OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Zakup i dostawa tarcz i klocków hamulcowych do samochodów służbowych

I. Ogólne

Zapraszamy Państwa do udziału w postępowaniu (przetargu), które zostanie przeprowadzone w trybie aukcji elektronicznej ("ERMMA", aukcja angielska odwrócona) 17. 10. 2017 10:00. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), na podstawie wyłączenia stosowania tej ustawy z art. 4 pkt 8 ustawy. Niniejsza aukcja elektroniczna zostanie przeprowadzona na podstawie przepisów "Regulaminu udzielania zamówień", przyjętego Zarządzeniem Nr 20/2007 Prezesa Zarządu Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. z dnia 28 sierpnia 2007 r., wraz z ostatnią zmianą wynikającą z Uchwały Nr 2/2014 Zarządu Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. z dnia 30 kwietnia 2014 r. (dalej: "Regulamin").

W przypadku zainteresowania naszą ofertą, proszę przeczytać poniższe informacje dotyczące przetargu oraz proszę wypełnić Zgłoszenie, które znajduje się w części II. Zgłoszenie tego Zaproszenia.

Po uzupełnieniu zgłoszenia, gdzie wybierzecie sobie Państwo swój login i hasło, zostanie wysłany na e-mail dziesięciocyfrowy klucz dostępu, i dopiero z tymi danymi można wejść do sali e-aukcyjnej, która znajduje się pod adresem: https://lodzairport.proebiz.com.

Łódź, dnia: 10. 10. 2017 09:00

Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.
--------------------
Tomasz Strzelczuk
Kierownik Działu Eksploatacji Lotniska
telefon: (+48) 607 039 127
e-mail: t.strzelczuk@airport.lodz.pl
--------------------
Anna Matuszewska
Kierownik Działu Projektów i Przetargów
telefon: (+48) 42 683 52 00 wewn. 1139
e-mail: a.matuszewska@airport.lodz.pl

Ogłoszenia i przetargi Portu Lotniczego Łódź – strona informacyjna

Strona internetowa Portu Lotniczego Łódź

Biuletyn Informacji Publicznej Portu Lotniczego Łódź
Tisk
Nahoru

OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Zakup i dostawa tarcz i klocków hamulcowych do samochodów służbowych

II. Zgłoszenie

Do wzięcia udziału w aukcji elektronicznej niezbędne jest uzupełnienie zgłoszenia, które można otworzyć TUTAJ.

Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na podany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej dziesięciocyfrowy klucz dostępu.

Przed uzupełnieniem zgłoszenia prosimy o sprawdzenie ustawienia Państwa przeglądarki. Więcej informacji znajdą Państwo w części IX. Instrukcje.

Ważność klucza dostępu: Ważność klucza dostępu upływa po 30 dniach od zakończenia e-aukcji. Po tym terminie nie będzie można wejść do sali aukcyjnej. Zaleca się wydrukowanie protokołu uczestnictwa w e-aukcji oraz historii e-aukcji bezpośrednio po jej zakończeniu. W razie potrzeby Zamawiający ma prawo zdecydować o indywidualnym przedłużeniu lub zakończeniu przetargu elektronicznego.
Tisk
Nahoru

OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Zakup i dostawa tarcz i klocków hamulcowych do samochodów służbowych

III. Przebieg e-aukcji / Harmonogram

Przetarg zostanie zrealizowany formą "ERMMA" (angielska aukcja odwrócona). Po zgłoszeniu uczestnika do przetargu, zostanie przesłany uczestnikowi klucz dostępu.

ETAPY E-AUKCJI
E-aukcja składa się z trzech etapów:
 1. Runda wstępna, podczas której należy zalogować się do systemu, wybrać swój login i hasło, wprowadzić ofertę (którą będzie można zmienić podczas Rundy aukcyjnej); wprowadzenie oferty oznacza wprowadzenie w systemie aukcyjnym do zakończenia Rundy wstępnej (do 17. 10. 2017 09:00) ceny jednostkowej brutto dla każdej pozycji. W przypadku braku wprowadzenia oferty przez Wykonawcę w tej rundzie, Zamawiający nie wzywa Wykonawcy do wprowadzenia ceny brutto - taką ofertę (wypełnienie przez Wykonawcę zgłoszenia bez wprowadzenia oferty) traktuje się jako niezłożoną.
  Runda wstępna trwa od 10. 10. 2017 09:00 do 17. 10. 2017 09:00.

 2. Runda kontrolna, podczas której Zamawiający dokona kontroli ofert. W jej czasie Wykonawcy nie mają możliwości wprowadzania zmian w ofertach, mogą jednak sprawdzać czy nie występują problemy techniczne z udziałem w aukcji. W razie zaistnienia problemów bądź wątpliwości należy skontaktować się z Houston PROebiz – wsparciem technicznym aukcji (informacje kontaktowe dostępne są pod spisem części Ogłoszenia, po lewej stronie panelu) lub administratorem wskazanym w części VII. Kontakt / Dane Zamawiającego.
  Runda kontrolna rozpocznie się 17. 10. 2017 09:00 i zakończy się 17. 10. 2017 10:00.

 3. Runda aukcyjna, podczas której odbywa się elektroniczna licytacja i można składać kolejne oferty (postąpienia), przy czym:
  1. własną ofertę można tylko obniżać
  2. nowa wartość oferty nie może być identyczna z obecną wartością minimalną.
 4. Klasyfikacja ofert odbywa się na bieżąco, każdy oferent otrzymuje na bieżąco informację o swojej klasyfikacji, jak również o warunkach najkorzystniejszej oferty. Zasady postępowania w czasie tej rundy opisane w części IX. Instrukcje.
  Runda aukcyjna została zaplanowana od 17. 10. 2017 10:00 do 17. 10. 2017 10:29.
ZASADY ZAKOŃCZENIA AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
Aukcja elektroniczna (Runda aukcyjna) przewidziana została na 20 min. Runda ta będzie każdorazowo przedłużana o 2 min. po jakiejkolwiek zmianie ceny brutto w ostatnich 2 min. trwania rundy. Ilość przedłużeń Rundy aukcyjnej jest nieograniczona. Czas przedłużenia Rundy aukcyjnej (2 min.) nie sumuje się z czasem pozostałym do jej końca.

WNIOSKI O WYJAŚNIENIE TREŚCI OGŁOSZENIA
Nie później niż przed upływem 3 dni przed zakończeniem Rundy wstępnej Wykonawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres osoby odpowiedzialnej za administrowanie e-aukcją, wskazanej w części VII. Kontakt / Dane Zamawiającego lub za pośrednictwem systemu aukcyjnego mogą składać wnioski (pytania) o wyjaśnienie treści Ogłoszenia lub o jego zmianę. Zamawiający udziela wyjaśnień lub informuje o dokonanych zmianach Ogłoszenia wszystkich Wykonawców, którzy wypełnili Zgłoszenie do e-aukcji, oraz do których Zamawiający wysłał elektroniczną informację o ogłoszeniu e-aukcji. Na wnioski złożone powtórnie w tej samej sprawie odpowiedzi nie udziela się. Wyjaśnienia lub informację o zmianie Zaproszenia Zamawiający przesyła nie później niż do zakończenia Rundy wstępnej. Wnioski złożone po terminie Zamawiający może pozostawić bez odpowiedzi.
Tisk
Nahoru

OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Zakup i dostawa tarcz i klocków hamulcowych do samochodów służbowych

IV. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup i dostawa tarcz i klocków hamulcowych do samochodów służbowych Fiat Ducato, 2.0 JTD, rok produkcji: 2012 r., moc: 85 kW, nr nadwozia VIN: ZFA 25000002270642, zgodnie z poniższym wykazem:
 1. Tarcza hamulcowa na przednią oś do samochodów służbowych Fiat Ducato - 8 szt.;
 2. Klocki hamulcowe na przednią oś do samochodów służbowych Fiat Ducato - 4 kpl.;
 3. Tarcza hamulcowa na tylną oś do samochodów służbowych Fiat Ducato - 8 szt;
 4. Klocki hamulcowe na tylną oś do samochodów służbowych Fiat Ducato - 4 kpl.
(zwanych dalej "asortymentem").

Uwaga(1): dane identyfikacyjne pojazdu (nr VIN) dotyczą przykładowego egzemplarza pojazdu Fiat Ducato.
Uwaga(2): Zamawiający wymaga, aby asortyment był dostarczony kompletami, tj. taki sam producent dla tarczy hamulcowej co dla klocków hamulcowych na daną oś (lista dopuszczalnych producentów określa 1. Załącznik zaproszenia - Formularz.xls).
Tisk
Nahoru

OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Zakup i dostawa tarcz i klocków hamulcowych do samochodów służbowych

V. Warunki Zamawiającego

 1. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
  1. Pełnomocnictwo, określające zakres umocowania podpisane przez osobę/-y uprawnioną/-e do reprezentacji Wykonawcy – jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.
  2. Wszystkie wymagane dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim, na maszynie, komputerze lub odręcznie w sposób zapewniający czytelność tekstu.
  3. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
  4. Wszystkie dokumenty Wykonawcy składają w formie elektronicznej jako zeskanowane dokumenty, na platformie aukcyjnej. Zamawiający wskazuje, że dopuszczalnymi formatami plików są formaty obsługiwane przez oprogramowanie Adobe Acrobat Reader DC (rozszerzenie .pdf).

 2. MINIMALNY I MAKSYMALNY KROK POSTĄPIENIA
  Dla kryterium cena jednostkowa brutto dla poszczególnych pozycji:
  • minimalne postąpienie wynosi 0.10 % (w stosunku do ceny uczestnika);
  • maksymalne postąpienie wynosi 50.00 % (w stosunku do ceny uczestnika).

 3. CENA I KRYTERIA WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
  1. Wykonawca w e-aukcji podaje cenę jednostkową brutto dla każdej pozycji osobno (z VAT).
  2. Cena brutto za realizację całego zamówienia (wszystkich pozycji łącznie) stanowi kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej; waga kryterium: 100%.
  3. System automatycznie przeliczy punktację i ustali pozycję każdego z Wykonawców.
  Wpisanie każdej CENY JEDNOSTKOWEJ BRUTTO w poszczególnych pozycjach w sali aukcyjnej należy potwierdzić naciśnięciem klawisza ENTER.

 4. WARUNKI PŁATNICZE
  1. Za wykonanie całego zamówienia Wykonawca otrzyma jednorazowe wynagrodzenie ryczałtowe brutto, będące wynikiem aukcji elektronicznej, w którym zawiera się należny podatek od towarów i usług (VAT), zgodny z obowiązującymi przepisami.
  2. Wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty oraz koszty dostawy. Wykonawca powinien uwzględnić w wynagrodzeniu wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia, a szczególnie informacje, wymagania i warunki podane w Zaproszeniu.
  3. Zamawiający przewiduje płatności, na podstawie faktury VAT/rachunku wystawionej/-ego po zrealizowaniu przez Wykonawcę zamówienia. Płatność faktury VAT/rachunku w terminie 30 dni od dnia wystawienia.
  4. Podstawą wystawienia faktury VAT/rachunku będzie podpisany przez Zamawiającego lub upoważnionego przez niego przedstawiciela protokołu odbioru dostawy.
  5. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania faktury VAT/rachunku Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia wystawienia.

 5. FORMULARZ:
  1. Wyłoniony w drodze aukcji elektronicznej Wykonawca (Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę) zobowiązany będzie w terminie 2 dni roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od dnia opublikowania informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej (protokołu zbiorczego) przedstawić Zamawiającemu do akceptacji wypełniony Formularz dot. proponowanego asortymentu (1. Załącznik zaproszenia - Formularz.xls).
  2. Formularz musi zawierać nazwę producenta i nazwę produktu w kolumnie Proponowany produkt.
  3. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Formularza w wersji papierowej (doręczony do siedziby Zamawiającego) lub w wersji elektronicznej w formacie obsługiwanym przez oprogramowanie Microsoft Office Excel (rozszerzenie .xlx /.xlsx) (pocztą elektroniczną na adresy e-mail osób wskazanych do kontaktu z Wykonawcami, wskazanych w części VII. Kontakt / Dane Zamawiającego).
  4. Nieprzedstawienie przez Wykonawcę ww. Formularza we wskazanym terminie albo przedstawienie ww. Formularza zawierającego błędy lub niepotwierdzającego, że zaoferowane przez Wykonawcę produkty spełniają wymagania Zamawiającego, Zamawiający będzie traktował jako uchylanie się od realizacji zamówienia.

 6. REALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  1. Dostawa asortymentu będzie jednorazowa i odbędzie się osobiście lub kurierem do siedziby Zamawiającego: Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. ul. Gen. Maczka 35 w Łodzi.
  2. Termin realizacji dostawy: do 7 dni roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego poprzedzonego zaakceptowaniem przez Zamawiającego Formularza (po publikacji informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej - protokołu zbiorczego) w dni robocze (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godz. 8:00-15:00.
  3. Transport asortymentu odbędzie się na koszt i ryzyko Wykonawcy.
  4. Cały asortyment musi być fabrycznie nowy, nie może nosić znamion użytkowania oraz musi być pełnowartościowy w pierwszym gatunku. Asortyment musi być wolny od wad fizycznych i wad prawnych.
  5. W przypadku dostarczenia asortymentu innego niż wymagany w zamówieniu lub asortymentu nienależytej jakości lub w nienależytej ilości Wykonawca zobowiązany jest do ich wymiany na odpowiednie lub dostarczenie brakującej ilości na własny koszt i ryzyko niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od chwili zgłoszenia nieprawidłowości przez Zamawiającego.

 7. KLAUZULA WALORYZACYJNA:
  1. Zamawiający zastrzega wprowadzenie zmiany do zamówienia w zakresie wynagrodzenia należnego Wykonawcy, bez pisemnej zmiany, na zasadach określonych poniżej.
  2. Zamawiający przewiduje zmianę wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług.
  3. W przypadku podwyższenia stawki podatku od towarów i usług w stosunku do stawki podatku od towarów i usług, która obowiązywała w dniu opublikowania informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej, wynagrodzenie wskazane w dniu opublikowania informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie wynagrodzenia netto pozostanie bez zmian, natomiast wynagrodzenie brutto zostanie powiększone proporcjonalnie do wysokości podwyższenia stawki podatku od towarów i usług.
  4. W przypadku obniżenia stawki podatku od towarów i usług w stosunku do stawki podatku od towarów i usług, która obowiązywała w dniu publikowania informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej, wynagrodzenie wskazane w dniu opublikowania informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie wynagrodzenia netto pozostanie bez zmian, natomiast wynagrodzenie brutto zostanie zmniejszone proporcjonalnie do wartości obniżenia stawki podatku od towarów i usług.
  5. Powyższe przepisy nie mają zastosowania do wynagrodzenia należnego lub wypłaconego Wykonawcy zgodnie z wyborem oferty najkorzystniejszej przed zmianą stawki podatku od towarów i usług. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim przepisy powyższe mają zastosowanie do tej części wynagrodzenia, która stanie się należna Wykonawcy po terminie wprowadzenia w życie zmiany stawki podatku od towarów i usług.

 8. KARY UMOWNE:
  1. Strony ustalają odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia w formie kar umownych.
  2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:
   • uchylenie się Wykonawcy od realizacji zamówienia – w wysokości 20% wartości brutto zamówienia;
   • odstąpienie od realizacji zamówienia którejkolwiek ze Stron z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę lub niezawinionych przez Zamawiającego – w wysokości 20% wartości brutto zamówienia;
   • niezachowanie terminu dostawy asortymentu, niezależnie od winy Wykonawcy – w wysokości 3% wartości brutto zamówienia za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednakże łącznie nie więcej niż 20% wartości brutto zamówienia;
   • opóźnienie w usuwaniu wad w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 5% wartości brutto zamówienia za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednakże łącznie nie więcej niż 20% wartości brutto zamówienia;
   • niedochowania terminu, o którym mowa w pkt 5 lit. e powyżej, niezależnie od winy Wykonawcy – w wysokości 5% wartości brutto zamówienia za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednakże łącznie nie więcej niż 20% wartości brutto zamówienia.
  3. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku naprawienia szkody, jeżeli swoim działaniem bądź zaniechaniem przyczynił się do jej powstania.
  4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści na zasadach ogólnych, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
  5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
  6. Odstąpienie od realizacji zamówienia przez którąkolwiek ze Stron nie pozbawia Zamawiającego uprawnienia do dochodzenia zastrzeżonych niniejszą Umową kar umownych.
  7. Zapłata kar umownych nastąpi na podstawie noty obciążeniowej doręczonej Stronie zobowiązanej do zapłaty.

 9. INNE WARUNKI:
  1. Termin związania ofertą będzie wynosić 30 dni od dnia zakończenia Rundy aukcyjnej.
  2. Wykonawca udziela Zamawiającemu 24-miesięcznej gwarancji oraz rękojmi za wady na dostarczony asortyment, liczonych od dnia dostawy (podpisania protokołu odbioru dostawy). Okres gwarancji wydłużany będzie o czas trwania usuwania wad (o ilość dni, które upłyną od dnia zgłoszenia Zamawiającego wady do dnia jej skutecznego usunięcia). W okresie gwarancji obowiązywać będzie następujący tryb usuwania wad, ujawnionych w jej okresie:
   • Zamawiający zobowiązuje się powiadomić Wykonawcę pisemnie o stwierdzonej wadzie, wskazując jednocześnie termin na jej usunięcie;
   • w okresie objętym gwarancją Wykonawca zobowiązany jest do usuwania na swój koszt i we własnym zakresie stwierdzonych wad, każdorazowo w terminie wskazanym przez Zamawiającego;
   • po bezskutecznym upływie terminu określonego w tiret drugim powyżej Zamawiający uprawniony jest do powierzenia usunięcia wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy;
   • jeżeli Wykonawca nie dokona usunięcia wad w terminie określonym w tiret drugim powyżej, Zamawiający przysługuje prawo naliczania kar umownych w wysokości określonej w Zaproszeniu;
  3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta złożona w toku aukcji elektronicznej została wybrana, uchyla się od przystąpienia do realizacji zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
  4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia aukcji elektronicznej, jeżeli cena najkorzystniejsza oferty złożonej w aukcji elektronicznej lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (ustaloną na podstawie obliczeń wewnętrznych Zamawiającego), chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
  5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści Ogłoszenia, odrzucenia złożonych ofert, unieważnienia przetargu albo ogłoszenia kolejnej rundy. Zamawiający ma obowiązek natychmiast informować o możliwych zmianach wszystkich uczestników postępowania.
  6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej dla całego zamówienia (wszystkich pozycji łącznie).
  7. Oferty mogą zostać skonfrontowane z ofertą porównawczą wynikającą z obliczeń wewnętrznych Zamawiającego. Oferta porównawcza zostaje ustalona przed rozpoczęciem przetargu oraz w trakcie przetargu nie dochodzi do jej zmiany.
  8. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia – w takiej sytuacji przepisy, a także postanowienia Ogłoszenia dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy, o których mowa powyżej, ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację przedmiotu zamówienia.
  9. W przypadku, o którym mowa lit. h powyżej Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentacji ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający będzie prowadził wszelką korespondencję wyłącznie z tak ustanowionym pełnomocnikiem.
  10. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może żądać przed realizacją przedmiotowego zamówienia w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
Tisk
Nahoru

OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Zakup i dostawa tarcz i klocków hamulcowych do samochodów służbowych

VI. Ocena multikryterialna

Dla określenia kolejności według oceny kryterialnej przetargu został wykorzystany następujący wzorzec:

kiedy najlepszą ofertą jest minimalna wartość
minimalna oferta * waga (%)
oferta uczestnika


kiedy najlepszą ofertą jest maksymalna wartość
oferta uczestnika * waga (%)
maksymalna ofertaW ocenie kryterialnej zostaną zawarte następujące pozycje:

Cena całkowitaWaga: 100.00Charakter: malejący

W przypadku, że w kryterium o malejącym charakterze uczestnik złoży ofertę, której wynikiem będzie oferta o wartości zerowej, to ta oferta nie zostanie zaakceptowana przez system. Uczestnik zostanie o tym fakcie poinformowany.

Tisk
Nahoru

OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Zakup i dostawa tarcz i klocków hamulcowych do samochodów służbowych

VII. Kontakt / Dane Zamawiającego

Postępowanie (e-aukcja) prowadzone jest przez Zamawiającego sektorowego (Zamawiający, zleceniodawca przetargu):
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.
ul. Gen. S. Maczka 35, 94-328 Łódź, Polska

Sąd Rejonowy dla Łodzi–Śródmieścia w Łodzi
XX Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000057719 | NIP: 7290113494 | REGON: 470788461
Kapitał zakładowy: 302 581 450,00 złotych (w pełni opłacony)

Facebook | Twitter | Cargo Portu Lotniczego Łódź

------------------------
Szczegółowych informacji dotyczących przedmiotu e-aukcji udziela:
Tomasz Strzelczuk
Kierownik Działu Eksploatacji Lotniska
telefon: (+48) 607 039 127
e-mail: t.strzelczuk@airport.lodz.pl

------------------------
Za administrację e-aukcji odpowiada oraz informacji w zakresie przeprowadzenia niniejszego postępowania udziela:
Anna Matuszewska
Kierownik Działu Projektów i Przetargów
telefon: (+48) 42 683 52 00 wewn. 1139
e-mail: a.matuszewska@airport.lodz.pl
Tisk
Nahoru

OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Zakup i dostawa tarcz i klocków hamulcowych do samochodów służbowych

VIII. Zasady

ZASADY PRZETARGÓW ON-LINE PROE.BIZ:
 • można odtworzyć po kliknięciu Zasady postępowań on-line PROebiz

 • udział w e-aukcji jest bezpłatny, Zamawiający nie zwraca Wykonawcom żadnych kosztów udziału w e-aukcji.
Tisk
Nahoru

OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Zakup i dostawa tarcz i klocków hamulcowych do samochodów służbowych

IX. Instrukcje

WYMOGI TECHNICZNE SYSTEMU E-AUKCYJNEGO PROE.BIZ
Komputer Państwa powinien być podłączony do Internetu. Żeby podczas uczestniczenia nie doszło do żadnych zakłóceń należy mieć w komputerze zainstalowaną jedną ze wspieranych przeglądarek internetowych:
- Microsoft Internet Explorer 7.0 oraz wyższa (http://microsoft.com/ie);
- Mozilla Firefox 13.0 oraz wyższa (http://firefox.com);
- Google Chrome (http://google.com/chrome).

Następnie należy mieć zainstalowany Adobe Flash Player (http://get adobe.com/flashplayer) w przeglądarce muszą być pozwolone wyskakujące okna i włączone cookies. Instrukcje jak w przeglądarce włączyć cookies można znaleźć na http://proebiz.com/pl/support w części USTAWIENIA pod pozycją Ustawienia cookies.

W JAKI SPOSÓB NALEŻY SIĘ ZGŁOSIĆ DO PRZETARGU ELEKTRONICZNEGO
W części II. Zgłoszenie niniejszego Ogłoszenia należy kliknąć TUTAJ. W ten sposób można wejść do formularza zgłoszeniowego firmy uczestnika. Tutaj należy uzupełnić wymagane dane, wyrazić zgodę z Zasadami on-line przetargów PROe.biz oraz wysłać formularz. W ten sposób firma zgłosi się do przetargu elektronicznego.

Częścią Zgłoszenia jest wybranie loginu oraz hasła (długość min. loginu oraz hasła jest 8 znaków). Za pomocą danych tych można następnie (po otrzymaniu klucza) wejść do sali e-aukcyjnej. Zaleca się wybranie łatwego do zapamiętania loginu oraz hasła, prosimy nie używać spacji albo znaków diakrytycznych (ć, ę itp.).
Swoje dane zgłoszeniowe należy pamiętać!

JAK WEJŚĆ DO SALI E-AUKCYJNEJ?
Do wejścia do sali e-aukcyjnej należy użyć odsyłacza (adres) w części I. Ogólne niniejszego Ogłoszenia. Po kliknięciu otworzy się przeglądarka internetowa pod adresem sali e-aukcyjnej Zamawiającego. Następnie uczestnik powinien się zalogować (za pomocą loginu, hasła - wybrane przez uczestnika w zgłoszeniu oraz klucza – uczestnik otrzyma e-mailem). Jeżeli dane te zostaną wprowadzone poprawnie (hasło oraz klucz są znane wyłącznie uczestnikowi i nie należy ich udostępniać osobom trzecim), dpo weryfikacji danych nastąpi przekierowanie do sali e-aukcyjnej. Dziesięciocyfrowy klucz dostępu można kopiować (np. za pomocą Ctrl+C) z e-maila, a następnie umieścić w odpowiednim polu (Ctrl+V). Do sali e-aukcyjnej nie można wejść przed rozpoczęciem e-aukcji (początkiem postępowania jest w większości przypadków czas ogłoszenia Rundy wstępnej). W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z administratorem; podany jest on w części VII. Kontakt / Dane Zamawiającego.

JAK MOŻNA SIĘ WYLOGOWAĆ Z SALI E-AUKCYJNEJ?
Wylogowanie należy przeprowadzić za pomocą przycisku LOGOUT, ktróry znajduje się w prawym górnym rogu sali e-aukcyjnej. Jeżeli wylogowanie zostanie przeprowadzone zamknięciem okienka przeglądarki, do sali e-aukcyjnej będzie można ponownie się zgłosić po upłynięciu 1 minuty.

CO MOŻNA PRZEPROWADZAĆ PODCZAS RUNDY WSTĘPNEJ?
Runda wstępna jest przeznaczona do podania cen wstępnych oraz kryteriów zmiennych. W rundzie tej można obejrzeć salę e-aukcyjną oraz zapoznać się z jego poszczególnymi funkcjami. Zwłaszcza trzeba zwrócić uwagę na czas pozostały do końca trwania rundy. Czas ten zmienia się zazwyczaj w ramach 3 – 5 sekund (jeżeli do końca rundy pozostaje mniej niż doba). Jeżeli nie dochodzi do zmiany, istnieje prawdopodobieństwo, iż połączenie zostało przerwane i należy się znowu zalogować.
W rundzie tej uczestnik ma za obowiązek podać ceny wstępne. Po wpisaniu każdej ceny NALEŻY POTWIERDZIĆ CENĘ NACIŚNIĘCIEM KLAWISZA ENTER! Podczas Rundy wstępnej można zmieniać dowolnie ceny oraz kryteria zmienne. Uczestnik widzi tylko własną ofertę. Jeżeli nazwa pozycji jest podkreślona, poprzez kliknięcie w daną nazwę pozycji odtworzą się uwagi z nią związane (zazwyczaj są to informacje uściślające, lub też zdjęcie, załącznik itp.).

Kryteria zmienne należy podawać kliknięciem na pole danego kryterium w prawej kolumnie (jeżeli kryterium nie jest uzupełnione w danym polu jest słowo „zmienić" albo pole jest puste).

CO MOŻNA ROBIĆ W CZASIE RUNDY KONTROLNEJ?
Runda ta służy zleceniodawcy do oficjalnej kontroli. Przeważnie jest przeprowadzana kontrola poprawności wprowadzonych ofert, kontrola kwalifikacji lub też testowanie dostarczonych próbek. Uczestnicy w tej rundzie nie mogą niczego zmieniać, w przypadku że dojdzie do błędu należy swoją ofertę poprawić, zmianę tą przeprowadza administrator.

CO MOŻNA PRZEPROWADZAĆ PODCZAS RUNDY AUKCYJNEJ?
Podczas Rundy aukcyjnej można tylko obniżać swoją ofertę (w przypadku online przetargu zakupu) albo odwrotnie podwyższać swoją ofertę (w przypadku online przetargu sprzedaży).

Nowa oferta cenowa pozycji nie może być równa z aktualną minimalną ofertą (w przypadku przetargu zakupu), odpowiednio maksymalną ofertą (w przetargu sprzedaży).

W trakcie trwania e-aukcji prosimy o szczególną uwagę w zakresie:
 • czas do końca rundy - którego zmiana stwierdza kontakt uczestnika z systemem e-aukcyjnym. Jeżeli czas w sali e-aukcyjnej się zatrzyma, należy nacisnąć klawisz F5, by odświeżyć ekran.

 • komunikacja z administratorem - środek komunikacji z administratorem. Można tu komunikować z administratorem on-line.

Cały przebieg online przetargu od wysłania zaproszeń aż po jego zakończenie zostaje zaprotokołowany za pośrednictwem historii przetargu. Wszelkie przeprowadzone kroki zostają zapisane z dokładnością w czasie co do sekundy. Po zakończeniu online przetargu każdy uczestnik ma możliwość wglądu do własnej historii oraz protokołu uczestnika.

Runda aukcyjna bywa zazwyczaj przedłużana. Bliższe informacje o przedłużeniu można znaleźć w części III. Przebieg e-aukcji / Harmonogram.

Ze względu na techniczny charakter funkcjonowania systemów internetowych Zamawiający nie zaleca wprowadzania ofert cenowych w sali e-aukcyjnej w ostatnich sekundach bieżącej rundy. W ten sposób wprowadzone wartości mogą nie dotrzeć na czas do serwerów, na których przeprowadzana jest e-aukcja. Powodem może być na przykład tymczasowe obniżenie szybkości łącza internetowego, opóźniona reakcja przeglądarki lub systemu operacyjnego. Oferty wprowadzone w ostatnich 5 sekundach nie muszą zostać zaakceptowane przez system.

W RAZIE PROBLEMÓW TECHNICZNYCH W TRAKCIE ON-LINE PRZETARGU PROSIMY ZWRACAĆ SIĘ DO ADMINISTRATORA. KONTAKT NA ADMINISTRATORA MOŻNA ZNALEŹĆ W CZĘŚCI VII. Kontakt / Dane Zamawiającego.
Tisk
Nahoru

OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Zakup i dostawa tarcz i klocków hamulcowych do samochodów służbowych

X. Załączniki

1. Załącznik zaproszenia - Formularz.xls

Tisk
Nahoru