Zaproszenie do udziału
w on-line postępowaniu dla Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

ZNP/15/10 Usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego - Zadanie nr 6 Budowa świateł podejścia oświetlenia nawigacyjnego na kierunku "25" (według ICAO)

OGÓLNE


Zapraszamy Państwa serdecznie do udziału w przetargu, który zostanie zrealizowany formą aukcji elektronicznej ("ERMMA") dnia 18.06.2015 13:00. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zmianami), na podstawie wyłączenia stosowania tej ustawy z art. 133 ust. 1 ustawy.
Niniejsza aukcja elektroniczna zostanie przeprowadzona na podstawie przepisów „Regulaminu udzielania zamówień”, przyjętego Zarządzeniem Nr 20/2007 Prezesa Zarządu Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. z dnia 28 sierpnia 2007 r., wraz z ostatnią zmianą wynikającą z Uchwały Nr 2/2014 Zarządu Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. z dnia 30 kwietnia 2014 r.

W przypadku zainteresowania naszą ofertą, proszę przeczytać poniższe informacje dotyczące przetargu oraz proszę wypełnić Zgłoszenie które znajduje się w części Zgłoszenie tego Zaproszenia.

Po uzupełnieniu zgłoszenia, gdzie wybierzecie sobie Państwo swój login i hasło, zostanie wysłany na e-mail dziesięciocyfrowy klucz dostępu, i dopiero z tymi danymi można wejść do sali e-aukcyjnej, która znajduje się pod adresem https://lodzairport.proebiz.com.

Aukcja składa się z czterech etapów:
 • Runda początkowa, podczas której należy zalogować się do systemu, wybrać swój login i hasło oraz wprowadzić wymagane przez Zamawiającego dokumenty i oświadczenia (w formie elektronicznej poprzez system aukcyjny).
  Runda początkowa trwa od dnia 03.06.2015 14:30 do dnia 17.06.2015 12:00.

 • Runda kontrolna, podczas której Zamawiający dokona sprawdzenia dokumentów i oświadczeń załączonych przez Wykonawców. Wykonawcy, którzy nie przedłożą dokumentów wymaganych w niniejszym Zaproszeniu nie będą mogli brać udziału w Rundzie wstępnej i Rundzie aukcyjnej. W tej rundzie Wykonawcy nie mogą modyfikować swoich ofert.
  Runda kontrolna trwa od dnia 17.06.2015 12:00 do dnia 18.06.2015 11:00.

 • Runda wstępna, podczas której należy zalogować się do systemu oraz wprowadzić wstępną ofertę (którą będzie można zmienić podczas rundy aukcyjnej).
  Runda wstępna trwa od dnia 18.06.2015 11:00 do dnia 18.06.2015 13:00.

 • Runda aukcyjna, podczas której odbywa się elektroniczna licytacja i można składać oferty. Klasyfikacja ofert odbywa się na bieżąco, każdy oferent otrzymuje na bieżąco informację o swojej klasyfikacji, jak również o warunkach najkorzystniejszej oferty.
  Runda aukcyjna rozpocznie się w dniu 18.06.2015 13:00.

Więcej informacji dostępnych jest w części "Przebieg" i "Instrukcje" niniejszego zaproszenia.

Łódź, dnia: 03.06.2015 14:30

Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.
Tadeusz Chmielewski
Kierownik Działu Inwestycji
telefon:+48 601 994 438
email: t.chmielewski@airport.lodz.pl

Zaproszenie do udziału
w on-line postępowaniu dla Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

ZNP/15/10 Usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego - Zadanie nr 6 Budowa świateł podejścia oświetlenia nawigacyjnego na kierunku "25" (według ICAO)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


Przedmiotem "ERMMA" są:

KOLEJNOŚĆNAZWA POZYCJIJMILOŚĆ
001.ZNP/14/20 Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej - Zadanie nr 6 Budowa świateł podejścia podejścia oświetlenie nawigacyjnego na kierunku "25" dla kategorii I (według ICAO)

Specyfikacja pozycji:
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej w ramach realizacji inwestycji Budowa świateł podejścia oświetlenia nawigacyjnego na kierunku "25" dla kategorii I (według ICAO). Dokumentacja projektowa wraz ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót dotycząca przedmiotowej inwestycji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Zamawiającego - postępowanie ZNP/15/02 - Budowa świateł podejścia oświetlenia nawigacyjnego na kierunku „25” (według ICAO) (dalej jako: "Inwestycja" lub "inwestycja") - w szczególności Załączniki nr 10, 11 i 12.

I. Zakres obowiązków
1. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie pełnić nadzór inwestorski w pełnym zakresie, wynikającym z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – art. 25 i art. 26 ustawy (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami), a w szczególności:
1.1 nadzór inwestorski nad wykonaniem Inwestycji zgodnie z całym zakresem rzeczowym objętym projektem budowlanym, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarem robót oraz umową z wykonawcą robót budowlanych;
1.2 reprezentowanie Zamawiającego na terenie robót przez sprawowanie kontroli zgodności ich realizacji z obowiązującymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną a także dokumentami o których mowa w ppkt 1.1;
1.3 wydawanie kierownikowi budowy poleceń dotyczących usuwania nieprawidłowości lub zagrożeń również w przypadkach wymagających odkrycia robót zakrytych;
1.4 egzekwowanie od kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także realizacji poleceń, o których mowa w ppkt 1.3;
1.5 wstrzymanie dalszych robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie lub spowodowałaby niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową lub obowiązującymi normami;
1.6 wskazywanie możliwości powstania ewentualnych opóźnień lub zagrożeń w realizacji Inwestycji;
1.7 analiza i ocena dotycząca proponowanych przez wykonawcę robót sposobów rozwiązania powstałych problemów oraz przewidywanych zagrożeń;
1.8 potwierdzanie faktycznego wykonania robót zanikowych lub ulegających zakryciu;
1.9 potwierdzanie protokołów stanu zaawansowania robót, stanowiących załączniki do faktur wystawianych przez wykonawcę robót budowlanych;
1.10 kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego i wyceny robót;
1.11 rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzonych robót, a w razie potrzeby zaciąganie opinii autora projektu, z wyjątkiem spraw mających wpływ na koszty budowy;
1.12 kontrola i weryfikacja przedkładanych kosztorysów oraz stanu realizacji budżetu inwestycji budowlanej;
1.13 potwierdzanie faktycznie wykonanego zakresu robót jako podstawy do fakturowania częściowego zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą robót budowlanych;
1.14 składanie comiesięcznych raportów o stanie zaawansowania i inwestycji budowlanej, występujących trudnościach w realizacji budowy i odstępstwach od umowy zawartej przez Zamawiającym z wykonawcą w terminie do 7. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni;
1.15 uczestniczenie przy przeprowadzaniu wszelkich prób i sprawdzeń;
1.16 udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w sprawach dotyczących przedmiotowej budowy.
2. Terminy, dokumentowanie wizyt:
2.1 Osoba pełniąca nadzór inwestorski zobowiązana będzie stawiać się na terenie budowy i wykonywać nadzór inwestorski bez dodatkowego wezwania, nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu na minimum 8 godzin każdego dnia (terminy wizyt zostaną ustalone z wybranym wykonawcą przed zawarciem umowy);
2.2 Osoba pełniąca nadzór inwestorski będzie zobowiązana także do stawiennictwa na terenie budowy na każde wezwanie kierownika budowy potwierdzone przez Zamawiającego w terminie 12 godzin od zawiadomienia;
2.3 W przypadku robót zanikających lub ulegających zakryciu osoba pełniąca nadzór inwestorski będzie zobowiązana do stawienia się na terenie budowy w terminie oznaczonym przez kierownika budowy; O powyższym terminie osoba pełniąca nadzór inwestorski zostanie poinformowana na co najmniej 24 godziny przed planowanym odbiorem;
2.4 Część prac budowlano-montażowych może być wykonywana w godzinach nocnych, w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy; Wykonawca w cenie ofertowej powinien uwzględnić konieczność świadczenia usług także w powyższych okresach;
2.5 Osoba pełniąca nadzór inwestorski będzie zobowiązana dokumentować każdą swoją wizytę wpisem do dziennika budowy, z podaniem zakresu wykonanych przez niego czynności, w tym w szczególności opisem robót które zostały przez niego sprawdzone.
3. Standardy postępowania na lotnisku:
3.1 Wykonawca (osoby, które będą brały udział w realizacji zamówienia) zobowiązany będzie do przestrzegania standardów postępowania na lotnisku, w tym w szczególności:
- do przestrzegania wymogów objętych zarządzeniem Prezesa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. w Łodzi nr 2/2013 z dnia 3 stycznia 2013 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania „Instrukcji Przepustkowej dla Osób i Pojazdów”;
- do wykonywania przedmiotu zamówienia w taki sposób, aby nie utrudniało to funkcjonowania przedsiębiorstwa Zamawiającego oraz nie zagrażało jego bezpieczeństwu ani bezpieczeństwu podmiotów z niego korzystających;
- do złożenia wniosku o wydanie przepustki osobowej stałej oraz dokonania zgłoszenia w celu uzyskania upoważnienia do kierowania pojazdami w strefie zastrzeżonej lotniska. Osoby posiadające przepustki oraz upoważnienia będą uprawnione do wnioskowania o wydanie przepustek jednorazowych VISITOR osobowych/samochodowych dla pozostałych osób biorących udział w realizacji przedmiotu zamówienia wskazanych na sporządzonej liście. W celu uzyskania przepustki osobowej stałej oraz upoważnienia do kierowania pojazdami w strefie zastrzeżonej lotniska osoby biorące udział w realizacji zamówienia zobowiązane są do:
a) złożenia w PL Łódź wniosku o wydanie przepustki osobowej wraz z aktualnym zdjęciem oraz wniosek o udzielenie informacji o braku negatywnych przesłanek do dostępu do strefy zastrzeżonej lotniska;
b) odbycia szkolenia ze Świadomości Ochrony Lotnictwa Cywilnego oraz Instrukcji Ruchu Pojazdów i Pieszych w PL Łódź;
c) wnioski o wydanie przepustek osobowych wymienione wyżej osoby złożą niezwłocznie po podpisaniu umowy;
d) upoważnienie do kierowania pojazdami w strefie zastrzeżonej może zostać wydane tylko i wyłącznie osobie, która posiada przepustkę osobową stałą/tymczasową;
e) koszty odbycia szkoleń, uzyskania przepustek, upoważnień obciążają Wykonawcę (muszą zostać zawarte w cenie ofertowej), wynikają z obowiązującego cennika w Porcie Lotniczym Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. zatwierdzonego przez Zarządzającego;
f) do czasu uzyskania przez Wykonawcę przepustek osobowych oraz upoważnienia do kierowania pojazdami w strefie zastrzeżonej, Zamawiający zobowiązuje się do składania wniosków do wydania przepustek jednorazowych w imieniu Wykonawcy oraz do asystowania w celu udania się osób biorących udział w realizacji zamówienia na teren budowy oraz w celu opuszczenia strefy zastrzeżonej.

II. Termin realizacji
Wykonawca zobowiązuje się wykonywać usługę stanowiącą przedmiot zamówienia od dnia zawarcia umowy do dnia uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenie na użytkowanie dla inwestycji Budowa świateł podejścia oświetlenia nawigacyjnego na kierunku "25" dla kategorii I (według ICAO), zgodnie z ofertą wykonawczą przedmiotowej inwestycji. Termin uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenie na użytkowanie dla przedmiotowej inwestycji wynosi 22 tygodnie od dnia zawarcia umowy z wykonawcą inwestycji - tj. do dnia 29 października 2015 r.

Not. 1:
Minimalna cena pozycji będzie widoczna jedynie w przypadku wpisana swojej oferty cenowej.
za miesiąc świadczenia usługi brutto5.00


WPISANIE KAŻDEJ CENY NALEŻY POTWIERDZIĆ NACIŚNIĘCIEM KLAWISZA ENTER!Kryteria zmienne:


W razie potrzeby dokładniejszej specyfikacji, proszę się zwrócić do zleceniodawcy przetargu elektronicznego.
Zaproszenie do udziału
w on-line postępowaniu dla Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

ZNP/15/10 Usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego - Zadanie nr 6 Budowa świateł podejścia oświetlenia nawigacyjnego na kierunku "25" (według ICAO)

ZAŁĄCZNIKI


1. Załącznik zaproszenia - ZNP_15_10_ZALACZNIKI_NR_1_6.pdf

2. Załącznik zaproszenia - projekt_umowy_inspektor_nadzoru_Budowa_światel_podejścia.pdf

Zaproszenie do udziału
w on-line postępowaniu dla Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

ZNP/15/10 Usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego - Zadanie nr 6 Budowa świateł podejścia oświetlenia nawigacyjnego na kierunku "25" (według ICAO)

WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO


1. CENA:
1. Wykonawca podaje cenę za 1 miesiąc świadczenia usługi brutto. System aukcyjny dokonuje przeliczenia punktacji i ustalenia pozycji danego Wykonawcy.
2. Cena (za 1 miesiąc świadczenia usługi brutto) stanowi jedyne kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej - waga kryterium 100%. W toku aukcji elektronicznej Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia, podlegające automatycznej ocenie i klasyfikacji. Po wprowadzeniu przez Wykonawcę ceny brutto za 1 miesiąc świadczenia usługi, system automatycznie dokona przeliczenia wartości oferty dla okresu 5 miesięcy.
3. Cena podawana w toku aukcji to łączne wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia, obejmujące całkowity koszt realizacji zamówienia, w tym wraz z kosztami wszelkich usług towarzyszących, należnymi podatkami oraz innymi ewentualnymi kosztami, świadczeniami/obciążeniami związanymi z wynagrodzeniem. W przypadku, gdy Wykonawca jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, w cenie zobowiązany jest uwzględnić także wszelkie koszty, które Zamawiający będzie zobowiązany ponieść w związku z zawarciem umowy cywilnoprawnej z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Okresem rozliczeniowym w ramach realizacji przedmiotu zamówienia jest miesiąc kalendarzowy. W przypadku rozpoczęcia lub zakończenia świadczenia przedmiotu zamówienia w trakcie okresu rozliczeniowego, wynagrodzenie należne Wykonawcy za ten okres zostanie obliczone proporcjonalnie do liczby dni, w których w danym okresie rozliczeniowym usługi te były świadczone.
5. Maksymalna wysokość wynagrodzenia z tytułu zawartej umowy, z zastrzeżeniem pkt 7 poniżej, nie przekroczy wynagrodzenia za świadczenie przedmiotowych usług w okresie 22 tygodni, obliczonego zgodnie z zasadami, o których mowa powyżej.
6. W przypadku wcześniejszego uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenie na użytkowanie przez Wykonawcę inwestycji Budowa świateł podejścia oświetlenia nawigacyjnego na kierunku "25" dla kategorii I (według ICAO) lub w przypadku wygaśnięcia umowy zwartej między Zamawiającym a Wykonawcą powyższej inwestycji przed uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenie na użytkowanie, Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie jedynie za okres faktycznego wykonywania usługi.
7. Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia świadczenia usługi o maksymalnie 2 miesiące (ponad okres wynikający z niniejszego Zaproszenia) na zasadach wynikających z niniejszego Zaproszenia do udziału w on-line postępowaniu (prawo opcji).

2. WARUNKI PŁATNICZE: rozliczenie za usługę miesięczne, płatność faktur minimalnie 30 dni od dnia wystawienia faktury.

3. WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO:
1. Przedmiot zamówienia stanowi pełnienie nadzoru inwestorskiego dla Zadania nr 6 - Budowa świateł podejścia oświetlenia nawigacyjnego na kierunku "25" dla kategorii I (według ICAO).
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać usługę stanowiącą przedmiot zamówienia od dnia zawarcia umowy (ale nie wcześniej niż od dnia zawarcia umowy z wykonawcą robót budowlanych) do dnia uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenie na użytkowanie dla inwestycji Budowa świateł podejścia oświetlenia nawigacyjnego na kierunku "25" dla kategorii I (według ICAO), zgodnie z ofertą wykonawczą przedmiotowej inwestycji . Termin uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenie na użytkowanie dla przedmiotowej inwestycji wynosi 22 tygodnie od dnia zawarcia umowy z wykonawcą inwestycji - tj. do dnia 29 października 2015 r.
3. Przedmiot zamówienia obejmował będzie pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej.
4. W ramach nadzoru inwestorskiego inspektor będzie pełnić nadzór inwestorski w pełnym zakresie odnoszącym się do reprezentowanej branży, wynikającym z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – art. 25 i art. 26 ustawy ( t. j. Dz. U. 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami), a w szczególności:
a) Nadzór inwestorski nad wykonaniem inwestycji zgodnie z całym zakresem rzeczowym objętym projektem budowlanym, przedmiarem robót oraz umową z Wykonawcą robót budowlanych.
b) Reprezentowanie Zamawiającego na terenie robót przez sprawowanie kontroli zgodności ich realizacji z obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną a także dokumentami o których mowa w lit. a).
c) Sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających - w terminie 2 dni licząc od daty zawiadomienia, dokonanego przez kierownika budowy.
d) Wydawanie kierownikowi budowy poleceń dotyczących usuwania nieprawidłowości lub zagrożeń również w przypadkach wymagających odkrycia robót zakrytych.
e) Egzekwowanie od kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także realizacji poleceń o których mowa w lit. d.
f) Wstrzymanie dalszych robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie lub spowodowałaby niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową lub obowiązującymi normami.
g) Wskazywanie możliwości powstania ewentualnych opóźnień lub zagrożeń w realizacji inwestycji.
h) Analiza i ocena dotycząca proponowanych przez Wykonawcę robót sposobów rozwiązania powstałych problemów oraz przewidywanych zagrożeń.
i) Potwierdzanie faktycznego wykonania robót zanikowych lub podlegających zakryciu.
j) Potwierdzanie protokołu stanu zaawansowania robót, stanowiących załączniki do faktur.
k) Kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego i wyceny robót.
l) Rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzonych robót a w razie potrzeby zaciąganie opinii autora projektu, z wyjątkiem spraw mających wpływ na koszty budowy.
m) Kontrola i weryfikacja przedkładanych kosztorysów oraz stanu realizacji budżetu inwestycji.
n) Potwierdzanie faktycznie wykonanego zakresu robót jako podstawy do fakturowania częściowego zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Zleceniodawcą i Wykonawcą .
o) Składanie comiesięcznych raportów o stanie zaawansowania inwestycji, występujących trudnościach w realizacji budowy i odstępstwach od umowy zawartej przez Zleceniodawcę z Wykonawcą w terminie do 7-go dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.
p) Uczestniczenie przy przeprowadzaniu wszelkich prób i sprawdzeń.
q) Udział w spotkaniach organizowanych przez Zleceniodawcę w sprawach dotyczących przedmiotowej budowy.
r) Inspektor zobowiązuje się stawiać na terenie budowy bez dodatkowego wezwania na czas wykonywania robót wymagających jego nadzoru, nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu i dokumentować swoje wizyty wpisem do dziennika budowy, z podaniem zakresu robót które zostały przez niego sprawdzone.
5. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie również uzyskanie, odpłatnie przepustek osobowych oraz zgłoszenie w celu uzyskania upoważnienia do kierowania pojazdami w strefie zastrzeżonej lotniska.
6. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i finansowym, wiedzą i doświadczeniem, uprawnieniami niezbędnymi do realizacji przedmiotu Zamówienia oraz personelem o najwyższych kwalifikacjach i uprawnieniach zawodowych, zdolnym do realizacji przedmiotu Zamówienia zgodnie z przepisami prawa, należytą starannością, rzetelnie i terminowo.
7. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71520000 – 9 Usługi nadzoru budowlanego.
8. Wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia obciążają Wykonawcę.

4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki dotyczące:
1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
1.2 posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
a) osobą, która będzie pełniła funkcję inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, która:
- posiada uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278 ze zm.);
- posiada doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu (pełnił funkcję kierownika budowy, kierownik robót lub inspektora nadzoru inwestorskiego) co najmniej 1 (jedną) robotą budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie lotniskowych świateł nawigacyjnych w kategoriach 1, 2 lub 3 albo co najmniej dwoma robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych o wartości robót budowlanych min. 3.000.000 zł brutto każda, z podaniem ich wartości oraz daty miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi zostały wykonane należycie;
- posiada aktualny na dzień składania ofert wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
Uwaga: Zamawiający, określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień zawodowych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia zawodowe, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63 poz. 394).
1.3 sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
1.4 niepodlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia:
Z postępowania o udzielenie zamówienia podlegają wykluczeniu:
a) Wykonawcy, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania nie wykonali Zamówienia udzielonego im przez Spółkę lub wykonali je z nienależytą starannością;
b) Wykonawcy, którzy znajdują się w sporze ze Spółką, w szczególności, jeżeli spór dotyczy dostaw, usług lub robót budowlanych wykonywanych przez danego Wykonawcę na rzecz Spółki;
c) Wykonawcy, którzy nie złożyli wymaganych oświadczeń, dokumentów lub nie spełnili innych wymagań koniecznych dla udziału w postępowaniu;
d) Wykonawcy, których upadłość bądź likwidację ogłoszono, lub w stosunku do których wszczęto postępowanie upadłościowe bądź likwidacyjne;
e) Wykonawcy będący osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione
w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
f) Wykonawcy będący osobami prawnymi, których urzędujących członków organów zarządzających prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
g) Wykonawcy, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
h) Wykonawcy, wobec których wszczęte zostało postępowaniu o popełnienie przestępstw wymienionych w pkt. e) i f) powyżej.
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

5. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ:
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg załączonego wzoru - Załącznik nr 1;
2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania wg załączonego wzoru - Załącznik nr 2;
3. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej - Załącznik nr 3;
4. Informacja o braku przynależności do grupy kapitałowej - Załącznik nr 4;
5. Wykaz osób, które będą brały udział w realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wg załączonego wzoru – Załącznik nr 5;
6. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia - Załącznik nr 6;
7. Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia opisane w pkt WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
8. Pełnomocnictwo, określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy – jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.
9. Wszystkie dokumenty Wykonawcy składają w formie elektronicznej jako zeskanowane dokumenty, na platformie aukcyjnej. Zamawiający wskazuje, że dopuszczalnymi formatami plików są pliki .pdf lub .jpg.

6. INNE WARUNKI:
 1. Termin związania ofertą będzie wynosić 30 dni od dnia zakończenia rundy aukcyjnej.

 2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta złożona w toku aukcji elektronicznej została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub od przystąpienia do realizacji zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia aukcji elektronicznej, jeżeli cena najkorzystniejsza oferty złożonej w aukcji elektronicznej lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (ustaloną na podstawie obliczeń wewnętrznych Zamawiającego), chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia złożonych ofert, unieważnić przetarg albo ogłosić kolejną rundę. Zamawiający ma obowiązek natychmiast informować o możliwych zmianach wszystkich uczestników.

 5. Oferty mogą zostać skonfrontowane z ofertą porównawczą wynikającą z obliczeń wewnętrznych Zamawiającego. Oferta porównawcza zostaje ustalona przed rozpoczęciem przetargu oraz w trakcie przetargu nie dochodzi do jej zmiany


ZASADY PRZETARGÓW ON-LINE PROE.BIZ
 1. można odtworzyć po kliknięciu Zasady postępowań elektronicznych PROEBIZ TENDERBOX

 2. udział w e-aukcji jest bezpłatny, Zamawiający nie zwraca wykonawcy żadnych kosztów udziału w e-aukcji
Zaproszenie do udziału
w on-line postępowaniu dla Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

ZNP/15/10 Usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego - Zadanie nr 6 Budowa świateł podejścia oświetlenia nawigacyjnego na kierunku "25" (według ICAO)

OCENA MULTIKRYTERIALNA


Dla określenia kolejności według oceny kryterialnej przetargu został wykorzystany następujący wzorzec:

kiedy najlepszą ofertą jest minimalna wartość
minimalna oferta * waga (%)
oferta uczestnika


kiedy najlepszą ofertą jest maksymalna wartość
oferta uczestnika * waga (%)
maksymalna ofertaW ocenie kryterialnej zostaną zawarte następujące pozycje:

WAGACHARAKTER

Cena całkowita100.00

W przypadku, że w kryterium o malejącym charakterze uczestnik złoży ofertę, której wynikiem będzie oferta o wartości zerowej, to ta oferta nie zostanie zaakceptowana przez system. Uczestnik zostanie o tym fakcie poinformowany.

Zaproszenie do udziału
w on-line postępowaniu dla Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

ZNP/15/10 Usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego - Zadanie nr 6 Budowa świateł podejścia oświetlenia nawigacyjnego na kierunku "25" (według ICAO)

PRZEBIEG


Przetarg zostanie zrealizowany formą "ERMMA". Po zgłoszeniu uczestnika do przetargu, zostanie przesłany uczestnikowi klucz dostępu.

Runda początkowa
03.06.2015 14:30 podczas której należy zalogować się do systemu, wybrać swój login i hasło oraz wprowadzić wymagane przez Zamawiającego dokumenty i oświadczenia (w formie elektronicznej poprzez system aukcyjny).

Runda kontrolna
Od 17.06.2015 12:00 do 18.06.2015 11:00 będzie trwać Runda kontrolna, która służy do oficjalnej kontroli ofert po stronie zleceniodawcy. W czasie trwania tej rundy uczestnicy nie mogą zmieniać swoich ofert.

Runda wstępna
Od 18.06.2015 11:00 do 18.06.2015 13:00 będzie trwać Runda wstępna, podczas której należy zalogować się do systemu oraz wprowadzić wstępną ofertę (którą będzie można zmienić podczas rundy aukcyjnej).

Runda aukcyjna
18.06.2015 13:00 dojdzie do rozpoczęcia on-line przetargu oraz wszystkim uczestnikom zostaną ujawnione najniższe oferty cenowe (u poszczególnych pozycji). W ciągu następnych 20 min. poszczególni uczestnicy aukcji mogą własną ofertę tylko obniżać. Nowa cena poszczególnej pozycji nie może być identyczna z obecną ceną minimalną pozycji.

Krok minimalny obniżenia ceny
Cenę jednostkową można obniżać minimalnie o 100.00 PLN.
(Minimalny krok obniżenia ceny jest w stosunku do ceny pozycji uczestnika.)

Krok maksymalny obniżenia ceny
Cenę jednostkową można obniżać maksymalnie o 50.00 %.
(Maksymalny krok obniżenia ceny jest w stosunku do ceny minimalnej pozycji.)

Przedłużanie
Runda aukcyjna zostaje przedłużona o 2 min. po jakiejkolwiek zmianie ceny w ciągu ostatnich 2 min.

Ważność klucza dostępu
Ważność klucza dostępu upływa za 30 dni po zakończeniu przetargu. Po tym terminie nie będzie można wejść do domu aukcyjnego. Zaleca się przeprowadzić wydrukowanie protokołu uczestnictwa w e-aukcji oraz historii e-aukcji bezpośrednio po zakończeniu e-aukcji.

W razie potrzeby zleceniodawca ma prawo zdecydować o indywidualnym przedłużeniu, lub zakończeniu przetargu elektronicznego.
Zaproszenie do udziału
w on-line postępowaniu dla Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

ZNP/15/10 Usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego - Zadanie nr 6 Budowa świateł podejścia oświetlenia nawigacyjnego na kierunku "25" (według ICAO)

KONTAKTY/DANE ZAMAWIAJĄCEGO


Postępowanie (e-aukcja) prowadzone jest przez zamawiającego sektorowego (Zamawiający, zleceniodawca przetargu):
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.
ul. Gen. S. Maczka 35, 94-328 Łódź, Polska

Sąd Rejonowy dla Łodzi–Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000057719
NIP: 7290113494 | REGON: 470788461 | Kapitał zakładowy: 266.836.700,00 zł

Facebook | Twitter | Cargo Portu Lotniczego Łódź


Szczegółowych informacji dotyczących przedmiotu aukcji udziela:
Tadeusz Chmielewski
Kierownik Działu Inwestycji
------------------------
telefon: +48 601 994 438
email: t.chmielewski@airport.lodz.pl


Za administrację e-aukcji odpowiada oraz informacji w zakresie przeprowadzenia niniejszego postępowania udziela:
Ilona Wysokińska
Specjalista ds. Zarządzania Projektami Zakupowymi
------------------------
telefon: +48 571 29 11 33
email: i.wysokinska@airport.lodz.pl
Zaproszenie do udziału
w on-line postępowaniu dla Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

ZNP/15/10 Usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego - Zadanie nr 6 Budowa świateł podejścia oświetlenia nawigacyjnego na kierunku "25" (według ICAO)

ZGŁOSZENIE


Do wzięcia udziału w on-line przetargu niezbędne jest uzupełnienie zgłoszenia, które można otworzyć TUTAJ.

Zgłoszeni uczestnicy otrzymają według harmonogramu dziesięciocyfrowy klucz dostępu.

Przed uzupełnieniem zgłoszenia prosimy o sprawdzenie ustawienia Państwa przeglądarki. Więcej informacji znajdą Państwo w części Instrukcje.
Zaproszenie do udziału
w on-line postępowaniu dla Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

ZNP/15/10 Usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego - Zadanie nr 6 Budowa świateł podejścia oświetlenia nawigacyjnego na kierunku "25" (według ICAO)

ZASADY


ZASADY AUKCJI ELEKTRONICZNYCH PROE.BIZ
- można odtworzyć po kliknięciu Zasady postępowań elektronicznych PROEBIZ TENDERBOX
Zaproszenie do udziału
w on-line postępowaniu dla Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

ZNP/15/10 Usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego - Zadanie nr 6 Budowa świateł podejścia oświetlenia nawigacyjnego na kierunku "25" (według ICAO)

INSTRUKCJE


WYMOGI TECHNICZNE SW E-AUKCYJNEGO PROE.BIZ
Komputer Państwa powinien być podłączony do Internetu. Żeby podczas uczestniczenia nie doszło do żadnych zakłóceń, należy mieć w komputerze zainstalowaną jedną ze wspieranych przeglądarek internetowych:

- Microsoft Internet Explorer verze 7.0 oraz wyższa (http://microsoft.com/ie)
- Mozilla Firefox 13.0 oraz wyższa (http://firefox.com)
- Google Chrome (http://google.com/chrome)

Następnie należy mieć zainstalowany Adobe Flash Player (http://get adobe.com/flashplayer) w przeglądarce muszą być pozwolone wyskakujące okna, javascript i włączone cookies. Instrukcje jak w przeglądarce włączyć cookies można znaleźć na http://podpora.proe.biz w części Ustawienia pod pozycją Ustawienia cookies.

W JAKI SPOSÓB NALEŻY SIĘ ZGŁOSIĆ DO "ERMMA"
W sekcji ZGŁOSZENIE niniejszego zaproszenia należy kliknąć TUTAJ. W ten sposób można wejść do formularza zgłoszeniowego firmy uczestnika. Tutaj należy uzupełnić wymagane dane, wyrazić zgodę z Zasadami on-line przetargów PROe.biz oraz wysłać formularz. W ten sposób firma zgłosi się do przetargu elektronicznego.

Częścią Zgłoszenia jest wybranie loginu oraz hasła (długość min. loginu oraz hasła jest 8 znaków). Za pomocą danych tych można następnie (po otrzymaniu klucza) wejść do sali e-aukcyjnej. Zaleca się wybrać łatwy do zapamiętania login oraz hasło, prosimy nie używać spacji albo znaków diakrytycznych (ć, ę itp.).
Swoje dane zgłoszeniowe należy pamiętać!

JAK WEJŚĆ DO SALI E-AUKCYJNEJ
Do wejścia do sali e-aukcyjnej należy użyć odsyłacza (adres) w części OGÓLNE niniejszego zaproszenia. Po kliknięciu otworzy się przeglądarka internetowa pod adresem sali e-aukcyjnej zleceniodawcy. Następnie uczestnik powinien się zalogować (za pomocą loginu, hasła - wybrane przez uczestnika w zgłoszeniu oraz klucza – uczestnik otrzyma mailem). Jeżeli dane te zostaną wprowadzone poprawnie (hasło oraz klucz są skryte), dojdzie do autentyfikacji oraz wejścia do sali e-aukcyjnej. Dziesięciocyfrowy klucz dostępu można kopiować (np. za pomocą Ctrl+C) z emailu oraz następnie umieścić do odpowiedniego pola (Ctrl+V). Do sali e-aukcyjnej nie można wejść przed rozpoczęciem e-aukcji (za początek można w większości przypadków uważać Rundę wstępną).
W razie jakichkolwiek komplikacji prosimy o kontakt administratora. Kontakt na administratora można znaleźć w części KONTAKTY.

JAK MOŻNA SIĘ WYLOGOWAĆ Z SALI E-AUKCYJNEJ
Wylogowanie należy przeprowadzić za pomocą przycisku LOGOUT, ktróre znajduje się w prawym górnym rogu sali e-aukcyjnej. Jeżeli wylogowanie zostanie przeprowadzone zamknięciem okienka przeglądarki, do sali e-aukcyjnej będzie można ponownie się zgłosić po upłynięciu 1 minuty.

CO MOŻNA PRZEPROWADZAĆ PODCZAS RUNDY WSTĘPNEJ
Runda wstępna jest przeznaczona do podania cen wstępnych oraz kryteriów zmiennych. W rundzie tej można obejrzeć salę e-aukcyjną oraz zapoznać się z jego poszczególnymi funkcjami. Zwłaszcza trzeba się skoncentrować na czasie do końca rundy. Czas ten zmienia się zazwyczaj w ramach 3 – 5 sekund (jeżeli do końca rundy pozostaje mniej niż doba). Jeżeli nie dochodzi do zmiany, istnieje prawdopodobnieństwo, iż połączenie zostało przerwane i należy się znowu zalogować.

W rundzie tej uczestnik ma za obowiązek podać ceny wstępne. Po wpisaniu każdej ceny NALEŻY POTWIERDZIĆ CENĘ NACIŚNIĘCIEM KLAWISZA ENTER! Podczas Rundy wstępnej można ceny oraz kryteria zmienne dowolnie zmieniać. Uczestnik widzi tylko własną ofertę. Jeżeli nazwa pozycji jest podkreślona, kliknięciem odtworzą się uwagi do tej pozycji (zazwyczaj są to informacje uściślające, lub też zdjęcie, załącznik itp.).

Kryteria zmienne należy podawać kliknięciem na pole danego kryterium w prawej kolumnie (jeżeli kryterium nie jest uzupełnione w danym polu jest słowo „zmienić“ albo pole jest puste).

CO MOŻNA ROBIĆ W CZASIE RUNDY KONTROLNEJ
Runda ta służy zleceniodawcy do oficjalnej kontroli. Przeważnie jest przeprowadzana kontrola poprawności wprowadzonych ofert, kontrola kwalifikacji lub też testowanie dostarczonych próbek. Uczestnicy w tej rundzie nie mogą niczego zmieniać, w przypadku że dojdzie do błędu należy swoją ofertę poprawić, zmianę tą przeprowadza administrator.

CO MOŻNA PRZEPROWADZAĆ PODCZAS RUNDY AUKCYJNEJ
Podczas Rundy aukcyjnej można ceny tylko obniżać (w przypadku online przetargu zakupu) albo odwrotnie podwyższać (w przypadku online przetargu sprzedaży).

Nowa oferta cenowa pozycji nie może być równa z aktualną minimalną ofertą (w przypadku przetargu zakupu), odpowiednio maksymalną ofertą (w przetargu sprzedaży).

W ciągu online przetargu prosimy o szczególną uwagę:
czas do końca rundy - którego zmiana stwierdza kontakt uczestnika z systemem e-aukcyjnym
Jeżeli czas w sali e-aukcyjnej się zatrzyma, należy nacisnąć klawisz F5, by obnowić ekran.
komunikacja z administratorem - środek komunikacji z administratorem. Można tu on-line komunikować z administratorem.

Cały przebieg online przetargu od wysłania zaproszeń aż po jego zakończenie zostaje zaprotokołowany za pośrednictwem historii. Wszelkie przeprowadzone kroki zostają zapisane z dokładnością do sekund. Po zakończeniu online przetargu każdy uczestnik ma możliwość wglądu do własnej historii oraz protokołu uczestnika.

Runda aukcyjna bywa zazwyczaj przedłużana. Bliższe informacje o przedłużeniu można znaleźć w części PRZEBIEG.

Ze względu na techniczny charakter funkcjonowania systemów internetowych nie polecamy czekać z wprowadzaniem ofert cenowych w sali e-aukcyjnej do ostatnich sekund bieżącej rundy. W ten sposób wprowadzone wartości mogą nie dotrzeć na czas do serwerów, na których przeprowadzana jest e-aukcja. Powodem może być na przykład tymczasowe obniżenie szybkości łącza internetowego, opóźniona reakcja przeglądarki lub systemu operacyjnego. Oferty wprowadzone w ostatnich 5 sekundach nie muszą zostać zaakceptowane przez system.

W RAZIE PROBLEMÓW TECHNICZNYCH W CIĄGU ONLINE PRZETARGU PROSIMY ZWRACAĆ SIĘ DO ADMINISTRATORA. KONTAKT NA ADMINISTRATORA MOŻNA ZNALEŹĆ W CZĘŚCI KONTAKTY.