OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Zakup i dostawa materiałów biurowych i rękawic do kontroli bezpieczeństwa

I. Ogólne

Zapraszamy Państwa do udziału w postępowaniu (przetargu), które zostanie przeprowadzone w trybie aukcji elektronicznej ("ERMMA", aukcja angielska odwrócona) 23. 08. 2017 11:00. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), na podstawie wyłączenia stosowania tej ustawy z art. 4 pkt 8 ustawy. Niniejsza aukcja elektroniczna zostanie przeprowadzona na podstawie przepisów "Regulaminu udzielania zamówień", przyjętego Zarządzeniem Nr 20/2007 Prezesa Zarządu Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. z dnia 28 sierpnia 2007 r., wraz z ostatnią zmianą wynikającą z Uchwały Nr 2/2014 Zarządu Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. z dnia 30 kwietnia 2014 r. (dalej: "Regulamin").

W przypadku zainteresowania naszą ofertą, proszę przeczytać poniższe informacje dotyczące przetargu oraz proszę wypełnić Zgłoszenie, które znajduje się w części II. Zgłoszenie niniejszego Zaproszenia.

Po uzupełnieniu Zgłoszenia, gdzie wybierzecie sobie Państwo swój login i hasło, zostanie wysłany na Państwa e-mail dziesięciocyfrowy klucz dostępu, i dopiero z tymi danymi można wejść do sali e-aukcyjnej, która znajduje się pod adresem: https://lodzairport.proebiz.com.

Łódź, dnia: 11. 08. 2017 09:00

Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.
--------------------
Sylwia Gajda
Koordynator Biura Zarządu
telefon: (+48) 601 079 609
e-mail: sylwia.gajda@airport.lodz.pl
--------------------
Ilona Wysokińska
Specjalista ds. Projektów i Przetargów
telefon: (+48) 571 29 11 33
e-mail: i.wysokinska@airport.lodz.pl

Ogłoszenia i przetargi Portu Lotniczego Łódź – strona informacyjna

Strona internetowa Portu Lotniczego Łódź

Biuletyn Informacji Publicznej Portu Lotniczego Łódź
Tisk
Nahoru

OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Zakup i dostawa materiałów biurowych i rękawic do kontroli bezpieczeństwa

II. Zgłoszenie

Do wzięcia udziału w aukcji elektronicznej niezbędne jest uzupełnienie Zgłoszenia, które można otworzyć TUTAJ.

Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na podany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej dziesięciocyfrowy klucz dostępu.

Przed uzupełnieniem Zgłoszenia prosimy o sprawdzenie ustawienia Państwa przeglądarki. Więcej informacji znajdą Państwo w części IX. Instrukcje.
Tisk
Nahoru

OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Zakup i dostawa materiałów biurowych i rękawic do kontroli bezpieczeństwa

III. Przebieg e-aukcji / Harmonogram

Przetarg zostanie zrealizowany formą "ERMMA" (angielska aukcja odwrócona). Po zgłoszeniu uczestnika do przetargu, zostanie przesłany uczestnikowi klucz dostępu.

ETAPY E-AUKCJI
E-aukcja składa się z trzech etapów:
 • Runda wstępna, podczas której należy zalogować się do systemu aukcyjnego, wybrać swój login i hasło, wprowadzić ofertę (którą będzie można zmienić podczas Rundy aukcyjnej); wprowadzenie oferty oznacza wprowadzenie w systemie aukcyjnym do zakończenia Rundy wstępnej (do 23. 08. 2017 10:00) ceny brutto dla całego zamówienia. W Rundzie wstępnej Wykonawca pobiera z platformy e-aukcji "Formularz asortymentowo-cenowy" (dalej: "Formularz") stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia (#priloha21#), który stanowi element Opisu przedmiotu zamówienia, jak również podstawę do wyliczenia przez Wykonawcę wartości brutto oferty (całego zamówienia). Do zakończenia Rundy wstępnej Wykonawca wprowadza w sali aukcyjnej wartość oferty brutto, o której mowa powyżej, a która będzie ceną wyjściową. W przypadku braku wprowadzenia oferty przez Wykonawcę w tej rundzie, Zamawiający nie wzywa Wykonawcy do wprowadzenia ceny brutto - taką ofertę (wypełnienie przez Wykonawcę Zgłoszenia bez wprowadzenia oferty) traktuje się jako niezłożoną.
  Runda wstępna trwa od 11. 08. 2017 09:00 do 23. 08. 2017 10:00.
 • Runda kontrolna, podczas której Zamawiający dokona kontroli ofert. W jej czasie Wykonawcy nie mają możliwości wprowadzania zmian w ofertach, mogą jednak sprawdzać czy nie występują problemy techniczne z udziałem w aukcji. W razie zaistnienia problemów bądź wątpliwości należy skontaktować się z Houston PROebiz – wsparciem technicznym aukcji (informacje kontaktowe dostępne są pod spisem części Ogłoszenia, po lewej stronie panelu) lub administratorem wskazanym w części VII. Kontakt / Dane Zamawiającego.
  Runda kontrolna rozpocznie się 23. 08. 2017 10:00 i zakończy się 23. 08. 2017 11:00.
 • Runda aukcyjna, podczas której odbywa się elektroniczna licytacja i można składać kolejne oferty (postąpienia) obniżając cenę. Klasyfikacja ofert odbywa się na bieżąco, każdy oferent otrzymuje na bieżąco informację o swojej klasyfikacji, jak również o warunkach najkorzystniejszej oferty. Zasady postępowania w czasie tej rundy opisane w części IX. Instrukcje.
  Runda aukcyjna została zaplanowana od 23. 08. 2017 11:00 do 23. 08. 2017 11:20.
MINIMALNY KROK POSTĄPIENIA ORAZ ZASADY ZAKOŃCZENIA AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
 • dla kryterium "cena brutto" dla całego zamówienia postąpienie wynosi 0.10 % brutto (jednocześnie maksymalne postąpienie wynosi 50.00 % wartości cenowej oferty Wykonawcy);
 • aukcja elektroniczna (Runda aukcyjna) przewidziana została na 20 min. Runda ta będzie każdorazowo przedłużana o 2 min. po jakiejkolwiek zmianie ceny brutto w ostatnich 2 min. trwania rundy. Ilość przedłużeń Rundy aukcyjnej jest nieograniczona. Czas przedłużenia (2 min.) nie sumuje się z czasem pozostałym do końca Rundy aukcyjnej.
WNIOSKI O WYJAŚNIENIE TREŚCI OGŁOSZENIA
Nie później niż przed upływem 3 dni przed zakończeniem Rundy wstępnej Wykonawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres osoby odpowiedzialnej za administrowanie e-aukcją, wskazanej w części VII. Kontakt / Dane Zamawiającego lub za pośrednictwem systemu aukcyjnego mogą składać wnioski (pytania) o wyjaśnienie treści Ogłoszenia lub o jego zmianę. Zamawiający udziela wyjaśnień lub informuje o dokonanych zmianach Ogłoszenia wszystkich Wykonawców, którzy wypełnili Zgłoszenie do e-aukcji, oraz do których Zamawiający wysłał elektroniczną informację o ogłoszeniu e-aukcji. Na wnioski złożone powtórnie w tej samej sprawie odpowiedzi nie udziela się. Wyjaśnienia lub informację o zmianie Zaproszenia Zamawiający przesyła nie później niż do zakończenia Rundy wstępnej. Wnioski złożone po terminie Zamawiający może pozostawić bez odpowiedzi.
Tisk
Nahoru

OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Zakup i dostawa materiałów biurowych i rękawic do kontroli bezpieczeństwa

IV. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów biurowych i rękawic do kontroli bezpieczeństwa do Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o., zgodnie z Formularzem, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia (1. Załącznik zaproszenia - Załącznik_nr_1_Formularz_asortyment_materiały_biurowe_2017.xls).
Tisk
Nahoru

OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Zakup i dostawa materiałów biurowych i rękawic do kontroli bezpieczeństwa

V. Warunki udziału w postępowaniu

 1. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
  a) Pełnomocnictwo, określające zakres umocowania podpisane przez osobę/-y uprawnioną/-e do reprezentacji Wykonawcy – jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.
  b) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
  c) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia – w takiej sytuacji przepisy, a także postanowienia Ogłoszenia dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy, o których mowa powyżej, ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację przedmiotu zamówienia.
  d) W przypadku, o którym mowa w lit. c) powyżej, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentacji ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający będzie prowadził wszelką korespondencję wyłącznie z tak ustanowionym pełnomocnikiem.
  e) Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może żądać przed realizacją zamówienia przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
  f) Wszystkie wymagane dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim, na maszynie, komputerze lub odręcznie w sposób zapewniający czytelność tekstu.
  g) Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
  h) Wszystkie dokumenty Wykonawcy składają w formie elektronicznej jako zeskanowane dokumenty, na platformie aukcyjnej. Zamawiający wskazuje, że dopuszczalnymi formatami plików są formaty obsługiwane przez oprogramowanie Adobe Acrobat Reader DC (rozszerzenie .pdf).

 2. CENA I KRYTERIA WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
  a) Wykonawca w e-aukcji podaje cenę brutto dla całego zamówienia (z VAT); cena obejmuje całkowity koszt realizacji zamówienia, w tym w szczególności koszty dostawy do Zamawiającego, załadunku i rozładunku.
  b) Cena brutto za realizację całego zamówienia (wszystkich pozycji) stanowi kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej; waga kryterium: 100%.
  c) System automatycznie przeliczy punktację i ustali pozycję każdego z Wykonawców.
 3. Wpisanie każdej CENY BRUTTO w sali aukcyjnej należy potwierdzić naciśnięciem klawisza ENTER.

 4. WYTYCZNE ZAMAWIAJĄCEGO PRZED ZAWARCIEM UMOWY
  a) Wyłoniony w drodze aukcji elektronicznej Wykonawca (Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę) zobowiązany będzie w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia opublikowania informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej, a przed zawarciem umowy przedstawić Zamawiającemu do akceptacji wypełniony Formularz, zawierający wykaz cen jednostkowych w wartości brutto, netto i ze wskazaną stawką podatku od towarów i usług (VAT) dla wszystkich pozycji wymienionych w Formularzu (łączna wartość brutto wynikająca z Formularza musi być zgodna z wartością brutto uzyskaną w drodze aukcji elektronicznej). Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia przedmiotowego Formularza w wersji papierowej (doręczony do siedziby Zamawiającego) lub w wersji elektronicznej (pocztą elektroniczną na adresy e-mail osób upoważnionych do kontaktu z Wykonawcami, wskazanych w niniejszym Ogłoszeniu). Nieprzedstawienie przez Wykonawcę ww. Formularza we wskazanym terminie albo przedstawienie ww. Formularza zawierającego błędy lub niepotwierdzającego, że zaoferowane przez Wykonawcę produkty spełniają wymagania Zamawiającego, Zamawiający będzie traktował jako uchylanie się od zawarcia umowy.
  b) Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy w terminie do 3 dni roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od dnia otrzymania od Zamawiającego zaproszenia do zawarcia umowy. Z dniem zawarcia umowy Wykonawca zapewnia gotowość do wykonania przedmiotu zamówienia.

 5. WARUNKI PŁATNICZE
  a) Za wykonanie całego zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe brutto, będące wynikiem aukcji elektronicznej, w którym zawiera się należny podatek od towarów i usług (VAT), zgodny z obowiązującymi przepisami, z zastrzeżeniem możliwości zwiększenia zamówienia o 20% (prawo opcji) przy zachowaniu cen jednostkowych brutto podanych w ofercie Wykonawcy.
  b) Wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty oraz koszty dostawy. Wykonawca powinien uwzględnić w wynagrodzeniu wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia, a szczególnie informacje, wymagania i warunki podane w Zaproszeniu.
  c) Zamawiający przewiduje płatności, na podstawie faktury VAT/rachunku wystawionej/-ego po zrealizowaniu przez Wykonawcę każdorazowej dostawy. Płatność faktury VAT/rachunku w terminie 30 dni od dnia jej/jego wystawienia.
  d) Podstawą wystawienia faktury VAT/rachunku będzie podpisany przez Zamawiającego lub upoważnionego przez niego przedstawiciela protokołu odbioru dostawy.
  e) Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania faktury VAT/rachunku Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia wystawienia.

 6. REALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  a) Dostawy materiałów (asortymentu) będą sukcesywne w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy.
  b) Dostawy odbywać się będą osobiście lub kurierem do siedziby Zamawiającego: Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o., ul. Gen. Maczka 35 w Łodzi (Terminal Pasażerski - Biuro Zarządu), przy czym wjazd pojazdów dostawczych Wykonawcy odbywać się będzie na plac manewrowy przed parkingiem podziemnym od zachodniej strony Terminala Pasażerskiego.
  c) Dostawy odbywać się będą wg zapotrzebowań zgłaszanych przez Zamawiającego za pomocą poczty elektronicznej, faksu lub telefonicznie w terminie 3 dni roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godz. 9:00-14:00.
  d) Transport, załadunek i rozładunek asortymentu odbędzie się na koszt i ryzyko Wykonawcy.
  e) Cały asortyment musi być fabrycznie nowy, nie może nosić znamion użytkowania oraz musi być pełnowartościowy w pierwszym gatunku. Asortyment musi być wolny od wad fizycznych i wad prawnych.
  f) Wykonawca zobowiązuje się dostarczać materiały (asortyment) w zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach, które posiadają informację o składzie artykułu, nazwie producenta, dacie przydatności do użycia oraz gramaturze/litrażu.
  g) Zamawiający wymaga, aby termin przydatności do użycia materiałów (asortymentu) nie był krótszy niż 12 miesięcy od dnia dostawy.
  h) W przypadku dostarczenia asortymentu innego niż wymagany w zamówieniu lub asortymentu nienależytej jakości lub w nienależytej ilości Wykonawca zobowiązany jest do ich wymiany na odpowiednie lub dostarczenie brakującej ilości na własny koszt i ryzyko niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od chwili zgłoszenia nieprawidłowości przez Zamawiającego.
  i) Wykonawca zobowiązany będzie stosować się w czasie realizowania obowiązków umownych do wewnętrznych przepisów porządkowych i bezpieczeństwa obowiązujących na terenie Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta.

 7. INNE WARUNKI:
  a) Termin związania ofertą będzie wynosić 30 dni od dnia zakończenia Rundy aukcyjnej.
  b) Wykonawca udziela Zamawiającemu 12-miesięcznej gwarancji na dostarczony asortyment, liczonej od dnia dostawy (podpisania protokołu odbioru dostawy).
  c) Jeżeli Wykonawca, którego oferta złożona w toku aukcji elektronicznej została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
  d) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia aukcji elektronicznej, jeżeli cena najkorzystniejsza oferty złożonej w aukcji elektronicznej lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (ustaloną na podstawie obliczeń wewnętrznych Zamawiającego), chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
  e) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści Ogłoszenia, odrzucenia złożonych ofert, unieważnienia przetargu albo ogłoszenia kolejnej rundy. Zamawiający ma obowiązek natychmiast informować o możliwych zmianach wszystkich uczestników postępowania.
  f) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej dla całego zamówienia (wszystkich pozycji łącznie).
  g) Oferty mogą zostać skonfrontowane z ofertą porównawczą wynikającą z obliczeń wewnętrznych Zamawiającego. Oferta porównawcza zostaje ustalona przed rozpoczęciem przetargu oraz w trakcie przetargu nie dochodzi do jej zmiany.
  h) Wykonawca zapewnia niezmienność podanych w ofercie cen brutto przez cały okres obowiązywania umowy.
  i) Ilości poszczególnych artykułów podane w Formularzu mają charakter szacunkowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupienia innych ilości artykułów niż podane w Formularzu (zmiana może nastąpić w zakresie zwiększenia zamówienia o 20% - prawo opcji) przy zachowaniu cen jednostkowych brutto podanych w ofercie Wykonawcy.
  j) Dostawy dokonywane w trakcie obowiązywania umowy mogą dla poszczególnych pozycji różnić się ilościowo od ilości podanych w Formularzu, jednak łączna wartość dostaw nie przekroczy całkowitej wartości oferty wybranego Wykonawcy, z zastrzeżeniem zapisu, o którym mowa w lit. i) (prawo opcji).
  k) Przedmiot zamówienia musi być wolny od wad fizycznych i wad prawnych.
  l) Szczegółowe warunki wykonywania umowy są zawarte we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia (2. Załącznik zaproszenia - Załącznik_nr_2_Projekt_umowy_materiały_biurowe.pdf).
Tisk
Nahoru

OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Zakup i dostawa materiałów biurowych i rękawic do kontroli bezpieczeństwa

VI. Ocena multikryterialna

Dla określenia kolejności według oceny kryterialnej przetargu został wykorzystany następujący wzorzec:

kiedy najlepszą ofertą jest minimalna wartość
minimalna oferta * waga (%)
oferta uczestnika


kiedy najlepszą ofertą jest maksymalna wartość
oferta uczestnika * waga (%)
maksymalna ofertaW ocenie kryterialnej zostaną zawarte następujące pozycje:

Cena całkowitaWaga: 100.00Charakter: malejący

W przypadku, że w kryterium o malejącym charakterze uczestnik złoży ofertę, której wynikiem będzie oferta o wartości zerowej, to ta oferta nie zostanie zaakceptowana przez system. Uczestnik zostanie o tym fakcie poinformowany.

Tisk
Nahoru

OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Zakup i dostawa materiałów biurowych i rękawic do kontroli bezpieczeństwa

VII. Kontakt / Dane Zamawiającego

Postępowanie (e-aukcja) prowadzone jest przez Zamawiającego sektorowego (Zamawiający, zleceniodawca przetargu):
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.
ul. Gen. S. Maczka 35, 94-328 Łódź, Polska

Sąd Rejonowy dla Łodzi–Śródmieścia w Łodzi
XX Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000057719 | NIP: 7290113494 | REGON: 470788461
Kapitał zakładowy: 302 581 450,00 złotych (w pełni opłacony)

Facebook | Twitter | Cargo Portu Lotniczego Łódź

------------------------
Szczegółowych informacji dotyczących przedmiotu e-aukcji udziela:
Sylwia Gajda
Koordynator Biura Zarządu
telefon: (+48) 601 079 609
e-mail: sylwia.gajda@airport.lodz.pl

------------------------
Za administrację e-aukcji odpowiada oraz informacji w zakresie przeprowadzenia niniejszego postępowania udziela:
Ilona Wysokińska
Specjalista ds. Projektów i Przetargów
telefon: (+48) 571 29 11 33
e-mail: i.wysokinska@airport.lodz.pl
Tisk
Nahoru

OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Zakup i dostawa materiałów biurowych i rękawic do kontroli bezpieczeństwa

VIII. Zasady

ZASADY PRZETARGÓW ON-LINE PROE.BIZ:
 • można odtworzyć po kliknięciu Zasady postępowań on-line PROebiz

 • udział w e-aukcji jest bezpłatny, Zamawiający nie zwraca Wykonawcom żadnych kosztów udziału w e-aukcji.
Tisk
Nahoru

OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Zakup i dostawa materiałów biurowych i rękawic do kontroli bezpieczeństwa

IX. Instrukcje

WYMOGI TECHNICZNE SYSTEMU E-AUKCYJNEGO PROE.BIZ
Komputer Państwa powinien być podłączony do Internetu. Żeby podczas uczestniczenia nie doszło do żadnych zakłóceń należy mieć w komputerze zainstalowaną jedną ze wspieranych przeglądarek internetowych:
- Microsoft Internet Explorer 7.0 oraz wyższa (http://microsoft.com/ie);
- Mozilla Firefox 13.0 oraz wyższa (http://firefox.com);
- Google Chrome (http://google.com/chrome).

Następnie należy mieć zainstalowany Adobe Flash Player (http://get adobe.com/flashplayer) w przeglądarce muszą być pozwolone wyskakujące okna i włączone cookies. Instrukcje jak w przeglądarce włączyć cookies można znaleźć na http://podpora.proe.biz w części USTAWIENIA pod pozycją Ustawienia cookies.

W JAKI SPOSÓB NALEŻY SIĘ ZGŁOSIĆ DO PRZETARGU ELEKTRONICZNEGO
W części II. Zgłoszenie niniejszego Ogłoszenia należy kliknąć TUTAJ. W ten sposób można wejść do formularza zgłoszeniowego firmy uczestnika. Tutaj należy uzupełnić wymagane dane, wyrazić zgodę z Zasadami on-line przetargów PROe.biz oraz wysłać formularz. W ten sposób firma zgłosi się do przetargu elektronicznego.

Częścią Zgłoszenia jest wybranie loginu oraz hasła (długość min. loginu oraz hasła jest 8 znaków). Za pomocą danych tych można następnie (po otrzymaniu klucza) wejść do sali e-aukcyjnej. Zaleca się wybranie łatwego do zapamiętania loginu oraz hasła, prosimy nie używać spacji albo znaków diakrytycznych (ć, ę itp.).
Swoje dane zgłoszeniowe należy pamiętać!

JAK WEJŚĆ DO SALI E-AUKCYJNEJ?
Do wejścia do sali e-aukcyjnej należy użyć odsyłacza (adres) w części I. Ogólne niniejszego Ogłoszenia. Po kliknięciu otworzy się przeglądarka internetowa pod adresem sali e-aukcyjnej Zamawiającego. Następnie uczestnik powinien się zalogować (za pomocą loginu, hasła - wybrane przez uczestnika w zgłoszeniu oraz klucza – uczestnik otrzyma e-mailem). Jeżeli dane te zostaną wprowadzone poprawnie (hasło oraz klucz są znane wyłącznie uczestnikowi i nie należy ich udostępniać osobom trzecim), dpo weryfikacji danych nastąpi przekierowanie do sali e-aukcyjnej. Dziesięciocyfrowy klucz dostępu można kopiować (np. za pomocą Ctrl+C) z e-maila, a następnie umieścić w odpowiednim polu (Ctrl+V). Do sali e-aukcyjnej nie można wejść przed rozpoczęciem e-aukcji (początkiem postępowania jest w większości przypadków czas ogłoszenia Rundy wstępnej). W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z administratorem; podany jest on w części VII. Kontakt / Dane Zamawiającego.

JAK MOŻNA SIĘ WYLOGOWAĆ Z SALI E-AUKCYJNEJ?
Wylogowanie należy przeprowadzić za pomocą przycisku LOGOUT, ktróry znajduje się w prawym górnym rogu sali e-aukcyjnej. Jeżeli wylogowanie zostanie przeprowadzone zamknięciem okienka przeglądarki, do sali e-aukcyjnej będzie można ponownie się zgłosić po upłynięciu 1 minuty.

CO MOŻNA PRZEPROWADZAĆ PODCZAS RUNDY WSTĘPNEJ?
Runda wstępna jest przeznaczona do podania cen wstępnych oraz kryteriów zmiennych. W rundzie tej można obejrzeć salę e-aukcyjną oraz zapoznać się z jego poszczególnymi funkcjami. Zwłaszcza trzeba zwrócić uwagę na czas pozostały do końca trwania rundy. Czas ten zmienia się zazwyczaj w ramach 3 – 5 sekund (jeżeli do końca rundy pozostaje mniej niż doba). Jeżeli nie dochodzi do zmiany, istnieje prawdopodobieństwo, iż połączenie zostało przerwane i należy się znowu zalogować.
W rundzie tej uczestnik ma za obowiązek podać ceny wstępne. Po wpisaniu każdej ceny NALEŻY POTWIERDZIĆ CENĘ NACIŚNIĘCIEM KLAWISZA ENTER! Podczas Rundy wstępnej można zmieniać dowolnie ceny oraz kryteria zmienne. Uczestnik widzi tylko własną ofertę. Jeżeli nazwa pozycji jest podkreślona, poprzez kliknięcie w daną nazwę pozycji odtworzą się uwagi z nią związane (zazwyczaj są to informacje uściślające, lub też zdjęcie, załącznik itp.).

Kryteria zmienne należy podawać kliknięciem na pole danego kryterium w prawej kolumnie (jeżeli kryterium nie jest uzupełnione w danym polu jest słowo „zmienić" albo pole jest puste).

CO MOŻNA ROBIĆ W CZASIE RUNDY KONTROLNEJ?
Runda ta służy zleceniodawcy do oficjalnej kontroli. Przeważnie jest przeprowadzana kontrola poprawności wprowadzonych ofert, kontrola kwalifikacji lub też testowanie dostarczonych próbek. Uczestnicy w tej rundzie nie mogą niczego zmieniać, w przypadku że dojdzie do błędu należy swoją ofertę poprawić, zmianę tą przeprowadza administrator.

CO MOŻNA PRZEPROWADZAĆ PODCZAS RUNDY AUKCYJNEJ?
Podczas Rundy aukcyjnej można tylko obniżać swoją ofertę (w przypadku online przetargu zakupu) albo odwrotnie podwyższać swoją ofertę (w przypadku online przetargu sprzedaży).

Nowa oferta cenowa pozycji nie może być równa z aktualną minimalną ofertą (w przypadku przetargu zakupu), odpowiednio maksymalną ofertą (w przetargu sprzedaży).

W trakcie trwania e-aukcji prosimy o szczególną uwagę w zakresie:
 • czas do końca rundy - którego zmiana stwierdza kontakt uczestnika z systemem e-aukcyjnym. Jeżeli czas w sali e-aukcyjnej się zatrzyma, należy nacisnąć klawisz F5, by odświeżyć ekran.

 • komunikacja z administratorem - środek komunikacji z administratorem. Można tu komunikować z administratorem on-line.

Cały przebieg online przetargu od wysłania zaproszeń aż po jego zakończenie zostaje zaprotokołowany za pośrednictwem historii przetargu. Wszelkie przeprowadzone kroki zostają zapisane z dokładnością w czasie co do sekundy. Po zakończeniu online przetargu każdy uczestnik ma możliwość wglądu do własnej historii oraz protokołu uczestnika.

Runda aukcyjna bywa zazwyczaj przedłużana. Bliższe informacje o przedłużeniu można znaleźć w części III. Przebieg e-aukcji / Harmonogram.

Ze względu na techniczny charakter funkcjonowania systemów internetowych Zamawiający nie zaleca wprowadzania ofert cenowych w sali e-aukcyjnej w ostatnich sekundach bieżącej rundy. W ten sposób wprowadzone wartości mogą nie dotrzeć na czas do serwerów, na których przeprowadzana jest e-aukcja. Powodem może być na przykład tymczasowe obniżenie szybkości łącza internetowego, opóźniona reakcja przeglądarki lub systemu operacyjnego. Oferty wprowadzone w ostatnich 5 sekundach nie muszą zostać zaakceptowane przez system.

W RAZIE PROBLEMÓW TECHNICZNYCH W TRAKCIE ON-LINE PRZETARGU PROSIMY ZWRACAĆ SIĘ DO ADMINISTRATORA. KONTAKT NA ADMINISTRATORA MOŻNA ZNALEŹĆ W CZĘŚCI VII. Kontakt / Dane Zamawiającego.
Tisk
Nahoru

OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Zakup i dostawa materiałów biurowych i rękawic do kontroli bezpieczeństwa

Tisk
Nahoru