OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

ZNP/17/12 Dostawa płynnych i stałych środków chemicznych do odladzania nawierzchni lotniskowych

I. Ogólne

Zapraszamy Państwa do udziału w przetargu, który zostanie przeprowadzony za pomocą aukcji elektronicznej ("ERMMA") dnia 20. 11. 2017 10:00. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U.2017.1579 z późn. zm.), na podstawie wyłączenia stosowania tej ustawy z art. 133 ust. 1 w zw. z art. 11 ust. 8 ustawy.

Aukcja elektroniczna zostanie przeprowadzona na podstawie przepisów "Regulaminu udzielania zamówień", przyjętego Zarządzeniem Nr 20/2007 Prezesa Zarządu Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. z dnia 28 sierpnia 2007 r., wraz z ostatnią zmianą wynikającą z Uchwały Nr 2/2014 Zarządu Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. z dnia 30 kwietnia 2014 r.

W przypadku zainteresowania naszą ofertą, prosimy zapoznać się z poniższymi informacjami dotyczącymi przetargu oraz wypełnić Zgłoszenie które znajduje się w części IX. Zgłoszenie Zaproszenia.

Po uzupełnieniu Zgłoszenia oraz wybraniu przez Państwa loginu i hasła, na adres e-mail podany w Zgłoszeniu zostanie wysłany dziesięciocyfrowy klucz dostępu. Login, hasło i klucz dostępu umożliwiają zalogowanie się do sali e-aukcyjnej, w której prowadzony jest przetarg, a która znajduje się pod adresem https://lodzairport.proebiz.com.


Więcej informacji dostępnych jest w częściach II.-"Przebieg/Harmonogram" i XI.-"Instrukcje" Ogłoszenia.

Łódź, dnia: 26. 10. 2017 11:00

Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.
--------------------
Tomasz Strzelczuk
Kierownik Działu Eksploatacji Lotniska
telefon:+48 607 039 127
email: t.strzelczuk@airport.lodz.pl
--------------------
Joanna Gaworska
Młodszy Specjalista ds. Projektów i Przetargów
telefon:+48 601 167 992
email: j.gaworska@airport.lodz.pl

Ogłoszenia i przetargi Portu Lotniczego Łódź – strona informacyjna

Strona internetowa Portu Lotniczego Łódź

Biuletyn Informacji Publicznej Portu Lotniczego Łódź
Tisk
Nahoru

OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

ZNP/17/12 Dostawa płynnych i stałych środków chemicznych do odladzania nawierzchni lotniskowych

II. Przebieg/Harmonogram

Aukcja składa się z następujących etapów:


1. Runda wstępna
Trwa od 26. 10. 2017 11:00 do 14. 11. 2017 13:00. W tym okresie Wykonawcy mogą zalogować się do systemu aukcyjnego (wypełnić Zgłoszenie, uzupełnić dane informacyjne i kontaktowe, wprowadzić login i hasło), wprowadzić wstępną ofertę oraz wymagane Ogłoszeniem/Zaproszeniem oświadczenia i dokumenty.

Nie później niż przed upływem 3 dni przed zakończeniem Rundy wstępnej Wykonawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres osoby odpowiedzialnej za administrowanie aukcją, wskazanej w części Kontakt/Dane Zamawiającego, lub za pośrednictwem systemu aukcyjnego mogą składać wnioski (pytania) o wyjaśnienie treści Ogłoszenia/Zaproszenia lub o jego zmianę.
Zamawiający udziela wyjaśnień lub informuje o dokonanych zmianach Ogłoszenia/Zaproszenia wszystkich Wykonawców, którzy wypełnili Zgłoszenie do aukcji oraz, do których Zamawiający wysłał elektroniczną informację o ogłoszeniu aukcji. Na wnioski złożone powtórnie w tej samej sprawie odpowiedzi nie udziela się. Wyjaśnienia lub informacje o zmianie Ogłoszenia/Zaproszenia Zamawiający przesyła nie później niż do zakończenia rundy wstępnej. Wnioski złożone po terminie Zamawiający może pozostawić bez odpowiedzi.


W przypadku braku wprowadzenia ceny przez Wykonawcę w Rundzie wstępnej, Zamawiający nie wzywa Wykonawcy do uzupełnienia wymaganych przez Zamawiającego dokumentów; taką ofertę (wypełnienie przez Wykonawcę zgłoszenia bez wprowadzenia ceny) traktuje się jako niezłożoną.

2. Runda kontrolna
Trwa od 14. 11. 2017 13:00 do 20. 11. 2017 10:00 i służy dokonaniu przez Zamawiającego kontroli ofert. W jej czasie Wykonawcy nie mają możliwości wprowadzania zmian w ofertach, mogą jednak sprawdzać czy nie występują problemy techniczne z udziałem w aukcji. W razie zaistnienia problemów bądź wątpliwości należy skontaktować się z Houston PROebiz – wsparciem technicznym aukcji (informacje kontaktowe dostępne są pod spisem części Ogłoszenia/Zaproszenia, po lewej stronie panelu) lub administratorem wskazanym w części Kontakt/Dane Zamawiającego.

3. Runda aukcyjna
Rozpoczyna się 20. 11. 2017 10:00 i ma formę licytacji on-line, w trakcie której możliwe jest składanie ofert z zachowaniem poniższych zasad:
- własną ofertę można tylko obniżać,
- nowa wartość oferty nie może być identyczna z obecną wartością minimalną.
Wraz z rozpoczęciem rundy aukcyjnej wszystkim Wykonawcom zostaną ujawnione najniższe oferty dla poszczególnych pozycji zamówienia. Informacje o zmianach w klasyfikacji ofert, o swojej pozycji oraz o warunkach oferty najkorzystniejszej każdy z Wykonawców otrzymuje na bieżąco.


INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE:

Czas trwania i przedłużanie rundy aukcyjnej
Runda aukcyjna przewidziana jest na 20 min. Przy czym zostaje przedłużona o 2 min. po jakiejkolwiek zmianie ceny dokonanej w ciągu ostatnich 2 min. jej trwania.
W razie potrzeby Zamawiający ma prawo zdecydować o indywidualnym przedłużeniu lub zakończeniu przetargu on-line.

Krok minimalny obniżenia ceny
Cenę można obniżać minimalnie o 0.05 PLN.
(Minimalny krok obniżenia ceny jest w stosunku do ceny pozycji uczestnika.)

Krok maksymalny obniżenia ceny
Cenę można obniżać maksymalnie o 50.00 %.
(Maksymalny krok obniżenia ceny jest w stosunku do ceny pozycji uczestnika.)

Ważność klucza dostępu
Ważność klucza dostępu upływa 30 dni po zakończeniu przetargu. Po tym terminie nie jest możliwe wejście do sali aukcyjnej. Zaleca się wydrukowanie protokołu uczestnictwa w eAukcji oraz historii eAukcji bezpośrednio po zakończeniu eAukcji.
Tisk
Nahoru

OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

ZNP/17/12 Dostawa płynnych i stałych środków chemicznych do odladzania nawierzchni lotniskowych

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków chemicznych do odladzania nawierzchni lotniskowych , zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia wskazanym poniżej:

1. Część I: Płyn do odladzania nawierzchni lotniskowych na bazie mrówczanu potasu:
Dostawa ekologicznych środków chemicznych do odladzania nawierzchni lotniskowych tj. płynu do odladzania nawierzchni lotniskowych produkowanego na bazie mrówczanu potasu. Podane ilości będą realizowane, w zależności od potrzeb Zamawiającego, sukcesywnie przez 36 miesięcy począwszy od dnia zawarcia umowy.
Minimalna ilość, którą Zamawiający zamierza zamówić w ww. okresie to 30 000 kg.
Wielkość zamówienia może zostać zwiększona o 20% (prawo opcji) tj. do 36 000 kg w stosunku do wielkości wskazanej w trakcie aukcji elektronicznej (dla całości zamówienia - 30 000 kg), na zasadach wynikających z aukcji.

1. Płyn do odladzania musi posiadać potwierdzenie spełnienia normy SAE (Society of Automotive Engineers) AMS 1435C (Aerospace Material Specifications) oraz posiadać Orzeczenie o przydatności i pozytywne Opinie Techniczne wydane przez ITWL (Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych) lub inne instytucje o profilu lotniczym działające na terenie UE właściwe do wydania stosownych orzeczeń i opinii potwierdzających, iż środek ten jest dopuszczony do stosowania na lotniskach z tym, że zakres badań wykonanych przez inny instytut winien być zbliżony do badań oferowanych przy badaniu środka przez ITWL.
2. Produkt powinien być oznakowany zgodnie z dyrektywami UE.
3. Produkt powinien spełniać wymogi określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa,
4. Technologia odladzania u Zamawiającego przewiduje stosowanie środka płynnego w połączeniu z granulatem produkowanym na bazie mrówczanu sodu. Płyn jest stosowany w stężeniu oferowanym przez Wykonawcę.
5. Płynny środek powinien gwarantować skuteczność odladzania przy aplikacji dawki od 20 do 40 g/m² w zakresie temperatur od 0°C do -5°C przy profilaktyce oraz w opadzie śniegu, 25-60 g/m² w zakresie temperatur od 0°C do -10°C w opadzie śniegu, marznącego deszczu oraz przy odladzaniu.
6. Dostarczony płyn musi być przystosowany do natychmiastowego użycia. Technologia stosowana u Zamawiającego wyklucza zmianę stężenia przez dodanie innych płynnych komponentów.
7. Dostawa pochodzić będzie z bieżącej produkcji, czyli data produkcji płynu dostarczonego Zamawiającemu nie będzie przekraczać 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia zamówienia. Zasobnik z płynnym środkiem chemicznym powinien być ocechowany w widocznym miejscu datą i miejscem produkcji.
8. Produkt musi posiadać dokument orzeczenia wraz z kopią zakresu wykonanych badań oraz potwierdzenie spełnienia normy SAE AMS 1435C.


2. Część II Granulat do odladzania nawierzchni lotniskowych na bazie mrówczanu sodu:
Dostawa ekologicznych środków chemicznych do odladzania nawierzchni lotniskowych tj. granulatu do odladzania nawierzchni lotniskowych produkowanego na bazie mrówczanu sodu. Dostawy będą realizowane, w zależności od potrzeb Zamawiającego, sukcesywnie przez 36 miesięcy począwszy od dnia zawarcia umowy.
Minimalna ilość, którą Zamawiający zamierza zamówić w ww. okresie to 70 000 kg.
Wielkość zamówienia może zostać zwiększona o 20% (prawo opcji) tj. do 84 000 kg w stosunku do wielkości wskazanej w trakcie aukcji elektronicznej (dla całości zamówienia - 70 000 kg), na zasadach wynikających z aukcji.

1. Granulat musi posiadać potwierdzenie spełnienia normy SAE (Society of Automotive Engineers) AMS 1431D (Aerospace Material Specifications) oraz posiadać Orzeczenie o przydatności i pozytywne Opinie Techniczne wydane przez ITWL (Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych) lub inne instytucje o profilu lotniczym działające na terenie UE właściwe do wydania stosownych orzeczeń i opinii potwierdzających, iż środek ten jest dopuszczony do stosowania na lotniskach z tym, że zakres badań wykonawcy przez inny instytut winien być zbliżony do badań oferowanych przy badaniu środka przez ITWL.
2. Produkt powinien być oznakowany zgodnie z dyrektywami UE.
3. Produkt powinien spełniać wymogi określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa w szczególności w pkt. 3
4. Środek powinien gwarantować skuteczność odladzania przy aplikacji dawki od 20 do 35 g/m² w zakresie temperatur od 0°C do -5°C przy profilaktyce oraz w opadzie śniegu, 25-50 g/m² w zakresie temperatur od 0°C do -10°C w opadzie śniegu, marznącego deszczu oraz przy odladzaniu.
5. Kształt granulatów w przedziale 2-4 mm, nieregularny kształt granulki powinien zapewnić jak najlepsze warunki absorpcji wilgoci po rozsypaniu na nawierzchni oraz minimalizować ryzyko zdmuchnięcia poza krawędź drogi przez wiatr lub podmuch silnika samolotu.
6. Granulat powinien być dostarczany transportem kołowym, dostawy w opakowaniach o pojemności 1000 kg (typu "bigbag") lub worki po 500 kg, opakowanie powinno być szczelnie zabezpieczone przed absorpcją wilgoci z powietrza (dodatkowa powłoka z folii termokurczliwej) oraz spełniać wymagania określone przez ustawę o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (DZ.U.2013.888 z późn. zm.), a także zawierać oznaczenia umożliwiające segregację odpadów-opakowań i ich utylizację. Opakowania powinny być dostarczane na znormalizowanych paletach umożliwiających magazynowanie w 2-3 warstwach. Opakowanie typu "bigbag" powinno być przystosowane do transportu magazynowego oraz załadunku (opróżnienia) za pomocą dźwigu (szelki).
7. Dostawa pochodzić będzie z bieżącej produkcji, czyli data produkcji granulatu dostarczonego Zamawiającemu nie będzie przekraczać 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia zamówienia. Opakowanie z granulowanym środkiem chemicznym powinno być ocechowane w widocznym miejscu datą i miejscem produkcji.
8. Technologia odladzania u Zamawiającego przewiduje stosowanie środka stałego w połączeniu z płynem produkowanym na bazie mrówczanu potasu.


Wzór umowy, która zostanie zawarta z Wybranym Wykonawcą stanowi:
- dla Części 1: płyn do odladzania 1. Załącznik zaproszenia - nr_1_wzór_umowa_cz1_płyn.pdf do niniejszego Ogłoszenia/Zaproszenia,
- dla Części 2: granulat do odladzania 2. Załącznik zaproszenia - nr_2_wzór_umowa_cz2_granulat.pdf do niniejszego Ogłoszenia/Zaproszenia.


Tisk
Nahoru

OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

ZNP/17/12 Dostawa płynnych i stałych środków chemicznych do odladzania nawierzchni lotniskowych

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. WARUNKI:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:

1) Dla Części 1: płyn do odladzania:

W okresie ostatnich trzech lat przed ogłoszeniem postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej jedną dostawę płynu do odladzania nawierzchni lotniskowych produkowanego na bazie mrówczanu potasu, o wartości co najmniej 125 000,00 zł netto (z podaniem wartości netto zrealizowanej dostawy), a zamówienie zostało wykonane należycie.

2) Dla Części 2: granulat do odladzania:

W okresie ostatnich trzech lat przed ogłoszeniem postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej jedną dostawę granulatu do odladzania nawierzchni lotniskowych produkowanego na bazie mrówczanu sodu, o wartości co najmniej 125 000,00 zł netto (z podaniem wartości netto zrealizowanej dostawy), a zamówienie zostało wykonane należycie.


W celu potwierdzenia spełniania warunku przedstawionego powyżej Wykonawcy zobowiązani są dostarczyć:

I. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru, który stanowi 3. Załącznik zaproszenia - nr_3_oświadczenie_spełnianie__warunków.doc.
II. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, że zostały wykonane lub są wykonywane należycie, potwierdzający, że Wykonawca spełnia warunek określony powyżej (wzór stanowi 4. Załącznik zaproszenia - nr__4_wykaz_dostaw.doc.).
Wykonawca składa 4. Załącznik zaproszenia - nr__4_wykaz_dostaw.doc dla każdej z części zamówienia, na którą składa ofertę, wskazując której części zamówienia załącznik dotyczy.
III. Pełnomocnictwo, określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy – jeżeli w imieniu Wykonawcę występuje pełnomocnik.

2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia – w takiej sytuacji przepisy, a także postanowienia Ogłoszenia/Zaproszenia dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy, o których mowa powyżej, ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację przedmiotu zamówienia.
W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentacji ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający będzie prowadził wszelką korespondencję wyłącznie z tak ustanowionym pełnomocnikiem.

Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może żądać, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, okazania umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

4. Wszystkie wymagane dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim w sposób zapewniający czytelność tekstu.
Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
Wszystkie dokumenty Wykonawcy składają na platformie aukcyjnej, w formie elektronicznej jako zeskanowane dokumenty. Zamawiający wskazuje, że dopuszczalnymi formatami plików są formaty obsługiwane przez oprogramowanie Adobe Acrobat Reader DC.

5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu przeprowadzona będzie w oparciu o złożone przez Wykonawców oświadczenia i dokumenty zgodnie z formuła „spełnia – nie spełnia”.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni wykazać, że warunek posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia spełniają łącznie.

6. W trakcie trwania Rundy kontrolnej Zamawiający dokona weryfikacji złożonych oświadczeń, dokumentów i pełnomocnictw. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub którzy nie złożyli pełnomocnictwa, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania, zgodnie z postanowieniami niniejszego rozdziału oraz rozdz. X.4.5. Regulaminu.

7. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin zakończenia Rundy wstępnej. Zarówno wezwania, jak i uzupełnienia dokumentów, oświadczeń i pełnomocnictw następować będą za pomocą poczty elektronicznej i/lub systemu aukcji elektronicznej.

8. Wykonawcy, którzy w odpowiedzi na wezwania Zamawiającego nie uzupełnią dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw zostaną wykluczeni z postępowania lub ich oferty zostaną odrzucone na podstawie postanowień Regulaminu. Wykonawcy wykluczeni z postępowania, lub których oferty zostaną odrzucone nie zostaną dopuszczeni do udziału w Rundzie aukcyjnej.
Tisk
Nahoru

OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

ZNP/17/12 Dostawa płynnych i stałych środków chemicznych do odladzania nawierzchni lotniskowych

V. Załączniki

1. Załącznik zaproszenia - nr_1_wzór_umowa_cz1_płyn.pdf

2. Załącznik zaproszenia - nr_2_wzór_umowa_cz2_granulat.pdf

3. Załącznik zaproszenia - nr_3_oświadczenie_spełnianie__warunków.doc

4. Załącznik zaproszenia - nr__4_wykaz_dostaw.doc

5. Załącznik zaproszenia - nr_5_Procedura_wyznaczenia_znanego_dostawcy.pdf

6. Załącznik zaproszenia - nr__6_Program_ochrony_znany_dostawca_zaopatrzenia_PL.pdf

Tisk
Nahoru

OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

ZNP/17/12 Dostawa płynnych i stałych środków chemicznych do odladzania nawierzchni lotniskowych

VI. WARUNKI POSTĘPOWANIA

 1. SPOSÓB OBLICZENIA CENY:
  1. Wykonawca w aukcji podaje cenę brutto za jeden kilogram (1 kg) oraz termin dostawy (termin realizacji każdej dostawy w okresie trwania umowy) w godzinach dla danej/każdej z części zamówienia.
  System automatycznie przeliczy:
  - wartość oferty dla całości danej pozycji oraz dla całości zamówienia
  - punktację i ustali pozycję każdego z Wykonawców.
  2. Cena obejmuje całkowity koszt realizacji zamówienia.

  Wpisanie każdego kryterium w sali aukcyjnej należy potwierdzić naciśnięciem klawisza "enter".


 2. KRYTERIA WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:

  1. Cena brutto za realizację całego zamówienia, waga kryterium 80%,
  2. Termin dostawy = termin realizacji każdej pojedynczej dostawy w okresie trwania umowy (w godzinach), waga kryterium 20%, z zastrzeżeniem, że termin maksymalny wynosi 36 godzin od złożenia zamówienia.

  Zamawiający informuje, że dokona wyboru oferty najkorzystniejszej dla każdej z części odrębnie.

  Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  Zamawiający nie dopuszcza możliwości zawarcia umowy ramowej.
  Zamawiający nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zamówień uzupełniających.

 3. PRAWO OPCJI:

  Wielkość zamówienia każdej z części może zostać zwiększona o 20% (prawo opcji) w stosunku do wielkości wskazanej w trakcie aukcji elektronicznej, na zasadach wynikających z aukcji.

 4. POSTĘPOWANIE PRZED ZAWARCIEM UMOWY:
  Wykonawca, po ogłoszeniu informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty i upływie terminu na wniesienie ewentualnych odwołań w postępowaniu, będzie zobowiązany do przedstawienia następujących dokumentów odrębnie dla każdej części:

  1) w zakresie Części 1: płyn do odladzania:
  - dokumentu orzeczenia wraz z kopią zakresu wykonanych badań oraz potwierdzenie spełnienia normy SAE AMS 1435C;
  - pisemnej gwarancji skuteczności i bezpieczeństwa dla powyższej kompozycji środków przy odladzaniu; z uwagi na fakt, że technologia odladzania u Zamawiającego przewiduje stosowanie środka płynnego w połączeniu z granulatem produkowanym na bazie mrówczanu sodu. Płyn jest stosowany w stężeniu oferowanym przez Wykonawcę;
  - „Instrukcji stosowania środka chemicznego” zawierającej: opis produktu, parametry techniczne, właściwości środka chemicznego (obniżenie temperatury zamarzania, zdolność topnienia lodu, krzywą lepkości, tarcie powierzchniowe, stopień przenikania warstwy lodu wraz z informacjami o wynikach testów potwierdzających podane dane), zalecenia odnośnie stosowania, metody – dane o dawkowaniu oraz charakterystyka działania środka, zalecenia odnośnie sprzętu mechanicznego do rozprowadzania środka, opis ekologii i toksykologii, opis warunków transportu i magazynowania.

  2) w zakresie Części 2: granulat do odladzania:
  - dokumentu orzeczenia wraz z kopią zakresu wykonanych badań oraz potwierdzenie spełnienia normy SAE AMS 1431D;
  - pisemnej gwarancji skuteczności i bezpieczeństwa dla powyższej kompozycji środków przy odladzaniu technologia odladzania z uwagi na fakt, że u technologia u Zamawiającego przewiduje stosowanie środka stałego w połączeniu z płynem produkowanym na bazie mrówczanu potasu;
  - „Instrukcji stosowania środka chemicznego” zawierającej: opis produktu, parametry techniczne, właściwości środka chemicznego (obniżenie temperatury zamarzania, zdolność topnienia lodu, krzywą lepkości, tarcie powierzchniowe, stopień przenikania warstwy lodu wraz z informacjami o wynikach testów potwierdzających podane dane), zalecenia odnośnie stosowania, metody – dane o dawkowaniu oraz charakterystyka działania środka, zalecenia odnośnie sprzętu mechanicznego do rozprowadzania środka, opis ekologii i toksykologii, opis warunków transportu i magazynowania.

  Po przedstawieniu przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa powyżej (dla każdej z części odrębnie) i stwierdzeniu przez Zamawiającego ich prawidłowości, Wykonawca, na podstawie zaproszenia do zawarcia umowy otrzymanego od Zamawiającego, przystąpi do zawarcia umowy.
  Nieprzedłożenie wyżej wskazanych dokumentów traktowane będzie przez Zamawiającego jako nieprzystąpienie do zawarcia umowy z winy Wykonawcy.
  W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 10% wartości brutto całości złożonej przez siebie oferty, a ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny dla każdej części zamówienia odrębnie.

 5. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO ZAWARCIA UMOWY:
  Wykonawca jest zobowiązany wnieść najpóźniej w dniu zawarcia umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy, które wynosi 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie Wykonawcy dla każdej z części zamówienia.
  Zabezpieczenie należy wnieść w pieniądzu - przelewem na rachunek Zamawiającego nr: 30 1240 6292 1111 0010 3957 6801 w banku Pekao S.A.

 6. INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY WYZNACZENIA ZNANEGO DOSTAWCY PORTU LOTNICZEGO:
  Przystąpienie przez Wykonawcę do niniejszego postępowania oznacza zobowiązanie się do poddania zapisom Procedury wyznaczenia (uzyskania statusu) znanego dostawcy oraz wszelkim wynikającym z niej czynnościom, zgodnie z 5. Załącznik zaproszenia - nr_5_Procedura_wyznaczenia_znanego_dostawcy.pdf oraz 6. Załącznik zaproszenia - nr__6_Program_ochrony_znany_dostawca_zaopatrzenia_PL.pdf.

 7. INNE WARUNKI:
  1. Termin związania ofertą będzie wynosić 30 dni od dnia zakończenia rundy aukcyjnej.
  2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta złożona w toku aukcji elektronicznej została wybrana, uchyla się od przystąpienia do realizacji zamówienia lub zawarcia/realizacji umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, dla każdej z części zamówienia.
  3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia aukcji elektronicznej lub jej części, jeżeli cena najkorzystniejsza oferty złożonej w aukcji elektronicznej lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (ustaloną na podstawie obliczeń wewnętrznych Zamawiającego), chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
  4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści Ogłoszenia, odrzucenia złożonych ofert, unieważnienia postępowania w całości lub części albo ogłoszenia kolejnej rundy. Zamawiający ma obowiązek natychmiast informować o możliwych zmianach wszystkich uczestników postępowania.
  5. Oferty mogą zostać skonfrontowane z ofertą porównawczą wynikającą z obliczeń wewnętrznych Zamawiającego. Oferta porównawcza zostaje ustalona przed rozpoczęciem przetargu oraz w trakcie przetargu nie dochodzi do jej zmiany.


 8. MINIMALNY KROK POSTĄPIENIA ORAZ ZASADY ZAKOŃCZENIA AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
  - dla kryterium "cena brutto" minimalne postąpienie wynosi 0.05 PLN (jednocześnie maksymalne postąpienie wynosi 50.00 % wartości cenowej oferty Wykonawcy);
  - aukcja elektroniczna (Runda aukcyjna) przewidziana została na 20 min. Runda aukcyjna zostanie przedłużona o 2 min. po jakiejkolwiek zmianie ceny lub terminu wykonania w ciągu ostatnich 2 min. trwania rundy. Ilość przedłużeń rundy aukcyjnej jest nieograniczona. Czas przedłużenia rundy aukcyjnej (2 min.) nie sumuje się z czasem pozostałym do końca rundy aukcyjnej.


 9. ZASADY PRZETARGÓW ON-LINE PROE.BIZ
  • można odtworzyć po kliknięciu Zasady postępowań on-line PROebiz

  • udział w e-aukcji jest bezpłatny, Zamawiający nie zwraca wykonawcy żadnych kosztów udziału w e-aukcji
Tisk
Nahoru

OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

ZNP/17/12 Dostawa płynnych i stałych środków chemicznych do odladzania nawierzchni lotniskowych

VII. Ocena multikryterialna

Dla określenia kolejności według oceny kryterialnej przetargu został wykorzystany następujący wzorzec:

kiedy najlepszą ofertą jest minimalna wartość
minimalna oferta * waga (%)
oferta uczestnika


kiedy najlepszą ofertą jest maksymalna wartość
oferta uczestnika * waga (%)
maksymalna ofertaW przypadku, że w kryterium o malejącym charakterze uczestnik złoży ofertę, której wynikiem będzie oferta o wartości zerowej, to ta oferta nie zostanie zaakceptowana przez system. Uczestnik zostanie o tym fakcie poinformowany.

Tisk
Nahoru

OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

ZNP/17/12 Dostawa płynnych i stałych środków chemicznych do odladzania nawierzchni lotniskowych

VIII. Kontakty/Dane Zamawiającego

Postępowanie (e-aukcja) prowadzone jest przez Zamawiającego sektorowego (Zamawiający):
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.
ul. Gen. S. Maczka 35, 94-328 Łódź, Polska

Sąd Rejonowy dla Łodzi–Śródmieścia w Łodzi
XX Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000057719 | NIP: 7290113494 | REGON: 470788461
Kapitał zakładowy: 302 581 450,00 złotych (w pełni opłacony)

Facebook | Twitter | Cargo Portu Lotniczego Łódź

------------------------
Szczegółowych informacji dotyczących przedmiotu e-aukcji udziela:
Tomasz Strzelczuk
Kierownik Działu Eksploatacji Lotniska
telefon: +48 607 039 127
e-mail: t.strzelczuk@airport.lodz.pl

------------------------
Za administrację e-aukcji odpowiada oraz informacji w zakresie przeprowadzenia niniejszego postępowania udziela:
Joanna Gaworska
Młodszy Specjalista ds. Projektów i Przetargów
telefon: +48 601 167 992
e-mail: j.gaworska@airport.lodz.pl
Tisk
Nahoru

OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

ZNP/17/12 Dostawa płynnych i stałych środków chemicznych do odladzania nawierzchni lotniskowych

IX. Zgłoszenie

Do wzięcia udziału w on-line przetargu niezbędne jest uzupełnienie zgłoszenia, które można otworzyć TUTAJ.

Zgłoszeni uczestnicy otrzymają według harmonogramu dziesięciocyfrowy klucz dostępu.

Przed uzupełnieniem zgłoszenia prosimy o sprawdzenie ustawienia Państwa przeglądarki. Więcej informacji znajdą Państwo w części Instrukcje.
Tisk
Nahoru

OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

ZNP/17/12 Dostawa płynnych i stałych środków chemicznych do odladzania nawierzchni lotniskowych

X. Zasady

ZASADY AUKCJI ELEKTRONICZNYCH PROE.BIZ
- można odtworzyć po kliknięciu Zasady postępowań on-line PROebiz
Tisk
Nahoru

OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

ZNP/17/12 Dostawa płynnych i stałych środków chemicznych do odladzania nawierzchni lotniskowych

XI. Instrukcje

WYMOGI TECHNICZNE SYSTEMU E-AUKCYJNEGO PROE.BIZ
Państwa komputer musi mieć połączenie z Internetem. Aby w trakcie uczestnictwa w aukcji nie doszło do żadnych zakłóceń, należy mieć w komputerze zainstalowaną jedną ze zalecanych przeglądarek internetowych:
- Microsoft Internet Explorer 7.0 oraz wyższa (http://microsoft.com/ie);
- Mozilla Firefox 13.0 oraz wyższa (http://firefox.com);
- Google Chrome (http://google.com/chrome)

Należy również mieć zainstalowany Adobe Flash Player (http://get adobe.com/flashplayer) , a w przeglądarce muszą być zdjęte zapory wyskakujących okien i włączone cookies. Instrukcje jak w przeglądarce włączyć cookies można znaleźć na http://proebiz.com/pl/support wUSTAWIENIA pod pozycją Ustawienia cookies.

W JAKI SPOSÓB NALEŻY SIĘ ZGŁOSIĆ DO PRZETARGU ELEKTRONICZNEGO
W sekcji ZGŁOSZENIE niniejszego zaproszenia należy kliknąć TUTAJ. W ten sposób można wejść do formularza zgłoszeniowego uczestnika. Tutaj należy uzupełnić wymagane dane, wyrazić zgodę z Zasadami on-line przetargów PROe.biz oraz wysłać formularz. W ten sposób uczestnik zgłosi się do przetargu elektronicznego.

Częścią Zgłoszenia jest wybranie loginu oraz hasła (długość min. loginu oraz hasła jest 8 znaków). Za pomocą danych tych można następnie (po otrzymaniu klucza) wejść do sali e-aukcyjnej. Zaleca się wybranie łatwego do zapamiętania loginu oraz hasła, prosimy nie używać spacji albo znaków diakrytycznych (ć, ę itp.).
Swoje dane zgłoszeniowe należy zapamiętać!

JAK WEJŚĆ DO SALI E-AUKCYJNEJ?
Do wejścia do sali e-aukcyjnej należy użyć odsyłacza (adres) w części OGÓLNE niniejszego Aaproszenia. Po kliknięciu otworzy się przeglądarka internetowa pod adresem sali e-aukcyjnej zleceniodawcy. Następnie uczestnik powinien się zalogować (za pomocą loginu, hasła - wybrane przez uczestnika w zgłoszeniu oraz klucza – uczestnik otrzyma mailem). Jeżeli dane te zostaną wprowadzone poprawnie (hasło, login oraz klucz są znane wyłącznie uczestnikowi i nie należy ich udostępniać osobom trzecim), po weryfikacji danych nastąpi przekierowanie do do sali e-aukcyjnej. Dziesięciocyfrowy klucz dostępu można kopiować (np. za pomocą Ctrl+C) z e-maila, a następnie umieścić w odpowiednim polu (Ctrl+V). Do sali e-aukcyjnej nie można wejść przed rozpoczęciem e-aukcji (początkiem postępowania jest w większości przypadków czas ogłoszenia Rundy wstępnej).
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z administratorem; podany jest on w części KONTAKTY/DANE ZAMAWIAJĄCEGO.

JAK MOŻNA SIĘ WYLOGOWAĆ Z SALI E-AUKCYJNEJ?
Wylogowanie należy przeprowadzić za pomocą przycisku LOGOUT, który znajduje się w prawym górnym rogu sali e-aukcyjnej. Jeżeli wylogowanie zostanie przeprowadzone zamknięciem okienka przeglądarki, do sali e-aukcyjnej będzie można ponownie się zgłosić po upłynięciu 1 minuty.

CO MOŻNA ROBIĆ PODCZAS RUNDY WSTĘPNEJ?
Runda wstępna jest przeznaczona do podania cen wstępnych oraz kryteriów zmiennych. W rundzie tej można obejrzeć salę e-aukcyjną oraz zapoznać się z jej poszczególnymi funkcjami. Zwłaszcza trzeba zwrócić uwagę na czas pozostały do końca trwania rundy. Czas ten zmienia się zazwyczaj w ramach 3 – 5 sekund (jeżeli do końca rundy pozostaje mniej niż doba). Jeżeli nie dochodzi do zmiany, istnieje prawdopodobieństwo, iż połączenie zostało przerwane i należy się znowu zalogować.

W rundzie tej uczestnik ma za obowiązek podać ceny wstępne. Po wpisaniu każdej ceny należy ją potwierdzić naciśnięciem klawisza enter. Podczas Rundy wstępnej można zmieniać dowolnie ceny oraz kryteria zmienne. Uczestnik widzi tylko własną ofertę. Jeżeli nazwa pozycji jest podkreślona, poprzez kliknięcie w daną nazwę pozycji odtworzą się uwagi z nią związane (zazwyczaj są to informacje uściślające, lub też zdjęcie, załącznik itp.).

Kryteria zmienne należy podawać kliknięciem na pole danego kryterium w prawej kolumnie (jeżeli kryterium nie jest uzupełnione w danym polu jest słowo „zmienić“ albo pole jest puste).

CO MOŻNA ROBIĆ W CZASIE RUNDY KONTROLNEJ?
Runda ta służy Zamawiającemu do oficjalnej kontroli. Przeważnie jest przeprowadzana kontrola poprawności wprowadzonych ofert, kontrola kwalifikacji lub też testowanie dostarczonych próbek. Uczestnicy w tej rundzie nie mogą niczego zmieniać, w przypadku kiedy dojdzie do błędu należy zgłosić do administratora chęć dokonania zmiany swojej oferty; zmianę tą przeprowadza administrator na wniosek uczestnika.

CO MOŻNA ROBIĆ PODCZAS RUNDY AUKCYJNEJ?
Podczas Rundy aukcyjnej można tylko obniżać swoją ofertę (w przypadku przetargu online zakupu) albo odwrotnie podwyższać swoją ofertę (w przypadku online przetargu sprzedaży).

Nowa oferta cenowa pozycji nie może być równa z aktualną minimalną ofertą (w przypadku przetargu online zakupu), odpowiednio maksymalną ofertą (w przetargu sprzedaży).

W trakcie trwania online przetargu prosimy o szczególną uwagę:
czas do końca rundy - którego zmiana stwierdza kontakt uczestnika z systemem e-aukcyjnym
Jeżeli czas w sali e-aukcyjnej się zatrzyma, należy nacisnąć klawisz F5, by odświeżyć ekran.
komunikacja z administratorem - środek komunikacji z administratorem. Można tu komunikować z administratorem on-line.

Cały przebieg online przetargu od wysłania zaproszeń aż po jego zakończenie zostaje zaprotokołowany za pośrednictwem historii przetargu. Wszelkie przeprowadzone kroki zostają zapisane z dokładnością w czasie co do sekundy. Po zakończeniu online przetargu każdy uczestnik ma możliwość wglądu do własnej historii oraz protokołu uczestnika.

Runda aukcyjna bywa zazwyczaj przedłużana. Bliższe informacje o przedłużeniu można znaleźć w części PRZEBIEG/HARMONOGRAM.

Ze względu na techniczny charakter funkcjonowania systemów internetowych Zamawiający nie zaleca wprowadzania ofert cenowych w sali e-aukcyjnej w ostatnich sekundach bieżącej rundy. W ten sposób wprowadzone wartości mogą nie dotrzeć na czas do serwerów, na których przeprowadzana jest e-aukcja. Powodem może być na przykład tymczasowe obniżenie szybkości łącza internetowego, opóźniona reakcja przeglądarki lub systemu operacyjnego. Oferty wprowadzone w ostatnich 5 sekundach nie muszą zostać zaakceptowane przez system.

W RAZIE PROBLEMÓW TECHNICZNYCH W TRAKCIE TRWANIA ONLINE PRZETARGU PROSIMY ZWRACAĆ SIĘ DO ADMINISTRATORA. KONTAKT NA ADMINISTRATORA MOŻNA ZNALEŹĆ W CZĘŚCI KONTAKTY/DANE ZAMAWIAJĄCEGO.
Tisk
Nahoru