OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Usługa przeglądu serwisowego sprzętu ratowniczego Holmatro

I. OGÓLNE


Zapraszamy Państwa do udziału w przetargu, który zostanie przeprowadzony za pomocą aukcji elektronicznej ("ERMMA") dnia 15. 03. 2018 11:00. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), na podstawie wyłączenia stosowania tej ustawy z art. 4 pkt 8 ustawy.

Aukcja elektroniczna zostanie przeprowadzona na podstawie przepisów "Regulaminu udzielania zamówień", przyjętego Zarządzeniem Nr 20/2007 Prezesa Zarządu Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. z dnia 28 sierpnia 2007 r., wraz z ostatnią zmianą wynikającą z Uchwały Nr 2/2014 Zarządu Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. z dnia 30 kwietnia 2014 r..

W przypadku zainteresowania naszą ofertą, prosimy zapoznać się z poniższymi informacjami dotyczącymi przetargu oraz wypełnić Zgłoszenie które znajduje się w części VIII. Zgłoszenie Zaproszenia.

Po uzupełnieniu Zgłoszenia, wybraniu przez Państwa loginu i hasła, na adres e-mail podany w Zgłoszeniu zostanie wysłany dziesięciocyfrowy klucz dostępu. Login, hasło i klucz dostępu umożliwiają zalogowanie się do sali e-aukcyjnej, w której prowadzony jest przetarg, a która znajduje się pod adresem https://lodzairport.proebiz.com.


Więcej informacji dostępnych jest w częściach II.-"Przebieg/Harmonogram" i XI.-"Instrukcje" Ogłoszenia.

Łódź, dnia: 07. 03. 2018 10:00

Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.
--------------------
Józef Mastalerz
Komendant Lotniskowej Straży Pożarnej
telefon:(+48) 603 111 363
email: j.mastalerz@airport.lodz.pl
--------------------
Ilona Wysokińska
Specjalista ds. Projektów i Przetargów
telefon:(+48) 571 29 11 33
email: i.wysokinska@airport.lodz.pl

Ogłoszenia i przetargi Portu Lotniczego Łódź – strona informacyjna

Strona internetowa Portu Lotniczego Łódź

Biuletyn Informacji Publicznej Portu Lotniczego Łódź
OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Usługa przeglądu serwisowego sprzętu ratowniczego Holmatro

II. PRZEBIEG/HARMONOGRAM


Aukcja składa się z następujących etapów:


1. Runda wstępna
Trwa od 07. 03. 2018 10:00 do 15. 03. 2018 10:00. W tym okresie Wykonawcy mogą zalogować się do systemu aukcyjnego (wypełnić Zgłoszenie, uzupełnić dane informacyjne i kontaktowe, wprowadzić login i hasło), wprowadzić wstępną ofertę oraz wymagane Ogłoszeniem/Zaproszeniem oświadczenia i dokumenty.

Nie później niż przed upływem 3 dni przed zakończeniem rundy wstępnej Wykonawcy mogą składać wnioski (pytania) o wyjaśnienie treści Ogłoszenia/Zaproszenia lub o jego zmianę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres osoby odpowiedzialnej za administrowanie aukcją, wskazanej w części Kontakty/Dane Zamawiającego lub za pośrednictwem systemu aukcyjnego.
Zamawiający udziela wyjaśnień lub informuje o dokonanych zmianach Ogłoszenia/Zaproszenia wszystkich Wykonawców, którzy wypełnili Zgłoszenie do aukcji oraz do których Zamawiający wysłał elektroniczną informację o ogłoszeniu aukcji. Na wnioski złożone powtórnie w tej samej sprawie odpowiedzi nie udziela się. Wyjaśnienia lub informację o zmianie Ogłoszenia/Zaproszenia Zamawiający przesyła nie później niż do zakończenia rundy wstępnej. Wnioski złożone po terminie Zamawiający może pozostawić bez odpowiedzi.

W przypadku braku wprowadzenia ceny przez Wykonawcę w Rundzie wstępnej, Zamawiający nie wzywa Wykonawcy do uzupełnienia wymaganych przez Zamawiającego dokumentów; taką ofertę (wypełnienie przez Wykonawcę zgłoszenia bez wprowadzenia ceny) traktuje się jako niezłożoną.

2. Runda kontrolna
Trwa od 15. 03. 2018 10:00 do 15. 03. 2018 11:00 i służy dokonaniu przez Zamawiającego kontroli ofert. W jej czasie Wykonawcy nie mają możliwości wprowadzania zmian w ofertach, mogą jednak sprawdzać czy nie występują problemy techniczne z udziałem w aukcji. W razie zaistnienia problemów bądź wątpliwości należy skontaktować się z Houston PROebiz – wsparciem technicznym aukcji (informacje kontaktowe dostępne są pod spisem części Ogłoszenia/Zaproszenia, po lewej stronie panelu) lub administratorem wskazanym w części Kontakty/Dane Zamawiającego.

3. Runda aukcyjna
Rozpoczyna się 15. 03. 2018 11:00 i ma formę przetargu on-line, w trakcie którego możliwe jest składanie ofert z zachowaniem poniższych zasad:
- własną ofertę można tylko obniżać,
- nowa wartość oferty nie może być identyczna z obecną wartością minimalną.
Wraz z rozpoczęciem rundy aukcyjnej wszystkim Wykonawcom zostanie ujawniona najniższa oferta. Informacje o zmianach w klasyfikacji ofert, o swojej pozycji oraz o warunkach oferty najkorzystniejszej każdy z Wykonawców otrzymuje na bieżąco.INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE:

Czas trwania i przedłużanie rundy aukcyjnej
Runda aukcyjna przewidziana jest na 20 min. Przy czym zostaje przedłużona o 2 min. po jakiejkolwiek zmianie ceny dokonanej w ciągu ostatnich 2 min. jej trwania.
W razie potrzeby Zamawiający ma prawo zdecydować o indywidualnym przedłużeniu lub zakończeniu przetargu on-line.

Krok minimalny obniżenia ceny
Cenę można obniżać minimalnie o 0.10 %.
(Minimalny krok obniżenia ceny jest w stosunku do ceny pozycji uczestnika.)

Krok maksymalny obniżenia ceny
Cenę można obniżać maksymalnie o 50.00 %.
(Maksymalny krok obniżenia ceny jest w stosunku do ceny pozycji uczestnika.)

Ważność klucza dostępu
Ważność klucza dostępu upływa za 30 dni po zakończeniu przetargu. Po tym terminie nie jest możliwe wejście do sali aukcyjnej. Zaleca się wydrukowanie protokołu uczestnictwa w eAukcji oraz historii eAukcji bezpośrednio po zakończeniu eAukcji.
OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Usługa przeglądu serwisowego sprzętu ratowniczego Holmatro

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania czynności przeglądu serwisowego oraz konserwacji urządzeń ratowniczych Holmatro dla Lotniskowej Straży Pożarnej Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.
Przegląd serwisowy oraz konserwacja muszą być wykonane zgodnie z:
a) zaleceniami firmy Holmatro - producenta narzędzi ratowniczych oraz
b) wymaganiami Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie w sprawie przygotowania lotnisk do sytuacji zagrożenia oraz lotniskowych służb ratowniczo-gaśniczych (Dz.U.2013.487 z dnia 2013.04.23) oraz
c) wymaganiami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 września 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U.2008.180.1115 z dnia 2008.10.10).
Wszystkie warunki a), b) i c) muszą być spełnione łącznie.


ZAKRES CZYNNOŚCI PRZEGLĄDU SERWISOWEGO ORAZ KONSERWACJI:

1. Czynności przeglądu rocznego sprzętu hydraulicznego Holmatro obejmują:
- wymianę oleju hydraulicznego w urządzeniu,
- wymianę oleju silnikowego w silniku pompy,
- wymianę filtra powietrza w silniku pompy,
- wymianę świecy zapłonowej w silniku pompy,
- wymianę węża hydraulicznego na nowy w nożycach Holmatro CU 4035 NCT II,
- wymianę węża hydraulicznego na nowy rozpieraczu ramiennym Holmatro SP 4240,
- wymianę węża hydraulicznego na nowy w rozpieraczu kolumnowym Holmatro RA 4332,
- regulację obrotów silnika pompy,
- sprawdzenie i regulację zaworów I i II stopnia pompy hydraulicznej,
- sprawdzenie szczelności połączeń szybkozłączy pompy,
- wymianę smaru CU 800 i MN02 na częściach ruchomych ostrzy nożyc i nożyco-rozpieracza,
- korektę siły docisku śrub centralnych,
- smarowanie i korekta siły docisku śrub ramion rozpieracza,
- test działania rozdzielaczy, zaworów odcinających, zaworów zwrotnych narzędzi,
- test siły cięcia, ścisku i rozpierania,
- sprawdzenie stanu haków, łańcuchów, końcówek ciągnących.

2. Czynności przeglądu rocznego poduszek pneumatycznych Holmatro obejmują:
- kontrolę sprawności poduszek,
- kontrolę szczelności szybkozłączy,
- kontrolę zaworów bezpieczeństwa, zaworów upuszczających, rozdzielaczy,
- kontrolę reduktora,
- kontrolę węży przyłączeniowych.

3. Czynności przeglądu rocznego sprzętu silnikowego (wentylatory oddymiające, agregaty prądotwórcze) obejmują:
- wymianę oleju silnikowego w silniku,
- wymianę filtra powietrza w silniku,
- wymianę świecy zapłonowej w silniku,
- regulacje obrotów silnika,
- kontrolę sprawności działania pod obciążeniem,
- przegląd silnika spalinowego agregatu prądotwórczego SOGA Typ 90 L/2,
- przegląd silnika spalinowego agregatu prądotwórczego EISEMANN 2801,
- przegląd silnika spalinowego agregatu prądotwórczego EISEMANN.

4. Czynności przeglądu rocznego węży hydraulicznych Holmatro obejmują:
- wymianę węża hydraulicznego Holmatro BVL 10,
- wymianę węża hydraulicznego Holmatro BVL 3,
- wymianę węża hydraulicznego Holmatro BVL 3.


Szczegółowy wykaz urządzeń, które obejmuje usługa przeglądu serwisowego oraz ilości urządzeń stanowi 1. Załącznik zaproszenia - Załącznik_nr_1_WYKAZ_URZADZEŃ_HOLMATRO.doc.
OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Usługa przeglądu serwisowego sprzętu ratowniczego Holmatro

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


1. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia – w takiej sytuacji przepisy, a także postanowienia Ogłoszenia/Zaproszenia dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy, o których mowa powyżej, ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację przedmiotu zamówienia.
W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym powyżej Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentacji ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający będzie prowadził wszelką korespondencję wyłącznie z tak ustanowionym pełnomocnikiem.

Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

3. Wszystkie ewentualnie wymagane dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim, na maszynie, komputerze lub odręcznie w sposób zapewniający czytelność tekstu.
Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
Wszystkie dokumenty Wykonawcy składają w formie elektronicznej jako zeskanowane dokumenty, na platformie aukcyjnej. Zamawiający wskazuje, że dopuszczalnymi formatami plików są formaty obsługiwane przez oprogramowanie Adobe Acrobat Reader DC.

4. W trakcie trwania rundy kontrolnej Zamawiający dokona weryfikacji złożonych oświadczeń, dokumentów i pełnomocnictw. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub którzy nie złożyli pełnomocnictwa, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania, zgodnie z postanowieniami niniejszego rozdziału oraz rozdz. X.4.5. Regulaminu.

5. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin zakończenia Rundy wstępnej. Zarówno wezwania, jak i uzupełnienia dokumentów, oświadczeń i pełnomocnictw następować będą za pomocą poczty elektronicznej i/lub systemu aukcji elektronicznej.

6. Wykonawcy, którzy w odpowiedzi na wezwania Zamawiającego nie uzupełnią dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw zostaną wykluczeni z postępowania lub ich oferty zostaną odrzucone na podstawie postanowień Regulaminu. Wykonawcy wykluczeni z postępowania, lub których oferty zostaną odrzucone nie zostaną dopuszczeni do udziału w rundzie aukcyjnej.
OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Usługa przeglądu serwisowego sprzętu ratowniczego Holmatro

V. WARUNKI POSTĘPOWANIA


 1. SPOSÓB OBLICZENIA CENY:
  1. Wykonawca w aukcji podaje cenę brutto za całość zamówienia. System automatycznie przeliczy cenę za całość zamówienia i ustali pozycję każdego z Wykonawców.
  2. Cena obejmuje całkowity koszt realizacji zamówienia.
  3. Cena stanowi kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej podczas aukcji elektronicznej, waga kryterium 100%.

  Wpisanie każdej ceny w sali aukcyjnej należy potwierdzić naciśnięciem klawisza "enter".


 2. WARUNKI PŁATNICZE
  a) Za wykonanie całego zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe brutto, będące wynikiem aukcji elektronicznej, w którym zawiera się należny podatek od towarów i usług (VAT), zgodny z obowiązującymi przepisami.
  b) Wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty oraz koszty dojazdu. Wykonawca powinien uwzględnić w wynagrodzeniu wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia, a szczególnie informacje, wymagania i warunki podane w Zaproszeniu.
  c) Zamawiający przewiduje płatność na podstawie faktury VAT/rachunku prawidłowo wystawionej/-ego po zrealizowaniu usługi przez Wykonawcę. Płatność faktury VAT/rachunku w terminie 30 dni od dnia jej/jego wystawienia.
  d) Faktura VAT/rachunek będzie wystawiona-y przez Wykonawcę po podpisaniu przez Zamawiającego lub upoważnionego przez niego przedstawiciela protokołu wykonania usługi.
  e) Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia faktury VAT/rachunku Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia wystawienia.


 3. KLAUZULA WALORYZACYJNA:
  1. Zamawiający zastrzega wprowadzenie zmiany do zamówienia w zakresie wynagrodzenia należnego Wykonawcy, bez dodatkowego aneksu lub pisemnej zmiany, na zasadach określonych poniżej.
  2. Zamawiający przewiduje zmianę wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług.
  3. W przypadku podwyższenia stawki podatku od towarów i usług w stosunku do stawki podatku od towarów i usług, która obowiązywała w dniu rozstrzygnięcia aukcji elektronicznej, wynagrodzenie wskazane w dniu rozstrzygnięcia aukcji elektronicznej w zakresie wynagrodzenia netto pozostanie bez zmian, natomiast wynagrodzenie brutto zostanie powiększone proporcjonalnie do wysokości podwyższenia stawki podatku od towarów i usług.
  4. W przypadku obniżenia stawki podatku od towarów i usług w stosunku do stawki podatku od towarów i usług, która obowiązywała w dniu rozstrzygnięcia aukcji elektronicznej, wynagrodzenie wskazane w dniu rozstrzygnięcia aukcji elektronicznej w zakresie wynagrodzenia netto pozostanie bez zmian, natomiast wynagrodzenie brutto zostanie zmniejszone proporcjonalnie do wartości obniżenia stawki podatku od towarów i usług.
  5. Powyższe przepisy nie mają zastosowania do wynagrodzenia należnego lub wypłaconego Wykonawcy zgodnie z rozstrzygnięciem aukcji elektronicznej przed zmianą stawki podatku od towarów i usług. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim przepisy powyższe mają zastosowanie do tej części wynagrodzenia, która stanie się należna Wykonawcy po terminie wprowadzenia w życie zmiany stawki podatku od towarów i usług.


 4. REALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
  1. Usługa obejmuje:
  - przyjazd Wykonawcy (osób biorących udział w realizacji zamówienia) do siedziby Zamawiającego,
  - usługę przeglądu serwisowego wskazaną w Opisie przedmiotu zamówienia,
  - inne czynności niezbędne do realizacji przedmiotowego zamówienia.
  Po zrealizowaniu przeglądu Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia protokołu z wykonanej usługi, który powinien zawierać wykaz sprzętu poddanego czynnościom konserwacyjnym z adnotacją "sprawny" lub "niesprawny" oraz oświadczenie, że przedmiotowa usługa została wykonana zgodnie z:
  a) zaleceniami firmy Holmatro - producenta narzędzi ratowniczych oraz
  b) wymaganiami Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie w sprawie przygotowania lotnisk do sytuacji zagrożenia oraz lotniskowych służb ratowniczo-gaśniczych (Dz.U.2013.487 z dnia 2013.04.23) oraz
  c) wymaganiami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 września 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U.2008.180.1115 z dnia 2008.10.10).
  Protokół będzie podlegał zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

  2. Wykonawca (osoby, które będą brały udział w realizacji zamówienia) zobowiązany będzie do przestrzegania standardów postępowania i procedur związanych z poruszaniem się po terenie lotniska, w tym w szczególności:
  - do wykonywania przedmiotu zamówienia w taki sposób, aby nie utrudniało to funkcjonowania przedsiębiorstwa Zamawiającego oraz nie zagrażało jego bezpieczeństwu ani bezpieczeństwu podmiotów z niego korzystających;
  - do pozostawania pod stałym nadzorem pracowników Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta sp. z o.o. w czasie przebywania na terenie lotniska,
  - do przedstawienia listy osób wjeżdżających na teren lotniska na co najmniej 24 godziny przed planowanym wjazdem, zgodnie z "Instrukcją przepustkową dla osób i pojazdów" stanowiącą dokument wewnętrzny Zamawiającego (2. Załącznik zaproszenia - Załącznik_nr_2_Instrukcja_Przepustkowa.pdf), po wcześniejszym ustaleniu z Zamawiającym terminów wykonania przedmiotu zamówienia;
  - do przestrzegania zapisów procedury wynikających z "Instrukcji przepustkowej dla osób i pojazdów" niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.

  3. Wszelkie dodatkowe naprawy i wymiana części zapasowych, których konieczność wykonania wyniknie w trakcie realizacji usługi Wykonawca powinien dokonać po uprzednim przedstawieniu kosztorysu i zaakceptowaniu go przez Zamawiającego. W przypadku przekazania urządzenia do naprawy Wykonawca jest zobowiązany wystawić protokół przekazania sprzętu do serwisu.

  4. OKRES REALIZACJI USŁUGI: jednorazowo w siedzibie Zamawiającego w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia przesłania informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej (protokołu zbiorczego postępowania).

 5. KARY UMOWNE:
  1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:
  a) odstąpienie od realizacji zamówienia przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 20% wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy (ceny wskazanej w aukcji elektronicznej);
  b) niedotrzymanie terminu wykonania usługi – w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy (ceny wskazanej w aukcji elektronicznej) za każdy dzień opóźnienia.
  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody
  i utraconych korzyści na zasadach ogólnych, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
  3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
  4. Zapłata kar umownych nastąpi na podstawie noty obciążeniowej doręczonej Stronie zobowiązanej do zapłaty.
  5. Odstąpienie od realizacji zamówienia przez którąkolwiek ze Stron nie pozbawia Zamawiającego uprawnienia do dochodzenia zastrzeżonych w niniejszym Ogłoszeniu / Zaproszeniu kar umownych.


 6. WARUNKI GWARANCJI:
  1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi za wady w zakresie wykonanego przedmiotu zamówienia w okresie 12 miesięcy od daty sporządzenia protokołu.
  2. O zauważonych wadach Zamawiający powiadomi Wykonawcę niezwłocznie po ich wykryciu.
  3. Zamawiający po stwierdzeniu wady może zażądać jej usunięcia w ustalonym przez obie Strony terminie nie dłuższym niż 14 dni z zastrzeżeniem, że w przypadku jego bezskutecznego upływu Zamawiający zleci wykonanie wykonawstwa zastępczego na koszt i ryzyko Wykonawcy.
  4. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Ogłoszeniem, znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.


 7. INNE WARUNKI:
  1. Termin związania ofertą będzie wynosić 30 dni od dnia zakończenia Rundy aukcyjnej.
  2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta złożona w toku aukcji elektronicznej została wybrana, uchyla się od przystąpienia do realizacji zamówienia lub zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
  3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia aukcji elektronicznej, jeżeli cena najkorzystniejsza oferty złożonej w aukcji elektronicznej lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (ustaloną na podstawie obliczeń wewnętrznych Zamawiającego), chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
  4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści Ogłoszenia, odrzucenia złożonych ofert, unieważnienia przetargu albo ogłoszenia kolejnej rundy. Zamawiający ma obowiązek natychmiast informować o możliwych zmianach wszystkich uczestników postępowania.
  5. Oferty mogą zostać skonfrontowane z ofertą porównawczą wynikającą z obliczeń wewnętrznych Zamawiającego. Oferta porównawcza zostaje ustalona przed rozpoczęciem przetargu oraz w trakcie przetargu nie dochodzi do jej zmiany.
  6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta złożona w toku aukcji elektronicznej została wybrana, uchyla się od przystąpienia do realizacji zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny oraz nałożyć na ww. Wykonawcę kary w wysokości 20% wartości zamówienia brutto.
  7. Wykonawca oświadcza, że:
  a) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie przesłanek zawartych w pkt X.4.4. Regulaminu oraz
  b) wykona przedmiotowe usługi zgodnie z:
  - zaleceniami firmy Holmatro - producenta narzędzi ratowniczych,
  - wymaganiami Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie w sprawie przygotowania lotnisk do sytuacji zagrożenia oraz lotniskowych służb ratowniczo-gaśniczych (Dz.U.2013.487 z dnia 2013.04.23),
  - wymaganiami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 września 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U.2008.180.1115 z dnia 2008.10.10).


 8. MINIMALNY KROK POSTĄPIENIA ORAZ ZASADY ZAKOŃCZENIA AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
  - dla kryterium "cena brutto" za wykonanie całego zamówienia minimalne postąpienie wynosi 0.10 % brutto (jednocześnie maksymalne postąpienie wynosi 50.00 % wartości cenowej oferty Wykonawcy);
  - aukcja elektroniczna (Runda aukcyjna) przewidziana została na 20 min. Runda aukcyjna zostanie przedłużona o 2 min. po jakiejkolwiek zmianie ceny lub terminu wykonania w ciągu ostatnich 2 min. trwania rundy. Ilość przedłużeń rundy aukcyjnej jest nieograniczona. Czas przedłużenia rundy aukcyjnej (2 min.) nie sumuje się z czasem pozostałym do końca rundy aukcyjnej.


 9. ZASADY PRZETARGÓW ON-LINE PROE.BIZ
  • można odtworzyć po kliknięciu Zasady postępowań on-line PROebiz

  • udział w e-aukcji jest bezpłatny, Zamawiający nie zwraca wykonawcy żadnych kosztów udziału w e-aukcji
OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Usługa przeglądu serwisowego sprzętu ratowniczego Holmatro

VI. OCENA MULTIKRYTERIALNA


Dla określenia kolejności według oceny kryterialnej przetargu został wykorzystany następujący wzorzec:

kiedy najlepszą ofertą jest minimalna wartość
minimalna oferta * waga (%)
oferta uczestnika


kiedy najlepszą ofertą jest maksymalna wartość
oferta uczestnika * waga (%)
maksymalna ofertaW ocenie kryterialnej zostaną zawarte następujące pozycje:

WAGACHARAKTER

Cena całkowita100.00

W przypadku, że w kryterium o malejącym charakterze uczestnik złoży ofertę, której wynikiem będzie oferta o wartości zerowej, to ta oferta nie zostanie zaakceptowana przez system. Uczestnik zostanie o tym fakcie poinformowany.

OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Usługa przeglądu serwisowego sprzętu ratowniczego Holmatro

VII. KONTAKTY/DANE ZAMAWIAJĄCEGO


Postępowanie (e-aukcja) prowadzone jest przez Zamawiającego sektorowego (Zamawiający, zleceniodawca przetargu):
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.
ul. Gen. S. Maczka 35, 94-328 Łódź, Polska

Sąd Rejonowy dla Łodzi–Śródmieścia w Łodzi
XX Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000057719 | NIP: 7290113494 | REGON: 470788461
Kapitał zakładowy: 302 581 450,00 zł (w pełni opłacony)

Facebook | Twitter | Cargo Portu Lotniczego Łódź

------------------------
Szczegółowych informacji dotyczących przedmiotu e-aukcji udziela:
Józef Mastalerz
Komendant Lotniskowej Straży Pożarnej
telefon: (+48) 603 111 363
e-mail: j.mastalerz@airport.lodz.pl

Elżbieta Kuc
Stanowisko ds. administracyjnych
telefon: (48) 793 580 708
e-mail: e.kuc@airport.lodz.pl

Krzysztof Gliszczyński
Dowódca Plutonu Lotniskowej Straży Pożarnej
telefon: (48) 571 291 126
e-mail : k.gliszczynski@airport.lodz.pl

------------------------
Za administrację e-aukcji odpowiada oraz informacji w zakresie przeprowadzenia niniejszego postępowania udziela:
Ilona Wysokińska
Specjalista ds. Projektów i Przetargów
telefon: (+48) 571 29 11 33
e-mail: i.wysokinska@airport.lodz.pl
OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Usługa przeglądu serwisowego sprzętu ratowniczego Holmatro

VIII. ZGŁOSZENIE


Do wzięcia udziału w on-line przetargu niezbędne jest uzupełnienie zgłoszenia, które można otworzyć TUTAJ.

Zgłoszeni uczestnicy otrzymają według harmonogramu dziesięciocyfrowy klucz dostępu.

Przed uzupełnieniem zgłoszenia prosimy o sprawdzenie ustawienia Państwa przeglądarki. Więcej informacji znajdą Państwo w części Instrukcje.
OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Usługa przeglądu serwisowego sprzętu ratowniczego Holmatro

IX. ZASADY


ZASADY AUKCJI ELEKTRONICZNYCH PROE.BIZ
- można odtworzyć po kliknięciu Zasady postępowań on-line PROebiz
OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Usługa przeglądu serwisowego sprzętu ratowniczego Holmatro

X. INSTRUKCJE


WYMOGI TECHNICZNE SYSTEMU E-AUKCYJNEGO PROE.BIZ
Państwa komputer musi mieć połączenie z Internetem. Aby w trakcie uczestnictwa w aukcji nie doszło do żadnych zakłóceń, należy mieć w komputerze zainstalowaną jedną ze zalecanych przeglądarek internetowych:
- Microsoft Internet Explorer 7.0 oraz wyższa (http://microsoft.com/ie);
- Mozilla Firefox 13.0 oraz wyższa (http://firefox.com);
- Google Chrome (http://google.com/chrome).

Należy również mieć zainstalowany Adobe Flash Player (http://get adobe.com/flashplayer), a w przeglądarce muszą być zdjęte zapory wyskakujących okien i włączone cookies. Instrukcje jak w przeglądarce włączyć cookies można znaleźć na http://podpora.proe.biz w części USTAWIENIA pod pozycją Ustawienia cookies.

W JAKI SPOSÓB NALEŻY SIĘ ZGŁOSIĆ DO PRZETARGU ELEKTRONICZNEGO
W sekcji ZGŁOSZENIE niniejszego zaproszenia należy kliknąć TUTAJ. W ten sposób można wejść do formularza zgłoszeniowego uczestnika. Tutaj należy uzupełnić wymagane dane, wyrazić zgodę z Zasadami on-line przetargów PROe.biz oraz wysłać formularz. W ten sposób uczestnik zgłosi się do przetargu elektronicznego.

Częścią Zgłoszenia jest wybranie loginu oraz hasła (długość min. loginu oraz hasła jest 8 znaków). Za pomocą danych tych można następnie (po otrzymaniu klucza) wejść do sali e-aukcyjnej. Zaleca się wybranie łatwego do zapamiętania loginu oraz hasła, prosimy nie używać spacji albo znaków diakrytycznych (ć, ę itp.).
Swoje dane zgłoszeniowe należy zapamiętać!

JAK WEJŚĆ DO SALI E-AUKCYJNEJ?
Do wejścia do sali e-aukcyjnej należy użyć odsyłacza (adres) w części OGÓLNE niniejszego Aaproszenia. Po kliknięciu otworzy się przeglądarka internetowa pod adresem sali e-aukcyjnej zleceniodawcy. Następnie uczestnik powinien się zalogować (za pomocą loginu, hasła - wybrane przez uczestnika w zgłoszeniu oraz klucza – uczestnik otrzyma mailem). Jeżeli dane te zostaną wprowadzone poprawnie (hasło, login oraz klucz są znane wyłącznie uczestnikowi i nie należy ich udostępniać osobom trzecim), po weryfikacji danych nastąpi przekierowanie do do sali e-aukcyjnej. Dziesięciocyfrowy klucz dostępu można kopiować (np. za pomocą Ctrl+C) z e-maila, a następnie umieścić w odpowiednim polu (Ctrl+V). Do sali e-aukcyjnej nie można wejść przed rozpoczęciem e-aukcji (początkiem postępowania jest w większości przypadków czas ogłoszenia Rundy wstępnej).
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z administratorem; podany jest on w części KONTAKTY/DANE ZAMAWIAJĄCEGO.

JAK MOŻNA SIĘ WYLOGOWAĆ Z SALI E-AUKCYJNEJ?
Wylogowanie należy przeprowadzić za pomocą przycisku LOGOUT, który znajduje się w prawym górnym rogu sali e-aukcyjnej. Jeżeli wylogowanie zostanie przeprowadzone zamknięciem okienka przeglądarki, do sali e-aukcyjnej będzie można ponownie się zgłosić po upłynięciu 1 minuty.

CO MOŻNA ROBIĆ PODCZAS RUNDY WSTĘPNEJ?
Runda wstępna jest przeznaczona do podania cen wstępnych oraz kryteriów zmiennych. W rundzie tej można obejrzeć salę e-aukcyjną oraz zapoznać się z jej poszczególnymi funkcjami. Zwłaszcza trzeba zwrócić uwagę na czas pozostały do końca trwania rundy. Czas ten zmienia się zazwyczaj w ramach 3 – 5 sekund (jeżeli do końca rundy pozostaje mniej niż doba). Jeżeli nie dochodzi do zmiany, istnieje prawdopodobieństwo, iż połączenie zostało przerwane i należy się znowu zalogować.

W rundzie tej uczestnik ma za obowiązek podać ceny wstępne. Po wpisaniu każdej ceny należy ją potwierdzić naciśnięciem klawisza enter. Podczas Rundy wstępnej można zmieniać dowolnie ceny oraz kryteria zmienne. Uczestnik widzi tylko własną ofertę. Jeżeli nazwa pozycji jest podkreślona, poprzez kliknięcie w daną nazwę pozycji odtworzą się uwagi z nią związane (zazwyczaj są to informacje uściślające, lub też zdjęcie, załącznik itp.).

Kryteria zmienne należy podawać kliknięciem na pole danego kryterium w prawej kolumnie (jeżeli kryterium nie jest uzupełnione w danym polu jest słowo „zmienić“ albo pole jest puste).

CO MOŻNA ROBIĆ W CZASIE RUNDY KONTROLNEJ?
Runda ta służy Zamawiającemu do oficjalnej kontroli. Przeważnie jest przeprowadzana kontrola poprawności wprowadzonych ofert, kontrola kwalifikacji lub też testowanie dostarczonych próbek. Uczestnicy w tej rundzie nie mogą niczego zmieniać, w przypadku kiedy dojdzie do błędu należy zgłosić do administratora chęć dokonania zmiany swojej oferty; zmianę tą przeprowadza administrator na wniosek uczestnika.

CO MOŻNA ROBIĆ PODCZAS RUNDY AUKCYJNEJ?
Podczas Rundy aukcyjnej można tylko obniżać swoją ofertę (w przypadku przetargu online zakupu) albo odwrotnie podwyższać swoją ofertę (w przypadku online przetargu sprzedaży).

Nowa oferta cenowa pozycji nie może być równa z aktualną minimalną ofertą (w przypadku przetargu online zakupu), odpowiednio maksymalną ofertą (w przetargu sprzedaży).

W trakcie trwania online przetargu prosimy o szczególną uwagę:
czas do końca rundy - którego zmiana stwierdza kontakt uczestnika z systemem e-aukcyjnym
Jeżeli czas w sali e-aukcyjnej się zatrzyma, należy nacisnąć klawisz F5, by odświeżyć ekran.
komunikacja z administratorem - środek komunikacji z administratorem. Można tu komunikować z administratorem on-line.

Cały przebieg online przetargu od wysłania zaproszeń aż po jego zakończenie zostaje zaprotokołowany za pośrednictwem historii przetargu. Wszelkie przeprowadzone kroki zostają zapisane z dokładnością w czasie co do sekundy. Po zakończeniu online przetargu każdy uczestnik ma możliwość wglądu do własnej historii oraz protokołu uczestnika.

Runda aukcyjna bywa zazwyczaj przedłużana. Bliższe informacje o przedłużeniu można znaleźć w części PRZEBIEG/HARMONOGRAM.

Ze względu na techniczny charakter funkcjonowania systemów internetowych Zamawiający nie zaleca wprowadzania ofert cenowych w sali e-aukcyjnej w ostatnich sekundach bieżącej rundy. W ten sposób wprowadzone wartości mogą nie dotrzeć na czas do serwerów, na których przeprowadzana jest e-aukcja. Powodem może być na przykład tymczasowe obniżenie szybkości łącza internetowego, opóźniona reakcja przeglądarki lub systemu operacyjnego. Oferty wprowadzone w ostatnich 5 sekundach nie muszą zostać zaakceptowane przez system.

W RAZIE PROBLEMÓW TECHNICZNYCH W TRAKCIE TRWANIA ONLINE PRZETARGU PROSIMY ZWRACAĆ SIĘ DO ADMINISTRATORA. KONTAKT NA ADMINISTRATORA MOŻNA ZNALEŹĆ W CZĘŚCI KONTAKTY/DANE ZAMAWIAJĄCEGO.
OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Usługa przeglądu serwisowego sprzętu ratowniczego Holmatro

XI. ZAŁĄCZNIKI


1. Załącznik zaproszenia - Załącznik_nr_1_WYKAZ_URZADZEŃ_HOLMATRO.doc

2. Załącznik zaproszenia - Załącznik_nr_2_Instrukcja_Przepustkowa.pdf