OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Usługi przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych bram Hormann na terenie Portu Lotniczego Łódź

I. OGÓLNE


Zapraszamy Państwa do udziału w postępowaniu (przetargu), które zostanie przeprowadzone w trybie aukcji elektronicznej ("ERMMA", aukcja angielska odwrócona) 22. 02. 2018 10:00. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), na podstawie wyłączenia stosowania tej ustawy z art. 4 pkt 8 ustawy. Niniejsza aukcja elektroniczna zostanie przeprowadzona na podstawie przepisów "Regulaminu udzielania zamówień", przyjętego Zarządzeniem Nr 20/2007 Prezesa Zarządu Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. z dnia 28 sierpnia 2007 r., wraz z ostatnią zmianą wynikającą z Uchwały Nr 2/2014 Zarządu Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. z dnia 30 kwietnia 2014 r. (dalej: "Regulamin").

W przypadku zainteresowania naszą ofertą, proszę przeczytać poniższe informacje dotyczące przetargu oraz proszę wypełnić Zgłoszenie, które znajduje się w części II. Zgłoszenie niniejszego Zaproszenia.

Po uzupełnieniu Zgłoszenia, gdzie wybierzecie sobie Państwo swój login i hasło, zostanie wysłany na Państwa e-mail dziesięciocyfrowy klucz dostępu, i dopiero z tymi danymi można wejść do sali e-aukcyjnej, która znajduje się pod adresem: https://lodzairport.proebiz.com.

Łódź, dnia: 12. 02. 2018 13:00

Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.
--------------------
Andrzej Smulik
Kierownik Sekcji Dozoru Technicznego
telefon: +48 601 406 744
e-mail: a.smulik@airport.lodz.pl
--------------------
Edyta Barys
Referent ds. Projektów i Przetargów
telefon: +48 42 683 52 10 wewn. 1151
e-mail: e.barys@airport.lodz.pl

Ogłoszenia i przetargi Portu Lotniczego Łódź – strona informacyjna

Strona internetowa Portu Lotniczego Łódź

Biuletyn Informacji Publicznej Portu Lotniczego Łódź
OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Usługi przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych bram Hormann na terenie Portu Lotniczego Łódź

II. ZGŁOSZENIE


Do wzięcia udziału w aukcji elektronicznej niezbędne jest uzupełnienie Zgłoszenia, które można otworzyć TUTAJ.

Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na podany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej dziesięciocyfrowy klucz dostępu.

Przed uzupełnieniem Zgłoszenia prosimy o sprawdzenie ustawienia Państwa przeglądarki. Więcej informacji znajdą Państwo w części IX. Instrukcje.
OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Usługi przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych bram Hormann na terenie Portu Lotniczego Łódź

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


Przedmiotem aukcji są: Usługi przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych bram Hormann na terenie Portu Lotniczego Łódź w budynkach:
1. Zaplecze warsztatowo-garażowe 35 szt.,
2. Lotniskowa Straż Pożarna 8szt.,
3. Hangary 2szt.
Szczegółowy wykaz bram znajduje się w 1. Załącznik zaproszenia - Załącznik_nr_1_Szczegółowy_wykaz_bram.pdf do niniejszego Ogłoszenia.


Zamówienie obejmuje wykonanie przeglądu serwisowego bram i napędów, zgodnie z instrukcją serwisową (DTR) producenta bram HORMANN, w szczególności:
- kontrolę mocowania bram,
- kontrolę poprawnego funkcjonowania bram,
- kontrolę układu wyważania (regulacja naciągu sprężyn),
- sprawdzenie, regulację i konserwacje zamka i zapadek,
- sprawdzenie układu elektrycznego,
- kontrolę zamocowania napędu,
- kontrolę poprawnego funkcjonowania napędu,
- kontrolę działania wyłącznika przeciążeniowego i innych zabezpieczeń,
- kontrole i regulację wysprzęglenia napędu
- przegląd bram pod względem uszkodzeń mechanicznych
- dokonanie czynności regulacyjno-konserwacyjnych i usuwanie drobnych usterek (za drobne usterki uważa się takie prace naprawcze, które nie wymagają wymiany części zamiennych i nie są na tyle czasochłonne, aby wymagały odrębnego zlecenia, a jednak mogą wystąpić podczas normalnej eksploatacji bram i są zgodne z instrukcją serwisową producenta) oraz sporządzenie po każdym przeglądzie protokołów potwierdzających wykonanie wszystkich wymaganych czynności serwisowych, a także opisu stwierdzającego aktualny stan techniczny lub konieczność naprawy, jeśli taka wystąpi.

Zamawiający umożliwia Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej bram. Formę i czas dokonania wizji lokalnej należy uzgodnić z Panem Andrzejem Smulikiem, Kierownikiem Sekcji Dozoru Technicznego, nr tel.: +48 601 406 744, e-mail: a.smulik@airport.lodz.pl.
Wizje lokalne prowadzone będą do zakończenia Rundy wstępnej.

Ponadto Wykonawca (osoby, które będą brały udział w realizacji zamówienia) zobowiązany będzie do przestrzegania standardów postępowania i procedur związanych z poruszaniem się po terenie lotniska, w tym w szczególności:
- do wykonywania przedmiotu zamówienia w taki sposób, aby nie utrudniało to funkcjonowania przedsiębiorstwa Zamawiającego oraz nie zagrażało jego bezpieczeństwu ani bezpieczeństwu podmiotów z niego korzystających;
- do pozostawania pod stałym nadzorem pracowników Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta sp. z o.o.,
- do przedstawienia listy osób wjeżdżających na teren lotniska na co najmniej 24 godziny przed planowanym wjazdem, zgodnie z "Instrukcją przepustkową dla osób i pojazdów" stanowiącą 6. Załącznik zaproszenia - Załącznik_nr_6_Instrukcja_Przepustkowa_2017.pdf, po wcześniejszym ustaleniu z Zamawiającym terminów wykonania przedmiotu zamówienia;
- do przestrzegania zapisów procedury wynikających z "Instrukcji przepustkowej dla osób i pojazdów" niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.

TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Umowa zostanie zawarta na okres umożliwiający wykonanie przedmiotowych przeglądów 2 razy do roku w odstępie 6 miesięcy przez okres 2 lat (4 przeglądy), przy czym pierwszy przegląd odbędzie się w pierwszym kwartale 2018 r.
2. Każdorazowo usługa awizowana będzie zleceniem w formie wiadomości e-mail lub telefonicznie oraz potwierdzana przez Wykonawcę przyjęciem zlecenia (w formie wiadomości e-mail).
3. Miejsce realizacji zamówienia: teren Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. w Łodzi.

Wzór umowy, która zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą stanowi: 4. Załącznik zaproszenia - Załącznik_nr_4_Projekt_Umowy-_serwis_bram_1`.pdf.
OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Usługi przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych bram Hormann na terenie Portu Lotniczego Łódź

IV. WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO


1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I NIEPODLEGANIE WYKLUCZENIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają nw. warunki:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada aktualny Certyfikat Autoryzowanego Serwisu potwierdzający spełnienia przez Wykonawcę wymogów w zakresie przygotowania technicznego do montażu i obsługi towarów z oferty firmy Hormann sp. z o.o. (zgodny ze wzorem stanowiącym 5. Załącznik zaproszenia - Załącznik_nr_5_Cerytyfikat_autoryzowany_serwis.jpg);
2) dysponowania potencjałem technicznym: Zamawiający nie wskazuje szczególnych warunków w tym zakresie.;
3) posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie co najmniej 1 (jedną) usługę polegającą na wykonaniu przeglądu technicznego i czynności konserwacyjnych bram Hormann ze wskazaniem, że usługa ta została należycie wykonana;
4) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Zamawiający nie wskazuje żadnych szczególnych warunków w tym zakresie;
5) znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: Zamawiający nie wskazuje żadnych szczególnych warunków w tym zakresie;
6) niepodlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia: z postępowania o udzielenie zamówienia podlegają wykluczeniu:
 1. Wykonawcy, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania nie wykonali Zamówienia udzielonego im przez Spółkę lub wykonali je z nienależytą starannością;
 2. Wykonawcy, którzy znajdują się w sporze ze Spółką, a w szczególności, jeżeli spór dotyczy dostaw, usług lub robót budowlanych wykonywanych przez danego Wykonawcę na rzecz Spółki;
 3. Wykonawcy, którzy nie złożyli wymaganych oświadczeń, dokumentów lub nie spełnili innych wymagań koniecznych dla udziału postępowaniu;
 4. Wykonawcy, których upadłość bądź likwidację ogłoszono, lub w stosunku do których wszczęto postępowanie upadłościowe bądź likwidacyjne;
 5. Wykonawcy będący osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
 6. Wykonawcy będącymi osobami prawnymi, których urzędujących członków organów zarządzających prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
 7. Wykonawcy, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
 8. Wykonawcy, wobec których wszczęte zostało postępowanie o popełnienie przestępstw wymienionych w lit. e i f powyżej.
2. SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA WW. WARUNKÓW
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu przeprowadzona będzie w oparciu o złożone przez Wykonawców oświadczenia i dokumenty zgodne z formuła „spełnia – nie spełnia”.

3. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy są zobowiązani dostarczyć:
a) aktualny Certyfikat Autoryzowanego Serwisu potwierdzający spełnienie przez Wykonawcę wymogów w zakresie przygotowania technicznego do montażu i obsługi towarów z oferty firmy Hormann sp. z o.o. (zgodny ze wzorem stanowiącym 5. Załącznik zaproszenia - Załącznik_nr_5_Cerytyfikat_autoryzowany_serwis.jpg),
b) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia 2. Załącznik zaproszenia - Załącznik_nr_2_Oświadczenie_Wykonawcy_o_spełnianiu_warunków_i_braku....doc.
c) Wykaz wykonanych usług przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych bram HORMANN w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, potwierdzający, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia 3. Załącznik zaproszenia - Załącznik_nr_3_Wykaz_usług.docx.
d) Pełnomocnictwo, określające zakres umocowania podpisane przez osobę/-y uprawnioną/-e do reprezentacji Wykonawcy – jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.
e) Wszystkie wymagane dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim, na maszynie, komputerze lub odręcznie w sposób zapewniający czytelność tekstu.
f) Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
g) Wszystkie dokumenty Wykonawcy składają w formie elektronicznej jako zeskanowane dokumenty, na platformie aukcyjnej. Zamawiający wskazuje, że dopuszczalnymi formatami plików są formaty obsługiwane przez oprogramowanie Adobe Acrobat Reader DC (rozszerzenie .pdf).

4. CENA I KRYTERIA WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
a) Wykonawca w e-aukcji podaje cenę brutto jednorazowego przeglądu (z VAT); cena obejmuje całkowity koszt realizacji usługi jednorazowego przeglądu (zamówienia), w tym w szczególności koszty transportu do Zamawiającego oraz użytych materiałów.
b) Cena brutto za całość zamówienia stanowi kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej; waga kryterium: 100%.
c) System automatycznie przeliczy cenę brutto za całość zamówienia oraz punktację i ustali pozycję każdego z Wykonawców dla całości zamówienia.
Każdorazowe wpisanie CENY BRUTTO w sali aukcyjnej należy potwierdzić naciśnięciem klawisza ENTER.

5. WARUNKI PŁATNICZE
a) Za wykonanie całego zamówienia (czterech usług przeglądu technicznego i czynności konserwacyjnych) Wykonawca otrzyma wynagrodzenie brutto, będące wynikiem iloczynu ceny brutto pojedynczego przeglądu uzyskanej w aukcji elektronicznej oraz ilości zamówionych przeglądów (cztery przeglądy), w którym zawiera się należny podatek od towarów i usług (VAT), zgodny z obowiązującymi przepisami.
b) Wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty oraz koszty dojazdu. Wykonawca powinien uwzględnić w wynagrodzeniu wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia, a szczególnie informacje, wymagania i warunki podane w Zaproszeniu.
c) Zamawiający przewiduje płatności, na podstawie faktur VAT/rachunków wystawianych po zrealizowaniu przez Wykonawcę każdorazowej dostawy. Płatności faktur VAT/rachunków w terminie 30 dni od dnia jej/jego wystawienia.
d) Faktury VAT/rachunki będą każdorazowo wystawiane przez Wykonawcę po podpisaniu protokołu wykonania dostawy przez Zamawiającego lub upoważnionego przez niego przedstawiciela.
e) Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania faktur VAT/rachunków Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia wystawienia.

6. INNE WARUNKI:
a) Szczegółowe zasady realizacji zamówienia zostały zawarte w projekcie Umowy stanowiącym 4. Załącznik zaproszenia - Załącznik_nr_4_Projekt_Umowy-_serwis_bram_1`.pdf do niniejszego Ogłoszenia.
b) Termin związania ofertą będzie wynosić 30 dni od dnia zakończenia Rundy aukcyjnej.
c) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia aukcji elektronicznej lub jego części, jeżeli cena najkorzystniejsza oferty złożonej w aukcji elektronicznej lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (ustaloną na podstawie obliczeń wewnętrznych Zamawiającego), chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
d) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści Ogłoszenia, odrzucenia złożonych ofert, unieważnienia przetargu lub jego części albo ogłoszenia kolejnej rundy. Zamawiający ma obowiązek natychmiast informować o możliwych zmianach wszystkich uczestników postępowania.
e) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
f) Oferty mogą zostać skonfrontowane z ofertą porównawczą wynikającą z obliczeń wewnętrznych Zamawiającego. Oferta porównawcza zostaje ustalona przed rozpoczęciem przetargu oraz w trakcie przetargu nie dochodzi do jej zmiany.
g) Jeżeli Wykonawca, którego oferta złożona w toku aukcji elektronicznej została wybrana, uchyla się od przystąpienia do realizacji zamówienia lub zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny oraz nałożyć na ww. Wykonawcę kary w wysokości 20% wartości całego zamówienia brutto.
h) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia – w takiej sytuacji przepisy, a także postanowienia Ogłoszenia dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy, o których mowa powyżej, ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację przedmiotu zamówienia.
- w przypadku, o którym mowa lit. i) powyżej Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentacji ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający będzie prowadził wszelką korespondencję wyłącznie z tak ustanowionym pełnomocnikiem.
- jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może żądać przed realizacją przedmiotowego zamówienia w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Usługi przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych bram Hormann na terenie Portu Lotniczego Łódź

V. OCENA MULTIKRYTERIALNA


Dla określenia kolejności według oceny kryterialnej przetargu został wykorzystany następujący wzorzec:

kiedy najlepszą ofertą jest minimalna wartość
minimalna oferta * waga (%)
oferta uczestnika


kiedy najlepszą ofertą jest maksymalna wartość
oferta uczestnika * waga (%)
maksymalna ofertaW ocenie kryterialnej zostaną zawarte następujące pozycje:

WAGACHARAKTER

Cena całkowita100.00

W przypadku, że w kryterium o malejącym charakterze uczestnik złoży ofertę, której wynikiem będzie oferta o wartości zerowej, to ta oferta nie zostanie zaakceptowana przez system. Uczestnik zostanie o tym fakcie poinformowany.
OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Usługi przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych bram Hormann na terenie Portu Lotniczego Łódź

VI. PRZEBIEG E-AUKCJI / HARMONOGRAM


Przetarg zostanie zrealizowany formą "ERMMA" (angielska aukcja odwrócona). Po zgłoszeniu uczestnika do przetargu, zostanie przesłany uczestnikowi klucz dostępu.

ETAPY E-AUKCJI
E-aukcja składa się z trzech etapów:
 • Runda wstępna, podczas której należy zalogować się do systemu aukcyjnego, wybrać swój login i hasło, wprowadzić ofertę (którą będzie można zmienić podczas Rundy aukcyjnej); wprowadzenie oferty oznacza wprowadzenie w systemie aukcyjnym do zakończenia Rundy wstępnej (do 19. 02. 2018 13:00) ceny brutto dla jednego przeglądu oraz wymaganych dokumentów (patrz: rozdz. IV Zaproszenia Oświadczenia i dokumenty jakie powinni dostarczyć Wykonawcy).
  W Rundzie wstępnej Wykonawca pobiera z platformy e-aukcji "Szczegółowy wykaz bram") stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia (1. Załącznik zaproszenia - Załącznik_nr_1_Szczegółowy_wykaz_bram.pdf), który stanowi element Opisu przedmiotu zamówienia, jak również podstawę do wyliczenia przez Wykonawcę wartości brutto oferty (cena brutto dla jednego przeglądu). Do zakończenia Rundy wstępnej Wykonawca wprowadza w sali aukcyjnej wartość oferty brutto, o której mowa powyżej, a która będzie ceną wyjściową. W przypadku braku wprowadzenia oferty przez Wykonawcę w tej rundzie, Zamawiający nie wzywa Wykonawcy do uzupełnienia dokumentów wymaganych Zaproszeniem/Ogłoszeniem- taką ofertę (wypełnienie przez Wykonawcę Zgłoszenia bez wprowadzenia ceny brutto dla jednego przeglądu) traktuje się jako niezłożoną.
  Runda wstępna trwa od 12. 02. 2018 13:00 do 19. 02. 2018 13:00.
 • Runda kontrolna, podczas której Zamawiający dokona kontroli ofert. W jej czasie Wykonawcy nie mają możliwości wprowadzania zmian w ofertach, mogą jednak sprawdzać czy nie występują problemy techniczne z udziałem w aukcji.
  W trakcie trwania Rundy kontrolnej Zamawiający dokona weryfikacji złożonych oświadczeń, dokumentów i pełnomocnictw. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub którzy nie złożyli pełnomocnictwa, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania, zgodnie z postanowieniami niniejszego rozdziału oraz rozdz. X.4.5. Regulaminu
  W razie zaistnienia problemów bądź wątpliwości należy skontaktować się z Houston PROebiz – wsparciem technicznym aukcji (informacje kontaktowe dostępne są pod spisem części Ogłoszenia, po lewej stronie panelu) lub administratorem wskazanym w części VII. Kontakt / Dane Zamawiającego.
  Runda kontrolna rozpocznie się 19. 02. 2018 13:00 i zakończy się 22. 02. 2018 10:00.
 • Runda aukcyjna, podczas której odbywa się elektroniczna licytacja i można składać kolejne oferty (postąpienia) obniżając cenę. Klasyfikacja ofert odbywa się na bieżąco, każdy oferent otrzymuje na bieżąco informację o swojej klasyfikacji, jak również o warunkach najkorzystniejszej oferty. Zasady postępowania w czasie tej rundy opisane w części IX. Instrukcje.
  Runda aukcyjna została zaplanowana od 22. 02. 2018 10:00 do 22. 02. 2018 10:20.
MINIMALNY KROK POSTĄPIENIA ORAZ ZASADY ZAKOŃCZENIA AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
 • dla kryterium "cena brutto" dla jednego przeglądu postąpienie wynosi 0.10 % brutto (jednocześnie maksymalne postąpienie wynosi 50.00 % wartości cenowej oferty Wykonawcy);
 • aukcja elektroniczna (Runda aukcyjna) przewidziana została na 20 min. Runda ta będzie każdorazowo przedłużana o 2 min. po jakiejkolwiek zmianie ceny brutto w ostatnich 2 min. trwania rundy. Ilość przedłużeń Rundy aukcyjnej jest nieograniczona. Czas przedłużenia (2 min.) nie sumuje się z czasem pozostałym do końca Rundy aukcyjnej.
WNIOSKI O WYJAŚNIENIE TREŚCI OGŁOSZENIA
Nie później niż przed upływem 3 dni przed zakończeniem Rundy wstępnej Wykonawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres osoby odpowiedzialnej za administrowanie e-aukcją, wskazanej w części VII. Kontakt / Dane Zamawiającego lub za pośrednictwem systemu aukcyjnego mogą składać wnioski (pytania) o wyjaśnienie treści Ogłoszenia lub o jego zmianę. Zamawiający udziela wyjaśnień lub informuje o dokonanych zmianach Ogłoszenia wszystkich Wykonawców, którzy wypełnili Zgłoszenie do e-aukcji, oraz do których Zamawiający wysłał elektroniczną informację o ogłoszeniu e-aukcji. Na wnioski złożone powtórnie w tej samej sprawie odpowiedzi nie udziela się. Wyjaśnienia lub informację o zmianie Zaproszenia Zamawiający przesyła nie później niż do zakończenia Rundy wstępnej. Wnioski złożone po terminie Zamawiający może pozostawić bez odpowiedzi.
OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Usługi przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych bram Hormann na terenie Portu Lotniczego Łódź

VII. KONTAKT / DANE ZAMAWIAJĄCEGO


Postępowanie (e-aukcja) prowadzone jest przez Zamawiającego sektorowego (Zamawiający, zleceniodawca przetargu):
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.
ul. Gen. S. Maczka 35, 94-328 Łódź, Polska

Sąd Rejonowy dla Łodzi–Śródmieścia w Łodzi
XX Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000057719 | NIP: 7290113494 | REGON: 470788461
Kapitał zakładowy: 302 581 450,00 złotych (w pełni opłacony)

Facebook | Twitter | Cargo Portu Lotniczego Łódź

------------------------
Szczegółowych informacji dotyczących przedmiotu e-aukcji udziela:
Andrzej Smulik
Kierownik Sekcji Dozoru Technicznego
telefon: +48 601 406 744
e-mail: a.smulik@airport.lodz.pl
------------------------
Za administrację e-aukcji odpowiada oraz informacji w zakresie przeprowadzenia niniejszego postępowania udziela:
Edyta Barys
Referent ds. Projektów i Przetargów
telefon: +48 42 683 52 10 wewn. 1151
e-mail: e.barys@airport.lodz.pl
OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Usługi przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych bram Hormann na terenie Portu Lotniczego Łódź

VIII. ZASADY


ZASADY PRZETARGÓW ON-LINE PROE.BIZ:
 • można odtworzyć po kliknięciu Zasady postępowań on-line PROebiz

 • udział w e-aukcji jest bezpłatny, Zamawiający nie zwraca Wykonawcom żadnych kosztów udziału w e-aukcji.


OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Usługi przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych bram Hormann na terenie Portu Lotniczego Łódź

IX. INSTRUKCJE


WYMOGI TECHNICZNE SYSTEMU E-AUKCYJNEGO PROE.BIZ
Komputer Państwa powinien być podłączony do Internetu. Żeby podczas uczestniczenia nie doszło do żadnych zakłóceń należy mieć w komputerze zainstalowaną jedną ze wspieranych przeglądarek internetowych:
- Microsoft Internet Explorer 7.0 oraz wyższa (http://microsoft.com/ie);
- Mozilla Firefox 13.0 oraz wyższa (http://firefox.com);
- Google Chrome (http://google.com/chrome).

Następnie należy mieć zainstalowany Adobe Flash Player (http://get adobe.com/flashplayer) w przeglądarce muszą być pozwolone wyskakujące okna i włączone cookies. Instrukcje jak w przeglądarce włączyć cookies można znaleźć na http://proebiz.com/pl/support w części USTAWIENIA pod pozycją Ustawienia cookies.

W JAKI SPOSÓB NALEŻY SIĘ ZGŁOSIĆ DO PRZETARGU ELEKTRONICZNEGO
W części II. Zgłoszenie niniejszego Ogłoszenia należy kliknąć TUTAJ. W ten sposób można wejść do formularza zgłoszeniowego firmy uczestnika. Tutaj należy uzupełnić wymagane dane, wyrazić zgodę z Zasadami on-line przetargów PROe.biz oraz wysłać formularz. W ten sposób firma zgłosi się do przetargu elektronicznego.

Częścią Zgłoszenia jest wybranie loginu oraz hasła (długość min. loginu oraz hasła jest 8 znaków). Za pomocą danych tych można następnie (po otrzymaniu klucza) wejść do sali e-aukcyjnej. Zaleca się wybranie łatwego do zapamiętania loginu oraz hasła, prosimy nie używać spacji albo znaków diakrytycznych (ć, ę itp.).
Swoje dane zgłoszeniowe należy pamiętać!

JAK WEJŚĆ DO SALI E-AUKCYJNEJ?
Do wejścia do sali e-aukcyjnej należy użyć odsyłacza (adres) w części I. Ogólne niniejszego Ogłoszenia. Po kliknięciu otworzy się przeglądarka internetowa pod adresem sali e-aukcyjnej Zamawiającego. Następnie uczestnik powinien się zalogować (za pomocą loginu, hasła - wybrane przez uczestnika w zgłoszeniu oraz klucza – uczestnik otrzyma e-mailem). Jeżeli dane te zostaną wprowadzone poprawnie (hasło oraz klucz są znane wyłącznie uczestnikowi i nie należy ich udostępniać osobom trzecim), dpo weryfikacji danych nastąpi przekierowanie do sali e-aukcyjnej. Dziesięciocyfrowy klucz dostępu można kopiować (np. za pomocą Ctrl+C) z e-maila, a następnie umieścić w odpowiednim polu (Ctrl+V). Do sali e-aukcyjnej nie można wejść przed rozpoczęciem e-aukcji (początkiem postępowania jest w większości przypadków czas ogłoszenia Rundy wstępnej). W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z administratorem; podany jest on w części VII. Kontakt / Dane Zamawiającego.

JAK MOŻNA SIĘ WYLOGOWAĆ Z SALI E-AUKCYJNEJ?
Wylogowanie należy przeprowadzić za pomocą przycisku LOGOUT, ktróry znajduje się w prawym górnym rogu sali e-aukcyjnej. Jeżeli wylogowanie zostanie przeprowadzone zamknięciem okienka przeglądarki, do sali e-aukcyjnej będzie można ponownie się zgłosić po upłynięciu 1 minuty.

CO MOŻNA PRZEPROWADZAĆ PODCZAS RUNDY WSTĘPNEJ?
Runda wstępna jest przeznaczona do podania cen wstępnych oraz kryteriów zmiennych. W rundzie tej można obejrzeć salę e-aukcyjną oraz zapoznać się z jego poszczególnymi funkcjami. Zwłaszcza trzeba zwrócić uwagę na czas pozostały do końca trwania rundy. Czas ten zmienia się zazwyczaj w ramach 3 – 5 sekund (jeżeli do końca rundy pozostaje mniej niż doba). Jeżeli nie dochodzi do zmiany, istnieje prawdopodobieństwo, iż połączenie zostało przerwane i należy się znowu zalogować.
W rundzie tej uczestnik ma za obowiązek podać ceny wstępne. Po wpisaniu każdej ceny NALEŻY POTWIERDZIĆ CENĘ NACIŚNIĘCIEM KLAWISZA ENTER! Podczas Rundy wstępnej można zmieniać dowolnie ceny oraz kryteria zmienne. Uczestnik widzi tylko własną ofertę. Jeżeli nazwa pozycji jest podkreślona, poprzez kliknięcie w daną nazwę pozycji odtworzą się uwagi z nią związane (zazwyczaj są to informacje uściślające, lub też zdjęcie, załącznik itp.).

Kryteria zmienne należy podawać kliknięciem na pole danego kryterium w prawej kolumnie (jeżeli kryterium nie jest uzupełnione w danym polu jest słowo „zmienić" albo pole jest puste).

CO MOŻNA ROBIĆ W CZASIE RUNDY KONTROLNEJ?
Runda ta służy zleceniodawcy do oficjalnej kontroli. Przeważnie jest przeprowadzana kontrola poprawności wprowadzonych ofert, kontrola kwalifikacji lub też testowanie dostarczonych próbek. Uczestnicy w tej rundzie nie mogą niczego zmieniać, w przypadku że dojdzie do błędu należy swoją ofertę poprawić, zmianę tą przeprowadza administrator.

CO MOŻNA PRZEPROWADZAĆ PODCZAS RUNDY AUKCYJNEJ?
Podczas Rundy aukcyjnej można tylko obniżać swoją ofertę (w przypadku online przetargu zakupu) albo odwrotnie podwyższać swoją ofertę (w przypadku online przetargu sprzedaży).

Nowa oferta cenowa pozycji nie może być równa z aktualną minimalną ofertą (w przypadku przetargu zakupu), odpowiednio maksymalną ofertą (w przetargu sprzedaży).

W trakcie trwania e-aukcji prosimy o szczególną uwagę w zakresie:
 • czas do końca rundy - którego zmiana stwierdza kontakt uczestnika z systemem e-aukcyjnym. Jeżeli czas w sali e-aukcyjnej się zatrzyma, należy nacisnąć klawisz F5, by odświeżyć ekran.

 • komunikacja z administratorem - środek komunikacji z administratorem. Można tu komunikować z administratorem on-line.

Cały przebieg online przetargu od wysłania zaproszeń aż po jego zakończenie zostaje zaprotokołowany za pośrednictwem historii przetargu. Wszelkie przeprowadzone kroki zostają zapisane z dokładnością w czasie co do sekundy. Po zakończeniu online przetargu każdy uczestnik ma możliwość wglądu do własnej historii oraz protokołu uczestnika.

Runda aukcyjna bywa zazwyczaj przedłużana. Bliższe informacje o przedłużeniu można znaleźć w części III. Przebieg e-aukcji / Harmonogram.

Ze względu na techniczny charakter funkcjonowania systemów internetowych Zamawiający nie zaleca wprowadzania ofert cenowych w sali e-aukcyjnej w ostatnich sekundach bieżącej rundy. W ten sposób wprowadzone wartości mogą nie dotrzeć na czas do serwerów, na których przeprowadzana jest e-aukcja. Powodem może być na przykład tymczasowe obniżenie szybkości łącza internetowego, opóźniona reakcja przeglądarki lub systemu operacyjnego. Oferty wprowadzone w ostatnich 5 sekundach nie muszą zostać zaakceptowane przez system.

W RAZIE PROBLEMÓW TECHNICZNYCH W TRAKCIE ON-LINE PRZETARGU PROSIMY ZWRACAĆ SIĘ DO ADMINISTRATORA. KONTAKT NA ADMINISTRATORA MOŻNA ZNALEŹĆ W CZĘŚCI VII. Kontakt / Dane Zamawiającego.
OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Usługi przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych bram Hormann na terenie Portu Lotniczego Łódź