OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Roboty budowlane związane z remontem studni pobocza Drogi Startowej od progu "25" do hm 12

I. Ogólne

Zapraszamy Państwa do udziału w postępowaniu (przetargu), które zostanie przeprowadzone w trybie aukcji elektronicznej ("ERMMA", aukcja angielska odwrócona) 10. 05. 2017 13:30. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), na podstawie wyłączenia stosowania tej ustawy z art. 4 pkt 8 ustawy. Niniejsza aukcja elektroniczna zostanie przeprowadzona na podstawie przepisów "Regulaminu udzielania zamówień", przyjętego Zarządzeniem Nr 20/2007 Prezesa Zarządu Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. z dnia 28 sierpnia 2007 r., wraz z ostatnią zmianą wynikającą z Uchwały Nr 2/2014 Zarządu Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. z dnia 30 kwietnia 2014 r. (dalej: "Regulamin").

W przypadku zainteresowania naszą ofertą, proszę przeczytać poniższe informacje dotyczące przetargu oraz proszę wypełnić Zgłoszenie, które znajduje się w części II. Zgłoszenie tego Zaproszenia.

Po uzupełnieniu zgłoszenia, gdzie wybierzecie sobie Państwo swój login i hasło, zostanie wysłany na e-mail dziesięciocyfrowy klucz dostępu, i dopiero z tymi danymi można wejść do sali e-aukcyjnej, która znajduje się pod adresem: https://lodzairport.proebiz.com.

Łódź, dnia: 19. 04. 2017 11:00

Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.
--------------------
Tadeusz Chmielewski
Specjalista ds. Projektów i Inwestycji
telefon: (+48) 601 994 438
e-mail: t.chmielewski@airport.lodz.pl
--------------------
Ilona Wysokińska
Specjalista ds. Projektów i Przetargów
telefon: (+48) 571 29 11 33
e-mail: i.wysokinska@airport.lodz.pl

Ogłoszenia i przetargi Portu Lotniczego Łódź – strona informacyjna

Strona internetowa Portu Lotniczego Łódź

Biuletyn Informacji Publicznej Portu Lotniczego Łódź
Tisk
Nahoru

OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Roboty budowlane związane z remontem studni pobocza Drogi Startowej od progu "25" do hm 12

II. Zgłoszenie

Do wzięcia udziału w aukcji elektronicznej niezbędne jest uzupełnienie zgłoszenia, które można otworzyć TUTAJ.

Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na podany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej dziesięciocyfrowy klucz dostępu.

Przed uzupełnieniem zgłoszenia prosimy o sprawdzenie ustawienia Państwa przeglądarki. Więcej informacji znajdą Państwo w części IX. Instrukcje.

Ważność klucza dostępu: Ważność klucza dostępu upływa po 30 dniach od zakończenia e-aukcji. Po tym terminie nie będzie można wejść do sali aukcyjnej. Zaleca się wydrukowanie protokołu uczestnictwa w e-aukcji oraz historii e-aukcji bezpośrednio po jej zakończeniu. W razie potrzeby Zamawiający ma prawo zdecydować o indywidualnym przedłużeniu lub zakończeniu przetargu elektronicznego.
Tisk
Nahoru

OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Roboty budowlane związane z remontem studni pobocza Drogi Startowej od progu "25" do hm 12

III. Przebieg e-aukcji / Harmonogram

Aukcja składa się z następujących etapów:


1. Runda wstępna
Trwa od 19. 04. 2017 11:00 do 09. 05. 2017 12:00. W tym okresie Wykonawcy mogą zalogować się do systemu aukcyjnego (wypełnić Zgłoszenie, uzupełnić dane informacyjne i kontaktowe, wprowadzić login i hasło), wprowadzić wstępną ofertę oraz wymagane Ogłoszeniem/Zaproszeniem oświadczenia i dokumenty.

2. Runda kontrolna
Trwa od 09. 05. 2017 12:00 do 10. 05. 2017 13:30 i służy dokonaniu przez Zamawiającego kontroli ofert. W jej czasie Wykonawcy nie mają możliwości wprowadzania zmian w ofertach, mogą jednak sprawdzać czy nie występują problemy techniczne z udziałem w aukcji. W razie zaistnienia problemów bądź wątpliwości należy skontaktować się z Houston PROebiz – wsparciem technicznym aukcji (informacje kontaktowe dostępne są pod spisem części Ogłoszenia/Zaproszenia, po lewej stronie panelu) lub administratorem wskazanym w części Kontakt/Dane Zamawiającego.

3. Runda aukcyjna
Rozpoczyna się 10. 05. 2017 13:30 i ma formę przetargu on-line, w trakcie którego możliwe jest składanie ofert z zachowaniem poniższych zasad:
- własną ofertę można tylko obniżać,
- nowa wartość oferty nie może być identyczna z obecną wartością minimalną.
Wraz z rozpoczęciem rundy aukcyjnej wszystkim Wykonawcom zostaną ujawnione najniższe oferty dla poszczególnych pozycji. Informacje o zmianach w klasyfikacji ofert, o swojej pozycji oraz o warunkach oferty najkorzystniejszej każdy z Wykonawców otrzymuje na bieżąco.


INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE:

Czas trwania i przedłużanie rundy aukcyjnej
Runda aukcyjna przewidziana jest na 20 min. Przy czym zostaje przedłużona o 2 min. po jakiejkolwiek zmianie ceny dokonanej w ciągu ostatnich 2 min. jej trwania.
W razie potrzeby Zamawiający ma prawo zdecydować o indywidualnym przedłużeniu lub zakończeniu przetargu on-line.

Krok minimalny obniżenia ceny
Cenę jednostkową można obniżać minimalnie o 100.00 PLN (dla każdej pozycji).
(Minimalny krok obniżenia ceny jest w stosunku do ceny pozycji uczestnika w danej pozycji)

Krok maksymalny obniżenia ceny
Cenę jednostkową można obniżać maksymalnie o 50.00 % (dla każdej pozycji).
(Maksymalny krok obniżenia ceny jest w stosunku do ceny minimalnej danej pozycji)

Ważność klucza dostępu
Ważność klucza dostępu upływa za 30 dni po zakończeniu przetargu. Po tym terminie nie jest możliwe wejście do sali aukcyjnej. Zaleca się wydrukowanie protokołu uczestnictwa w eAukcji oraz historii eAukcji bezpośrednio po zakończeniu eAukcji.
Tisk
Nahoru

OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Roboty budowlane związane z remontem studni pobocza Drogi Startowej od progu "25" do hm 12

IV. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia są Roboty budowlane związane z remontem studni pobocza Drogi Startowej od progu "25" do hm 12, zgodnie z poniższym opisem:

Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie wpustów deszczowych odwadniających pobocza Drogi Startowej, zlokalizowanych na terenie Portu Lotniczego im. Władysława Reymonta sp. z o.o. w Łodzi na działce nr 4/66 obręb G-21, w tym:
1) Rozbiórka istniejących 15 szt. studni odwadniających o wymiarach; 1000 x 700 x 1000 mm - 15 wykonanych z cegły palonej;
2) Rozbiórka nawierzchni drogowej z asfaltobetonu 3 m2 x 15 szt;
3) Montaż 15 szt. studzienek ściekowych;
4) Wykonanie studzienek ściekowych z następujących elementów:
- rusztu żeliwnego uchylnego, zatrzaskowego w klasie F 900,
- płyty pośredniej,
- pierścienia odciążającego żelbetowego,
- rur betonowych średnicy wewnętrznej 0.5 m,
- betonowej płyty fundamentowej grubości 15 cm;
5) Wykonanie połączenia z istniejącą kanalizacją deszczową z rur PCV Ø200 (głębokość posadowienia do 1,2 m ppt.);
6) Odtworzenie nawierzchni 15 x 3 m2;
7) Uprzątnięcie miejsca robót do stanu akceptowanego przez Zamawiającego;
8) Wykonanie dokumentacji powykonawczej.
Zamawiający dopuszcza zastosowanie monolitycznych studni prefabrykowanych z rusztem zatrzaskowym w klasie F900.

Szczegółowe warunki i zasady realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w projekcie umowy stanowiącym (6. Załącznik zaproszenia - Załącznik_nr_6_Projekt_umowy_REMONT_STUDNI.pdf) do niniejszego Ogłoszenia.
Tisk
Nahoru

OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Roboty budowlane związane z remontem studni pobocza Drogi Startowej od progu "25" do hm 12

V. Warunki Zamawiającego

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:


 2. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki, tj.:

  1.1 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień:
  Zamawiający nie wskazuje szczególnych warunków w tym zakresie;

  1.2 posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
  Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca:
  a) wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat lub jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie, zrealizował co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub remoncie kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni o wartości minimum 100 000,00 (sto tysięcy) zł netto, a roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz z zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
  oraz
  b) dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: kierownikiem budowy
  1) uprawnionym do kierowania robotami budowlanymi (specjalność instalacyjna) w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, zgodnie z:
  - wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów: art. 12 ust.1 pkt 1 z uwzględnieniem art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.) albo ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2013 r., poz. 932 z późn. zm.) albo ustawy z dnia 18.03.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65).
  UWAGA: Obowiązek wykazania równoważności posiadanych uprawnień przez odpowiednie organy do tego uprawnione ciąży na Wykonawcy;
  2) posiadającym 3-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych,
  3) posiada doświadczenie zawodowe w kierowaniu co najmniej 2 (dwiema) robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, każda o wartości robót co najmniej 50 000 zł netto.


  1.3 sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:
  Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 5 000 000 (pięć milionów) złotych poprzez załączenie do Umowy kserokopii opłaconej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia - potwierdzone za zgodność z oryginałem, z zastrzeżeniem par. 7 wzoru Umowy stanowiącego 6. Załącznik zaproszenia - Załącznik_nr_6_Projekt_umowy_REMONT_STUDNI.pdf;

  1.4 niepodlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia:
  Z postępowania o udzielenie zamówienia podlegają wykluczeniu:
  a) Wykonawcy, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania nie wykonali Zamówienia udzielonego im przez Spółkę lub wykonali je z nienależytą starannością;
  b) Wykonawcy, którzy znajdują się w sporze ze Spółką, w szczególności, jeżeli spór dotyczy dostaw, usług lub robót budowlanych wykonywanych przez danego Wykonawcę na rzecz Spółki;
  c) Wykonawcy, którzy nie złożyli wymaganych oświadczeń, dokumentów lub nie spełnili innych wymagań koniecznych dla udziału w postępowaniu;
  d) Wykonawcy, których upadłość bądź likwidację ogłoszono, lub w stosunku do których wszczęto postępowanie upadłościowe bądź likwidacyjne;
  e) Wykonawcy będący osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
  f) Wykonawcy będący osobami prawnymi, których urzędujących członków organów zarządzających prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
  g) Wykonawcy, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
  h) Wykonawcy, wobec których wszczęte zostało postępowaniu o popełnienie przestępstw wymienionych w pkt e) i f) powyżej.

  2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu przeprowadzona będzie w oparciu o złożone przez Wykonawców oświadczenia i dokumenty zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.

 3. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY:
  a) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, zgodnie ze wzorem stanowiącym (1. Załącznik zaproszenia - Załącznik_nr_1_Oświadczenie_Wykonawcy_o_spełnianiu_warunków_i_braku_podstaw_do_wykluczenia.pdf) do niniejszego Ogłoszenia;
  b) Wykaz robót budowlanych stanowiącym (2. Załącznik zaproszenia - Załącznik_nr_2_Wykaz_robót.pdf);
  c) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia stanowiącym (3. Załącznik zaproszenia - Załącznik_nr_3_Wykaz_osób_które_będą_uczestniczyć_w_wykonywaniu_zamówienia.pdf);
  d) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia (4. Załącznik zaproszenia - Załącznik_nr_4_Oświadczenie_o_posiadanych_uprawnieniach.pdf);
  e) Instrukcja przepustkowa dla osób i pojazdów (5. Załącznik zaproszenia - Załącznik_nr_5_Instrukcja_Przepustkowa_dla_Osób_i_Pojazdów.pdf);
  f) Pełnomocnictwo, określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy – jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

 4. WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
  1. Przed złożeniem ofert Zamawiający umożliwi Wykonawcom dokonania wizji lokalnej miejsca prac w dni robocze (rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godz. 9.00 - 15.00, po uprzednim umówieniu terminu z panem Tomaszem Strzelczukiem - Kierownikiem Działu Eksploatacji, e-mail: t.strzelczuk@airport.lodz.pl, tel. kom. (+48) 607 039 127. Dokonanie wizji lokalnej będzie możliwe do końca trwania Rundy wstępnej.
  2. Realizacja prac na koszt i ryzyko Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego Port Lotniczy Łódź im. W. Reymonta Sp. z o.o. ul. Gen. Maczka 35 w Łodzi (koszty dojazdu oraz wszelkie usługi związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia wliczone w cenę oferty).
  3. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich zasad wynikających z Instrukcji przepustkowej stanowiącej (5. Załącznik zaproszenia - Załącznik_nr_5_Instrukcja_Przepustkowa_dla_Osób_i_Pojazdów.pdf) do Ogłoszenia.
  4. Prace będą prowadzone przez Wykonawcę pod nadzorem i za zgodą Specjalisty ds. Projektów i Inwestycji lub wyznaczonego pracownika Zamawiającego.
  5. Wykonawca na własny koszt wywiezie z lotniska i zutylizuje wszelkie pozostałości po wykonywanych pracach w dniu zakończenia prac oraz pozostawi teren w stanie uporządkowanym.
  6. Szczegółowe warunki i zasady realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w projekcie umowy stanowiącym (6. Załącznik zaproszenia - Załącznik_nr_6_Projekt_umowy_REMONT_STUDNI.pdf) do niniejszego Ogłoszenia.


 5. OKRES REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
  Czas wykonania zamówienia: realizacja wszystkich prac objętych zamówieniem wraz z przekazaniem dokumentacji powykonawczej w terminie 20 dni roboczych (rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od dnia przekazania terenu budowy przez Zamawiającego. Okres ten będzie wydłużony o ilość dni, w których wystąpią niekorzystne (nadzwyczajne) warunki atmosferyczne, które uniemożliwiały będą wykonanie zamówienia.

  Wszystkie roboty budowlane i porządkowe muszą być wykonywane wyłącznie w czasie dostosowanym do aktualnie obowiązującego rozkładu lotów, poza godzinami prowadzenia operacji lotniczych oraz bezwzględnie zakończone protokołem odbioru częściowego (sporządzanym codziennie po zakończeniu robót nie później niż na 30 minut przed pierwszą operacją lotniczą wykonywaną tego dnia); z zastrzeżeniem, że ww. terminy prowadzenia robót mogą ulec zmianie.
  Zamawiający zobowiązany jest informować Wykonawcę o zmianach w terminach z odpowiednim wyprzedzeniem.


 6. CENA:
  1. Wykonawca podaje CENĘ BRUTTO za całość zamówienia.
  2. Cena obejmuje całkowity koszt realizacji zamówienia tj. materiały, robocizna, koszty dojazdu do Zamawiającego oraz wszelkie prace (usługi) z tym związane.
  3. System aukcyjny dokonuje przeliczenia punktacji i oferty oraz ustalenia pozycji danego Wykonawcy.
  4. Cena stanowi kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej podczas aukcji elektronicznej, waga kryterium 100%.
  5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawca zobowiązany jest podać ofertę cenową dla całego przedmiotu zamówienia (wszystkich pozycji).
  WPISANIE KAŻDEJ CENY (OBOWIĄZUJE CENA BRUTTO) NALEŻY POTWIERDZIĆ NACIŚNIĘCIEM KLAWISZA ENTER!


 7. WARUNKI PŁATNICZE:
  1. Wykonawca w terminie do 5 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót wystawi fakturę VAT. Podstawą wystawienia faktury VAT jest podpisanie przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Przedmiotu Zamówienia.
  2. Płatność faktury w terminie 30 dni od dnia wystawienia faktury VAT. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia faktury VAT Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia jej wystawienia.


 8. INNE WARUNKI:

  1. Termin związania ofertą będzie wynosić 30 dni od dnia zakończenia rundy aukcyjnej.

  2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta złożona w toku aukcji elektronicznej została wybrana, uchyla się od przystąpienia do realizacji zamówienia lub zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

  3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia aukcji elektronicznej, jeżeli cena najkorzystniejsza oferty złożonej w aukcji elektronicznej lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (ustaloną na podstawie obliczeń wewnętrznych Zamawiającego), chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

  4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści Ogłoszenia, odrzucenia złożonych ofert, unieważnienia przetargu albo ogłoszenia kolejnej rundy. Zamawiający ma obowiązek natychmiast informować o możliwych zmianach wszystkich uczestników.

  5. Oferty mogą zostać skonfrontowane z ofertą porównawczą wynikającą z obliczeń wewnętrznych Zamawiającego. Oferta porównawcza zostaje ustalona przed rozpoczęciem przetargu oraz w trakcie przetargu nie dochodzi do jej zmiany.


 9. ZASADY PRZETARGÓW ON-LINE PROE.BIZ

  • można odtworzyć po kliknięciu Zasady postępowań on-line PROebiz

  • udział w e-aukcji jest bezpłatny, Zamawiający nie zwraca wykonawcy żadnych kosztów udziału w e-aukcji
Tisk
Nahoru

OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Roboty budowlane związane z remontem studni pobocza Drogi Startowej od progu "25" do hm 12

VI. Ocena multikryterialna

Dla określenia kolejności według oceny kryterialnej przetargu został wykorzystany następujący wzorzec:

kiedy najlepszą ofertą jest minimalna wartość
minimalna oferta * waga (%)
oferta uczestnika


kiedy najlepszą ofertą jest maksymalna wartość
oferta uczestnika * waga (%)
maksymalna ofertaW ocenie kryterialnej zostaną zawarte następujące pozycje:

Cena całkowitaWaga: 100.00Charakter: malejący

W przypadku, że w kryterium o malejącym charakterze uczestnik złoży ofertę, której wynikiem będzie oferta o wartości zerowej, to ta oferta nie zostanie zaakceptowana przez system. Uczestnik zostanie o tym fakcie poinformowany.

Tisk
Nahoru

OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Roboty budowlane związane z remontem studni pobocza Drogi Startowej od progu "25" do hm 12

VII. Kontakt / Dane Zamawiającego

Postępowanie (e-aukcja) prowadzone jest przez zamawiającego sektorowego (Zamawiający, zleceniodawca przetargu):
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.
ul. Gen. S. Maczka 35, 94-328 Łódź, Polska

Sąd Rejonowy dla Łodzi–Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000057719
NIP: 7290113494 | REGON: 470788461 | Kapitał zakładowy: 291 961 550,00 zł

Facebook | Twitter | Cargo Portu Lotniczego Łódź


Szczegółowych informacji dotyczących przedmiotu aukcji udziela:

Tadeusz Chmielewski
Specjalista ds. Projektów i Inwestycji
------------------------
telefon: (+48) 601 994 438
email: t.chmielewski@airport.lodz.pl


Za administrację e-aukcji odpowiada oraz informacji w zakresie przeprowadzenia niniejszego postępowania udziela:

Ilona Wysokińska
Specjalista ds. Projektów i Przetargów
------------------------
telefon: (+48) 571 29 11 33
email: i.wysokinska@airport.lodz.pl
Tisk
Nahoru

OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Roboty budowlane związane z remontem studni pobocza Drogi Startowej od progu "25" do hm 12

VIII. Zasady

ZASADY AUKCJI ELEKTRONICZNYCH PROE.BIZ
- można odtworzyć po kliknięciu Zasady postępowań on-line PROebiz
Tisk
Nahoru

OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Roboty budowlane związane z remontem studni pobocza Drogi Startowej od progu "25" do hm 12

IX. Instrukcje

WYMOGI TECHNICZNE SW E-AUKCYJNEGO PROE.BIZ
Komputer Państwa powinien być podłączony do Internetu. Żeby podczas uczestniczenia nie doszło do żadnych zakłóceń, należy mieć w komputerze zainstalowaną jedną ze wspieranych przeglądarek internetowych:

- Microsoft Internet Explorer verze 7.0 oraz wyższa (http://microsoft.com/ie)
- Mozilla Firefox 13.0 oraz wyższa (http://firefox.com)
- Google Chrome (http://google.com/chrome)

Następnie należy mieć zainstalowany Adobe Flash Player (http://get adobe.com/flashplayer) w przeglądarce muszą być pozwolone wyskakujące okna i włączone cookies. Instrukcje jak w przeglądarce włączyć cookies można znaleźć na http://podpora.proe.biz w części Ustawienia pod pozycją Ustawienia cookies.

W JAKI SPOSÓB NALEŻY SIĘ ZGŁOSIĆ DO PRZETARGU ELEKTRONICZNEGO
W sekcji ZGŁOSZENIE niniejszego zaproszenia należy kliknąć TUTAJ. W ten sposób można wejść do formularza zgłoszeniowego firmy uczestnika. Tutaj należy uzupełnić wymagane dane, wyrazić zgodę z Zasadami on-line przetargów PROe.biz oraz wysłać formularz. W ten sposób firma zgłosi się do przetargu elektronicznego.

Częścią Zgłoszenia jest wybranie loginu oraz hasła (długość min. loginu oraz hasła jest 8 znaków). Za pomocą danych tych można następnie (po otrzymaniu klucza) wejść do sali e-aukcyjnej. Zaleca się wybrać łatwy do zapamiętania login oraz hasło, prosimy nie używać spacji albo znaków diakrytycznych (ć, ę itp.).
Swoje dane zgłoszeniowe należy pamiętać!

JAK WEJŚĆ DO SALI E-AUKCYJNEJ?
Do wejścia do sali e-aukcyjnej należy użyć odsyłacza (adres) w części OGÓLNE niniejszego zaproszenia. Po kliknięciu otworzy się przeglądarka internetowa pod adresem sali e-aukcyjnej zleceniodawcy. Następnie uczestnik powinien się zalogować (za pomocą loginu, hasła - wybrane przez uczestnika w zgłoszeniu oraz klucza – uczestnik otrzyma mailem). Jeżeli dane te zostaną wprowadzone poprawnie (hasło oraz klucz są skryte), dojdzie do autentyfikacji oraz wejścia do sali e-aukcyjnej. Dziesięciocyfrowy klucz dostępu można kopiować (np. za pomocą Ctrl+C) z emailu oraz następnie umieścić do odpowiedniego pola (Ctrl+V). Do sali e-aukcyjnej nie można wejść przed rozpoczęciem e-aukcji (za początek można w większości przypadków uważać Rundę wstępną).
W razie jakichkolwiek komplikacji prosimy o kontakt administratora. Kontakt na administratora można znaleźć w części KONTAKTY.

JAK MOŻNA SIĘ WYLOGOWAĆ Z SALI E-AUKCYJNEJ?
Wylogowanie należy przeprowadzić za pomocą przycisku LOGOUT, ktróre znajduje się w prawym górnym rogu sali e-aukcyjnej. Jeżeli wylogowanie zostanie przeprowadzone zamknięciem okienka przeglądarki, do sali e-aukcyjnej będzie można ponownie się zgłosić po upłynięciu 1 minuty.

CO MOŻNA PRZEPROWADZAĆ PODCZAS RUNDY WSTĘPNEJ?
Runda wstępna jest przeznaczona do podania cen wstępnych oraz kryteriów zmiennych. W rundzie tej można obejrzeć salę e-aukcyjną oraz zapoznać się z jego poszczególnymi funkcjami. Zwłaszcza trzeba się skoncentrować na czasie do końca rundy. Czas ten zmienia się zazwyczaj w ramach 3 – 5 sekund (jeżeli do końca rundy pozostaje mniej niż doba). Jeżeli nie dochodzi do zmiany, istnieje prawdopodobnieństwo, iż połączenie zostało przerwane i należy się znowu zalogować.

W rundzie tej uczestnik ma za obowiązek podać ceny wstępne. Po wpisaniu każdej ceny NALEŻY POTWIERDZIĆ CENĘ NACIŚNIĘCIEM KLAWISZA ENTER! Podczas Rundy wstępnej można ceny oraz kryteria zmienne dowolnie zmieniać. Uczestnik widzi tylko własną ofertę. Jeżeli nazwa pozycji jest podkreślona, kliknięciem odtworzą się uwagi do tej pozycji (zazwyczaj są to informacje uściślające, lub też zdjęcie, załącznik itp.).

Kryteria zmienne należy podawać kliknięciem na pole danego kryterium w prawej kolumnie (jeżeli kryterium nie jest uzupełnione w danym polu jest słowo „zmienić“ albo pole jest puste).

CO MOŻNA ROBIĆ W CZASIE RUNDY KONTROLNEJ?
Runda ta służy zleceniodawcy do oficjalnej kontroli. Przeważnie jest przeprowadzana kontrola poprawności wprowadzonych ofert, kontrola kwalifikacji lub też testowanie dostarczonych próbek. Uczestnicy w tej rundzie nie mogą niczego zmieniać, w przypadku że dojdzie do błędu należy swoją ofertę poprawić, zmianę tą przeprowadza administrator.

CO MOŻNA PRZEPROWADZAĆ PODCZAS RUNDY AUKCYJNEJ?
Podczas Rundy aukcyjnej można ceny tylko obniżać (w przypadku online przetargu zakupu) albo odwrotnie podwyższać (w przypadku online przetargu sprzedaży).

Nowa oferta cenowa pozycji nie może być równa z aktualną minimalną ofertą (w przypadku przetargu zakupu), odpowiednio maksymalną ofertą (w przetargu sprzedaży).

W ciągu online przetargu prosimy o szczególną uwagę:
czas do końca rundy - którego zmiana stwierdza kontakt uczestnika z systemem e-aukcyjnym
Jeżeli czas w sali e-aukcyjnej się zatrzyma, należy nacisnąć klawisz F5, by obnowić ekran.
komunikacja z administratorem - środek komunikacji z administratorem. Można tu on-line komunikować z administratorem.

Cały przebieg online przetargu od wysłania zaproszeń aż po jego zakończenie zostaje zaprotokołowany za pośrednictwem historii. Wszelkie przeprowadzone kroki zostają zapisane z dokładnością do sekund. Po zakończeniu online przetargu każdy uczestnik ma możliwość wglądu do własnej historii oraz protokołu uczestnika.

Runda aukcyjna bywa zazwyczaj przedłużana. Bliższe informacje o przedłużeniu można znaleźć w części PRZEBIEG.

Ze względu na techniczny charakter funkcjonowania systemów internetowych nie polecamy czekać z wprowadzaniem ofert cenowych w sali e-aukcyjnej do ostatnich sekund bieżącej rundy. W ten sposób wprowadzone wartości mogą nie dotrzeć na czas do serwerów, na których przeprowadzana jest e-aukcja. Powodem może być na przykład tymczasowe obniżenie szybkości łącza internetowego, opóźniona reakcja przeglądarki lub systemu operacyjnego. Oferty wprowadzone w ostatnich 5 sekundach nie muszą zostać zaakceptowane przez system.

W RAZIE PROBLEMÓW TECHNICZNYCH W CIĄGU ONLINE PRZETARGU PROSIMY ZWRACAĆ SIĘ DO ADMINISTRATORA. KONTAKT NA ADMINISTRATORA MOŻNA ZNALEŹĆ W CZĘŚCI KONTAKTY.

Tisk
Nahoru

OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Roboty budowlane związane z remontem studni pobocza Drogi Startowej od progu "25" do hm 12

Tisk
Nahoru