OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Zaprojektowanie i budowa konstrukcji stalowej, czyszczenie chemiczne lameli chłodnic oraz przebudowa instalacji glikolowej pod dry coolery w fosie technicznej

I. Ogólne

Zapraszamy Państwa do udziału w postępowaniu (przetargu), które zostanie przeprowadzone w trybie aukcji elektronicznej ("ERMMA", aukcja angielska odwrócona) 04. 05. 2017 11:00. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), na podstawie wyłączenia stosowania tej ustawy z art. 4 pkt 8 ustawy. Niniejsza aukcja elektroniczna zostanie przeprowadzona na podstawie przepisów "Regulaminu udzielania zamówień", przyjętego Zarządzeniem Nr 20/2007 Prezesa Zarządu Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. z dnia 28 sierpnia 2007 r., wraz z ostatnią zmianą wynikającą z Uchwały Nr 2/2014 Zarządu Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. z dnia 30 kwietnia 2014 r. (dalej: "Regulamin").

W przypadku zainteresowania naszą ofertą, proszę przeczytać poniższe informacje dotyczące przetargu oraz proszę wypełnić Zgłoszenie, które znajduje się w części II. Zgłoszenie tego Zaproszenia.

Po uzupełnieniu zgłoszenia, gdzie wybierzecie sobie Państwo swój login i hasło, zostanie wysłany na e-mail dziesięciocyfrowy klucz dostępu, i dopiero z tymi danymi można wejść do sali e-aukcyjnej, która znajduje się pod adresem: https://lodzairport.proebiz.com.

Łódź, dnia: 21. 04. 2017 13:30

Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.
--------------------
Artur Jędrych
Kierownik Działu Technicznego
telefon: (+48) 571 291 136
e-mail: a.jedrych@airport.lodz.pl
--------------------
Anna Matuszewska
Specjalista ds. Projektów i Przetargów
telefon: (+48) 42 683 52 00 wewn. 1139
e-mail: a.matuszewska@airport.lodz.pl

Ogłoszenia i przetargi Portu Lotniczego Łódź – strona informacyjna

Strona internetowa Portu Lotniczego Łódź

Biuletyn Informacji Publicznej Portu Lotniczego Łódź
Tisk
Nahoru

OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Zaprojektowanie i budowa konstrukcji stalowej, czyszczenie chemiczne lameli chłodnic oraz przebudowa instalacji glikolowej pod dry coolery w fosie technicznej

II. Zgłoszenie

Do wzięcia udziału w aukcji elektronicznej niezbędne jest uzupełnienie zgłoszenia, które można otworzyć TUTAJ.

Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na podany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej dziesięciocyfrowy klucz dostępu.

Przed uzupełnieniem zgłoszenia prosimy o sprawdzenie ustawienia Państwa przeglądarki. Więcej informacji znajdą Państwo w części IX. Instrukcje.

Ważność klucza dostępu: Ważność klucza dostępu upływa po 30 dniach od zakończenia e-aukcji. Po tym terminie nie będzie można wejść do sali aukcyjnej. Zaleca się wydrukowanie protokołu uczestnictwa w e-aukcji oraz historii e-aukcji bezpośrednio po jej zakończeniu. W razie potrzeby Zamawiający ma prawo zdecydować o indywidualnym przedłużeniu lub zakończeniu przetargu elektronicznego.
Tisk
Nahoru

OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Zaprojektowanie i budowa konstrukcji stalowej, czyszczenie chemiczne lameli chłodnic oraz przebudowa instalacji glikolowej pod dry coolery w fosie technicznej

III. Przebieg e-aukcji / Harmonogram

Przetarg zostanie zrealizowany formą "ERMMA" (angielska aukcja odwrócona). Po zgłoszeniu uczestnika do przetargu, zostanie przesłany uczestnikowi klucz dostępu.

ETAPY E-AUKCJI
E-aukcja składa się z trzech etapów:
 1. Runda wstępna, podczas której należy zalogować się do systemu, wybrać swój login i hasło, wprowadzić ofertę (którą będzie można zmienić podczas Rundy aukcyjnej); wprowadzenie oferty oznacza wprowadzenie w systemie aukcyjnym do zakończenia Rundy wstępnej (do 28. 04. 2017 13:00) ceny brutto dla poszczególnych pozycji, terminu realizacji Etapu I, Etapu II i Etapu III oraz wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń, dokumentów i pełnomocnictw (w formie elektronicznej poprzez system aukcyjny w formacie obsługiwanym przez oprogramowanie Adobe Acrobat Reader DC - rozszerzenie .pdf). Złożenie dokumentów w innym formacie niż obsługiwanym przez ww. oprogramowanie, będzie traktowane przez Zamawiającego jako niezłożenie dokumentu w terminie). W przypadku braku wprowadzenia ceny brutto i/albo terminu realizacji Etapu I, Etapu II i Etapu III przez Wykonawcę w tej rundzie, Zamawiający nie wzywa Wykonawcy do wprowadzenia ceny brutto i/albo terminu realizacji Etapu I, Etapu II i Etapu III - taką ofertę (wypełnienie przez Wykonawcę zgłoszenia bez wprowadzenia ceny i/albo terminu) traktuje się jako niezłożoną.
  Runda wstępna trwa od 21. 04. 2017 13:30 do 28. 04. 2017 13:00.

 2. Runda kontrolna, podczas której Zamawiający dokona kontroli ofert. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy do zakończenia Rundy wstępnej nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub którzy nie złożyli pełnomocnictwa, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania, zgodnie z postanowieniami niniejszego pkt oraz pkt X.4.5. Regulaminu. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin zakończenia Rundy wstępnej (28. 04. 2017 13:00). Zarówno wezwania, jak i uzupełnienia dokumentów, oświadczeń i pełnomocnictw następować będą za pomocą poczty elektronicznej i/lub systemu aukcji elektronicznej. Wykonawcy, którzy w odpowiedzi na wezwania Zamawiającego nie uzupełnią dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw zostaną wykluczeni z postępowania lub ich oferty zostaną odrzucone na podstawie postanowień Regulaminu. Wykonawcy wykluczeni z postępowania lub, których oferty zostaną odrzucone nie zostaną dopuszczeni do udziału w Rundzie aukcyjnej. W trakcie tej rundy Wykonawcy nie mają możliwości wprowadzania zmian w ofertach, mogą jednak sprawdzać czy nie występują problemy techniczne z udziałem w aukcji. W razie zaistnienia problemów bądź wątpliwości należy skontaktować się z Houston PROebiz – wsparciem technicznym aukcji (informacje kontaktowe dostępne są pod spisem części Ogłoszenia, po lewej stronie panelu) lub administratorem wskazanym w części IX. Kontakt / Dane Zamawiającego.
  Runda kontrolna rozpocznie się 28. 04. 2017 13:00 i zakończy się 04. 05. 2017 11:00.

 3. Runda aukcyjna, podczas której odbywa się elektroniczna licytacja i można składać kolejne oferty (postąpienia), przy czym:
  1. własną ofertę można tylko obniżać
  2. nowa wartość oferty nie może być identyczna z obecną wartością minimalną.
 4. Klasyfikacja ofert odbywa się na bieżąco, każdy oferent otrzymuje na bieżąco informację o swojej klasyfikacji, jak również o warunkach najkorzystniejszej oferty. Zasady postępowania w czasie tej rundy opisane w części XI. Instrukcje.
  Wpisanie każdej CENY BRUTTO w sali aukcyjnej należy potwierdzić naciśnięciem klawisza ENTER.
  Runda aukcyjna została zaplanowana od 04. 05. 2017 11:00 do 04. 05. 2017 11:20.
ZASADY ZAKOŃCZENIA AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
Aukcja elektroniczna (Runda aukcyjna) przewidziana została na 20 min. Runda ta będzie każdorazowo przedłużana o 2 min. po jakiejkolwiek zmianie ceny brutto w ostatnich 2 min. trwania rundy. Ilość przedłużeń Rundy aukcyjnej jest nieograniczona. Czas przedłużenia Rundy aukcyjnej (2 min.) nie sumuje się z czasem pozostałym do jej końca.

WNIOSKI O WYJAŚNIENIE TREŚCI OGŁOSZENIA
Nie później niż przed upływem 3 dni przed zakończeniem Rundy wstępnej Wykonawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres osoby odpowiedzialnej za administrowanie e-aukcją, wskazanej w części IX. Kontakt / Dane Zamawiającego lub za pośrednictwem systemu aukcyjnego mogą składać wnioski (pytania) o wyjaśnienie treści Ogłoszenia lub o jego zmianę. Zamawiający udziela wyjaśnień lub informuje o dokonanych zmianach Ogłoszenia wszystkich Wykonawców, którzy wypełnili Zgłoszenie do e-aukcji, oraz do których Zamawiający wysłał elektroniczną informację o ogłoszeniu e-aukcji. Na wnioski złożone powtórnie w tej samej sprawie odpowiedzi nie udziela się. Wyjaśnienia lub informację o zmianie Zaproszenia Zamawiający przesyła nie później niż do zakończenia Rundy wstępnej. Wnioski złożone po terminie Zamawiający może pozostawić bez odpowiedzi.
Tisk
Nahoru

OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Zaprojektowanie i budowa konstrukcji stalowej, czyszczenie chemiczne lameli chłodnic oraz przebudowa instalacji glikolowej pod dry coolery w fosie technicznej

IV. Opis przedmiotu zamówienia

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 1. Przedmiotem zamówienia jest Zaprojektowanie i budowa konstrukcji stalowej, czyszczenie chemiczne lameli chłodnic oraz przebudowa instalacji glikolowej pod dry coolery w fosie technicznej (zwane dalej "przedmiotem zamówienia" lub "inwestycją").
 2. Stan istniejący: dla instalacji chłodniczej na potrzeby klimatyzacji w budynku Terminala Pasażerskiego zastosowano dwa agregaty wody lodowej chłodzone wodą (35% roztwór glikolu) o mocy ok. 600 kW każdy. Agregaty współpracują z dwiema chłodnicami wentylatorowymi (dry cooler) umieszczonymi w fosie przy budynku (poziom -5.00).
  Dane techniczne zainstalowanych urządzeń:
  • 2 szt. agregatów sprężarkowych typu: 30HXC190 - A0679 - PEE produkcji firmy CARRIER SCS (o parametrach technicznych: typ urządzenia - 30HXC190 - A0679 – PEE, moc chłodnicza dla 1 szt. - 652,0 kW, łączna moc 1 304,0 kW, EER - 4,72, pobór mocy elektrycznej nominalny - 2 x 141,0 kW, pobór mocy elektrycznej maksymalny - 2 x 212,0 kW, napięcie zasilania - 400 V/50 Hz, masa dla 1 szt. - 2 982,0 kg;
  • 2 szt. chłodnic wentylatorowych typu: GFH 090.2A/2 x 5 - N(D) - G6/2P produkcji firmy: Gűntner AG & Co. KG.
 3. Uwaga: Obecnie przy temperaturze zewnętrznej powietrza przekraczającej 25-30 stopni Celsjusza, temperatura powietrza w fosie technicznej oscyluje w granicach ok. 55 stopni Celsjusza.
 4. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a także z obowiązującymi u Zamawiającego procedurami postępowania na lotnisku, w szczególności z INOP EPLL Procedury planowania i prowadzenia prac na terenie lotniska (dostępnym do wglądu u Zamawiającego).
II. ETAPY REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 1. Etap I - opracowanie dokumentacji:
  1.1. weryfikacja obecnej lokalizacji dry coolerów pod względem środowiska pracy i wydajności;
  1.2. opracowanie projektu umiejscowienia urządzeń dry coolerów w sposób poprawiający warunki pracy systemu chłodnic;
  1.3. analiza i weryfikacja wydajności istniejących pomp obiegowych;
  1.4. sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych;
  1.5. przygotowanie harmonogramu realizacji inwestycji i finansowania;
  1.6. wykonanie przedmiaru wykonywanych prac i kosztorysu;
  1.7. opracowanie projektu wykonawczego inwestycji.
 2. Etap II - wykonanie czyszczenia chemicznego lameli urządzeń - dry coolerów:
  2.1. zbadanie składu osadu osadzonego na lamelach;
  2.2. dobór technologii i wykonanie czyszczenia lameli.
 3. Etap III - roboty budowlano-instalacyjne:
  3.1. wykonanie robót budowlano-instalacyjnych na podstawie zatwierdzonego projektu wykonawczego;
  3.2. pełnienie nadzoru autorskiego;
  3.3. opracowanie dokumentacji powykonawczej inwestycji.
IV. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zamawiający wymaga, aby cały przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminach:
 1. Etap I: termin stanowi kryterium oceny ofert (waga: 15%), z tym, że nie może on być dłuższy niż 3 tygodnie od daty zawarcia umowy;
 2. Etap II: termin stanowi kryterium oceny ofert (waga 15%), z tym, że nie może on być dłuższy niż 3 tygodnie od daty zawarcia umowy;
 3. Etap III: termin stanowi kryterium oceny ofert (waga 15%), z tym, że nie może on być dłuższy niż 4 tygodnie od daty zawarcia umowy.;
 4. wprowadzenie Wykonawcy na budowę: do 10 dni roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od dnia zawarcia umowy;
 5. wykonanie całego przedmiotu zamówienia: nie może być dłuższy niż suma terminów wykonania Etapu I, Etapu II i Etapu III powiększona o 10–dniowy (dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) termin na wprowadzenie na budowę;
 6. Zamawiający zaleca równoległą realizację Etapu I i Etapu II.
V. MIEJSCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 1. Etap I (projektowanie): według woli Wykonawcy;
 2. Etap II (czyszczenie chemiczne lameli): fosa techniczna zlokalizowana przy płycie postojowej samolotów w strefie zastrzeżonej Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o., ul. Gen. S. Maczka 35, 94-328 Łódź;
 3. Etap III (roboty budowlano-instalacyjne): fosa techniczna zlokalizowana przy płycie postojowej samolotów w strefie zastrzeżonej Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o., ul. Gen. S. Maczka 35, 94-328 Łódź.
Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy oraz jego otoczenia. Formę i termin dokonania wizji lokalnej należy uzgodnić z osobą wskazaną w części IX. Kontakt / Dane Zamawiającego, którą jest p. Artur Jędrych, nr tel.: (+48) 571 291 136 , e-mail: a.jedrych@airport.lodz.pl oraz z p. Andrzejem Smulikiem, nr tel. kom.: (+48)601 406 744, e-mail: a.smulik@airport.lodz.pl oraz p. Arkadiuszem Cywińskim, nr tel. kom: (+48) 661 543 207, e-mail: a.cywinski@airport.lodz.pl. Wizje lokalne prowadzone będą w trakcie trwania Rundy wstępnej.

 • Uwaga (1): nieprzyjęcie ww. warunków przez Wykonawcę spowoduje odrzucenie oferty.
 • Uwaga (2): Wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia obciążają Wykonawcę.
Tisk
Nahoru

OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Zaprojektowanie i budowa konstrukcji stalowej, czyszczenie chemiczne lameli chłodnic oraz przebudowa instalacji glikolowej pod dry coolery w fosie technicznej

V. Warunki udziału w postępowaniu

I. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I NIEPODLEGANIE WYKLUCZENIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają nw. warunki:
 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
 2. dysponowania potencjałem technicznym: Zamawiający nie wskazuje żadnych szczególnych warunków w tym zakresie;
 3. posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
  1. wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (zakończeniem Rundy wstępnej), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie co najmniej 2 (dwie) roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie instalacji wentylacji i chłodzenia o wartości co najmniej 100 000,00 (słownie: sto tysięcy 00/100) złotych netto każda, a roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 4. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia [patrz: Uwaga (4), (5), (6)]:
  1. osobą pełniącą funkcję projektanta (specjalność konstrukcyjno-budowlana):
   • uprawnioną do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie obejmujących projektowanie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane obejmujące swym zakresem co najmniej instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów: art. 12 ust. 1 pkt 1 z uwzględnieniem art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) albo ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725) albo ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) oraz
   • posiadającą co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych oraz
   • posiadającą doświadczenie zawodowe w projektowaniu w zakresie konstrukcyjno-budowlanym, co najmniej jednego projektu budowlanego dla robót budowlanych o wartości co najmniej 500 00,00 (słownie:pięćset tysięcy 00/100) złotych netto
  2. osobą pełniącą funkcję projektanta (specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych):
   • uprawnioną do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie obejmujących projektowanie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane obejmujące swym zakresem co najmniej instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów: art. 12 ust. 1 pkt 1 z uwzględnieniem art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) albo ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725) albo ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) oraz;
   • posiadającą co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych oraz;
   • posiadającą doświadczenie zawodowe w projektowaniu w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, co najmniej jednego projektu budowlanego dla robót budowlanych o wartości co najmniej 500 00,00 (słownie:pięćset tysięcy 00/100) złotych netto
  3. osobą pełniącą funkcję kierownika robót (specjalność konstrukcyjno-budowlana):
   • uprawnioną do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów: art. 12 ust. 1 pkt 1 uwzględnieniem art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) albo ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725) albo ustawy 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) oraz;
   • posiadającą co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu pracami budowlanymi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych oraz;
   • posiadającą doświadczenie zawodowe w kierowaniu co najmniej 2 robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej każda o wartości co najmniej 500 00,00 (słownie:pięćset tysięcy 00/100) złotych netto;
  4. osobą pełniącą funkcję kierownika robót (specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych):
   • uprawnioną do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów: art. 12 ust. 1 pkt 1 uwzględnieniem art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) albo ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725) albo ustawy 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) oraz
   • posiadającą co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu pracami budowlanymi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych oraz
   • posiadającą doświadczenie zawodowe w kierowaniu co najmniej 2 robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych każda o wartości co najmniej 500 00,00 (słownie:pięćset tysięcy 00/100) złotych netto;
  5. osobą pełniącą funkcję kierownika robót (specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych):
   • uprawnioną do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów: art. 12 ust. 1 pkt 1 uwzględnieniem art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) albo ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725) albo ustawy 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) oraz
   • posiadającą co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu pracami budowlanymi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych oraz
   • posiadającą doświadczenie zawodowe w kierowaniu co najmniej 2 robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych każda o wartości co najmniej 500 00,00 (słownie:pięćset tysięcy 00/100) złotych netto;
 5. sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 1 000 000,00 (słownie: jeden milion 00/100) złotych;
 6. niepodlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia: z postępowania o udzielenie zamówienia podlegają wykluczeniu:
  1. Wykonawcy, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania nie wykonali Zamówienia udzielonego im przez Spółkę lub wykonali je z nienależytą starannością;
  2. Wykonawcy, którzy znajdują się w sporze ze Spółką, a w szczególności, jeżeli spór dotyczy dostaw, usług lub robót budowlanych wykonywanych przez danego Wykonawcę na rzecz Spółki;
  3. Wykonawcy, którzy nie złożyli wymaganych oświadczeń, dokumentów lub nie spełnili innych wymagań koniecznych dla udziału postępowaniu;
  4. Wykonawcy, których upadłość bądź likwidację ogłoszono, lub w stosunku do których wszczęto postępowanie upadłościowe bądź likwidacyjne;
  5. Wykonawcy będący osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
  6. Wykonawcy będącymi osobami prawnymi, których urzędujących członków organów zarządzających prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
  7. Wykonawcy, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
  8. Wykonawcy, wobec których wszczęte zostało postępowanie o popełnienie przestępstw wymienionych w lit. e i f powyżej.
II. SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA WW. WARUNKÓW
 1. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu przeprowadzona będzie w oparciu o złożone przez Wykonawców oświadczenia i dokumenty zgodne z formuła „spełnia – nie spełnia”.
 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni wykazać, że warunki określone w pkt. I.3-4 powyżej (warunek posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia) spełniają łącznie.
 • Uwaga (3): W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentów, w których jakiekolwiek kwoty podane zostały w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia wartości w innej walucie niż w złotych polskich – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w tabeli Kursów A, średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego obowiązującej na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BIP i na stronie internetowej Zamawiającego.
 • Uwaga (4): Zamawiający dopuszcza łączenie stanowisk określonych powyżej przez tę samą osobę, pod warunkiem łącznego spełnienia przez nią warunków określonych powyżej.
 • Uwaga (5): Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień zawodowych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia zawodowe, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65). Na Wykonawcy ciąży obowiązek wykazania równoważności posiadanych uprawnień.
 • Uwaga (6): Przez doświadczenie zawodowe w przypadku osób mających pełnić funkcje, o których mowa powyżej, należy rozumieć okres od daty uzyskania uprawnień zawodowych wskazanych jako wymogi Zamawiającego lub odpowiadających im uprawnień zawodowych do daty upływu terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu.
Tisk
Nahoru

OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Zaprojektowanie i budowa konstrukcji stalowej, czyszczenie chemiczne lameli chłodnic oraz przebudowa instalacji glikolowej pod dry coolery w fosie technicznej

VI. Oświadczenia i dokumenty

OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
 1. Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu / Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (1. Załącznik zaproszenia - Oświadczenie_Wykonawcy.pdf);
 2. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia (2. Załącznik zaproszenia - Wykaz_osób.pdf);
 3. Informacja dot. grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (3. Załącznik zaproszenia - Informacja_Lista_podmiotów.pdf);
 4. Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (4. Załącznik zaproszenia - Wykaz_robót.pdf);
 5. Pełnomocnictwo, określające zakres umocowania podpisane przez osobę/-y uprawnioną/-e do reprezentacji Wykonawcy – jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.
 6. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
 7. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia – w takiej sytuacji przepisy, a także postanowienia Ogłoszenia dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy, o których mowa powyżej, ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację przedmiotu zamówienia.
  1. W przypadku, o którym mowa w pkt 8 Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentacji ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający będzie prowadził wszelką korespondencję wyłącznie z tak ustanowionym pełnomocnikiem.
  2. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
 8. Wszystkie wymagane dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim, na maszynie, komputerze lub odręcznie w sposób zapewniający czytelność tekstu.
 9. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
 10. Wszystkie dokumenty Wykonawcy składają w formie elektronicznej jako zeskanowane dokumenty, na platformie aukcyjnej. Zamawiający wskazuje, że dopuszczalnymi formatami plików są formaty obsługiwane przez oprogramowanie Adobe Acrobat Reader DC (rozszerzenie .pdf).
 11. W trakcie trwania Rundy kontrolnej Zamawiający dokona weryfikacji złożonych oświadczeń, dokumentów i pełnomocnictw. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub którzy nie złożyli pełnomocnictwa, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania, zgodnie z postanowieniami niniejszego pkt oraz pkt X.4.5. Regulaminu. W przypadku braku wprowadzenia oferty (ceny brutto) przez Wykonawcę w Rundzie wstępnej, Zamawiający nie wzywa Wykonawcy do uzupełnienia wymaganych przez Zamawiającego dokumentów; taką ofertę (wypełnienie przez Wykonawcę zgłoszenia bez wprowadzenia oferty) traktuje się jako niezłożoną.
 12. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin zakończenia Rundy wstępnej. Zarówno wezwania, jak i uzupełnienia dokumentów, oświadczeń i pełnomocnictw następować będą za pomocą poczty elektronicznej i/lub systemu aukcji elektronicznej. Wykonawcy, którzy w odpowiedzi na wezwania Zamawiającego nie uzupełnią dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw zostaną wykluczeni z postępowania lub ich oferty zostaną odrzucone na podstawie postanowień Regulaminu. Wykonawcy wykluczeni z postępowania, lub których oferty zostaną odrzucone nie zostaną dopuszczeni do udziału w Rundzie aukcyjnej.
Tisk
Nahoru

OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Zaprojektowanie i budowa konstrukcji stalowej, czyszczenie chemiczne lameli chłodnic oraz przebudowa instalacji glikolowej pod dry coolery w fosie technicznej

VII. Warunki Zamawiającego

I. KRYTERIA WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
 1. cena całkowita brutto określona w PLN; waga kryterium - 55%;
 2. termin realizacji Etapu I wyrażony w tygodniach; waga kryterium - 15%
 3. termin realizacji Etapu II wyrażony w tygodniach; waga kryterium - 15%;
 4. termin realizacji Etapu III wyrażony w tygodniach; waga kryterium - 15%.
  System automatycznie przeliczy punktację i ustali pozycję każdego z Wykonawców.
II. MINIMALNY I MAKSYMALNY KROK POSTĄPIENIA
 1. dla kryterium cena brutto dla poszczególnych pozycji:
  • minimalne postąpienie wynosi 0.10 % (w stosunku do ceny uczestnika);
  • maksymalne postąpienie wynosi 50.00 % (w stosunku do ceny uczestnika).
 2. dla kryterium termin realizacji Etapu I, Etapu II i Etapu III minimalne postąpienie wynosi 1 tydzień.
III. INNE WARUNKI
 1. Termin związania ofertą będzie wynosić 60 dni od dnia zakończenia Rundy aukcyjnej.
 2. Szczegóły dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia określone zostały we wzorze umowy (5. Załącznik zaproszenia - Wzór_umowy.pdf). Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa zgodnie z ww. wzorem.
 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta złożona w toku aukcji elektronicznej została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub od przystąpienia do realizacji zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia aukcji elektronicznej, jeżeli cena najkorzystniejsza oferty złożonej w aukcji elektronicznej lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (ustaloną na podstawie obliczeń wewnętrznych Zamawiającego), chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści Ogłoszenia, odrzucenia złożonych ofert, unieważnienia przetargu albo ogłoszenia kolejnej rundy. Zamawiający ma obowiązek natychmiast informować o zaistniałych zmianach wszystkich uczestników.
 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawca zobowiązany jest podać ofertę cenową dla całego przedmiotu zamówienia (wszystkich pozycji). W przypadku niepełnienia warunku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający nie dokona oceny oferty złożonej przez tego Wykonawcę.
 7. Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty oraz koszty dojazdu. Wykonawca powinien uwzględnić w wynagrodzeniu wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia, a szczególnie informacje, wymagania i warunki podane w Zaproszeniu.
 8. Oferty mogą zostać skonfrontowane z ofertą porównawczą wynikającą z obliczeń wewnętrznych Zamawiającego. Oferta porównawcza zostaje ustalona przed rozpoczęciem przetargu, a w trakcie przetargu nie dochodzi do jej zmiany.
Tisk
Nahoru

OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Zaprojektowanie i budowa konstrukcji stalowej, czyszczenie chemiczne lameli chłodnic oraz przebudowa instalacji glikolowej pod dry coolery w fosie technicznej

VIII. Ocena multikryterialna

Dla określenia kolejności według oceny kryterialnej przetargu został wykorzystany następujący wzorzec:

kiedy najlepszą ofertą jest minimalna wartość
minimalna oferta * waga (%)
oferta uczestnika


kiedy najlepszą ofertą jest maksymalna wartość
oferta uczestnika * waga (%)
maksymalna ofertaW ocenie kryterialnej zostaną zawarte następujące pozycje:

Cena całkowitaWaga: 55.00Charakter: malejący

Termin realizacji Etapu I (w tygodniach)Waga: 15.00Charakter: malejący

Termin realizacji Etapu III (w tygodniach)Waga: 15.00Charakter: malejący

Termin realizacji Etapu II (w tygodniach)Waga: 15.00Charakter: malejący

W przypadku, że w kryterium o malejącym charakterze uczestnik złoży ofertę, której wynikiem będzie oferta o wartości zerowej, to ta oferta nie zostanie zaakceptowana przez system. Uczestnik zostanie o tym fakcie poinformowany.

Tisk
Nahoru

OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Zaprojektowanie i budowa konstrukcji stalowej, czyszczenie chemiczne lameli chłodnic oraz przebudowa instalacji glikolowej pod dry coolery w fosie technicznej

IX. Kontakt / Dane Zamawiającego

Postępowanie (e-aukcja) prowadzone jest przez Zamawiającego sektorowego (Zamawiający, zleceniodawca przetargu):
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.
ul. Gen. S. Maczka 35, 94-328 Łódź, Polska

Sąd Rejonowy dla Łodzi–Śródmieścia w Łodzi
XX Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000057719 | NIP: 7290113494 | REGON: 470788461
Kapitał zakładowy: 300 581 450,00 złotych (w pełni opłacony)

Facebook | Twitter | Cargo Portu Lotniczego Łódź

------------------------
Szczegółowych informacji dotyczących przedmiotu e-aukcji udziela:
Artur Jędrych
Kierownik Działu Technicznego
telefon: (+48) 571 291 136
e-mail: a.jedrych@airport.lodz.pl

------------------------
Za administrację e-aukcji odpowiada oraz informacji w zakresie przeprowadzenia niniejszego postępowania udziela:
Anna Matuszewska
Specjalista ds. Projektów i Przetargów
telefon: (+48) 42 683 52 00 wewn. 1139
e-mail: a.matuszewska@airport.lodz.pl
Tisk
Nahoru

OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Zaprojektowanie i budowa konstrukcji stalowej, czyszczenie chemiczne lameli chłodnic oraz przebudowa instalacji glikolowej pod dry coolery w fosie technicznej

X. Zasady

ZASADY PRZETARGÓW ON-LINE PROE.BIZ:
 • można odtworzyć po kliknięciu Zasady postępowań on-line PROebiz

 • udział w e-aukcji jest bezpłatny, Zamawiający nie zwraca Wykonawcom żadnych kosztów udziału w e-aukcji.
Tisk
Nahoru

OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Zaprojektowanie i budowa konstrukcji stalowej, czyszczenie chemiczne lameli chłodnic oraz przebudowa instalacji glikolowej pod dry coolery w fosie technicznej

XI. Instrukcje

WYMOGI TECHNICZNE SYSTEMU E-AUKCYJNEGO PROE.BIZ
Komputer Państwa powinien być podłączony do Internetu. Żeby podczas uczestniczenia nie doszło do żadnych zakłóceń należy mieć w komputerze zainstalowaną jedną ze wspieranych przeglądarek internetowych:
- Microsoft Internet Explorer 7.0 oraz wyższa (http://microsoft.com/ie);
- Mozilla Firefox 13.0 oraz wyższa (http://firefox.com);
- Google Chrome (http://google.com/chrome).

Następnie należy mieć zainstalowany Adobe Flash Player (http://get adobe.com/flashplayer) w przeglądarce muszą być pozwolone wyskakujące okna i włączone cookies. Instrukcje jak w przeglądarce włączyć cookies można znaleźć na http://podpora.proe.biz w części USTAWIENIA pod pozycją Ustawienia cookies.

W JAKI SPOSÓB NALEŻY SIĘ ZGŁOSIĆ DO PRZETARGU ELEKTRONICZNEGO
W części II. Zgłoszenie niniejszego Ogłoszenia należy kliknąć TUTAJ. W ten sposób można wejść do formularza zgłoszeniowego firmy uczestnika. Tutaj należy uzupełnić wymagane dane, wyrazić zgodę z Zasadami on-line przetargów PROe.biz oraz wysłać formularz. W ten sposób firma zgłosi się do przetargu elektronicznego.

Częścią Zgłoszenia jest wybranie loginu oraz hasła (długość min. loginu oraz hasła jest 8 znaków). Za pomocą danych tych można następnie (po otrzymaniu klucza) wejść do sali e-aukcyjnej. Zaleca się wybranie łatwego do zapamiętania loginu oraz hasła, prosimy nie używać spacji albo znaków diakrytycznych (ć, ę itp.).
Swoje dane zgłoszeniowe należy pamiętać!

JAK WEJŚĆ DO SALI E-AUKCYJNEJ?
Do wejścia do sali e-aukcyjnej należy użyć odsyłacza (adres) w części I. Ogólne niniejszego Ogłoszenia. Po kliknięciu otworzy się przeglądarka internetowa pod adresem sali e-aukcyjnej Zamawiającego. Następnie uczestnik powinien się zalogować (za pomocą loginu, hasła - wybrane przez uczestnika w zgłoszeniu oraz klucza – uczestnik otrzyma e-mailem). Jeżeli dane te zostaną wprowadzone poprawnie (hasło oraz klucz są znane wyłącznie uczestnikowi i nie należy ich udostępniać osobom trzecim), dpo weryfikacji danych nastąpi przekierowanie do sali e-aukcyjnej. Dziesięciocyfrowy klucz dostępu można kopiować (np. za pomocą Ctrl+C) z e-maila, a następnie umieścić w odpowiednim polu (Ctrl+V). Do sali e-aukcyjnej nie można wejść przed rozpoczęciem e-aukcji (początkiem postępowania jest w większości przypadków czas ogłoszenia Rundy wstępnej). W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z administratorem; podany jest on w części IX. Kontakt / Dane Zamawiającego.

JAK MOŻNA SIĘ WYLOGOWAĆ Z SALI E-AUKCYJNEJ?
Wylogowanie należy przeprowadzić za pomocą przycisku LOGOUT, ktróry znajduje się w prawym górnym rogu sali e-aukcyjnej. Jeżeli wylogowanie zostanie przeprowadzone zamknięciem okienka przeglądarki, do sali e-aukcyjnej będzie można ponownie się zgłosić po upłynięciu 1 minuty.

CO MOŻNA PRZEPROWADZAĆ PODCZAS RUNDY WSTĘPNEJ?
Runda wstępna jest przeznaczona do podania cen wstępnych oraz kryteriów zmiennych. W rundzie tej można obejrzeć salę e-aukcyjną oraz zapoznać się z jego poszczególnymi funkcjami. Zwłaszcza trzeba zwrócić uwagę na czas pozostały do końca trwania rundy. Czas ten zmienia się zazwyczaj w ramach 3 – 5 sekund (jeżeli do końca rundy pozostaje mniej niż doba). Jeżeli nie dochodzi do zmiany, istnieje prawdopodobieństwo, iż połączenie zostało przerwane i należy się znowu zalogować.
W rundzie tej uczestnik ma za obowiązek podać ceny wstępne. Po wpisaniu każdej ceny NALEŻY POTWIERDZIĆ CENĘ NACIŚNIĘCIEM KLAWISZA ENTER! Podczas Rundy wstępnej można zmieniać dowolnie ceny oraz kryteria zmienne. Uczestnik widzi tylko własną ofertę. Jeżeli nazwa pozycji jest podkreślona, poprzez kliknięcie w daną nazwę pozycji odtworzą się uwagi z nią związane (zazwyczaj są to informacje uściślające, lub też zdjęcie, załącznik itp.).

Kryteria zmienne należy podawać kliknięciem na pole danego kryterium w prawej kolumnie (jeżeli kryterium nie jest uzupełnione w danym polu jest słowo „zmienić" albo pole jest puste).

CO MOŻNA ROBIĆ W CZASIE RUNDY KONTROLNEJ?
Runda ta służy zleceniodawcy do oficjalnej kontroli. Przeważnie jest przeprowadzana kontrola poprawności wprowadzonych ofert, kontrola kwalifikacji lub też testowanie dostarczonych próbek. Uczestnicy w tej rundzie nie mogą niczego zmieniać, w przypadku że dojdzie do błędu należy swoją ofertę poprawić, zmianę tą przeprowadza administrator.

CO MOŻNA PRZEPROWADZAĆ PODCZAS RUNDY AUKCYJNEJ?
Podczas Rundy aukcyjnej można tylko obniżać swoją ofertę (w przypadku online przetargu zakupu) albo odwrotnie podwyższać swoją ofertę (w przypadku online przetargu sprzedaży).

Nowa oferta cenowa pozycji nie może być równa z aktualną minimalną ofertą (w przypadku przetargu zakupu), odpowiednio maksymalną ofertą (w przetargu sprzedaży).

W trakcie trwania e-aukcji prosimy o szczególną uwagę w zakresie:
 • czas do końca rundy - którego zmiana stwierdza kontakt uczestnika z systemem e-aukcyjnym. Jeżeli czas w sali e-aukcyjnej się zatrzyma, należy nacisnąć klawisz F5, by odświeżyć ekran.
 • komunikacja z administratorem - środek komunikacji z administratorem. Można tu komunikować z administratorem on-line.
Cały przebieg online przetargu od wysłania zaproszeń aż po jego zakończenie zostaje zaprotokołowany za pośrednictwem historii przetargu. Wszelkie przeprowadzone kroki zostają zapisane z dokładnością w czasie co do sekundy. Po zakończeniu online przetargu każdy uczestnik ma możliwość wglądu do własnej historii oraz protokołu uczestnika.

Runda aukcyjna bywa zazwyczaj przedłużana. Bliższe informacje o przedłużeniu można znaleźć w części III. Przebieg e-aukcji / Harmonogram.

Ze względu na techniczny charakter funkcjonowania systemów internetowych Zamawiający nie zaleca wprowadzania ofert cenowych w sali e-aukcyjnej w ostatnich sekundach bieżącej rundy. W ten sposób wprowadzone wartości mogą nie dotrzeć na czas do serwerów, na których przeprowadzana jest e-aukcja. Powodem może być na przykład tymczasowe obniżenie szybkości łącza internetowego, opóźniona reakcja przeglądarki lub systemu operacyjnego. Oferty wprowadzone w ostatnich 5 sekundach nie muszą zostać zaakceptowane przez system.

W RAZIE PROBLEMÓW TECHNICZNYCH W TRAKCIE ON-LINE PRZETARGU PROSIMY ZWRACAĆ SIĘ DO ADMINISTRATORA. KONTAKT NA ADMINISTRATORA MOŻNA ZNALEŹĆ W CZĘŚCI IX. Kontakt / Dane Zamawiającego.
Tisk
Nahoru

OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Zaprojektowanie i budowa konstrukcji stalowej, czyszczenie chemiczne lameli chłodnic oraz przebudowa instalacji glikolowej pod dry coolery w fosie technicznej

XII. Załączniki

1. Załącznik zaproszenia - Oświadczenie_Wykonawcy.pdf

2. Załącznik zaproszenia - Wykaz_osób.pdf

3. Załącznik zaproszenia - Informacja_Lista_podmiotów.pdf

4. Załącznik zaproszenia - Wykaz_robót.pdf

5. Załącznik zaproszenia - Wzór_umowy.pdf

Tisk
Nahoru