OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Usługi przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych instalacji przeciwpożarowych

I. OGÓLNE


Zapraszamy Państwa do udziału w przetargu, który zostanie przeprowadzony za pomocą aukcji elektronicznej ("ERMMA") dnia 01. 09. 2017 12:00. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), na podstawie wyłączenia stosowania tej ustawy z art. 133 ust. 1 w zw. z art. 11 ust. 8 ustawy.

Aukcja elektroniczna zostanie przeprowadzona na podstawie przepisów "Regulaminu udzielania zamówień", przyjętego Zarządzeniem Nr 20/2007 Prezesa Zarządu Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. z dnia 28 sierpnia 2007 r., wraz z ostatnią zmianą wynikającą z Uchwały Nr 2/2014 Zarządu Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. z dnia 30 kwietnia 2014 r..

W przypadku zainteresowania naszą ofertą, prosimy zapoznać się z poniższymi informacjami dotyczącymi przetargu oraz wypełnić Zgłoszenie które znajduje się w części IX. Zgłoszenie Zaproszenia.

Po uzupełnieniu Zgłoszenia, wybraniu przez Państwa loginu i hasła, na adres e-mail podany w Zgłoszeniu zostanie wysłany dziesięciocyfrowy klucz dostępu. Login, hasło i klucz dostępu umożliwiają zalogowanie się do sali e-aukcyjnej, w której prowadzony jest przetarg, a która znajduje się pod adresem https://lodzairport.proebiz.com.


Więcej informacji dostępnych jest w częściach II.-"Przebieg/Harmonogram" i XI.-"Instrukcje" Ogłoszenia.

Łódź, dnia: 23. 08. 2017 12:00

Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.
--------------------
Artur Jędrych
Kierownik Działu Technicznego
telefon:+48 571 291 136
email: a.jedrych@airport.lodz.pl
--------------------
Joanna Gaworska
Młodszy Specjalista ds. Projektów i Przetargów
telefon:+48 601 167 992
email: j.gaworska@airport.lodz.pl

Ogłoszenia i przetargi Portu Lotniczego Łódź – strona informacyjna

Strona internetowa Portu Lotniczego Łódź

Biuletyn Informacji Publicznej Portu Lotniczego Łódź
OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Usługi przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych instalacji przeciwpożarowych

II. PRZEBIEG/HARMONOGRAM


Aukcja składa się z następujących etapów:


1. Runda wstępna
Trwa od 23. 08. 2017 12:00 do 30. 08. 2017 12:00. W tym okresie Wykonawcy mogą zalogować się do systemu aukcyjnego (wypełnić Zgłoszenie, uzupełnić dane informacyjne i kontaktowe, wprowadzić login i hasło), wprowadzić wstępną ofertę (cenę) oraz wymagane Ogłoszeniem/Zaproszeniem oświadczenia i dokumenty.

Nie później niż przed upływem 3 dni przed zakończeniem Rundy wstępnej Wykonawcy mogą składać wnioski (pytania) o wyjaśnienie treści Ogłoszenia/Zaproszenia lub o jego zmianę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres osoby odpowiedzialnej za administrowanie aukcją, wskazanej w części Kontakty/Dane Zamawiającego lub za pośrednictwem systemu aukcyjnego.
Zamawiający udziela wyjaśnień lub informuje o dokonanych zmianach Ogłoszenia/Zaproszenia wszystkich Wykonawców, którzy wypełnili Zgłoszenie do aukcji oraz do których Zamawiający wysłał elektroniczną informację o ogłoszeniu aukcji. Na wnioski złożone powtórnie w tej samej sprawie odpowiedzi nie udziela się. Wyjaśnienia lub informację o zmianie Ogłoszenia/Zaproszenia Zamawiający przesyła nie później niż do zakończenia Rundy wstępnej. Wnioski złożone po terminie Zamawiający może pozostawić bez odpowiedzi.

W przypadku braku wprowadzenia oferty (ceny) przez Wykonawcę w Rundzie wstępnej, Zamawiający nie wzywa Wykonawcy do uzupełnienia wymaganych przez Zamawiającego dokumentów; taką ofertę (wypełnienie przez Wykonawcę zgłoszenia bez wprowadzenia ceny) traktuje się jako niezłożoną.

2. Runda kontrolna
Trwa od 30. 08. 2017 12:00 do 01. 09. 2017 12:00 i służy dokonaniu przez Zamawiającego kontroli ofert. W jej czasie Wykonawcy nie mają możliwości wprowadzania zmian w ofertach, mogą jednak sprawdzać czy nie występują problemy techniczne z udziałem w aukcji. W razie zaistnienia problemów bądź wątpliwości należy skontaktować się z Houston PROebiz – wsparciem technicznym aukcji (informacje kontaktowe dostępne są pod spisem części Ogłoszenia/Zaproszenia, po lewej stronie panelu) lub administratorem wskazanym w części Kontakty/Dane Zamawiającego.

3. Runda aukcyjna
Rozpoczyna się 01. 09. 2017 12:00 i ma formę przetargu on-line, w trakcie którego możliwe jest składanie ofert z zachowaniem poniższych zasad:
- własną ofertę można tylko obniżać,
- nowa wartość oferty nie może być identyczna z obecną wartością minimalną.
Wraz z rozpoczęciem Rundy aukcyjnej wszystkim Wykonawcom zostanie ujawniona najniższa oferta. Informacje o zmianach w klasyfikacji ofert, o swojej pozycji oraz o warunkach oferty najkorzystniejszej każdy z Wykonawców otrzymuje na bieżąco.INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE:

Czas trwania i przedłużanie rundy aukcyjnej
Runda aukcyjna przewidziana jest na 20 min. Przy czym zostaje przedłużona o 2 min. po jakiejkolwiek zmianie ceny dokonanej w ciągu ostatnich 2 min. jej trwania.
W razie potrzeby Zamawiający ma prawo zdecydować o indywidualnym przedłużeniu lub zakończeniu przetargu on-line.

Krok minimalny obniżenia ceny
Cenę można obniżać minimalnie o 0.50 %.
(Minimalny krok obniżenia ceny jest w stosunku do ceny pozycji uczestnika.)

Krok maksymalny obniżenia ceny
Cenę można obniżać maksymalnie o 50.00 %.
(Maksymalny krok obniżenia ceny jest w stosunku do ceny pozycji uczestnika.)

Ważność klucza dostępu
Ważność klucza dostępu upływa za 30 dni po zakończeniu przetargu. Po tym terminie nie jest możliwe wejście do sali aukcyjnej. Zaleca się wydrukowanie protokołu uczestnictwa w eAukcji oraz historii eAukcji bezpośrednio po zakończeniu eAukcji.
OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Usługi przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych instalacji przeciwpożarowych

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


Przedmiotem zamówienia są usługi przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych instalacji przeciwpożarowych.

Zamówienie podzielone jest na 9 części:
1) Część 1 – usługi przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych systemu napowietrzania wraz z systemem zewnętrznym (system przewietrzania) w budynku Terminala Pasażerskiego.
2) Część 2 – usługi przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO) w budynku Terminala Pasażerskiego.
3) Część 3 – usługi przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych systemu detekcji tlenku węgla i gazu LPG w budynku Terminala Pasażerskiego.
4) Część 4 – usługi przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych systemu klap oddymiających i kurtyn dymowych w budynku Terminala Pasażerskiego.
5) Część 5-usługi przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych systemu bram przeciwpożarowych w budynku Terminala Pasażerskiego.
6) Część 6 - usługi przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych systemu bram garażowych oraz rolet na przejściach granicznych w budynku Terminala Pasażerskiego.
7) Część 7 -usługi przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych systemu instalacji tryskaczowej w budynku Terminala Pasażerskiego.
8) Część 8 - usługi przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych zbiorników wody do instalacji gaśniczych w budynku Terminala Pasażerskiego.
9) Część 9 - usługi przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych systemu sygnalizacji pożaru (SSP) w budynku Terminala Pasażerskiego.


Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedną, na kilka lub na wszystkie części zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:
- dla części 1- załącznik 1a 1. Załącznik zaproszenia - Załącznik_nr_1a.pdf oraz załącznik 2a 2. Załącznik zaproszenia - Załącznik_nr_2a.zip.
- dla części 2 - załącznik 1b 3. Załącznik zaproszenia - Załącznik_nr_1b.pdf oraz załącznik 2b 4. Załącznik zaproszenia - Załacznik_nr_2b.zip.
- dla części 3 - załącznik 1c 5. Załącznik zaproszenia - Załącznik_nr_1c.pdf oraz załącznik 2c 6. Załącznik zaproszenia - Załacznik_nr_2c.zip.
- dla części 4 - załącznik 1d 7. Załącznik zaproszenia - Załącznik_nr_1d.pdf oraz załącznik 2d 8. Załącznik zaproszenia - Załącznik_nr_2d.zip.
- dla części 5 - załącznik 1e 9. Załącznik zaproszenia - Załącznik_nr_1e.pdf oraz załącznik 2e 10. Załącznik zaproszenia - Załącznik_nr_2e.zip.
- dla części 6 - załącznik 1f 11. Załącznik zaproszenia - Załącznik_nr_1f.pdf oraz załącznik 2f 12. Załącznik zaproszenia - Załącznik_nr_2f.zip.
- dla części 7 - załącznik 1g 13. Załącznik zaproszenia - Załącznik_nr_1g.pdf oraz załącznik 2g 14. Załącznik zaproszenia - Załacznik_nr_2g.zip.
- dla części 8 - załącznik 1h 15. Załącznik zaproszenia - Załącznik_nr_1h.pdf oraz załącznik 2h 16. Załącznik zaproszenia - Załącznik_nr_2h.zip.
- dla części 9 - załącznik 1i 17. Załącznik zaproszenia - Załącznik_nr_1i.pdf oraz załącznik 2i 18. Załącznik zaproszenia - Załącznik_nr_2i.zip.

TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Termin wykonania Zamówienia wynosi:
1) Dla części 1 – usługi przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych systemu napowietrzania wraz z systemem zewnętrznym (system przewietrzania) w budynku Terminala Pasażerskiego: wykonanie usługi w ciągu 4 tygodni od dnia zawarcia umowy w terminie ustalonym z Zamawiającym, dodatkowo udział w teście komunikowania się systemu z centralą SSP (jeden dzień wyznaczony przez Zamawiającego w ciągu 10 tygodni od dnia zawarcia umowy).
2) Dla części 2 – usługi przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO) w budynku Terminala Pasażerskiego: w ciągu 4 tygodni od dnia zawarcia umowy w terminie ustalonym z Zamawiającym, dodatkowo udział w teście komunikowania się systemu z centralą SSP (jeden dzień wyznaczony przez Zamawiającego w ciągu 10 tygodni od dnia zawarcia umowy).
3) Dla części 3 – usługi przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych systemu detekcji tlenku węgla i gazu LPG w budynku Terminala Pasażerskiego: w ciągu 4 tygodni od dnia zawarcia umowy w terminie ustalonym z Zamawiającym dodatkowo udział w teście komunikowania się systemu z centralą SSP (jeden dzień wyznaczony przez Zamawiającego w ciągu 10 tygodni od dnia zawarcia umowy).
4) Dla części 4 – usługi przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych systemu klap oddymiających i kurtyn dymowych w budynku Terminala Pasażerskiego: 2 razy w czasie trwania umowy, pierwszy w ciągu 4 tygodni od dnia zawarcia umowy w terminie ustalonym z Zamawiającym, drugi po upływie pół roku od zakończenia pierwszego, przy czym wykonanie drugiego przeglądu w terminie ustalonym z Zamawiającym. Przy pierwszym przeglądzie dodatkowo udział w teście komunikowania się systemu z centralą SSP (jeden dzień wyznaczony przez Zamawiającego w ciągu 10 tygodni od dnia zawarcia umowy).
5) Dla części 5 - usługi przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych systemu bram przeciwpożarowych w budynku Terminala Pasażerskiego: 2 razy w czasie trwania umowy, w ciągu 4 tygodni od dnia zawarcia umowy w terminie ustalonym z Zamawiającym, drugi po upływie pół roku od zakończenia pierwszego, przy czym wykonanie drugiego przeglądu w terminie ustalonym z Zamawiającym. Przy pierwszym przeglądzie dodatkowo udział w teście komunikowania się systemu z centralą SSP (jeden dzień wyznaczony przez Zamawiającego w ciągu 10 tygodni od dnia zawarcia umowy).
6) Dla części 6 - usługi przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych systemu bram garażowych oraz rolet na przejściach granicznych w budynku Terminala Pasażerskiego: w ciągu 4 tygodni od dnia zawarcia umowy w terminie ustalonym z Zamawiającym dodatkowo udział w teście komunikowania się systemu z centralą SSP (jeden dzień wyznaczony przez Zamawiającego w ciągu 10 tygodni od dnia zawarcia umowy).
7) Dla części 7 – usługi przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych systemu instalacji tryskaczowej w budynku Terminala Pasażerskiego: w ciągu 4 tygodni od dnia zawarcia umowy w terminie ustalonym z Zamawiającym dodatkowo udział w teście komunikowania się systemu z centralą SSP (jeden dzień wyznaczony przez Zamawiającego w ciągu 10 tygodni od dnia zawarcia umowy).
8) Dla części 8 - usługi przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych zbiorników wody do instalacji gaśniczych w budynku Terminala Pasażerskiego: w ciągu 4 tygodni od dnia zawarcia umowy w terminie ustalonym z Zamawiającym.
9) Dla części 9 - usługi przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych systemu sygnalizacji pożaru (SSP) w budynku Terminala Pasażerskiego: w ciągu 8 tygodni od dnia zawarcia umowy w terminie ustalonym z Zamawiającym.
2. Miejsce realizacji zamówienia:
Dla części 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 – budynek Terminala Pasażerskiego w Porcie Lotniczym Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. w Łodzi.

Zamawiający informuje, że posiada centralę ppoż. Schrack Seconet Integral IP.
Zamawiający zastrzega, że z uwagi na konieczność zapewnienia ciągłości działania przedsiębiorstwa Zamawiającego, czynności przeglądów technicznych i konserwacyjnych odbywać mogą się w nocy (tzn. w godzinach 22-7).


Wzór umowy, która zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą stanowi:
- dla części 1 - załącznik 3a 19. Załącznik zaproszenia - Załacznik_nr_3a.pdf,
- dla części 2 - załącznik 3b 20. Załącznik zaproszenia - Załącznik_nr_3b.pdf,
- dla części 3 - załącznik 3c 21. Załącznik zaproszenia - Załaćznik_nr_3c.pdf,
- dla części 4 - załącznik 3d 22. Załącznik zaproszenia - Załacznik_nr_3d.pdf,
- dla części 5 - załącznik 3e 23. Załącznik zaproszenia - Załącznik_nr_3e.pdf,
- dla części 6 - załącznik 3f 24. Załącznik zaproszenia - Załącznik_nr_3f.pdf,
- dla części 7 - załącznik 3g 25. Załącznik zaproszenia - Załącznik_nr_3g.pdf,
- dla części 8 - załącznik 3h 26. Załącznik zaproszenia - Załącznik_nr_3h.pdf,
- dla części 9 - załącznik 3i 27. Załącznik zaproszenia - Załącznik_nr_3i.pdf.
OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Usługi przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych instalacji przeciwpożarowych

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:
1) Dla części 1 – usługi przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych systemu napowietrzania wraz z systemem zewnętrznym (system przewietrzania) w budynku Terminala Pasażerskiego:

W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał do najmniej 1 usługę przeglądu technicznego i/lub przeglądu technicznego i czynności konserwacyjnych systemu napowietrzania wraz z systemem zewnętrznym, a usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

2) Dla części 2 – usługi przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO) w budynku Terminala Pasażerskiego:

W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał do najmniej 1 usługę przeglądu technicznego i/lub przeglądu technicznego i czynności konserwacyjnych dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO) w jednym z obiektów, o których mowa w § 29 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010.109.719 ), a usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.


3) Dla części 3 – usługi przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych systemu detekcji tlenku węgla i gazu LPG w budynku Terminala Pasażerskiego:

W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał do najmniej 1 usługę przeglądu technicznego i/lub przeglądu technicznego i czynności konserwacyjnych systemu detekcji tlenku węgla i gazu LPG, a usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

4) Dla części 4 – usługi przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych systemu klap oddymiających i kurtyn dymowych w budynku Terminala Pasażerskiego:

W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał do najmniej 1 usługę przeglądu technicznego i/lub przeglądu technicznego i czynności konserwacyjnych systemu klap oddymiających i kurtyn dymowych, a usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

5) Dla części 5 - usługi przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych systemu bram przeciwpożarowych w budynku Terminala Pasażerskiego:

W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał do najmniej 1 usługę przeglądu technicznego i/lub przeglądu technicznego i czynności konserwacyjnych systemu bram przeciwpożarowych, a usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

6) Dla części 6 - usługi przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych systemu bram garażowych oraz rolet na przejściach granicznych w budynku Terminala Pasażerskiego:

W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał do najmniej 1 usługę przeglądu technicznego i/lub przeglądu technicznego i czynności konserwacyjnych systemu bram garażowych oraz rolet, a usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

7) Dla części 7 – usługi przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych systemu instalacji tryskaczowej w budynku Terminala Pasażerskiego:

W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał do najmniej 1 usługę przeglądu technicznego i/lub przeglądu technicznego i czynności konserwacyjnych systemu instalacji tryskaczowej, a usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

8) Dla części 8 - usługi przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych zbiorników wody do instalacji gaśniczych w budynku Terminala Pasażerskiego:

W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał do najmniej 1 usługę przeglądu technicznego i/lub przeglądu technicznego i czynności konserwacyjnych zbiorników wody do instalacji, a usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

9) Dla części 9 - usługi przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych systemu sygnalizacji pożaru (SSP) w budynku Terminala Pasażerskiego:

W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał do najmniej 1 usługę przeglądu technicznego i/lub przeglądu technicznego i czynności konserwacyjnych systemu sygnalizacji pożaru (SSP) w jednym z obiektów wskazanych w § 28 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010.109.719 ), a usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.


W celu potwierdzenia spełniania warunku przedstawionego powyżej Wykonawcy zobowiązani są dostarczyć:

I. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru, który stanowi 28. Załącznik zaproszenia - Załącznik_nr_4.docx
II. Wykaz wykonanych głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usług zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie, potwierdzający, że Wykonawca spełnia warunek określony powyżej (wzór stanowi 29. Załącznik zaproszenia - Załącznik_nr_5.docx.).
Wykonawca składa 29. Załącznik zaproszenia - Załącznik_nr_5.docx dla każdej z części zamówienia, na którą składa ofertę, wskazując której części zamówienia załącznik dotyczy;


2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia – w takiej sytuacji przepisy, a także postanowienia Ogłoszenia/Zaproszenia dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy, o których mowa powyżej, ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację przedmiotu zamówienia.
W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym powyżej Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentacji ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający będzie prowadził wszelką korespondencję wyłącznie z tak ustanowionym pełnomocnikiem.

Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

4. Wszystkie wymagane dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim, na maszynie, komputerze lub odręcznie w sposób zapewniający czytelność tekstu.
Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
Wszystkie dokumenty Wykonawcy składają w formie elektronicznej jako zeskanowane dokumenty, na platformie aukcyjnej. Zamawiający wskazuje, że dopuszczalnymi formatami plików są formaty obsługiwane przez oprogramowanie Adobe Acrobat Reader DC.

5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu przeprowadzona będzie w oparciu o złożone przez Wykonawców oświadczenia i dokumenty zgodne z formuła „spełnia – nie spełnia”.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni wykazać, że warunek posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia spełniają łącznie.

6. W trakcie trwania Rundy kontrolnej Zamawiający dokona weryfikacji złożonych oświadczeń, dokumentów i pełnomocnictw. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub którzy nie złożyli pełnomocnictwa, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania, zgodnie z postanowieniami niniejszego rozdziału oraz rozdz. X.4.5. Regulaminu.

7. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin zakończenia Rundy wstępnej. Zarówno wezwania, jak i uzupełnienia dokumentów, oświadczeń i pełnomocnictw następować będą za pomocą poczty elektronicznej i/lub systemu aukcji elektronicznej.

8. Wykonawcy, którzy w odpowiedzi na wezwania Zamawiającego nie uzupełnią dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw zostaną wykluczeni z postępowania lub ich oferty zostaną odrzucone na podstawie postanowień Regulaminu. Wykonawcy wykluczeni z postępowania, lub których oferty zostaną odrzucone nie zostaną dopuszczeni do udziału w Rundzie aukcyjnej.
OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Usługi przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych instalacji przeciwpożarowych

V. ZAŁĄCZNIKI


1. Załącznik zaproszenia - Załącznik_nr_1a.pdf

2. Załącznik zaproszenia - Załącznik_nr_2a.zip

3. Załącznik zaproszenia - Załącznik_nr_1b.pdf

4. Załącznik zaproszenia - Załacznik_nr_2b.zip

5. Załącznik zaproszenia - Załącznik_nr_1c.pdf

6. Załącznik zaproszenia - Załacznik_nr_2c.zip

7. Załącznik zaproszenia - Załącznik_nr_1d.pdf

8. Załącznik zaproszenia - Załącznik_nr_2d.zip

9. Załącznik zaproszenia - Załącznik_nr_1e.pdf

10. Załącznik zaproszenia - Załącznik_nr_2e.zip

11. Załącznik zaproszenia - Załącznik_nr_1f.pdf

12. Załącznik zaproszenia - Załącznik_nr_2f.zip

13. Załącznik zaproszenia - Załącznik_nr_1g.pdf

14. Załącznik zaproszenia - Załacznik_nr_2g.zip

15. Załącznik zaproszenia - Załącznik_nr_1h.pdf

16. Załącznik zaproszenia - Załącznik_nr_2h.zip

17. Załącznik zaproszenia - Załącznik_nr_1i.pdf

18. Załącznik zaproszenia - Załącznik_nr_2i.zip

19. Załącznik zaproszenia - Załacznik_nr_3a.pdf

20. Załącznik zaproszenia - Załącznik_nr_3b.pdf

21. Załącznik zaproszenia - Załaćznik_nr_3c.pdf

22. Załącznik zaproszenia - Załacznik_nr_3d.pdf

23. Załącznik zaproszenia - Załącznik_nr_3e.pdf

24. Załącznik zaproszenia - Załącznik_nr_3f.pdf

25. Załącznik zaproszenia - Załącznik_nr_3g.pdf

26. Załącznik zaproszenia - Załącznik_nr_3h.pdf

27. Załącznik zaproszenia - Załącznik_nr_3i.pdf

28. Załącznik zaproszenia - Załącznik_nr_4.docx

29. Załącznik zaproszenia - Załącznik_nr_5.docx

OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Usługi przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych instalacji przeciwpożarowych

VI. WARUNKI POSTĘPOWANIA


 1. SPOSÓB OBLICZENIA CENY:
  1. Wykonawca w aukcji podaje cenę brutto dla każdej z pozycji zamówienia.
  System automatycznie przeliczy punktację i ustali pozycję każdego z Wykonawców.
  2. Cena obejmuje całkowity koszt realizacji zamówienia.
  4. Cena stanowi kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej podczas aukcji elektronicznej, waga kryterium 100%.

  Wpisanie każdej ceny w sali aukcyjnej należy potwierdzić naciśnięciem klawisza "enter". 2. INNE WARUNKI:
  1. Termin związania ofertą będzie wynosić 30 dni od dnia zakończenia rundy aukcyjnej.
  2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta złożona w toku aukcji elektronicznej została wybrana, uchyla się od przystąpienia do realizacji zamówienia lub zawarcia/realizacji umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
  3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia aukcji elektronicznej, jeżeli cena najkorzystniejsza oferty złożonej w aukcji elektronicznej lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (ustaloną na podstawie obliczeń wewnętrznych Zamawiającego), chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
  4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści Ogłoszenia, odrzucenia złożonych ofert, unieważnienia przetargu albo ogłoszenia kolejnej rundy. Zamawiający ma obowiązek natychmiast informować o możliwych zmianach wszystkich uczestników postępowania.
  5. Oferty mogą zostać skonfrontowane z ofertą porównawczą wynikającą z obliczeń wewnętrznych Zamawiającego. Oferta porównawcza zostaje ustalona przed rozpoczęciem przetargu oraz w trakcie przetargu nie dochodzi do jej zmiany.


 3. MINIMALNY KROK POSTĄPIENIA ORAZ ZASADY ZAKOŃCZENIA AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
  - dla kryterium "cena brutto" minimalne postąpienie wynosi 0.50 % (jednocześnie maksymalne postąpienie wynosi 50.00 % wartości cenowej oferty Wykonawcy);
  - aukcja elektroniczna (Runda aukcyjna) przewidziana została na 20 min. Runda aukcyjna zostanie przedłużona o 2 min. po jakiejkolwiek zmianie ceny lub terminu wykonania w ciągu ostatnich 2 min. trwania rundy. Ilość przedłużeń rundy aukcyjnej jest nieograniczona. Czas przedłużenia rundy aukcyjnej (2 min.) nie sumuje się z czasem pozostałym do końca rundy aukcyjnej.


 4. ZASADY PRZETARGÓW ON-LINE PROE.BIZ
  • można odtworzyć po kliknięciu Zasady postępowań on-line PROebiz

  • udział w e-aukcji jest bezpłatny, Zamawiający nie zwraca wykonawcy żadnych kosztów udziału w e-aukcji
OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Usługi przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych instalacji przeciwpożarowych

VII. OCENA MULTIKRYTERIALNA


Dla określenia kolejności według oceny kryterialnej przetargu został wykorzystany następujący wzorzec:

kiedy najlepszą ofertą jest minimalna wartość
minimalna oferta * waga (%)
oferta uczestnika


kiedy najlepszą ofertą jest maksymalna wartość
oferta uczestnika * waga (%)
maksymalna ofertaW ocenie kryterialnej zostaną zawarte następujące pozycje:

WAGACHARAKTER

Cena całkowita100.00

W przypadku, że w kryterium o malejącym charakterze uczestnik złoży ofertę, której wynikiem będzie oferta o wartości zerowej, to ta oferta nie zostanie zaakceptowana przez system. Uczestnik zostanie o tym fakcie poinformowany.

OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Usługi przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych instalacji przeciwpożarowych

VIII. KONTAKTY/DANE ZAMAWIAJĄCEGO


Postępowanie (e-aukcja) prowadzone jest przez Zamawiającego sektorowego (Zamawiający, zleceniodawca przetargu):
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.
ul. Gen. S. Maczka 35, 94-328 Łódź, Polska

Sąd Rejonowy dla Łodzi–Śródmieścia w Łodzi
XX Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000057719 | NIP: 7290113494 | REGON: 470788461
Kapitał zakładowy: 302 581 450,00 złotych (w pełni opłacony)

Facebook | Twitter | Cargo Portu Lotniczego Łódź

------------------------
Szczegółowych informacji dotyczących przedmiotu e-aukcji udziela:
Artur Jędrych
Kierownik Działu Technicznego
telefon: +48 571 291 136
e-mail: a.jedrych@airport.lodz.pl

------------------------
Za administrację e-aukcji odpowiada oraz informacji w zakresie przeprowadzenia niniejszego postępowania udziela:
Joanna Gaworska
Młodszy Specjalista ds. Projektów i Przetargów
telefon: +48 601 167 992
e-mail: j.gaworska@airport.lodz.pl
OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Usługi przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych instalacji przeciwpożarowych

IX. ZGŁOSZENIE


Do wzięcia udziału w on-line przetargu niezbędne jest uzupełnienie zgłoszenia, które można otworzyć TUTAJ.

Zgłoszeni uczestnicy otrzymają według harmonogramu dziesięciocyfrowy klucz dostępu.

Przed uzupełnieniem zgłoszenia prosimy o sprawdzenie ustawienia Państwa przeglądarki. Więcej informacji znajdą Państwo w części Instrukcje.
OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Usługi przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych instalacji przeciwpożarowych

X. ZASADY


ZASADY AUKCJI ELEKTRONICZNYCH PROE.BIZ
- można odtworzyć po kliknięciu Zasady postępowań on-line PROebiz
OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Usługi przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych instalacji przeciwpożarowych

XI. INSTRUKCJE


WYMOGI TECHNICZNE SYSTEMU E-AUKCYJNEGO PROE.BIZ
Państwa komputer musi mieć połączenie z Internetem. Aby w trakcie uczestnictwa w aukcji nie doszło do żadnych zakłóceń, należy mieć w komputerze zainstalowaną jedną ze zalecanych przeglądarek internetowych:
- Microsoft Internet Explorer 7.0 oraz wyższa (http://microsoft.com/ie);
- Mozilla Firefox 13.0 oraz wyższa (http://firefox.com);
- Google Chrome (http://google.com/chrome)

Należy również mieć zainstalowany Adobe Flash Player (http://get adobe.com/flashplayer) , a w przeglądarce muszą być zdjęte zapory wyskakujących okien i włączone cookies. Instrukcje jak w przeglądarce włączyć cookies można znaleźć na http://proebiz.com/pl/support wUSTAWIENIA pod pozycją Ustawienia cookies.

W JAKI SPOSÓB NALEŻY SIĘ ZGŁOSIĆ DO PRZETARGU ELEKTRONICZNEGO
W sekcji ZGŁOSZENIE niniejszego zaproszenia należy kliknąć TUTAJ. W ten sposób można wejść do formularza zgłoszeniowego uczestnika. Tutaj należy uzupełnić wymagane dane, wyrazić zgodę z Zasadami on-line przetargów PROe.biz oraz wysłać formularz. W ten sposób uczestnik zgłosi się do przetargu elektronicznego.

Częścią Zgłoszenia jest wybranie loginu oraz hasła (długość min. loginu oraz hasła jest 8 znaków). Za pomocą danych tych można następnie (po otrzymaniu klucza) wejść do sali e-aukcyjnej. Zaleca się wybranie łatwego do zapamiętania loginu oraz hasła, prosimy nie używać spacji albo znaków diakrytycznych (ć, ę itp.).
Swoje dane zgłoszeniowe należy zapamiętać!

JAK WEJŚĆ DO SALI E-AUKCYJNEJ?
Do wejścia do sali e-aukcyjnej należy użyć odsyłacza (adres) w części OGÓLNE niniejszego Aaproszenia. Po kliknięciu otworzy się przeglądarka internetowa pod adresem sali e-aukcyjnej zleceniodawcy. Następnie uczestnik powinien się zalogować (za pomocą loginu, hasła - wybrane przez uczestnika w zgłoszeniu oraz klucza – uczestnik otrzyma mailem). Jeżeli dane te zostaną wprowadzone poprawnie (hasło, login oraz klucz są znane wyłącznie uczestnikowi i nie należy ich udostępniać osobom trzecim), po weryfikacji danych nastąpi przekierowanie do do sali e-aukcyjnej. Dziesięciocyfrowy klucz dostępu można kopiować (np. za pomocą Ctrl+C) z e-maila, a następnie umieścić w odpowiednim polu (Ctrl+V). Do sali e-aukcyjnej nie można wejść przed rozpoczęciem e-aukcji (początkiem postępowania jest w większości przypadków czas ogłoszenia Rundy wstępnej).
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z administratorem; podany jest on w części KONTAKTY/DANE ZAMAWIAJĄCEGO.

JAK MOŻNA SIĘ WYLOGOWAĆ Z SALI E-AUKCYJNEJ?
Wylogowanie należy przeprowadzić za pomocą przycisku LOGOUT, który znajduje się w prawym górnym rogu sali e-aukcyjnej. Jeżeli wylogowanie zostanie przeprowadzone zamknięciem okienka przeglądarki, do sali e-aukcyjnej będzie można ponownie się zgłosić po upłynięciu 1 minuty.

CO MOŻNA ROBIĆ PODCZAS RUNDY WSTĘPNEJ?
Runda wstępna jest przeznaczona do podania cen wstępnych oraz kryteriów zmiennych. W rundzie tej można obejrzeć salę e-aukcyjną oraz zapoznać się z jej poszczególnymi funkcjami. Zwłaszcza trzeba zwrócić uwagę na czas pozostały do końca trwania rundy. Czas ten zmienia się zazwyczaj w ramach 3 – 5 sekund (jeżeli do końca rundy pozostaje mniej niż doba). Jeżeli nie dochodzi do zmiany, istnieje prawdopodobieństwo, iż połączenie zostało przerwane i należy się znowu zalogować.

W rundzie tej uczestnik ma za obowiązek podać ceny wstępne. Po wpisaniu każdej ceny należy ją potwierdzić naciśnięciem klawisza enter. Podczas Rundy wstępnej można zmieniać dowolnie ceny oraz kryteria zmienne. Uczestnik widzi tylko własną ofertę. Jeżeli nazwa pozycji jest podkreślona, poprzez kliknięcie w daną nazwę pozycji odtworzą się uwagi z nią związane (zazwyczaj są to informacje uściślające, lub też zdjęcie, załącznik itp.).

Kryteria zmienne należy podawać kliknięciem na pole danego kryterium w prawej kolumnie (jeżeli kryterium nie jest uzupełnione w danym polu jest słowo „zmienić“ albo pole jest puste).

CO MOŻNA ROBIĆ W CZASIE RUNDY KONTROLNEJ?
Runda ta służy Zamawiającemu do oficjalnej kontroli. Przeważnie jest przeprowadzana kontrola poprawności wprowadzonych ofert, kontrola kwalifikacji lub też testowanie dostarczonych próbek. Uczestnicy w tej rundzie nie mogą niczego zmieniać, w przypadku kiedy dojdzie do błędu należy zgłosić do administratora chęć dokonania zmiany swojej oferty; zmianę tą przeprowadza administrator na wniosek uczestnika.

CO MOŻNA ROBIĆ PODCZAS RUNDY AUKCYJNEJ?
Podczas Rundy aukcyjnej można tylko obniżać swoją ofertę (w przypadku przetargu online zakupu) albo odwrotnie podwyższać swoją ofertę (w przypadku online przetargu sprzedaży).

Nowa oferta cenowa pozycji nie może być równa z aktualną minimalną ofertą (w przypadku przetargu online zakupu), odpowiednio maksymalną ofertą (w przetargu sprzedaży).

W trakcie trwania online przetargu prosimy o szczególną uwagę:
czas do końca rundy - którego zmiana stwierdza kontakt uczestnika z systemem e-aukcyjnym
Jeżeli czas w sali e-aukcyjnej się zatrzyma, należy nacisnąć klawisz F5, by odświeżyć ekran.
komunikacja z administratorem - środek komunikacji z administratorem. Można tu komunikować z administratorem on-line.

Cały przebieg online przetargu od wysłania zaproszeń aż po jego zakończenie zostaje zaprotokołowany za pośrednictwem historii przetargu. Wszelkie przeprowadzone kroki zostają zapisane z dokładnością w czasie co do sekundy. Po zakończeniu online przetargu każdy uczestnik ma możliwość wglądu do własnej historii oraz protokołu uczestnika.

Runda aukcyjna bywa zazwyczaj przedłużana. Bliższe informacje o przedłużeniu można znaleźć w części PRZEBIEG/HARMONOGRAM.

Ze względu na techniczny charakter funkcjonowania systemów internetowych Zamawiający nie zaleca wprowadzania ofert cenowych w sali e-aukcyjnej w ostatnich sekundach bieżącej rundy. W ten sposób wprowadzone wartości mogą nie dotrzeć na czas do serwerów, na których przeprowadzana jest e-aukcja. Powodem może być na przykład tymczasowe obniżenie szybkości łącza internetowego, opóźniona reakcja przeglądarki lub systemu operacyjnego. Oferty wprowadzone w ostatnich 5 sekundach nie muszą zostać zaakceptowane przez system.

W RAZIE PROBLEMÓW TECHNICZNYCH W TRAKCIE TRWANIA ONLINE PRZETARGU PROSIMY ZWRACAĆ SIĘ DO ADMINISTRATORA. KONTAKT NA ADMINISTRATORA MOŻNA ZNALEŹĆ W CZĘŚCI KONTAKTY/DANE ZAMAWIAJĄCEGO.