OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Dostawa materiałów medycznych dla Lotniskowej Straży Pożarnej

I. INFORMACJE OGÓLNE


Zapraszamy Państwa do udziału w postępowaniu (e-aukcji), które zostanie przeprowadzone w trybie aukcji elektronicznej ("ERMMA", aukcja angielska odwrócona) 21. 12. 2018 13:00.

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, na podstawie wyłączenia stosowania tej ustawy z art. 133 ust. 1. Niniejsza aukcja elektroniczna zostanie przeprowadzona na podstawie przepisów "Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Porcie Lotniczym Łódź im. Władysława Reymonta sp. z o.o.", przyjętego Zarządzeniem Nr 28/2018 Prezesa Zarządu Spółki Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. z dnia 28 maja 2018 r. wraz z ostatnią zmianą wynikającą z Zarządzenia nr 39/2018 Prezesa Zarządu Spółki Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. z dnia 12 lipca 2018 r. (dalej: "Regulamin"), który jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.bip.airport.lodz.pl/files/Regulamin_udzielania_zamowien_sektorowych_tekst_jedn_12072018.pdf.

W przypadku zainteresowania naszą ofertą, proszę przeczytać poniższe informacje dotyczące postępowania oraz proszę wypełnić Zgłoszenie, które znajduje się w części II. Zgłoszenie. Po uzupełnieniu zgłoszenia, gdzie wybierzecie sobie Państwo swój login i hasło, zostanie wysłany na e-mail dziesięciocyfrowy klucz dostępu i dopiero z tymi danymi można wejść do sali e-aukcyjnej, która znajduje się pod adresem: https://lodzairport.proebiz.com.

Łódź, dnia: 05. 12. 2018 12:00

Zamawiający
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.
ul. Gen. S. Maczka 35, 94-328 Łódź
--------------------
Osoba do kontaktu w zakresie przeprowadzenia postępowania:
Edyta Barys
Referent ds. Projektów i Przetargów
telefon: +48 601167992
e-mail: e.barys@airport.lodz.pl
--------------------
Osoba do kontaktu w zakresie przedmiotu zamówienia:
Krzysztof Gliszczyński
Dowódca Plutonu Lotniskowej Straży Pożarnej
telefon: 48 571-291-126
e-mail: k.gliszczynski@airport.lodz.pl

Ogłoszenia i przetargi Portu Lotniczego Łódź – strona informacyjna

Strona internetowa Portu Lotniczego Łódź

Biuletyn Informacji Publicznej Portu Lotniczego Łódź
OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Dostawa materiałów medycznych dla Lotniskowej Straży Pożarnej

II. ZGŁOSZENIE


Do wzięcia udziału w aukcji elektronicznej niezbędne jest uzupełnienie Zgłoszenia, które można otworzyć TUTAJ. Przed uzupełnieniem zgłoszenia prosimy o sprawdzenie ustawienia Państwa przeglądarki. Więcej informacji znajdą Państwo w części IX. Instrukcje.

Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na podany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej dziesięciocyfrowy klucz dostępu.

Ważność klucza dostępu: ważność klucza dostępu upływa po 30 dniach od zakończenia e-aukcji. Po tym terminie nie będzie można wejść do sali e-aukcyjnej. Zaleca się wydrukowanie protokołu uczestnictwa w e-aukcji oraz historii e-aukcji bezpośrednio po jej zakończeniu. W razie potrzeby Zamawiający ma prawo zdecydować o indywidualnym przedłużeniu lub zakończeniu aukcji elektronicznej.
OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Dostawa materiałów medycznych dla Lotniskowej Straży Pożarnej

III. PRZEBIEG/HARMONOGRAM


1. ETAPY E-AUKCJI
E-aukcja składa się z czterech etapów:
 1. Runda wstępna, podczas której należy zalogować się do systemu e-aukcyjnego, wybrać swój login i hasło, wprowadzić ofertę (którą będzie można zmienić podczas Rundy aukcyjnej); wprowadzenie oferty oznacza wprowadzenie w systemie e-aukcyjnym do zakończenia Rundy wstępnej (do 21. 12. 2018 12:00) ceny brutto za 1 szt./1 kpl. asortymentu dla wszystkich pozycji zamówienia.
  • Do zakończenia Rundy wstępnej Wykonawca wprowadza w sali e-aukcyjnej wartość oferty brutto, o której mowa powyżej, a która będzie ceną wyjściową.
  • W przypadku braku wprowadzenia oferty przez Wykonawcę w tej rundzie, Zamawiający nie wzywa Wykonawcy do wprowadzenia ceny brutto - taką ofertę (wypełnienie przez Wykonawcę Zgłoszenia bez wprowadzenia cen brutto za całość zamówienia - dla wszystkich pozycji) traktuje się jako niezłożoną.
  Runda wstępna trwa od 05. 12. 2018 12:00 do 21. 12. 2018 12:00.

 2. Runda kontrolna, podczas której Zamawiający dokona kontroli ofert, tj. sprawdzi czy oferty zawierają cenę brutto, o której mowa w lit. a powyżej, a następnie ustali listę Wykonawców, którzy wezmą udział w Rundzie aukcyjnej. W jej czasie Wykonawcy nie mają możliwości wprowadzania zmian w ofertach, mogą jednak sprawdzać czy nie występują problemy techniczne z udziałem w aukcji. W razie zaistnienia problemów bądź wątpliwości należy skontaktować się z Houston PROebiz – wsparciem technicznym aukcji (informacje kontaktowe dostępne są pod spisem części Ogłoszenia, po lewej stronie panelu) lub administratorem wskazanym w części VII. Kontakt / Dane Zamawiającego.
  Runda kontrolna rozpocznie się 21. 12. 2018 12:00 i zakończy się 21. 12. 2018 13:00.

 3. Runda aukcyjna, podczas której odbywa się elektroniczna licytacja i można składać kolejne oferty (postąpienia) obniżając cenę. Klasyfikacja ofert odbywa się na bieżąco, każdy oferent otrzymuje na bieżąco informację o swojej klasyfikacji, jak również o warunkach najkorzystniejszej oferty. Zasady postępowania w czasie tej rundy opisane w części IX. Instrukcje.
  Runda aukcyjna została zaplanowana od 21. 12. 2018 13:00 do 21. 12. 2018 13:32.

 4. Runda weryfikacyjna, podczas której Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów w wyznaczonym terminie. Po czym Zamawiający dokona weryfikacji (badania) złożonych oświadczeń, dokumentów i pełnomocnictw przez ww. Wykonawcę.
  • Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz wymagań określonych przez Zamawiającego, a także potwierdzać, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin zakończenia Rundy wstępnej. Zarówno wezwania, jak i uzupełnienia dokumentów, oświadczeń i pełnomocnictw następować będą za pomocą poczty elektronicznej i/albo systemu aukcji elektronicznej.
  • Wykonawca, który w odpowiedzi na wezwania Zamawiającego nie uzupełni dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw zostanie wykluczony z postępowania (jego ofertę uznaje się za niezłożoną) lub jego oferta zostanie odrzucona na podstawie postanowień Regulaminu.
  • W przypadku, o którym mowa w tiret powyżej Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta jest najkorzystniejszą spośród pozostałych w celu przeprowadzenia czynności, o których mowa w pkt III.1.d Zaproszenia, jeśli nie zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania, o której mowa w § 17 Regulaminu.
  • Zasady dot. zawiadamiania o wyborze oferty najkorzystniejszej określone zostały w § 16 lit. E i § 12 lit. B ust. 8 Regulaminu.
  Runda weryfikacyjna rozpocznie się niezwłocznie po zakończeniu Rundy aukcyjnej.
2. ZASADY PROWADZENIA ELEKTRONICZNEJ LICYTACJI
Elektroniczna licytacja (Runda aukcyjna) przewidziana została na 20 min. Runda aukcyjna będzie każdorazowo przedłużana o 2 min. po jakiejkolwiek zmianie kryteriów (ceny brutto) w ostatnich 2 min. trwania rundy. Ilość przedłużeń Rundy aukcyjnej jest nieograniczona. Czas przedłużenia Rundy aukcyjnej (2 min.) nie sumuje się z czasem pozostałym do jej końca.

3. WNIOSKI O WYJAŚNIENIE LUB ZMIANĘ TREŚCI OGŁOSZENIA
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie lub zmianę treści Ogłoszenia ("Wniosek o wyjaśnienie"). Zamawiający wskazuje termin na wniesienie ww. wniosku nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający zobowiązany jest udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak mając na uwadze czas niezbędny dla Wykonawców do zapoznania się z odpowiedzią oraz przygotowania oferty, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie wpłynął do Zamawiającego w ww. terminie. Pozostałe informacje dot. wyjaśnień i modyfikacji Ogłoszenia określone zostały w § 13 ust. B Regulaminu.

4. MINIMALNY I MAKSYMALNY KROK POSTĄPIENIA
 • Krok minimalny obniżenia ceny: cenę można obniżać minimalnie o 0.10 % (minimalny krok obniżenia ceny jest w stosunku do ceny pozycji uczestnika);
 • Krok maksymalny obniżenia ceny: cenę można obniżać maksymalnie o 50.00 % (maksymalny krok obniżenia ceny jest w stosunku do ceny pozycji uczestnika).
OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Dostawa materiałów medycznych dla Lotniskowej Straży Pożarnej

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, ZASADY I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA


I. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa materiałów medycznych na potrzeby Lotniskowej Straży Pożarnej Portu Lotniczego Łódź, zgodnie z poniższą specyfikacją:

1. Zestaw opatrunków hydrożelowych - 20 kompletów. Jeden komplet zgodnie z "Zasadami Organizacji Ratownictwa Medycznego w Krajowym Systemie Ratowniczo - Gaśniczym"zatwierdzonymi przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej" w załączniku nr 3 powinien zawierać :
- żel schładzający w opakowaniu min 120ml - min 2 szt.
-opatrunek hydrożelowy schładzający ratunkowy na twarz - min. 2 szt.
- opatrunek hydrożelowy schładzający – min 4 sztuki o wymiarach umożliwiających pokrycie powierzchni 4000 cm2 .;

2. Opatrunki hydrożelowe pojedyncze do toreb PSP o rozmiarach:
a) 20x40 - 16 szt.,
b) 25x25 - 32 szt.,
c) 20x20 - 16 szt.,
d) 10x12 - 16 szt.,
e) 6x12 - 16 szt.
3. Rękawice jednorazowe nitrylowe:
a) w rozm. XL - 300 szt.,
b) w rozm. L - 300 szt.
4. Wielorazowego użytku worek samosprężalny dla dorosłych - 2 szt.
5. Elektrody treningowe do AED Little Anne Training - 1 szt.,
zwane dalej "asortymentem".

II. Wykonawca udziela co najmniej 24-miesięcznej gwarancji na dostarczany asortyment. Zamawiający wymaga aby data przydatności do użycia asortymentu wymienionego w pkt.1 i 2 nie była krótsza niż 5 lat od daty produkcji, a data produkcji dostarczonego asortymentu nie była wcześniejsza niż 6 miesięcy od daty dostawy.
Dostarczony asortyment musi być nowy, bez wad fizycznych i prawnych.

Kod CPV: 33141620-2
OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Dostawa materiałów medycznych dla Lotniskowej Straży Pożarnej

V. WARUNKI POSTĘPOWANIA


1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie przesłanki:
A. niepodlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia: zgodnie z § 8 Regulaminu;
B. spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących
 1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

 2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

 3. zdolności technicznej lub zawodowej:
  • doświadczenia Wykonawcy: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
  • potencjału osobowego Wykonawcy:Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;;
  • potencjału technicznego Wykonawcy: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA SPEŁNIENIA WW. WARUNKÓW
 1. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, aktualne na dzień składania ofert w Rundzie wstępnej zgodnie ze wzorem stanowiącym 1. Załącznik zaproszenia - Załącznik_nr_1_Oświadczenie_Wykonawcy_-_wykluczenie.docx.

 2. Informacja dot. grupy kapitałowej, aktualna na dzień składania ofert w Rundzie wstępnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów zgodnie ze wzorem stanowiącym 2. Załącznik zaproszenia - Załącznik_nr_2_Informacja_lista_podmiotów.doc.

 3. Pełnomocnictwo, określające zakres umocowania podpisane przez osobę/-y uprawnioną/-e do reprezentacji Wykonawcy – jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

 4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w § 7 ust. B oraz § 9 Regulaminu. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, dokumenty lub oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia i ew. pełnomocnictwa, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

 5. Wszystkie wymagane dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim, na maszynie, komputerze lub odręcznie w sposób zapewniający czytelność tekstu. Wszystkie strony oferty powinny być zaparafowane przez Wykonawcę oraz ponumerowane.

 6. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia, dokumenty, korespondencja sporządzone w języku obcym, muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

 7. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki w ofercie, muszą być zaparafowane przez Wykonawcę lub pełnomocnika (jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik).

 8. Wszystkie dokumenty Wykonawcy składają w formie elektronicznej jako zeskanowane dokumenty, na platformie aukcyjnej. Zamawiający wskazuje, że dopuszczalnymi formatami plików są formaty obsługiwane przez oprogramowanie Adobe Acrobat Reader DC (rozszerzenie.pdf).
 9. Wszystkie dokumenty muszą być aktualne na dzień składania ofert w Rundzie wstępnej.

3. SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA WW. WARUNKÓW
 1. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu przeprowadzona będzie w oparciu o złożone przez Wykonawców oświadczenia i dokumenty zgodne z formuła „spełnia – nie spełnia”.
 2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
  • Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
  • Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w § 8 Regulaminu.
 3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa dokumenty lub oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia, ew. pełnomocnictwa, o których mowa powyżej również dla tych podmiotów.
4. KRYTERIA OCENY OFERTY I ICH ZNACZENIE
 1. Wykonawca w e-aukcji podaje cenę jednostkową (za sztukę) brutto dla każdej z pozycji (z VAT); cena obejmuje całkowity koszt realizacji zamówienia, w tym w szczególności koszty dostawy do Zamawiającego.

 2. Cena brutto za realizację całego zamówienia stanowi kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej dla całęgo zamówienia; waga kryterium: 100%.

 3. System automatycznie i na bieżąco przelicza punktację i ustala pozycję każdego z Wykonawców.

 4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę ma obowiązek, pod rygorem odrzucenia oferty, poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę/rodzaj towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
Wpisanie każdej CENY BRUTTO w sali e-aukcyjnej należy potwierdzić naciśnięciem klawisza ENTER.
5. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY
 1. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia przedstawienia oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Umowa taka powinna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarna odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasy wykonania zamówienia.
6. ZASADY REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 1. Zamawiający przewiduje jednorazową dostawę przedmiotu zamówienia w terminie 15 dni roboczych, od poniedziałku do piątku z wyłaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy, od dnia złożenia pisemnego zamówienia przez Zamawiającego.

 2. Dostawa odbędzie się jednorazowo kurierem do siedziby Zamawiającego przy ul. Gen. S. Maczka 36, 94-328 Łódź, w dni robocze w godzinach 8:00-16:00.
 3. W przypadku dostarczenia asortymentu innego niż wymagany w zamówieniu lub asortymentu nienależytej jakości lub w nienależytej ilości, Wykonawca zobowiązany jest do jego wymiany na odpowiedni lub dostarczenie brakującej ilości na własny koszt i ryzyko niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni roboczych od chwili zgłoszenia nieprawidłowości przez Zamawiającego.

7. WARUNKI PŁATNICZE
 1. Za wykonanie zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe brutto, będące wynikiem aukcji elektronicznej, w którym zawiera się należny podatek od towarów i usług (VAT), zgodny z obowiązującymi przepisami.

 2. Wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty oraz koszty dostawy. Wykonawca powinien uwzględnić w wynagrodzeniu wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia, a szczególnie informacje, wymagania i warunki podane w Zaproszeniu.

 3. Zamawiający przewiduje płatności na podstawie dokumentu księgowego po zrealizowaniu przez Wykonawcę jednorazowej dostawy. Termin płatności dokumentu księgowego: 30 dni od dnia doręczenia dokumentu Zamawiającemu.

 4. Wykonawca wystawi dokument księgowy po podpisaniu przez Zamawiającego lub upoważnionego przez niego przedstawiciela protokołu odbioru dostawy.

 5. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia dokumentu księgowego Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia wystawienia.
8. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
 1. Termin związania ofertą będzie wynosić 30 dni od dnia zakończenia Rundy aukcyjnej.
9. KLAUZULA WALORYZACYJNA
 1. Zamawiający zastrzega wprowadzenie zmiany do zamówienia w zakresie wynagrodzenia należnego Wykonawcy, bez pisemnej zmiany, na zasadach określonych poniżej.
 2. Zamawiający przewiduje zmianę wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług.
 3. W przypadku podwyższenia stawki podatku od towarów i usług w stosunku do stawki podatku od towarów i usług, która obowiązywała w dniu opublikowania informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej, wynagrodzenie wskazane w dniu opublikowania informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie wynagrodzenia netto pozostanie bez zmian, natomiast wynagrodzenie brutto zostanie powiększone proporcjonalnie do wysokości podwyższenia stawki podatku od towarów i usług.
 4. W przypadku obniżenia stawki podatku od towarów i usług w stosunku do stawki podatku od towarów i usług, która obowiązywała w dniu publikowania informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej, wynagrodzenie wskazane w dniu opublikowania informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie wynagrodzenia netto pozostanie bez zmian, natomiast wynagrodzenie brutto zostanie zmniejszone proporcjonalnie do wartości obniżenia stawki podatku od towarów i usług.
 5. Powyższe przepisy nie mają zastosowania do wynagrodzenia należnego lub wypłaconego Wykonawcy zgodnie z wyborem oferty najkorzystniejszej przed zmianą stawki podatku od towarów i usług. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim przepisy wskazane w lit. a)-c) powyżej mają zastosowanie do tej części wynagrodzenia, dla której zostanie wystawiony dokument księgowy Wykonawcy po terminie wprowadzenia w życie zmiany stawki podatku od towarów i usług.
10. KARY UMOWNE
 1. Strony ustalają odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia w formie kar umownych.
 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:
  • odstąpienie od realizacji zamówienia przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub odstąpienia od realizacji przez Wykonawcę z przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego – w wysokości 20% wartości brutto zamówienia;
  • niedotrzymanie terminu wykonania zamówienia niezależnie od winy Wykonawcy – w wysokości 0,5% wartości brutto dostawy, za każdy dzień opóźnienia, jednakże łącznie nie więcej niż 20% wartości brutto zamówienia.
  • niedotrzymanie terminu, o którym mowa w rozdz. V pkt. 6 lit. c, niezależnie od winy Wykonawcy – w wysokości 0,5% wartości brutto dostawy, za każdy dzień opóźnienia, jednakże łącznie nie więcej niż 20% wartości brutto zamówienia.
 3. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku naprawienia szkody, jeżeli swoim działaniem bądź zaniechaniem spowodował jej powstanie lub przyczynił się do jej powstania.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści na zasadach ogólnych, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
 5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
 6. Zapłata kar umownych nastąpi na podstawie noty obciążeniowej doręczonej Stronie zobowiązanej do zapłaty.
11. INNE WARUNKI
 1. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od realizacji zamówienia, Zamawiający może:
  • nałożyć na tego Wykonawcę karę w wysokości 20% wartości zamówienia brutto;
  • wezwać Wykonawcę, którego oferta jest najkorzystniejszą spośród pozostałych w celu przeprowadzenia czynności, o których mowa w pkt III.1.d Zaproszenia, jeśli nie zachodzi którakolwiek z przesłanek unieważnienia postępowania, o których mowa w § 17 Regulaminu.

 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
  • zmiany treści Ogłoszenia na warunkach opisanych w § 13 Regulaminu i ew. innych przypadków wskazanych w niniejszym Zaproszeniu;

  • odrzucenia złożonych ofert na warunkach określonych w § 16 ust. D Regulaminu i ew. innych przypadków wskazanych w niniejszym Zaproszeniu;

  • ogłoszenia kolejnej Rundy;
  • unieważnienia e-aukcji na warunkach opisanych w § 17 Regulaminu albo unieważnienia bez podawania przyczyny.
  Zamawiający ma obowiązek natychmiast informować o możliwych zmianach wszystkich wykonawców biorącym udział w postępowaniu.
 3. Informacje o środkach odwoławczych przysługujących Wykonawcy w toku postępowania określone zostały w § 18 Regulaminu.
12. INFORMACJE DODATKOWE
 1. Załączniki przywołane w niniejszym Zaproszeniu stanowią jego integralną część.

 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych;

 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych;

 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zawarcia umowy ramowej;

 5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zamówień uzupełniających;

 6. Zamawiający nie zastosował dialogu technicznego przed przeprowadzeniem przedmiotowego postępowania;

 7. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium;

 8. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Dostawa materiałów medycznych dla Lotniskowej Straży Pożarnej

VI. OCENA MULTIKRYTERIALNA


Dla określenia kolejności według oceny kryterialnej przetargu został wykorzystany następujący wzorzec:

kiedy najlepszą ofertą jest minimalna wartość
minimalna oferta * waga (%)
oferta uczestnika


kiedy najlepszą ofertą jest maksymalna wartość
oferta uczestnika * waga (%)
maksymalna ofertaW ocenie kryterialnej zostaną zawarte następujące pozycje:

WAGACHARAKTER

W przypadku, że w kryterium o malejącym charakterze uczestnik złoży ofertę, której wynikiem będzie oferta o wartości zerowej, to ta oferta nie zostanie zaakceptowana przez system. Uczestnik zostanie o tym fakcie poinformowany.

OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Dostawa materiałów medycznych dla Lotniskowej Straży Pożarnej

VII. KONTAKT/DANE ZAMAWIAJĄCEGO


Postępowanie (e-aukcja) prowadzone jest przez zamawiającego sektorowego (Zamawiający):
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.
ul. Gen. S. Maczka 35, 94-328 Łódź, Polska

Sąd Rejonowy dla Łodzi–Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000057719
NIP: 7290113494 | REGON: 470788461 | kapitał zakładowy: 327 845 850,00 złotych (w pełni opłacony).


Szczegółowych informacji dotyczących przedmiotu aukcji udziela:
Krzysztof Gliszczyński
Komendant Lotniskowej Straży Pożarnej
------------------------
telefon: 48 571-291-126
email: k.gliszczynski@airport.lodz.pl

Za administrację e-aukcji odpowiada oraz informacji w zakresie przeprowadzenia niniejszego postępowania udziela:
Edyta Barys
Referent Działu Projektów i Przetargów
------------------------
telefon: +48 601167992
email: e.barys@airport.lodz.pl

------------------------
Zapraszamy na stronę internetową Portu Lotniczego Łódź: http://www.lotnisko.lodz.pl
Dołącz do nas na Facebooku: https://www.facebook.com/PortLotniczyLodz
Obserwuj nas na Twitterze: https://twitter.com/Lodz_Airport
Odwiedź stronę Cargo Portu Lotniczego Łódź: http://cargo.airport.lodz.pl/
------------------------
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób zgłoszonych w procesie postępowania dostępne:
a) na stronie Zamawiającego: http://www.airport.lodz.pl/pl/ogloszenia-i-przetargi.html#tab146
b) na BIP Zamawiającego: http://www.bip.airport.lodz.pl/index.php?d=1969
OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Dostawa materiałów medycznych dla Lotniskowej Straży Pożarnej

VIII. ZASADY


ZASADY E-AUKCJI PROE.BIZ:
 • można odtworzyć po kliknięciu Zasady postępowań on-line PROebiz

 • udział w e-aukcji jest bezpłatny, Zamawiający nie zwraca Wykonawcom żadnych kosztów udziału w e-aukcji.
OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Dostawa materiałów medycznych dla Lotniskowej Straży Pożarnej

IX. INSTRUKCJE


WYMOGI TECHNICZNE SYSTEMU E-AUKCYJNEGO PROE.BIZ
Komputer Państwa powinien być podłączony do Internetu. Żeby podczas uczestniczenia w postępowaniu nie doszło do żadnych zakłóceń należy mieć w komputerze zainstalowaną jedną ze wspieranych przeglądarek internetowych:
- Microsoft Internet Explorer 11.0 oraz wyższa (http://microsoft.com/ie);
- Mozilla Firefox 13.0 oraz wyższa (http://firefox.com);
- Google Chrome (http://google.com/chrome);
- Microsoft Edge (https://www.microsoft.com/edge).

Następnie należy mieć zainstalowany Adobe Flash Player (http://get adobe.com/flashplayer) w przeglądarce muszą być pozwolone wyskakujące okna i włączone cookies. Instrukcje jak w przeglądarce włączyć cookies można znaleźć na http://proebiz.com/pl/support w części USTAWIENIA pod pozycją Ustawienia cookies.

W JAKI SPOSÓB NALEŻY SIĘ ZGŁOSIĆ DO AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
W części II. Zgłoszenienależy kliknąć TUTAJ. W ten sposób można wejść do formularza zgłoszeniowego firmy uczestnika. Tutaj należy uzupełnić wymagane dane, wyrazić zgodę z Zasadami on-line przetargów PROe.biz oraz wysłać formularz. W ten sposób firma zgłosi się do aukcji elektronicznej.

Częścią Zgłoszenia jest wybranie loginu oraz hasła (długość min. loginu oraz hasła jest 8 znaków). Za pomocą danych tych można następnie (po otrzymaniu klucza) wejść do sali e-aukcyjnej. Zaleca się wybranie łatwego do zapamiętania loginu oraz hasła, prosimy nie używać spacji albo znaków diakrytycznych (ć, ę itp.).
Swoje dane zgłoszeniowe należy pamiętać!

JAK WEJŚĆ DO SALI E-AUKCYJNEJ?
Do wejścia do sali e-aukcyjnej należy użyć odsyłacza (adres) w części I. Informacje ogólne. Po kliknięciu otworzy się przeglądarka internetowa pod adresem sali e-aukcyjnej Zamawiającego. Następnie uczestnik powinien się zalogować (za pomocą loginu, hasła - wybrane przez uczestnika w zgłoszeniu oraz klucza – uczestnik otrzyma e-mailem). Jeżeli dane te zostaną wprowadzone poprawnie (hasło oraz klucz są znane wyłącznie uczestnikowi i nie należy ich udostępniać osobom trzecim), dpo weryfikacji danych nastąpi przekierowanie do sali e-aukcyjnej. Dziesięciocyfrowy klucz dostępu można kopiować (np. za pomocą Ctrl+C) z e-maila, a następnie umieścić w odpowiednim polu (Ctrl+V). Do sali e-aukcyjnej nie można wejść przed rozpoczęciem e-aukcji (początkiem postępowania jest w większości przypadków czas ogłoszenia Rundy wstępnej). W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z administratorem; podany jest on w części VII. Kontakt / Dane Zamawiającego.

JAK MOŻNA SIĘ WYLOGOWAĆ Z SALI E-AUKCYJNEJ?
Wylogowanie należy przeprowadzić za pomocą przycisku LOGOUT, ktróry znajduje się w prawym górnym rogu sali e-aukcyjnej. Jeżeli wylogowanie zostanie przeprowadzone zamknięciem okienka przeglądarki, do sali e-aukcyjnej będzie można ponownie się zgłosić po upłynięciu 1 minuty.

CO MOŻNA PRZEPROWADZAĆ PODCZAS RUNDY WSTĘPNEJ?
Runda wstępna jest przeznaczona do podania cen wstępnych oraz kryteriów zmiennych. W rundzie tej można obejrzeć salę e-aukcyjną oraz zapoznać się z jego poszczególnymi funkcjami. Zwłaszcza trzeba zwrócić uwagę na czas pozostały do końca trwania rundy. Czas ten zmienia się zazwyczaj w ramach 3 – 5 sekund (jeżeli do końca rundy pozostaje mniej niż doba). Jeżeli nie dochodzi do zmiany, istnieje prawdopodobieństwo, iż połączenie zostało przerwane i należy się znowu zalogować.
W rundzie tej uczestnik ma za obowiązek podać ceny wstępne i inne kryteria zmienne (jeśli są wymagane). Po wpisaniu każdej ceny NALEŻY POTWIERDZIĆ CENĘ NACIŚNIĘCIEM KLAWISZA ENTER! Podczas Rundy wstępnej można zmieniać dowolnie ceny oraz kryteria zmienne. Uczestnik widzi tylko własną ofertę. Jeżeli nazwa pozycji jest podkreślona, poprzez kliknięcie w daną nazwę pozycji odtworzą się uwagi z nią związane (zazwyczaj są to informacje uściślające, lub też zdjęcie, załącznik itp.).

Kryteria zmienne należy podawać kliknięciem na pole danego kryterium w prawej kolumnie (jeżeli kryterium nie jest uzupełnione w danym polu jest słowo „zmienić" albo pole jest puste).

CO MOŻNA ROBIĆ W CZASIE RUNDY KONTROLNEJ?
Runda ta służy zleceniodawcy do oficjalnej kontroli. Przeważnie jest przeprowadzana kontrola poprawności wprowadzonych ofert, kontrola kwalifikacji lub też testowanie dostarczonych próbek. Uczestnicy w tej rundzie nie mogą niczego zmieniać, w przypadku gdy dojdzie do błędu należy swoją ofertę poprawić, zmianę tą przeprowadza administrator.

CO MOŻNA PRZEPROWADZAĆ PODCZAS RUNDY AUKCYJNEJ?
Podczas Rundy aukcyjnej można tylko obniżać swoją ofertę (w przypadku e-aukcji dot. zakupu) albo odwrotnie podwyższać swoją ofertę (w przypadku e-aukcji dot. sprzedaży).

Nowa oferta cenowa pozycji nie może być równa z aktualną minimalną ofertą (w przypadku e-aukcji dot. zakupu), odpowiednio maksymalną ofertą (w e-aukcji dot. sprzedaży).

W trakcie trwania e-aukcji prosimy o szczególną uwagę w zakresie:
 • czas do końca rundy - którego zmiana stwierdza kontakt uczestnika z systemem e-aukcyjnym. Jeżeli czas w sali e-aukcyjnej się zatrzyma, należy nacisnąć klawisz F5, by odświeżyć ekran.

 • komunikacja z administratorem - środek komunikacji z administratorem. Można tu komunikować z administratorem on-line.

Cały przebieg e-aukcji od wysłania zaproszeń aż po jego zakończenie zostaje zaprotokołowany za pośrednictwem historii postępowania. Wszelkie przeprowadzone kroki zostają zapisane z dokładnością w czasie co do sekundy. Po zakończeniu e-aukcji każdy uczestnik ma możliwość wglądu do własnej historii oraz protokołu uczestnika.

Runda aukcyjna bywa zazwyczaj przedłużana. Bliższe informacje o przedłużeniu można znaleźć w części III. Przebieg / Harmonogram.

Ze względu na techniczny charakter funkcjonowania systemów internetowych Zamawiający nie zaleca wprowadzania ofert cenowych w sali e-aukcyjnej w ostatnich sekundach bieżącej rundy. W ten sposób wprowadzone wartości mogą nie dotrzeć na czas do serwerów, na których przeprowadzana jest e-aukcja. Powodem może być na przykład tymczasowe obniżenie szybkości łącza internetowego, opóźniona reakcja przeglądarki lub systemu operacyjnego. Oferty wprowadzone w ostatnich 5 sekundach nie muszą zostać zaakceptowane przez system.

W RAZIE PROBLEMÓW TECHNICZNYCH W TRAKCIE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ PROSIMY ZWRACAĆ SIĘ DO ADMINISTRATORA. KONTAKT NA ADMINISTRATORA MOŻNA ZNALEŹĆ W CZĘŚCI VII. Kontakt / Dane Zamawiającego.
OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Dostawa materiałów medycznych dla Lotniskowej Straży Pożarnej

X. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 1. Administratorem danych osobowych jest Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (94-328) przy ul. Gen. S. Maczka 35.
  Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych oraz Inspektora Ochrony Danych (IOD):
  1. adres: Łódź (94-328) przy ul. Gen. S. Maczka 35,
  2. e-mail: iod@airport.lodz.pl,
  3. telefon: /42/ 683-52-52 wewn. 1144.
 2. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, pozycję (stanowisko), adres e-mail oraz nr telefonu uczestnika postępowania (wykonawcy) lub osób reprezentujących u wykonawcę będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej.
 3. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia oraz realizacji umowy w wyniku wyboru oferty uczestnika jako najkorzystniejszej. tj. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) i c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), w związku z obowiązkiem prawnym wynikającym ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), prowadzonego postępowania oraz treści umowy (jeśli taka została w postępowaniu przewidziana).
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora w celu przeprowadzenia postępowania oraz realizacji umowy zawartej z uczestnikiem, którego oferta została wybrana, odpowiednio do czasu zakończenia postępowania i upływu obowiązywania/rozwiązania umowy, a także po jej zakończeniu w celach dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, wykonywania obowiązków gwarancyjnych, maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy tj. art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.
 5. Dane osobowe będą także przetwarzane przez Administratora danych po upływie obowiązywania/rozwiązaniu umowy z uczestnikiem, którego oferta została wybrana, w celu realizacji przez Administratora danych obowiązku przechowywania dokumentów księgowych - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO w związku z art. 74 ust. 2 pkt 4 ustawy o rachunkowości oraz w sytuacji gdy dane zamówienie udzielane jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych także na podstawie art. 97 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych.
 6. Dane osobowe będą przechowywane w celu realizacji obowiązku przechowywania dokumentów księgowych – przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione, oraz w przypadku gdy do danego zamówienia stosuje się ustawę prawo zamówień publicznych przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego a w przypadku gdy czas trwania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przekracza 4 lata przez okres trwania umowy.
 7. Do Pana/Pani danych mogą mieć dostęp podwykonawcy Administratora (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód.
 8. Pani/Pana dane będą udostępniane innym odbiorcom na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych, a w szczególności: uczestnikom postępowania o udzielenie zamówienia– dane wykonawcy zgodnie z art. 86 ust. 4 oraz art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych; na stronie internetowej Administratora – dane wykonawcy zgodnie z art. 86 ust. 5 oraz art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do uzyskania kopii danych, przenoszenia danych lub żądania ograniczenia przetwarzania.
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby udziału w postępowaniu oraz realizacja umowy w wyniku wyboru oferty wykonawcy jako najkorzystniejszej. Sprzeciw można zgłosić w dogodny dla siebie sposób, a w szczególności poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail iod@airport.lodz.pl lub za pośrednictwem innych środków porozumiewania się na odległość lub listownie na adres siedziby administratora danych.
 11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie albo innego organu nadzorczego posiadającego kompetencję do rozpoznania skargi w dacie jej wniesienia, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy r. o ochronie danych osobowych.
 12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane przez Administratora w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia oraz zawarcia z wybranym wykonawcą umowy w sprawie zamówienia i wykonania tej umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Administratora jest brak możliwości uczestniczenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz zawarcia i wykonania umowy w sprawie tego zamówienia.
Uwaga: zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 12.01.2015 r. w sprawie o sygnaturze akt 2784/14 uczestnik przetargu zobowiązany jest do zapewnienia legalności przetwarzania przekazanych przez niego danych, tj. uzyskania zgód na przetwarzanie jeśli są wymagane oraz potwierdzenia otrzymania przez osoby zgłoszone przez niego w postępowaniu przetargowym, informacji o przetwarzaniu danych przez administratora danych.
OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Dostawa materiałów medycznych dla Lotniskowej Straży Pożarnej

XI. ZAŁĄCZNIKI


1. Załącznik zaproszenia - Załącznik_nr_1_Oświadczenie_Wykonawcy_-_wykluczenie.docx

2. Załącznik zaproszenia - Załącznik_nr_2_Informacja_lista_podmiotów.doc