OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Usługi okresowe szkoleń BHP dla pracowników - UNIEWAŻNIONO

I. Ogólne

Zapraszamy Państwa do udziału w postępowaniu (przetargu), które zostanie przeprowadzone w trybie aukcji elektronicznej ("ERMMA", aukcja angielska odwrócona) 24. 05. 2017 11:00. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), na podstawie wyłączenia stosowania tej ustawy z art. 4 pkt 8 ustawy. Niniejsza aukcja elektroniczna zostanie przeprowadzona na podstawie przepisów "Regulaminu udzielania zamówień", przyjętego Zarządzeniem Nr 20/2007 Prezesa Zarządu Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. z dnia 28 sierpnia 2007 r., wraz z ostatnią zmianą wynikającą z Uchwały Nr 2/2014 Zarządu Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. z dnia 30 kwietnia 2014 r. (dalej: "Regulamin").

W przypadku zainteresowania naszą ofertą, proszę przeczytać poniższe informacje dotyczące przetargu oraz proszę wypełnić Zgłoszenie, które znajduje się w części II. Zgłoszenie tego Zaproszenia.

Po uzupełnieniu zgłoszenia, gdzie wybierzecie sobie Państwo swój login i hasło, zostanie wysłany na e-mail dziesięciocyfrowy klucz dostępu, i dopiero z tymi danymi można wejść do sali e-aukcyjnej, która znajduje się pod adresem: https://lodzairport.proebiz.com.

Łódź, dnia: 11. 05. 2017 11:00

Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.
--------------------
Robert Szymborski
Kierownik Działu Szkoleń i Doskonalenia Zawodowego
telefon: (+48) 607 303 646
e-mail: r.szymborski@airport.lodz.pl
--------------------
Ilona Wysokińska
Specjalista ds. Projektów i Przetargów
telefon: (+48) 571 29 11 33
e-mail: i.wysokinska@airport.lodz.pl

Ogłoszenia i przetargi Portu Lotniczego Łódź – strona informacyjna

Strona internetowa Portu Lotniczego Łódź

Biuletyn Informacji Publicznej Portu Lotniczego Łódź
Tisk
Nahoru

OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Usługi okresowe szkoleń BHP dla pracowników - UNIEWAŻNIONO

II. Zgłoszenie

Do wzięcia udziału w aukcji elektronicznej niezbędne jest uzupełnienie zgłoszenia, które można otworzyć TUTAJ.

Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na podany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej dziesięciocyfrowy klucz dostępu.

Przed uzupełnieniem zgłoszenia prosimy o sprawdzenie ustawienia Państwa przeglądarki. Więcej informacji znajdą Państwo w części IX. Instrukcje.
Tisk
Nahoru

OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Usługi okresowe szkoleń BHP dla pracowników - UNIEWAŻNIONO

III. Przebieg e-aukcji / Harmonogram

Przetarg zostanie zrealizowany formą "ERMMA" (angielska aukcja odwrócona). Po zgłoszeniu uczestnika do przetargu, zostanie przesłany uczestnikowi klucz dostępu.

ETAPY E-AUKCJI
E-aukcja składa się z trzech etapów:
 • Runda wstępna, podczas której należy zalogować się do systemu, wybrać swój login i hasło, wprowadzić ofertę (którą będzie można zmienić podczas Rundy aukcyjnej); wprowadzenie oferty oznacza wprowadzenie w systemie aukcyjnym do zakończenia Rundy wstępnej (do 17. 05. 2017 11:00) ceny jednostkowej za usługę szkolenia jednej osoby (CENA BRUTTO) zgodnie z Grupami nr 1, 2 i 3 Opisu przedmiotu zamówienia oraz wymaganych dokumentów. W przypadku braku wprowadzenia oferty (ceny) przez Wykonawcę w tej rundzie, Zamawiający nie wzywa Wykonawcy do wprowadzenia ceny brutto - taką ofertę (wypełnienie przez Wykonawcę zgłoszenia bez wprowadzenia oferty) traktuje się jako niezłożoną.
  Runda wstępna trwa od 11. 05. 2017 11:00 do 17. 05. 2017 11:00.
 • Runda kontrolna, podczas której Zamawiający dokona kontroli ofert. W jej czasie Wykonawcy nie mają możliwości wprowadzania zmian w ofertach, mogą jednak sprawdzać czy nie występują problemy techniczne z udziałem w aukcji. W razie zaistnienia problemów bądź wątpliwości należy skontaktować się z Houston PROebiz – wsparciem technicznym aukcji (informacje kontaktowe dostępne są pod spisem części Ogłoszenia, po lewej stronie panelu) lub administratorem wskazanym w części VII. Kontakt / Dane Zamawiającego.
  Runda kontrolna rozpocznie się 17. 05. 2017 11:00 i zakończy się 24. 05. 2017 11:00.
 • Runda aukcyjna, podczas której odbywa się elektroniczna licytacja i można składać kolejne oferty (postąpienia), przy czym: własną ofertę można tylko obniżać i nowa wartość oferty nie może być identyczna z obecną wartością minimalną. Klasyfikacja ofert odbywa się na bieżąco, każdy oferent otrzymuje na bieżąco informację o swojej klasyfikacji, jak również o warunkach najkorzystniejszej oferty. Zasady postępowania w czasie tej rundy opisane w części IX. Instrukcje.
  Runda aukcyjna została zaplanowana od 24. 05. 2017 11:00 do 24. 05. 2017 11:28.
MINIMALNY I MAKSYMALNY KROK POSTĄPIENIA
 • Krok minimalny obniżenia ceny: cenę można obniżać minimalnie o 0.10 % (minimalny krok obniżenia ceny jest w stosunku do ceny pozycji uczestnika);
 • Krok maksymalny obniżenia ceny: cenę można obniżać maksymalnie o 50.00 % (maksymalny krok obniżenia ceny jest w stosunku do ceny pozycji uczestnika).
ZASADY ZAKOŃCZENIA AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
Aukcja elektroniczna (Runda aukcyjna) przewidziana została na 20 min. Runda ta będzie każdorazowo przedłużana o 2 min. po jakiejkolwiek zmianie ceny brutto w ostatnich 2 min. trwania rundy. Ilość przedłużeń Rundy aukcyjnej jest nieograniczona. Czas przedłużenia Rundy aukcyjnej (2 min.) nie sumuje się z czasem pozostałym do jej końca.

WNIOSKI O WYJAŚNIENIE TREŚCI OGŁOSZENIA
Nie później niż przed upływem 3 dni przed zakończeniem Rundy wstępnej Wykonawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres osoby odpowiedzialnej za administrowanie e-aukcją, wskazanej w części VII. Kontakt / Dane Zamawiającego lub za pośrednictwem systemu aukcyjnego mogą składać wnioski (pytania) o wyjaśnienie treści Ogłoszenia lub o jego zmianę. Zamawiający udziela wyjaśnień lub informuje o dokonanych zmianach Ogłoszenia wszystkich Wykonawców, którzy wypełnili Zgłoszenie do e-aukcji, oraz do których Zamawiający wysłał elektroniczną informację o ogłoszeniu e-aukcji. Na wnioski złożone powtórnie w tej samej sprawie odpowiedzi nie udziela się. Wyjaśnienia lub informację o zmianie Zaproszenia Zamawiający przesyła nie później niż do zakończenia Rundy wstępnej. Wnioski złożone po terminie Zamawiający może pozostawić bez odpowiedzi.
Tisk
Nahoru

OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Usługi okresowe szkoleń BHP dla pracowników - UNIEWAŻNIONO

IV. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi organizacji i przeprowadzenia szkoleń okresowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników (uczestników szkolenia) Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2004.180.1860 z późn. zm.) – w siedzibie Zamawiającego, w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy dla szacowanej liczby osób, z podziałem na określone grupy stanowisk:

Grupa 1) osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy jednostek organizacyjnych, kierownicy zmian – 6 osób,

Grupa 2) pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych, w tym również pracownicy, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne – 115 osób,

Grupa 3) pracownicy administracyjno-biurowi – 10 osób.


Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby osób uczestniczących w szkoleniu w stosunku do przewidywanej łącznej liczby osób wskazanej w trakcie aukcji elektronicznej (wskazana liczba pracowników w poszczególnych grupach ma charakter szacunkowy), na zasadach wynikających z aukcji (rozliczenie umowy będzie miało charakter kosztorysowy na podstawie jednostkowych cen szkolenia w poszczególnych grupach podanych przez Wykonawcę w trakcie aukcji elektronicznej). Ponadto Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w wysokości 30% wartości całkowitej zamówienia.


1. Zakres szkolenia:
Zamawiający wskazuje, że zakres szkolenia:
a) musi być zgodny z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy ((Dz.U.2004.180.1860 z późn. zm.),
b) musi być dopasowany do potrzeb poszczególnych grup pracowniczych (wymienionych w Grupach 1,2 i 3 Opisu przedmiotu zamówienia) na podstawie przeprowadzonej w siedzibie Zamawiającego analizy potrzeb szkoleniowych:
- analiza potrzeb odbywać się będzie poprzez rozmowę z kierownikami poszczególnych działów, wybranymi pracownikami, przedstawicielem Działu Kadr oraz służbą BHP,
- analiza potrzeb obejmować będzie m.in. oczekiwania pracowników w zakresie szkoleń, diagnozę dotyczącą trudności z jakimi spotykają się pracownicy oraz analizę wypadkowości w zakładzie pracy, w tym listy zdarzeń potencjalnie wypadkowych,
- analiza potrzeb musi być dokonywana przed każdym zgłoszonym przez Zamawiającego terminem szkolenia,
- po dokonanej analizie potrzeb Wykonawca musi przedstawić Zamawiającemu program szkolenia do akceptacji na 7 dni kalendarzowych przed każdym terminem szkolenia zgłoszonym przez Zamawiającego,
- analizy potrzeb nie przeprowadza się, a realizacji podczas szkolenia podlega wcześniej zaakceptowany program szkolenia - w przypadku, gdy zmiana programu szkolenia nie jest konieczna ze względu na podobną strukturę grupy szkolonych pracowników w stosunku do już przeszkolonej grupy pracowników Zamawiającego.

2. Formy przeprowadzania szkoleń:
Zamawiający dopuszcza następujące formy kształcenia:
a) szkolenia stacjonarne realizowane w siedzibie Zamawiającego wymagane dla pracowników wymienionych w Grupie 1 i 2 Opisu przedmiotu zamówienia:
- minimalna liczebność jednej grupy deklarowana przez Zamawiającego - 2 osoby,
- maksymalna liczebność jednej grupy deklarowana przez Zamawiającego - 12 osób,
b) szkolenia w formie e-learning lub samokształcenia kierowanego:
- dopuszczalne dla pracowników, o których mowa w Grupie 3 Opisu przedmiotu zamówienia,
- dopuszczalne dla pracowników, o których mowa w Grupie 1 i 2 Opisu przedmiotu zamówienia jako jeden z minimum dwóch dni szkoleniowych, o których mowa w pkt 4 poniżej (Czas trwania jednego cyklu szkoleniowego).

3. Terminy przeprowadzania szkoleń:
Wykonawca będzie przeprowadzał szkolenia w siedzibie Zamawiającego, w uzgodnionych wcześniej z Zamawiającym terminach w dni robocze w godzinach: 7.00 – 20:00 (rozumianych jako dni robocze od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych ustawowo od pracy). Zamawiający będzie informował z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed planowanym terminem realizacji.

4. Czas trwania jednego cyklu szkoleniowego:
Zamawiający wskazuje, że czas trwania jednego cyklu szkoleniowego wynosi:
a) minimum 1 dzień szkoleniowy dla pracowników określonych w Grupie 2 i 3 OPZ,
b) minimum 2 dni szkoleniowe dla pracowników określonych w Grupie 1 OPZ.
Jako dzień szkoleniowy określa się 8 godzin lekcyjnych (trwających 45 min.).

5. Dokumentacja szkolenia:
Wykonawca ma obowiązek prowadzić dokumentację szkoleń tj. dziennik zajęć, listę obecności i rejestr wydanych zaświadczeń ukończenia szkolenia. Wykonawca ma obowiązek dostarczać na bieżąco, po odbytych szkoleniach, program szkolenia oraz kopią zaświadczeń ukończenia szkolenia.

Szczegółowe zasady wykonywania przedmiotowego zamówienia zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym 4. Załącznik zaproszenia - Załącznik_nr_4_Wzór_umowy_SZKOLENIA_BHP.pdf.
Tisk
Nahoru

OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Usługi okresowe szkoleń BHP dla pracowników - UNIEWAŻNIONO

V. Warunki Zamawiającego

 1. CENA: Wykonawca podaje cenę jednostkową za usługę szkolenia jednej osoby (CENA BRUTTO) zgodnie z Grupami nr 1, 2 i 3 Opisu przedmiotu zamówienia. System automatycznie przeliczy cenę za całość zamówienia (w oparciu o szacowaną liczbę osób przewidzianych do przeszkolenia i wprowadzoną przez Wykonawcę cenę jednostkową brutto). Cena obejmuje wykonanie usługi zawartej w Grupach nr 1, 2 i 3 Opisu przedmiotu zamówienia wraz z wszelkimi kosztami związanymi z realizacją zamówienia (w tym kosztami dojazdu, materiałów, itp.).
  Oferowana cena jednostkowa za osobę (uczestnika szkolenia) nie może być uzależniona od liczebności szkolonej grupy.
  Cena stanowi kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej podczas aukcji elektronicznej, waga kryterium 100%.

  WPISANIE KAŻDEJ CENY BRUTTO W SALI AUKCYJNEJ NALEŻY POTWIERDZIĆ NACIŚNIĘCIEM KLAWISZA ENTER!


 2. WARUNKI PŁATNICZE: Okresem rozliczeniowym będzie miesiąc kalendarzowy. Zamawiający przewiduje płatności miesięczne, na podstawie faktury VAT wystawianej po zakończonym miesiącu, po dostarczeniu przez Wykonawcę kopii zaświadczeń ukończenia szkolenia przez pracowników (uczestników szkolenia) Zamawiającego w danym miesiącu. Płatność faktury w terminie 30 dni od dnia wystawienia faktury VAT. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia faktury VAT Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia jej wystawienia.


 3. OKRES REALIZACJI USŁUGI: Szkolenia będą przeprowadzane w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Zamawiający będzie wyznaczał indywidualne terminy szkoleń na podstawie bieżących potrzeb Zamawiającego oraz będzie przekazywał Wykonawcy informację z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed planowanym terminem realizacji. Przeprowadzenie szkoleń będzie odbywać się w siedzibie Zamawiającego, w uzgodnionych wcześniej z Zamawiającym terminach w dni robocze w godzinach: 7.00 – 20:00 (rozumianych jako dni robocze od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych ustawowo od pracy).


 4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki, tj.:

  1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień: Zamawiający nie wskazuje szczególnych warunków w tym zakresie;

  1.2 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymogi dotyczące przeprowadzania szkoleń BHP zawarte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 180 poz.1860 z późn. zm.).

  1.3 dysponowania potencjałem osobowym (osobami zdolnymi do wykonania zamówienia): O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że dysponują lub będą dysponować co najmniej dwiema osobami pełniącymi funkcję trenera (osoba prowadząca szkolenie), spełniającymi wszystkie wymienione poniżej warunki:
  a) posiadania odpowiedniego przygotowania dydaktycznego potwierdzonego dyplomem ukończonej szkoły lub uczelni opatrzonym zapisem potwierdzającym, że program zajęć obejmował moduł pedagogiczny;
  b) posiadania co najmniej 5-letniego doświadczenia, a jeżeli czas prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, w zakresie prowadzenia szkoleń okresowych BHP na stanowiskach robotniczych, administracyjnych i kierowniczych;
  c) posiadania doświadczenia w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli czas prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, w przeprowadzeniu szkolenia w zakresie BHP dla minimum 500 osób (pracowników), w tym w co najmniej dwóch różnych grupach stanowisk;

  Warunki z ppkt a), b) i c) muszą być spełnione łącznie dla każdej osoby odrębnie.

  1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:
  Zamawiający nie wskazuje szczególnych warunków w tym zakresie;

  1.5 niepodlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia:
  Z postępowania o udzielenie zamówienia podlegają wykluczeniu:
  a) Wykonawcy, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania nie wykonali Zamówienia udzielonego im przez Spółkę lub wykonali je z nienależytą starannością;
  b) Wykonawcy, którzy znajdują się w sporze ze Spółką, w szczególności, jeżeli spór dotyczy dostaw, usług lub robót budowlanych wykonywanych przez danego Wykonawcę na rzecz Spółki;
  c) Wykonawcy, którzy nie złożyli wymaganych oświadczeń, dokumentów lub nie spełnili innych wymagań koniecznych dla udziału w postępowaniu;
  d) Wykonawcy, których upadłość bądź likwidację ogłoszono, lub w stosunku do których wszczęto postępowanie upadłościowe bądź likwidacyjne;
  e) Wykonawcy będący osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione
  w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
  f) Wykonawcy będący osobami prawnymi, których urzędujących członków organów zarządzających prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
  g) Wykonawcy, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
  h) Wykonawcy, wobec których wszczęte zostało postępowaniu o popełnienie przestępstw wymienionych w pkt. e) i f) powyżej.


  2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu przeprowadzona będzie w oparciu o złożone przez Wykonawców oświadczenia i dokumenty zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.

 5. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY:

 6. a) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do Ogłoszenia (dostępny tutaj: 1. Załącznik zaproszenia - Załącznik_nr_1_Oświadczenie_Wykonawcy.pdf);
  b) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu wymogów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2004.180.1860 z późn. zm.), zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia - dostępny tutaj: 2. Załącznik zaproszenia - Załącznik_nr_2_Oświadczenie_Wykonawcy_o_spełnianiu_wymogów.pdf);
  c) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego Ogłoszenia - dostępny tutaj: 3. Załącznik zaproszenia - Załącznik_nr_3_Wykaz_osób.pdf);
  d) Pełnomocnictwo, określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy – jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

  1. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
  2. Wszystkie wymagane dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim, na maszynie, komputerze lub odręcznie w sposób zapewniający czytelność tekstu.
  3. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
  4.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia – w takiej sytuacji przepisy a także postanowienia ogłoszenia dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy, o których mowa powyżej, ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację przedmiotu zamówienia.
  4.2. W przypadku, o którym mowa powyżej Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
  w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
  w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający będzie prowadził wszelką korespondencję wyłącznie z tak ustanowionym pełnomocnikiem.
  4.3. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
  5. Wszystkie dokumenty Wykonawcy składają w formie elektronicznej jako zeskanowane dokumenty, na platformie aukcyjnej. Zamawiający wskazuje, że dopuszczalnymi formatami plików są formaty obsługiwane przez oprogramowanie Adobe Acrobat Reader DC.
  6. W trakcie trwania Rundy kontrolnej Zamawiający dokona weryfikacji złożonych oświadczeń, dokumentów i pełnomocnictw. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub którzy nie złożyli pełnomocnictwa, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania, zgodnie z postanowieniami niniejszego pkt oraz pkt X.4.5. Regulaminu.
  7. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert (zakończenie Rundy wstępnej). Zarówno wezwania, jak i uzupełnienia dokumentów, oświadczeń i pełnomocnictw następować będą za pomocą poczty elektronicznej i systemu aukcji elektronicznej. Wykonawcy, którzy w odpowiedzi na wezwania Zamawiającego nie uzupełnią dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw zostaną wykluczeni z postępowania lub ich oferty zostaną odrzucone na podstawie postanowień Regulaminu. Wykonawcy wykluczeni z postępowania lub, których oferty zostaną odrzucone nie zostaną dopuszczeni do udziału w Rundzie aukcyjnej.

 7. INNE WARUNKI:
  a) Szczegółowe zasady wykonywania przedmiotowego zamówienia zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym 4. Załącznik zaproszenia - Załącznik_nr_4_Wzór_umowy_SZKOLENIA_BHP.pdf;
  b) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby osób uczestniczących w szkoleniu w stosunku do przewidywanej łącznej liczby osób wskazanej w trakcie aukcji elektronicznej (wskazana liczba pracowników w poszczególnych grupach ma charakter szacunkowy). Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby przeszkolonych osób przy zachowaniu cen jednostkowych brutto podanych w ofercie Wykonawcy (prawo opcji w wysokości 30%).
  c) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej dla całego zamówienia (12 miesięcy świadczenia usług).
  d) Z Wykonawcą, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą zawarta zostanie umowa zgodna z postanowieniami zawartymi we wzorze umowy.
  e) Termin związania ofertą będzie wynosić 30 dni od dnia zakończenia Rundy aukcyjnej.
  f) Jeżeli Wykonawca, którego oferta złożona w toku aukcji elektronicznej została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub od przystąpienia do realizacji zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
  g) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia aukcji elektronicznej, jeżeli cena najkorzystniejsza oferty złożonej w aukcji elektronicznej lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (ustaloną na podstawie obliczeń wewnętrznych Zamawiającego), chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
  h) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści Ogłoszenia, odrzucenia złożonych ofert, unieważnienia przetargu albo ogłoszenia kolejnej Rundy. Zamawiający ma obowiązek natychmiast informować o możliwych zmianach wszystkich uczestników.
  i) Oferty mogą zostać skonfrontowane z ofertą porównawczą wynikającą z obliczeń wewnętrznych Zamawiającego. Oferta porównawcza zostaje ustalona przed rozpoczęciem przetargu oraz w trakcie przetargu nie dochodzi do jej zmiany.


 8. ZASADY PRZETARGÓW ON-LINE PROE.BIZ
  • można odtworzyć po kliknięciu Zasady postępowań on-line PROebiz

  • udział w e-aukcji jest bezpłatny, Zamawiający nie zwraca wykonawcy żadnych kosztów udziału w e-aukcji
Tisk
Nahoru

OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Usługi okresowe szkoleń BHP dla pracowników - UNIEWAŻNIONO

VI. Ocena multikryterialna

Dla określenia kolejności według oceny kryterialnej przetargu został wykorzystany następujący wzorzec:

kiedy najlepszą ofertą jest minimalna wartość
minimalna oferta * waga (%)
oferta uczestnika


kiedy najlepszą ofertą jest maksymalna wartość
oferta uczestnika * waga (%)
maksymalna ofertaW ocenie kryterialnej zostaną zawarte następujące pozycje:

Cena całkowitaWaga: 100.00Charakter: malejący

W przypadku, że w kryterium o malejącym charakterze uczestnik złoży ofertę, której wynikiem będzie oferta o wartości zerowej, to ta oferta nie zostanie zaakceptowana przez system. Uczestnik zostanie o tym fakcie poinformowany.

Tisk
Nahoru

OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Usługi okresowe szkoleń BHP dla pracowników - UNIEWAŻNIONO

VII. Kontakt / Dane Zamawiającego

Postępowanie (e-aukcja) prowadzone jest przez Zamawiającego sektorowego (Zamawiający, zleceniodawca przetargu):
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.
ul. Gen. S. Maczka 35, 94-328 Łódź, Polska

Sąd Rejonowy dla Łodzi–Śródmieścia w Łodzi
XX Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000057719 | NIP: 7290113494 | REGON: 470788461
Kapitał zakładowy: 300 581 450,00 złotych (w pełni opłacony)

Facebook | Twitter | Cargo Portu Lotniczego Łódź

------------------------
Szczegółowych informacji dotyczących przedmiotu e-aukcji udziela:
Robert Szymborski
Kierownik Działu Szkoleń i Doskonalenia Zawodowego
telefon: (+48) 607 303 646
e-mail: r.szymborski@airport.lodz.pl

------------------------
Za administrację e-aukcji odpowiada oraz informacji w zakresie przeprowadzenia niniejszego postępowania udziela:
Ilona Wysokińska
Specjalista ds. Projektów i Przetargów
telefon: (+48) 571 29 11 33
e-mail: i.wysokinska@airport.lodz.pl
Tisk
Nahoru

OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Usługi okresowe szkoleń BHP dla pracowników - UNIEWAŻNIONO

VIII. Zasady

ZASADY PRZETARGÓW ON-LINE PROE.BIZ:
 • można odtworzyć po kliknięciu Zasady postępowań on-line PROebiz

 • udział w e-aukcji jest bezpłatny, Zamawiający nie zwraca Wykonawcom żadnych kosztów udziału w e-aukcji.
Tisk
Nahoru

OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Usługi okresowe szkoleń BHP dla pracowników - UNIEWAŻNIONO

IX. Instrukcje

WYMOGI TECHNICZNE SYSTEMU E-AUKCYJNEGO PROE.BIZ
Komputer Państwa powinien być podłączony do Internetu. Żeby podczas uczestniczenia nie doszło do żadnych zakłóceń należy mieć w komputerze zainstalowaną jedną ze wspieranych przeglądarek internetowych:
- Microsoft Internet Explorer 7.0 oraz wyższa (http://microsoft.com/ie);
- Mozilla Firefox 13.0 oraz wyższa (http://firefox.com);
- Google Chrome (http://google.com/chrome).

Następnie należy mieć zainstalowany Adobe Flash Player (http://get adobe.com/flashplayer) w przeglądarce muszą być pozwolone wyskakujące okna i włączone cookies. Instrukcje jak w przeglądarce włączyć cookies można znaleźć na http://proebiz.com/pl/support w części USTAWIENIA pod pozycją Ustawienia cookies.

W JAKI SPOSÓB NALEŻY SIĘ ZGŁOSIĆ DO PRZETARGU ELEKTRONICZNEGO
W części II. Zgłoszenie niniejszego Ogłoszenia należy kliknąć TUTAJ. W ten sposób można wejść do formularza zgłoszeniowego firmy uczestnika. Tutaj należy uzupełnić wymagane dane, wyrazić zgodę z Zasadami on-line przetargów PROe.biz oraz wysłać formularz. W ten sposób firma zgłosi się do przetargu elektronicznego.

Częścią Zgłoszenia jest wybranie loginu oraz hasła (długość min. loginu oraz hasła jest 8 znaków). Za pomocą danych tych można następnie (po otrzymaniu klucza) wejść do sali e-aukcyjnej. Zaleca się wybranie łatwego do zapamiętania loginu oraz hasła, prosimy nie używać spacji albo znaków diakrytycznych (ć, ę itp.).
Swoje dane zgłoszeniowe należy pamiętać!

JAK WEJŚĆ DO SALI E-AUKCYJNEJ?
Do wejścia do sali e-aukcyjnej należy użyć odsyłacza (adres) w części I. Ogólne niniejszego Ogłoszenia. Po kliknięciu otworzy się przeglądarka internetowa pod adresem sali e-aukcyjnej Zamawiającego. Następnie uczestnik powinien się zalogować (za pomocą loginu, hasła - wybrane przez uczestnika w zgłoszeniu oraz klucza – uczestnik otrzyma e-mailem). Jeżeli dane te zostaną wprowadzone poprawnie (hasło oraz klucz są znane wyłącznie uczestnikowi i nie należy ich udostępniać osobom trzecim), dpo weryfikacji danych nastąpi przekierowanie do sali e-aukcyjnej. Dziesięciocyfrowy klucz dostępu można kopiować (np. za pomocą Ctrl+C) z e-maila, a następnie umieścić w odpowiednim polu (Ctrl+V). Do sali e-aukcyjnej nie można wejść przed rozpoczęciem e-aukcji (początkiem postępowania jest w większości przypadków czas ogłoszenia Rundy wstępnej). W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z administratorem; podany jest on w części VII. Kontakt / Dane Zamawiającego.

JAK MOŻNA SIĘ WYLOGOWAĆ Z SALI E-AUKCYJNEJ?
Wylogowanie należy przeprowadzić za pomocą przycisku LOGOUT, ktróry znajduje się w prawym górnym rogu sali e-aukcyjnej. Jeżeli wylogowanie zostanie przeprowadzone zamknięciem okienka przeglądarki, do sali e-aukcyjnej będzie można ponownie się zgłosić po upłynięciu 1 minuty.

CO MOŻNA PRZEPROWADZAĆ PODCZAS RUNDY WSTĘPNEJ?
Runda wstępna jest przeznaczona do podania cen wstępnych oraz kryteriów zmiennych. W rundzie tej można obejrzeć salę e-aukcyjną oraz zapoznać się z jego poszczególnymi funkcjami. Zwłaszcza trzeba zwrócić uwagę na czas pozostały do końca trwania rundy. Czas ten zmienia się zazwyczaj w ramach 3 – 5 sekund (jeżeli do końca rundy pozostaje mniej niż doba). Jeżeli nie dochodzi do zmiany, istnieje prawdopodobieństwo, iż połączenie zostało przerwane i należy się znowu zalogować.
W rundzie tej uczestnik ma za obowiązek podać ceny wstępne. Po wpisaniu każdej ceny NALEŻY POTWIERDZIĆ CENĘ NACIŚNIĘCIEM KLAWISZA ENTER! Podczas Rundy wstępnej można zmieniać dowolnie ceny oraz kryteria zmienne. Uczestnik widzi tylko własną ofertę. Jeżeli nazwa pozycji jest podkreślona, poprzez kliknięcie w daną nazwę pozycji odtworzą się uwagi z nią związane (zazwyczaj są to informacje uściślające, lub też zdjęcie, załącznik itp.).

Kryteria zmienne należy podawać kliknięciem na pole danego kryterium w prawej kolumnie (jeżeli kryterium nie jest uzupełnione w danym polu jest słowo „zmienić" albo pole jest puste).

CO MOŻNA ROBIĆ W CZASIE RUNDY KONTROLNEJ?
Runda ta służy zleceniodawcy do oficjalnej kontroli. Przeważnie jest przeprowadzana kontrola poprawności wprowadzonych ofert, kontrola kwalifikacji lub też testowanie dostarczonych próbek. Uczestnicy w tej rundzie nie mogą niczego zmieniać, w przypadku że dojdzie do błędu należy swoją ofertę poprawić, zmianę tą przeprowadza administrator.

CO MOŻNA PRZEPROWADZAĆ PODCZAS RUNDY AUKCYJNEJ?
Podczas Rundy aukcyjnej można tylko obniżać swoją ofertę (w przypadku online przetargu zakupu) albo odwrotnie podwyższać swoją ofertę (w przypadku online przetargu sprzedaży).

Nowa oferta cenowa pozycji nie może być równa z aktualną minimalną ofertą (w przypadku przetargu zakupu), odpowiednio maksymalną ofertą (w przetargu sprzedaży).

W trakcie trwania e-aukcji prosimy o szczególną uwagę w zakresie:
 • czas do końca rundy - którego zmiana stwierdza kontakt uczestnika z systemem e-aukcyjnym. Jeżeli czas w sali e-aukcyjnej się zatrzyma, należy nacisnąć klawisz F5, by odświeżyć ekran.

 • komunikacja z administratorem - środek komunikacji z administratorem. Można tu komunikować z administratorem on-line.

Cały przebieg online przetargu od wysłania zaproszeń aż po jego zakończenie zostaje zaprotokołowany za pośrednictwem historii przetargu. Wszelkie przeprowadzone kroki zostają zapisane z dokładnością w czasie co do sekundy. Po zakończeniu online przetargu każdy uczestnik ma możliwość wglądu do własnej historii oraz protokołu uczestnika.

Runda aukcyjna bywa zazwyczaj przedłużana. Bliższe informacje o przedłużeniu można znaleźć w części III. Przebieg e-aukcji / Harmonogram.

Ze względu na techniczny charakter funkcjonowania systemów internetowych Zamawiający nie zaleca wprowadzania ofert cenowych w sali e-aukcyjnej w ostatnich sekundach bieżącej rundy. W ten sposób wprowadzone wartości mogą nie dotrzeć na czas do serwerów, na których przeprowadzana jest e-aukcja. Powodem może być na przykład tymczasowe obniżenie szybkości łącza internetowego, opóźniona reakcja przeglądarki lub systemu operacyjnego. Oferty wprowadzone w ostatnich 5 sekundach nie muszą zostać zaakceptowane przez system.

W RAZIE PROBLEMÓW TECHNICZNYCH W TRAKCIE ON-LINE PRZETARGU PROSIMY ZWRACAĆ SIĘ DO ADMINISTRATORA. KONTAKT NA ADMINISTRATORA MOŻNA ZNALEŹĆ W CZĘŚCI VII. Kontakt / Dane Zamawiającego.
Tisk
Nahoru

OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Usługi okresowe szkoleń BHP dla pracowników - UNIEWAŻNIONO

X. Załączniki

1. Załącznik zaproszenia - Załącznik_nr_1_Oświadczenie_Wykonawcy.pdf

2. Załącznik zaproszenia - Załącznik_nr_2_Oświadczenie_Wykonawcy_o_spełnianiu_wymogów.pdf

3. Załącznik zaproszenia - Załącznik_nr_3_Wykaz_osób.pdf

4. Załącznik zaproszenia - Załącznik_nr_4_Wzór_umowy_SZKOLENIA_BHP.pdf

Tisk
Nahoru