f) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej dla całego zamówienia (wszystkich pozycji łącznie). W przypadku niespełnienia warunku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający nie dokona oceny oferty złożonej przez tego Wykonawcę.
  g) Oferty mogą zostać skonfrontowane z ofertą porównawczą wynikającą z obliczeń wewnętrznych Zamawiającego. Oferta porównawcza zostaje ustalona przed rozpoczęciem przetargu oraz w trakcie przetargu nie dochodzi do jej zmiany.
  h) Wykonawca zapewnia niezmienność podanych w ofercie (Formularzu) cen netto przez cały okres obowiązywania Umowy.
  i) Ilości poszczególnych artykułów podane w Formularzu mają charakter szacunkowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupienia innych ilości artykułów niż podane w Formularzu (zmiana może nastąpić w zakresie zwiększenia zamówienia o 30% - prawo opcji) przy zachowaniu cen jednostkowych netto podanych w ofercie (Formularzu) Wykonawcy.
  j) Dostawy dokonywane w trakcie obowiązywania Umowy mogą dla poszczególnych pozycji różnić się ilościowo od ilości podanych w Formularzu, jednak łączna wartość dostaw nie przekroczy całkowitej wartości oferty wybranego Wykonawcy, z zastrzeżeniem zapisu, o którym mowa w lit. i) (prawo opcji).
  k) Szczegółowe warunki i zasady wykonywania Umowy są zawarte we wzorze Umowy stanowiącym (5. Załącznik zaproszenia - Załącznik_nr_5_Wzór_umowy_zakup_dostawa_odziez_roboczo-ochronna_modyf_20180208.pdf).
  l) Oferty mogą zostać skonfrontowane z ofertą porównawczą wynikającą z obliczeń wewnętrznych Zamawiającego. Oferta porównawcza zostaje ustalona przed rozpoczęciem przetargu oraz w trakcie przetargu nie dochodzi do jej zmiany.
  ł) Jeżeli Wykonawca, którego oferta złożona w toku aukcji elektronicznej została wybrana, uchyla się od przystąpienia do realizacji zamówienia lub zawarcia Umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny oraz nałożyć na ww. Wykonawcę kary w wysokości 20% wartości zamówienia brutto.
  m) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
  n) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia – w takiej sytuacji przepisy, a także postanowienia Ogłoszenia dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy, o których mowa powyżej, ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację przedmiotu zamówienia.
  o) W przypadku, o którym mowa w pkt powyżej Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentacji ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia Umowy w sprawie zamówienia. Zamawiający będzie prowadził wszelką korespondencję wyłącznie z tak ustanowionym pełnomocnikiem.
  p) Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może żądać przed zawarciem Umowy w sprawie zamówienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

ZNP/18/01 Zakup i dostawa odzieży roboczo-ochronnej oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

VI. OCENA MULTIKRYTERIALNA


Dla określenia kolejności według oceny kryterialnej przetargu został wykorzystany następujący wzorzec:

kiedy najlepszą ofertą jest minimalna wartość
minimalna oferta * waga (%)
oferta uczestnika


kiedy najlepszą ofertą jest maksymalna wartość
oferta uczestnika * waga (%)
maksymalna ofertaW ocenie kryterialnej zostaną zawarte następujące pozycje:

WAGACHARAKTER

Cena całkowita100.00

W przypadku, że w kryterium o malejącym charakterze uczestnik złoży ofertę, której wynikiem będzie oferta o wartości zerowej, to ta oferta nie zostanie zaakceptowana przez system. Uczestnik zostanie o tym fakcie poinformowany.

OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

ZNP/18/01 Zakup i dostawa odzieży roboczo-ochronnej oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

VII. KONTAKT / DANE ZAMAWIAJĄCEGO


Postępowanie (e-aukcja) prowadzone jest przez Zamawiającego sektorowego (Zamawiający, zleceniodawca przetargu):
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.
ul. Gen. S. Maczka 35, 94-328 Łódź, Polska

Sąd Rejonowy dla Łodzi–Śródmieścia w Łodzi
XX Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000057719 | NIP: 7290113494 | REGON: 470788461
Kapitał zakładowy: 302 581 450,00 złotych (w pełni opłacony)

Facebook | Twitter | Cargo Portu Lotniczego Łódź

------------------------
Szczegółowych informacji dotyczących przedmiotu e-aukcji udziela:
Monika Kotwas
Kierownik Działu Kadr
telefon: (+48) 667 630 972
e-mail: m.kotwas@airport.lodz.pl

------------------------
Za administrację e-aukcji odpowiada oraz informacji w zakresie przeprowadzenia niniejszego postępowania udziela:
Ilona Wysokińska
Specjalista ds. Projektów i Przetargów
telefon: (+48) 571 29 11 33
e-mail: i.wysokinska@airport.lodz.pl
OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

ZNP/18/01 Zakup i dostawa odzieży roboczo-ochronnej oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

VIII. ZASADY


ZASADY PRZETARGÓW ON-LINE PROE.BIZ:
 • można odtworzyć po kliknięciu Zasady postępowań on-line PROebiz

 • udział w e-aukcji jest bezpłatny, Zamawiający nie zwraca Wykonawcom żadnych kosztów udziału w e-aukcji.
OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

ZNP/18/01 Zakup i dostawa odzieży roboczo-ochronnej oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

IX. INSTRUKCJE


WYMOGI TECHNICZNE SYSTEMU E-AUKCYJNEGO PROE.BIZ
Komputer Państwa powinien być podłączony do Internetu. Żeby podczas uczestniczenia nie doszło do żadnych zakłóceń należy mieć w komputerze zainstalowaną jedną ze wspieranych przeglądarek internetowych:
- Microsoft Internet Explorer 7.0 oraz wyższa (http://microsoft.com/ie);
- Mozilla Firefox 13.0 oraz wyższa (http://firefox.com);
- Google Chrome (http://google.com/chrome).

Następnie należy mieć zainstalowany Adobe Flash Player (http://get adobe.com/flashplayer) w przeglądarce muszą być pozwolone wyskakujące okna i włączone cookies. Instrukcje jak w przeglądarce włączyć cookies można znaleźć na http://proebiz.com/pl/support w części USTAWIENIA pod pozycją Ustawienia cookies.

W JAKI SPOSÓB NALEŻY SIĘ ZGŁOSIĆ DO PRZETARGU ELEKTRONICZNEGO
W części II. Zgłoszenie niniejszego Ogłoszenia należy kliknąć TUTAJ. W ten sposób można wejść do formularza zgłoszeniowego firmy uczestnika. Tutaj należy uzupełnić wymagane dane, wyrazić zgodę z Zasadami on-line przetargów PROe.biz oraz wysłać formularz. W ten sposób firma zgłosi się do przetargu elektronicznego.

Częścią Zgłoszenia jest wybranie loginu oraz hasła (długość min. loginu oraz hasła jest 8 znaków). Za pomocą danych tych można następnie (po otrzymaniu klucza) wejść do sali e-aukcyjnej. Zaleca się wybranie łatwego do zapamiętania loginu oraz hasła, prosimy nie używać spacji albo znaków diakrytycznych (ć, ę itp.).
Swoje dane zgłoszeniowe należy pamiętać!

JAK WEJŚĆ DO SALI E-AUKCYJNEJ?
Do wejścia do sali e-aukcyjnej należy użyć odsyłacza (adres) w części I. Ogólne niniejszego Ogłoszenia. Po kliknięciu otworzy się przeglądarka internetowa pod adresem sali e-aukcyjnej Zamawiającego. Następnie uczestnik powinien się zalogować (za pomocą loginu, hasła - wybrane przez uczestnika w zgłoszeniu oraz klucza – uczestnik otrzyma e-mailem). Jeżeli dane te zostaną wprowadzone poprawnie (hasło oraz klucz są znane wyłącznie uczestnikowi i nie należy ich udostępniać osobom trzecim), dpo weryfikacji danych nastąpi przekierowanie do sali e-aukcyjnej. Dziesięciocyfrowy klucz dostępu można kopiować (np. za pomocą Ctrl+C) z e-maila, a następnie umieścić w odpowiednim polu (Ctrl+V). Do sali e-aukcyjnej nie można wejść przed rozpoczęciem e-aukcji (początkiem postępowania jest w większości przypadków czas ogłoszenia Rundy wstępnej). W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z administratorem; podany jest on w części VII. Kontakt / Dane Zamawiającego.

JAK MOŻNA SIĘ WYLOGOWAĆ Z SALI E-AUKCYJNEJ?
Wylogowanie należy przeprowadzić za pomocą przycisku LOGOUT, ktróry znajduje się w prawym górnym rogu sali e-aukcyjnej. Jeżeli wylogowanie zostanie przeprowadzone zamknięciem okienka przeglądarki, do sali e-aukcyjnej będzie można ponownie się zgłosić po upłynięciu 1 minuty.

CO MOŻNA PRZEPROWADZAĆ PODCZAS RUNDY WSTĘPNEJ?
Runda wstępna jest przeznaczona do podania cen wstępnych oraz kryteriów zmiennych. W rundzie tej można obejrzeć salę e-aukcyjną oraz zapoznać się z jego poszczególnymi funkcjami. Zwłaszcza trzeba zwrócić uwagę na czas pozostały do końca trwania rundy. Czas ten zmienia się zazwyczaj w ramach 3 – 5 sekund (jeżeli do końca rundy pozostaje mniej niż doba). Jeżeli nie dochodzi do zmiany, istnieje prawdopodobieństwo, iż połączenie zostało przerwane i należy się znowu zalogować.
W rundzie tej uczestnik ma za obowiązek podać ceny wstępne. Po wpisaniu każdej ceny NALEŻY POTWIERDZIĆ CENĘ NACIŚNIĘCIEM KLAWISZA ENTER! Podczas Rundy wstępnej można zmieniać dowolnie ceny oraz kryteria zmienne. Uczestnik widzi tylko własną ofertę. Jeżeli nazwa pozycji jest podkreślona, poprzez kliknięcie w daną nazwę pozycji odtworzą się uwagi z nią związane (zazwyczaj są to informacje uściślające, lub też zdjęcie, załącznik itp.).

Kryteria zmienne należy podawać kliknięciem na pole danego kryterium w prawej kolumnie (jeżeli kryterium nie jest uzupełnione w danym polu jest słowo „zmienić" albo pole jest puste).

CO MOŻNA ROBIĆ W CZASIE RUNDY KONTROLNEJ?
Runda ta służy zleceniodawcy do oficjalnej kontroli. Przeważnie jest przeprowadzana kontrola poprawności wprowadzonych ofert, kontrola kwalifikacji lub też testowanie dostarczonych próbek. Uczestnicy w tej rundzie nie mogą niczego zmieniać, w przypadku że dojdzie do błędu należy swoją ofertę poprawić, zmianę tą przeprowadza administrator.

CO MOŻNA PRZEPROWADZAĆ PODCZAS RUNDY AUKCYJNEJ?
Podczas Rundy aukcyjnej można tylko obniżać swoją ofertę (w przypadku online przetargu zakupu) albo odwrotnie podwyższać swoją ofertę (w przypadku online przetargu sprzedaży).

Nowa oferta cenowa pozycji nie może być równa z aktualną minimalną ofertą (w przypadku przetargu zakupu), odpowiednio maksymalną ofertą (w przetargu sprzedaży).

W trakcie trwania e-aukcji prosimy o szczególną uwagę w zakresie:
 • czas do końca rundy - którego zmiana stwierdza kontakt uczestnika z systemem e-aukcyjnym. Jeżeli czas w sali e-aukcyjnej się zatrzyma, należy nacisnąć klawisz F5, by odświeżyć ekran.

 • komunikacja z administratorem - środek komunikacji z administratorem. Można tu komunikować z administratorem on-line.

Cały przebieg online przetargu od wysłania zaproszeń aż po jego zakończenie zostaje zaprotokołowany za pośrednictwem historii przetargu. Wszelkie przeprowadzone kroki zostają zapisane z dokładnością w czasie co do sekundy. Po zakończeniu online przetargu każdy uczestnik ma możliwość wglądu do własnej historii oraz protokołu uczestnika.

Runda aukcyjna bywa zazwyczaj przedłużana. Bliższe informacje o przedłużeniu można znaleźć w części III. Przebieg e-aukcji / Harmonogram.

Ze względu na techniczny charakter funkcjonowania systemów internetowych Zamawiający nie zaleca wprowadzania ofert cenowych w sali e-aukcyjnej w ostatnich sekundach bieżącej rundy. W ten sposób wprowadzone wartości mogą nie dotrzeć na czas do serwerów, na których przeprowadzana jest e-aukcja. Powodem może być na przykład tymczasowe obniżenie szybkości łącza internetowego, opóźniona reakcja przeglądarki lub systemu operacyjnego. Oferty wprowadzone w ostatnich 5 sekundach nie muszą zostać zaakceptowane przez system.

W RAZIE PROBLEMÓW TECHNICZNYCH W TRAKCIE ON-LINE PRZETARGU PROSIMY ZWRACAĆ SIĘ DO ADMINISTRATORA. KONTAKT NA ADMINISTRATORA MOŻNA ZNALEŹĆ W CZĘŚCI VII. Kontakt / Dane Zamawiającego.
OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

ZNP/18/01 Zakup i dostawa odzieży roboczo-ochronnej oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.