OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Sprzedaż zestawu 40 paletopojemników IBC 1000 L

I. Ogólne

Zapraszamy Państwa serdecznie do udziału w przetargu na sprzedaż zestawu 40 sztuk paletpojemników IBC 1000L, który zostanie zrealizowany w formie aukcji angielskiej (ERMMA) dnia 08. 08. 2017 12:00. Przetarg prowadzony jest na podstawie niniejszego Ogłoszenia o aukcji elektronicznej oraz przepisów art. 70[1] - 70[5] ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 z późn. zm.).

W przypadku zainteresowania naszą ofertą, prosimy zapoznać się z poniższymi informacjami dotyczącymi przetargu oraz wypełnić Zgłoszenie które znajduje się w części VIII. Zgłoszenie Zaproszenia.

Po uzupełnieniu Zgłoszenia, wybraniu przez Państwa loginu i hasła, na adres e-mail podany w Zgłoszeniu zostanie wysłany dziesięciocyfrowy klucz dostępu. Login, hasło i klucz dostępu umożliwiają zalogowanie się do sali e-aukcyjnej, w której prowadzony jest przetarg, a która znajduje się pod adresem https://lodzairport.proebiz.com.


Więcej informacji dostępnych jest w częściach II.-"Przebieg/Harmonogram" i X.-"Instrukcje" Ogłoszenia.

Łódź, dnia: 17. 07. 2017 09:25

Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.
--------------------
Adam Kmieciak
Główny Specjalista ds. Obsługi Płytowej Statków Powietrznych
telefon:+48 691 979 478
email: a.kmieciak@airport.lodz.pl
--------------------
Joanna Gaworska
Młodszy Specjalista ds. Projektów i Przetargów
telefon:+48 42 683 52 10
email: j.gaworska@airport.lodz.pl

Ogłoszenia i przetargi Portu Lotniczego Łódź – strona informacyjna

Strona internetowa Portu Lotniczego Łódź

Biuletyn Informacji Publicznej Portu Lotniczego Łódź
Tisk
Nahoru

OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Sprzedaż zestawu 40 paletopojemników IBC 1000 L

II. Przebieg/Harmonogram

Aukcja składa się z następujących etapów:


1. Runda wstępna
Trwa od 17. 07. 2017 09:25 do 08. 08. 2017 11:30. W tym okresie Wykonawcy mogą zalogować się do systemu aukcyjnego (wypełnić Zgłoszenie, uzupełnić dane informacyjne i kontaktowe, wprowadzić login i hasło), wprowadzić wstępną ofertę oraz wymagane Ogłoszeniem/Zaproszeniem oświadczenia i dokumenty.

Nie później niż przed upływem 3 dni przed zakończeniem rundy wstępnej Wykonawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres osoby odpowiedzialnej za administrowanie aukcją, wskazanej w części Kontakt/Dane Zamawiającego, lub za pośrednictwem systemu aukcyjnego mogą składać wnioski (pytania) o wyjaśnienie treści Ogłoszenia/Zaproszenia lub o jego zmianę.
Zamawiający udziela wyjaśnień lub informuje o dokonanych zmianach Ogłoszenia/Zaproszenia wszystkich Wykonawców, którzy wypełnili Zgłoszenie do aukcji oraz, do których Zamawiający wysłał elektroniczną informację o ogłoszeniu aukcji. Na wnioski złożone powtórnie w tej samej sprawie odpowiedzi nie udziela się. Wyjaśnienia lub informację o zmianie Ogłoszenia/Zaproszenia Zamawiający przesyła nie później niż do zakończenia rundy wstępnej. Wnioski złożone po terminie Zamawiający może pozostawić bez odpowiedzi.

2. Runda kontrolna
Trwa od 08. 08. 2017 11:30 do 08. 08. 2017 12:00 i służy dokonaniu przez Zamawiającego kontroli ofert. W jej czasie Wykonawcy nie mają możliwości wprowadzania zmian w ofertach, mogą jednak sprawdzać czy nie występują problemy techniczne z udziałem w aukcji. W razie zaistnienia problemów bądź wątpliwości należy skontaktować się z Houston PROebiz – wsparciem technicznym aukcji (informacje kontaktowe dostępne są pod spisem części Ogłoszenia/Zaproszenia, po lewej stronie panelu) lub administratorem wskazanym w części Kontakt/Dane Zamawiającego.

3. Runda aukcyjna
Rozpoczyna się 08. 08. 2017 12:00 i ma formę przetargu on-line, w trakcie którego możliwe jest składanie ofert z zachowaniem poniższych zasad:
- własną ofertę można tylko podwyższać,
- nowa wartość oferty nie może być identyczna z obecną wartością maksymalną.
Wraz z rozpoczęciem rundy aukcyjnej wszystkim Wykonawcom zostanie ujawniona wartość najwyższej oferta. Informacje o zmianach w klasyfikacji ofert, o swojej pozycji oraz o warunkach oferty najkorzystniejszej każdy z Wykonawców otrzymuje na bieżąco.


INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE:

Czas trwania i przedłużanie rundy aukcyjnej
Runda aukcyjna przewidziana jest na 20 min. Przy czym zostaje przedłużona o 2 min. po jakiejkolwiek zmianie ceny dokonanej w ciągu ostatnich 2 min. jej trwania.
W razie potrzeby Zamawiający ma prawo zdecydować o indywidualnym przedłużeniu lub zakończeniu przetargu on-line.

Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej stanowi cena brutto określona w PLN.

Krok minimalny podwyższenia ceny
Cenę można podwyższać minimalnie o 10.00 PLN.
(Minimalny krok podwyższenia ceny jest w stosunku do ceny pozycji uczestnika.)

Krok maksymalny podwyższenia ceny
Cenę można podwyższać maksymalnie o 50.00 %.
(Maksymalny krok podwyższenia ceny jest w stosunku do ceny pozycji uczestnika.)

Ważność klucza dostępu
Ważność klucza dostępu upływa za 30 dni po zakończeniu przetargu. Po tym terminie nie jest możliwe wejście do sali aukcyjnej. Zaleca się wydrukowanie protokołu uczestnictwa w eAukcji oraz historii eAukcji bezpośrednio po zakończeniu eAukcji.
Tisk
Nahoru

OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Sprzedaż zestawu 40 paletopojemników IBC 1000 L

III. OPIS PRZEDMIOTU SPRZEDAŻY

Przedmiotem sprzedaży jest zestaw 40 sztuk paletopojemników IBC 1000 L.

Sprzedający umożliwia Kupującemu przeprowadzenie wizji lokalnej w celu oceny stanu technicznego przedmiotu sprzedaży.
Formę i czas dokonania wizji lokalnej w siedzibie Sprzedającego (dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 08:00-15:00) należy uzgodnić z panem Adamem Kmieciakiem - Głównym Specjalistą ds. Obsługi Płytowej Statków Powietrznych, e-mail: a.kmieciak@airport.lodz.pl, mob.: +48 691 979 478.

Dokumentacja zdjęciowa oraz szczegółowy opis przedmiotu sprzedaży stanowi 1. Załącznik zaproszenia - zdjecie_opis_IBCL.pdf do niniejszego Zaproszenia.

Wzór Oświadczenia o stanie technicznym przedmiotu sprzedaży, który przed wydaniem mu urządzenia Kupujący będzie zobowiązany złożyć stanowi 2. Załącznik zaproszenia - oswiadczenie_stan_techniczny.doc do niniejszego Zaproszenia.

Sprzedający wystawi Kupującemu fakturę VAT, obejmującą cenę netto oraz należny podatek.
Wysokość ceny brutto równa będzie podanej przez Kupującego cenie w trakcie aukcji.
Tisk
Nahoru

OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Sprzedaż zestawu 40 paletopojemników IBC 1000 L

IV. Załączniki

1. Załącznik zaproszenia - zdjecie_opis_IBCL.pdf

2. Załącznik zaproszenia - oswiadczenie_stan_techniczny.doc

Tisk
Nahoru

OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Sprzedaż zestawu 40 paletopojemników IBC 1000 L

V. WARUNKI POSTĘPOWANIA

 1. KRYTERIA WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:
  Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej jest cena za całość zamówienia
  System dokonuje automatycznego ustalenia punktacji i wynikającej z niej pozycji każdego z Wykonawców.

  Wpisanie każdej kwoty w sali aukcyjnej należy potwierdzić naciśnięciem klawisza "enter".


 2. WARUNKI PŁATNICZE:
  Wydanie przedmiotu sprzedaży Kupującemu nastąpi po zapłacie ceny. Faktura VAT będzie wystawiona w terminie miesiąca od opublikowania informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej. Płatność faktury w terminie 14 dni od dnia wystawienia.


 3. KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA
  1. Sprzedający i Kupujący zgodnie oświadczają, iż w celu przesyłania informacji dotyczących rozliczeń będą się posługiwać środkami komunikacji elektronicznej. Środki komunikacji elektronicznej w rozumieniu niniejszego ustępu to rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się Kupującego i Sprzedającego na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, w szczególności system aukcji elektronicznych, poczta elektroniczna (e-mail) lub faks.
  2. Kupujący wyraża zgodę na doręczenie przez Sprzedającego środkami komunikacji elektronicznej kopii/fotokopii faktury VAT. W razie opóźnienia z zapłatą przez Kupującego (braku zapłaty w terminie płatności wskazanym w fakturze VAT) lub nienależytego wykonania Umowy, Kupujący wyraża zgodę na doręczenie przez Sprzedającego za pomocą środków komunikacji elektronicznej kopii/fotokopii wezwania do zapłaty lub ostatecznego wezwania do zapłaty, noty księgowej lub innego dokumentu dotyczącego rozliczenia niniejszej sprzedaży.
  3. Kupujący zobowiązuje się każdorazowo potwierdzić doręczenie odpowiednio faktury VAT lub wezwania do zapłaty lub ostatecznego wezwania do zapłaty, noty księgowej lub innego dokumentu dotyczącego rozliczenia sprzedaży za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym pocztą elektroniczną lub faksem, bez dodatkowego wezwania Sprzedającego, poprzez przesłanie informacji o doręczeniu odpowiedniego dokumentu.
  4. Sprzedający i Kupujący zgodnie oświadczają, iż skutek doręczenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym pocztą elektroniczną lub faksem, dokumentów wskazanych w ust. 2 i 3 następuje, gdy dane wraz z załączonymi plikami wprowadzono do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, iż możliwe było zapoznanie się z ich treścią.
  5. Sprzedający i Kupujący oświadczają, iż w celu wykonania niniejszego punktu będą posługiwać się następującymi środkami komunikacji elektronicznej:
  a) Sprzedający: adres poczty elektronicznej: finanse@airport.lodz.pl;
  b) Kupujący: adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu zgłoszeniowym do e-aukcji.


 4. WARUNKI ODBIORU PRZEDMIOTU SPRZEDAŻY:
  Odbiór przedmiotu sprzedaży odbędzie się w siedzibie Sprzedającego. Koszty transportu oraz wszelkie koszty z nim związane ponosi Kupujący.
  Wydanie przedmiotu sprzedaży Kupującemu nastąpi po zapłacie ceny. Z czynności wydania przedmiotu sprzedaży zostanie sporządzony pisemny protokół.


 5. INNE WARUNKI:
  1. Termin związania ofertą będzie wynosić 30 dni od dnia zakończenia rundy aukcyjnej.
  2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta złożona w toku aukcji elektronicznej została wybrana, uchyla się od przystąpienia do realizacji zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
  3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia aukcji elektronicznej, jeżeli cena najkorzystniejsza oferty złożonej w aukcji elektronicznej lub oferta z najwyższą ceną nie osiąga kwoty, którą Zamawiający ustalił na podstawie obliczeń wewnętrznych jako rozsądną.
  4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści Ogłoszenia, odrzucenia złożonych ofert, unieważnienia przetargu albo ogłoszenia kolejnej rundy. Zamawiający ma obowiązek natychmiast informować o możliwych zmianach wszystkich uczestników postępowania.
  5. Oferty mogą zostać skonfrontowane z ofertą porównawczą wynikającą z obliczeń wewnętrznych Zamawiającego. Oferta porównawcza zostaje ustalona przed rozpoczęciem przetargu oraz w trakcie przetargu nie dochodzi do jej zmiany.
  6. Sprzedający nie dopuszcza ofert częściowych.


 6. ZASADY ZAKOŃCZENIA AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
  Aukcja elektroniczna (Runda aukcyjna) przewidziana została na 20 min. Runda aukcyjna zostanie przedłużona o 2 min. po jakiejkolwiek zmianie ceny lub terminu wykonania w ciągu ostatnich 2 min. trwania rundy. Ilość przedłużeń rundy aukcyjnej jest nieograniczona. Czas przedłużenia rundy aukcyjnej (2 min.) nie sumuje się z czasem pozostałym do końca rundy aukcyjnej.


 7. ZASADY PRZETARGÓW ON-LINE PROE.BIZ
  • można odtworzyć po kliknięciu Zasady postępowań on-line PROebiz

  • udział w e-aukcji jest bezpłatny, Zamawiający nie zwraca wykonawcy żadnych kosztów udziału w e-aukcji
Tisk
Nahoru

OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Sprzedaż zestawu 40 paletopojemników IBC 1000 L

VI. Ocena multikryterialna

Dla określenia kolejności według oceny kryterialnej przetargu został wykorzystany następujący wzorzec:

kiedy najlepszą ofertą jest minimalna wartość
minimalna oferta * waga (%)
oferta uczestnika


kiedy najlepszą ofertą jest maksymalna wartość
oferta uczestnika * waga (%)
maksymalna oferta


W ocenie kryterialnej zostaną zawarte następujące pozycje:

Cena całkowitaWaga: 100.00Charakter: rosnącyTisk
Nahoru

OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Sprzedaż zestawu 40 paletopojemników IBC 1000 L

VII. Kontakty/Dane Zamawiającego

Postępowanie (e-aukcja) prowadzone jest przez zamawiającego sektorowego (Zamawiający, zleceniodawca przetargu):
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.
ul. Gen. S. Maczka 35, 94-328 Łódź, Polska

Sąd Rejonowy dla Łodzi–Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000057719
NIP: 7290113494 | REGON: 470788461 | Kapitał zakładowy: 300 581 450,00 złotych (w pełni opłacony).


Szczegółowych informacji dotyczących przedmiotu aukcji udziela:
Adam Kmieciak
Główny Specjalista ds. Obsługi Płytowej Statków Powietrznych
------------------------
telefon: +48 691 979 478
email: a.kmieciak@airport.lodz.pl


Za administrację e-aukcji odpowiada oraz informacji w zakresie przeprowadzenia niniejszego postępowania udziela:
Joanna Gaworska
Młodszy Specjalista ds. Projektów i Przetargów
------------------------
telefon: +48 42 683 52 10
email: j.gaworska@airport.lodz.pl


------------------------
Zapraszamy na stronę internetową Portu Lotniczego Łódź: http://www.lotnisko.lodz.pl
Dołącz do nas na Facebooku: https://www.facebook.com/PortLotniczyLodz
Obserwuj nas na Twitterze: https://twitter.com/Lodz_Airport
Odwiedź stronę Cargo Portu Lotniczego Łódź: http://cargo.airport.lodz.pl/
Tisk
Nahoru

OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Sprzedaż zestawu 40 paletopojemników IBC 1000 L

VIII. Zgłoszenie

Do wzięcia udziału w on-line przetargu niezbędne jest uzupełnienie zgłoszenia, które można otworzyć TUTAJ.

Zgłoszeni uczestnicy otrzymają według harmonogramu dziesięciocyfrowy klucz dostępu.

Przed uzupełnieniem zgłoszenia prosimy o sprawdzenie ustawienia Państwa przeglądarki. Więcej informacji znajdą Państwo w części Instrukcje.
Tisk
Nahoru

OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Sprzedaż zestawu 40 paletopojemników IBC 1000 L

IX. Zasady

ZASADY AUKCJI ELEKTRONICZNYCH PROE.BIZ
- można odtworzyć po kliknięciu Zasady postępowań on-line PROebiz
Tisk
Nahoru

OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Sprzedaż zestawu 40 paletopojemników IBC 1000 L

X. Instrukcje

WYMOGI TECHNICZNE SYSTEMU E-AUKCYJNEGO PROE.BIZ
Państwa komputer musi mieć połączenie z Internetem. Aby w trakcie uczestnictwa w aukcji nie doszło do żadnych zakłóceń, należy mieć w komputerze zainstalowaną jedną ze wspieranych przeglądarek internetowych:
- Microsoft Internet Explorer 7.0 oraz wyższa (http://microsoft.com/ie);
- Mozilla Firefox 13.0 oraz wyższa (http://firefox.com);
- Google Chrome (http://google.com/chrome).

Następnie należy mieć zainstalowany Adobe Flash Player (http://get adobe.com/flashplayer) w przeglądarce muszą być pozwolone wyskakujące okna i włączone cookies. Instrukcje jak w przeglądarce włączyć cookies można znaleźć na http://proebiz.com/pl/support w części USTAWIENIA pod pozycją Ustawienia cookies.

W JAKI SPOSÓB NALEŻY SIĘ ZGŁOSIĆ DO PRZETARGU ELEKTRONICZNEGO
W sekcji ZGŁOSZENIE niniejszego zaproszenia należy kliknąć TUTAJ. W ten sposób można wejść do formularza zgłoszeniowego firmy uczestnika. Tutaj należy uzupełnić wymagane dane, wyrazić zgodę z Zasadami on-line przetargów PROe.biz oraz wysłać formularz. W ten sposób uczestnik zgłosi się do przetargu elektronicznego.

Częścią Zgłoszenia jest wybranie loginu oraz hasła (długość min. loginu oraz hasła jest 8 znaków). Za pomocą danych tych można następnie (po otrzymaniu klucza) wejść do sali e-aukcyjnej. Zaleca się wybranie łatwego do zapamiętania loginu oraz hasła, prosimy nie używać spacji albo znaków diakrytycznych (ć, ę itp.).
Swoje dane zgłoszeniowe należy zapamiętać!

JAK WEJŚĆ DO SALI E-AUKCYJNEJ?
Do wejścia do sali e-aukcyjnej należy użyć odsyłacza (adres) w części OGÓLNE niniejszego zaproszenia. Po kliknięciu otworzy się przeglądarka internetowa pod adresem sali e-aukcyjnej zleceniodawcy. Następnie uczestnik powinien się zalogować (za pomocą loginu, hasła - wybrane przez uczestnika w zgłoszeniu oraz klucza – uczestnik otrzyma mailem). Jeżeli dane te zostaną wprowadzone poprawnie (hasło, login oraz klucz są znane wyłącznie uczestnikowi i nie należy ich udostępniać osobom trzecim), po weryfikacji danych nastąpi przekierowanie do do sali e-aukcyjnej. Dziesięciocyfrowy klucz dostępu można kopiować (np. za pomocą Ctrl+C) z e-maila, a następnie umieścić w odpowiednim polu (Ctrl+V). Do sali e-aukcyjnej nie można wejść przed rozpoczęciem e-aukcji (początkiem postępowania jest w większości przypadków czas ogłoszenia Rundy wstępnej).
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z administratorem; podany jest on w części KONTAKTY.

JAK MOŻNA SIĘ WYLOGOWAĆ Z SALI E-AUKCYJNEJ?
Wylogowanie należy przeprowadzić za pomocą przycisku LOGOUT, który znajduje się w prawym górnym rogu sali e-aukcyjnej. Jeżeli wylogowanie zostanie przeprowadzone zamknięciem okienka przeglądarki, do sali e-aukcyjnej będzie można ponownie się zgłosić po upłynięciu 1 minuty.

CO MOŻNA ROBIĆ PODCZAS RUNDY WSTĘPNEJ?
Runda wstępna jest przeznaczona do podania cen wstępnych oraz kryteriów zmiennych. W rundzie tej można obejrzeć salę e-aukcyjną oraz zapoznać się z jej poszczególnymi funkcjami. Zwłaszcza trzeba zwrócić uwagę na czas pozostały do końca trwania rundy. Czas ten zmienia się zazwyczaj w ramach 3 – 5 sekund (jeżeli do końca rundy pozostaje mniej niż doba). Jeżeli nie dochodzi do zmiany, istnieje prawdopodobieństwo, iż połączenie zostało przerwane i należy się znowu zalogować.

W rundzie tej uczestnik ma za obowiązek podać ceny wstępne. Po wpisaniu każdej ceny należy ją potwierdzić naciśnięciem klawisza enter. Podczas Rundy wstępnej można zmieniać dowolnie ceny oraz kryteria zmienne. Uczestnik widzi tylko własną ofertę. Jeżeli nazwa pozycji jest podkreślona, poprzez kliknięcie w daną nazwę pozycji odtworzą się uwagi z nią związane (zazwyczaj są to informacje uściślające, lub też zdjęcie, załącznik itp.).

Kryteria zmienne należy podawać kliknięciem na pole danego kryterium w prawej kolumnie (jeżeli kryterium nie jest uzupełnione w danym polu jest słowo „zmienić“ albo pole jest puste).

CO MOŻNA ROBIĆ W CZASIE RUNDY KONTROLNEJ?
Runda ta służy Zamawiającemu do oficjalnej kontroli. Przeważnie jest przeprowadzana kontrola poprawności wprowadzonych ofert, kontrola kwalifikacji lub też testowanie dostarczonych próbek. Uczestnicy w tej rundzie nie mogą niczego zmieniać, w przypadku kiedy dojdzie do błędu należy zgłosić do administratora chęć dokonania zmiany swojej oferty; zmianę tą przeprowadza administrator na wniosek uczestnika.

CO MOŻNA ROBIĆ PODCZAS RUNDY AUKCYJNEJ?
Podczas Rundy aukcyjnej można tylko obniżać swoją ofertę (w przypadku przetargu online zakupu) albo odwrotnie podwyższać swoją ofertę (w przypadku online przetargu sprzedaży).

Nowa oferta cenowa pozycji nie może być równa z aktualną minimalną ofertą (w przypadku przetargu online zakupu), odpowiednio maksymalną ofertą (w przetargu sprzedaży).

W trakcie trwania online przetargu prosimy o szczególną uwagę:
czas do końca rundy - którego zmiana stwierdza kontakt uczestnika z systemem e-aukcyjnym
Jeżeli czas w sali e-aukcyjnej się zatrzyma, należy nacisnąć klawisz F5, by odświeżyć ekran.
komunikacja z administratorem - środek komunikacji z administratorem. Można tu komunikować z administratorem on-line.

Cały przebieg online przetargu od wysłania zaproszeń aż po jego zakończenie zostaje zaprotokołowany za pośrednictwem historii przetargu. Wszelkie przeprowadzone kroki zostają zapisane z dokładnością w czasie co do sekundy. Po zakończeniu online przetargu każdy uczestnik ma możliwość wglądu do własnej historii oraz protokołu uczestnika.

Runda aukcyjna bywa zazwyczaj przedłużana. Bliższe informacje o przedłużeniu można znaleźć w części PRZEBIEG.

Ze względu na techniczny charakter funkcjonowania systemów internetowych Zamawiający nie zaleca wprowadzania ofert cenowych w sali e-aukcyjnej w ostatnich sekundach bieżącej rundy. W ten sposób wprowadzone wartości mogą nie dotrzeć na czas do serwerów, na których przeprowadzana jest e-aukcja. Powodem może być na przykład tymczasowe obniżenie szybkości łącza internetowego, opóźniona reakcja przeglądarki lub systemu operacyjnego. Oferty wprowadzone w ostatnich 5 sekundach nie muszą zostać zaakceptowane przez system.

W RAZIE PROBLEMÓW TECHNICZNYCH W CIĄGU ONLINE PRZETARGU PROSIMY ZWRACAĆ SIĘ DO ADMINISTRATORA. KONTAKT NA ADMINISTRATORA MOŻNA ZNALEŹĆ W CZĘŚCI KONTAKTY.
Tisk
Nahoru