OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Dostawa odzieży reprezentacyjnej dla pracowników Portu Lotniczego Łódź

I. OGÓLNE


Zapraszamy Państwa do udziału w przetargu, który zostanie przeprowadzony za pomocą aukcji elektronicznej ("ERMMA") dnia 09. 03. 2018 10:30. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U.2017.1579 z późn. zm.), na podstawie wyłączenia stosowania tej ustawy z art. 4 pkt. 8. (dalej: Regulamin)

Aukcja elektroniczna zostanie przeprowadzona na podstawie przepisów "Regulaminu udzielania zamówień", przyjętego Zarządzeniem Nr 20/2007 Prezesa Zarządu Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. z dnia 28 sierpnia 2007 r., wraz z ostatnią zmianą wynikającą z Uchwały Nr 2/2014 Zarządu Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. z dnia 30 kwietnia 2014 r.

W przypadku zainteresowania Ogłoszeniem, prosimy zapoznać się z poniższymi informacjami dotyczącymi przetargu oraz wypełnić Zgłoszenie które znajduje się w części IX. Zgłoszenie Zaproszenia.

Po uzupełnieniu Zgłoszenia oraz wybraniu przez Państwa loginu i hasła, na adres e-mail podany w Zgłoszeniu zostanie wysłany dziesięciocyfrowy klucz dostępu. Login, hasło i klucz dostępu umożliwiają zalogowanie się do sali e-aukcyjnej, w której prowadzony jest przetarg, a która znajduje się pod adresem https://lodzairport.proebiz.com.


Więcej informacji dostępnych jest w częściach II.-"Przebieg/Harmonogram" i XI.-"Instrukcje" Ogłoszenia.

Łódź, dnia: 09. 02. 2018 12:30

Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.
--------------------
Monika Kotwas
Kierownik Działu Kadr
telefon:+48 667 630 972
email: m.kotwas@airport.lodz.pl
--------------------
Joanna Gaworska
Specjalista ds. Projektów i Przetargów
telefon:+48 42 683 52 10 wewn. 1207
email: j.gaworska@airport.lodz.pl

Ogłoszenia i przetargi Portu Lotniczego Łódź – strona informacyjna

Strona internetowa Portu Lotniczego Łódź

Biuletyn Informacji Publicznej Portu Lotniczego Łódź
OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Dostawa odzieży reprezentacyjnej dla pracowników Portu Lotniczego Łódź

II. PRZEBIEG/HARMONOGRAM


Aukcja składa się z następujących etapów:

1. Runda początkowa
Trwa od 09. 02. 2018 12:30 do 02. 03. 2018 14:30. W tym okresie Wykonawcy:
- logują się do systemu aukcyjnego (wypełniają Zgłoszenie, uzupełniają dane informacyjne i kontaktowe, wprowadzają login i hasło),
- pobierają z platformy e-aukcji "Formularz asortymentowo-cenowy" (dalej: "Formularz", 1. Załącznik zaproszenia - opz_cz.1_Formularz.xlsx), który stanowi element Opisu przedmiotu zamówienia, jak również podstawę do wyliczenia przez Wykonawcę wartości brutto oferty (całego zamówienia) oraz wprowadzają wstępną ofertę tzn. cenę (wartość brutto oferty) oraz oba wymagane przez Zamawiającego terminy tzn. termin przedstawienia uszytych wzorów oraz termin realizacji transzy zamówienia,
- wprowadzają wymagane Ogłoszeniem/Zaproszeniem oświadczenia i dokumenty,
- przekazują
Zamawiającemu, zgodnie z postanowieniami rozdz. IV Zaproszenia/Ogłoszenia, po jednej sztuce wzorcowych elementów odzieży, uszytych zgodnie z opisami wskazanymi w 1. Załącznik zaproszenia - opz_cz.1_Formularz.xlsx, 2. Załącznik zaproszenia - opz_cz.2.xlsx oraz 7. Załącznik zaproszenia - Wymiary_15022018.pdf (marynarka damska, spodnie damskie, spódnica damska) oraz próbki oferowanych tkanin (wielkość próbki około 15x15 cm) wraz z kartami technicznymi/inne dokumenty wydane przez producenta tkaniny (tkanina zasadnicza/wierzchnia oraz podszewka dla marynarki damskiej/męskiej, spodni damskich/męskich, spódnicy oraz tkanina, z której wykonane będą koszule damskie/męskie).

Dodatkowe informacje dotyczące:
- wymaganych Ogłoszeniem/Zaproszeniem oświadczeń i dokumentów,
- przekazania Zamawiającemu wzorcowych elementów odzieży oraz próbek wraz z kartami technicznymi/innymi dokumentami wydanymi przez producenta tkanin
znajdują się w rozdz. IV Zaproszenia/Ogłoszenia - Warunki udziału w postępowaniu.

W przypadku braku wprowadzenia wszystkich z kryteriów oceny ofert tzn. ceny lub któregokolwiek z terminów (przedstawienia uszytych wzorów oraz realizacji transzy zamówienia) lub braku dostarczenia łącznie i w całości wzorcowych elementów odzieży lub próbek wraz z kartami technicznymi/innymi dokumentami wydanymi przez producenta tkaniny przez Wykonawcę w Rundzie początkowej, Zamawiający nie wzywa Wykonawcy do uzupełnienia dokumentów wymaganych Ogłoszeniem/Zamówieniem - taką ofertę (wypełnienie przez Wykonawcę zgłoszenia bez wprowadzenia ceny lub któregokolwiek z terminów - przedstawienia uszytych wzorów oraz realizacji transzy zamówienia lub niedostarczenie wzorcowych elementów odzieży lub próbek wraz z kartami technicznymi/innymi dokumentami wydanymi przez producenta tkaniny) traktuje się jako niezłożoną.

2. Runda weryfikacyjna
Trwa od 02. 03. 2018 14:30 do 06. 03. 2018 14:30 i służy dokonaniu przez Zamawiającego weryfikacji wprowadzonych dokumentów.
Szczegółowe informacje dotyczące weryfikacji dokumentów znajdują się w rozdz. IV Zaproszenia/Ogłoszenia - Warunki udziału w postępowaniu.

3. Runda wstępna
Trwa od 06. 03. 2018 14:30 do 08. 03. 2018 14:30 i służy dokonaniu przez Zamawiającego oceny jakości przedstawionych przez Wykonawców wzorcowych elementów oraz próbek oferowanych tkanin, zgodnie z zasadami określonymi 8. Załącznik zaproszenia - Ocena_jakości.pdf do niniejszego Zaproszenia/Ogłoszenia.

W tej Rundzie Zamawiający poinformuje Wykonawców o otrzymanych przez nich ocenach w kryterium "Jakość" wprowadzając ją w polu "Jakość" w Sali Aukcyjnej.
Kryterium to pozostaje stałe - Wykonawca nie ma możliwości jego zmiany.

4. Runda kontrolna
Trwa od 08. 03. 2018 14:30 do 09. 03. 2018 10:30 i służy dokonaniu przez Zamawiającego kontroli ofert.
W jej czasie Wykonawcy nie mają możliwości wprowadzania zmian w ofertach, mogą jednak sprawdzać czy nie występują problemy techniczne z udziałem w aukcji. W razie zaistnienia problemów bądź wątpliwości należy skontaktować się z Houston PROebiz – wsparciem technicznym aukcji (informacje kontaktowe dostępne są pod spisem części Ogłoszenia/Zaproszenia, po lewej stronie panelu) lub administratorem wskazanym w części Kontakt/Dane Zamawiającego.

5. Runda aukcyjna
Rozpoczyna się 09. 03. 2018 10:30 i ma formę licytacji on-line, w trakcie której możliwe jest składanie ofert z zachowaniem poniższych zasad:
- własną ofertę można tylko obniżać,
- nowa wartość oferty nie może być identyczna z obecną wartością minimalną.
Wraz z rozpoczęciem rundy aukcyjnej wszystkim Wykonawcom zostaną ujawnione najniższe oferty dla poszczególnych pozycji zamówienia. Informacje o zmianach w klasyfikacji ofert, o swojej pozycji oraz o warunkach oferty najkorzystniejszej każdy z Wykonawców otrzymuje na bieżąco.


INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE:

Nie później niż przed zakończeniem Rundy weryfikacyjnej Wykonawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres osoby odpowiedzialnej za administrowanie aukcją, wskazanej w części Kontakt/Dane Zamawiającego, lub za pośrednictwem systemu aukcyjnego mogą składać wnioski (pytania) o wyjaśnienie treści Ogłoszenia/Zaproszenia lub o jego zmianę.
Zamawiający udziela wyjaśnień lub informuje o dokonanych zmianach Ogłoszenia/Zaproszenia wszystkich Wykonawców, którzy wypełnili Zgłoszenie do aukcji oraz, do których Zamawiający wysłał elektroniczną informację o ogłoszeniu aukcji. Na wnioski złożone powtórnie w tej samej sprawie odpowiedzi nie udziela się. Wyjaśnienia lub informacje o zmianie Ogłoszenia/Zaproszenia Zamawiający przesyła nie później niż do zakończenia rundy wstępnej. Wnioski złożone po terminie Zamawiający może pozostawić bez odpowiedzi.

Czas trwania i przedłużanie rundy aukcyjnej
Runda aukcyjna przewidziana jest na 20 min. Przy czym zostaje przedłużona o 2 min. po jakiejkolwiek zmianie ceny bądź któregokolwiek z terminów (przedstawienia uszytych wzorów lub realizacji transzy zamówienia) dokonanej w ciągu ostatnich 2 min. jej trwania.
W razie potrzeby Zamawiający ma prawo zdecydować o indywidualnym przedłużeniu lub zakończeniu przetargu on-line.

Krok minimalny obniżenia ceny
Cenę można obniżać minimalnie o 0.10 %.
(Minimalny krok obniżenia ceny jest w stosunku do ceny pozycji uczestnika.)

Krok maksymalny obniżenia ceny
Cenę można obniżać maksymalnie o 50.00 %.
(Maksymalny krok obniżenia ceny jest w stosunku do ceny pozycji uczestnika.)

Krok minimalny obniżenia terminu
Termin można obniżać o maksymalnie 1 dzień.

Ważność klucza dostępu
Ważność klucza dostępu upływa 30 dni po zakończeniu przetargu. Po tym terminie nie jest możliwe wejście do sali aukcyjnej. Zaleca się wydrukowanie protokołu uczestnictwa w eAukcji oraz historii eAukcji bezpośrednio po zakończeniu eAukcji.
OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Dostawa odzieży reprezentacyjnej dla pracowników Portu Lotniczego Łódź

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odzieży reprezentacyjnej dla pracowników Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta sp. z o.o.. zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, który stanowią Formularz Asortymentowo-Cenowy (dalej: "Formularz") 1. Załącznik zaproszenia - opz_cz.1_Formularz.xlsx oraz 2. Załącznik zaproszenia - opz_cz.2.xlsx do niniejszego Zaproszenia/Ogłoszenia.

Wzór umowy, określający m.in. warunki płatnicze oraz realizacji przedmiotu zamówienia, która zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą stanowi 3. Załącznik zaproszenia - Umowa.pdf do niniejszego Zaproszenia/Ogłoszenia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby asortymentu w stosunku do przewidywanej łącznej liczby asortymentu wskazanej w aukcji elektronicznej (wskazane ilości asortymentu w poszczególnych pozycjach w Formularzu mają charakter szacunkowy), na zasadach wynikających z aukcji (rozliczenie umowy będzie miało charakter kosztorysowy na podstawie jednostkowych cen w poszczególnych pozycjach podanych przez Wykonawcę w trakcie aukcji elektronicznej). Ponadto Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w wysokości 50% wartości całkowitej zamówienia, przy zachowaniu cen jednostkowym podanych w ofercie Wykonawcy.
OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Dostawa odzieży reprezentacyjnej dla pracowników Portu Lotniczego Łódź

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania oraz spełniają warunek posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) należycie wykonał co najmniej 2 zamówienia (dostawy) na kwotę co najmniej 90 000,00 zł netto każde, odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot niniejszego postępowania, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane, wraz z załączeniem dowodów czy zostały należycie wykonane.


W celu potwierdzenia spełniania warunków Wykonawcy zobowiązani są dostarczyć:

I. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu/niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, według wzoru, który stanowi 4. Załącznik zaproszenia - Oświadczenie_Wykonawcy.doc.
II. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw, na kwotę co najmniej 90 000,00 zł netto każda, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, że zostały wykonane lub są wykonywane należycie (wzór stanowi 5. Załącznik zaproszenia - Wykaz_dostaw.doc.).
III. Informacja dot. grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (wzór stanowi 6. Załącznik zaproszenia - Grupa_kapitałowa.doc).
IV. Pełnomocnictwo, określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy – jeżeli w imieniu Wykonawcę występuje pełnomocnik.

2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia – w takiej sytuacji przepisy, a także postanowienia Ogłoszenia/Zaproszenia dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy, o których mowa powyżej, ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację przedmiotu zamówienia.
W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentacji ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający będzie prowadził wszelką korespondencję wyłącznie z tak ustanowionym pełnomocnikiem.

Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może żądać, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, okazania umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

4. Wszystkie wymagane dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim w sposób zapewniający czytelność tekstu.
Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
Wszystkie dokumenty Wykonawcy składają na platformie aukcyjnej, w formie elektronicznej jako zeskanowane dokumenty. Zamawiający wskazuje, że dopuszczalnymi formatami plików są formaty obsługiwane przez oprogramowanie Adobe Acrobat Reader DC.

5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu przeprowadzona będzie w oparciu o złożone przez Wykonawców oświadczenia i dokumenty zgodnie z formuła „spełnia – nie spełnia”.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni wykazać, że warunek posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia spełniają łącznie.

6. W trakcie trwania Rundy weryfikacyjnej Zamawiający dokona weryfikacji złożonych oświadczeń, dokumentów i pełnomocnictw. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub którzy nie złożyli pełnomocnictwa, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania, zgodnie z postanowieniami niniejszego rozdziału oraz rozdz. X.4.5. Regulaminu.

7. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin zakończenia Rundy początkowej. Zarówno wezwania, jak i uzupełnienia dokumentów, oświadczeń i pełnomocnictw następować będą za pomocą poczty elektronicznej i/lub systemu aukcji elektronicznej.

8. Wykonawcy, którzy w odpowiedzi na wezwania Zamawiającego nie uzupełnią dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw zostaną wykluczeni z postępowania lub ich oferty zostaną odrzucone na podstawie postanowień Regulaminu. Wykonawcy wykluczeni z postępowania, lub których oferty zostaną odrzucone nie zostaną dopuszczeni do udziału w Rundzie aukcyjnej.


Dla potwierdzenia, że elementy oferowanej odzieży spełniają wymagania Zamawiającego oraz celem umożliwienia dokonania oceny ofert w ramach kryterium "Jakość" Wykonawcy zobowiązani są, na etapie Rundy początkowej, dołączyć DO OFERTY:
a) po jednej sztuce wzorcowych elementów niżej wymienionej odzieży, uszytych zgodnie z opisami wskazanymi w 1. Załącznik zaproszenia - opz_cz.1_Formularz.xlsx oraz 2. Załącznik zaproszenia - opz_cz.2.xlsx:
- marynarka damska
- spodnie damskie
- spódnica damska
dla kobiety o wymiarach wskazanych w 7. Załącznik zaproszenia - Wymiary_15022018.pdf.
Przedstawiane przez Wykonawcę na etapie składania ofert wzorcowe elementy odzieży nie będą zawierały logo.
b) próbki oferowanych tkanin (wielkość próbki około 15x15 cm) oraz karty techniczne/inne dokumenty wydane przez producenta tkaniny dla następującego asortymentu:
- marynarka damska/męska, spodnie damskie/męskie, spódnica -> tkanina zasadnicza (wierzchnia) oraz podszewka,
- koszula damska/męska.
próbki oferowanych tkanin muszą zawierać wskazanie koloru (nazwa i numer Pantone).

A. Postanowienia liter a i b powyżej muszą zostać spełnione w całości oraz łącznie.
B. W terminie 60 dni od daty rozstrzygnięcia postępowania, Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane mogą wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o odbiór od Zamawiającego własnym staraniem złożonych przez nich wzorcowych elementów odzieży. Zamawiający zobowiązany jest taki odbiór umożliwić.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia elementów odzieży następujące w toku weryfikacji i oceny ofert.
C. Karty techniczne/inne dokumenty wydane przez producenta tkaniny muszą potwierdzać spełnianie wszystkich parametrów wyszczególnionych dla danego rodzaju tkaniny w 2. Załącznik zaproszenia - opz_cz.2.xlsx. Jeżeli ww. dokumenty sporządzone są w języku obcym należy złożyć je wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
D. Wykonawcy przedmioty, o których mowa w lit. a i b powyżej dostarczają do zakończenia Rundy początkowej osobiście bądź za pośrednictwem kuriera lub Poczty Polskiej do siedziby Zamawiającego na adres:
Dział Kadr
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta sp. z o.o.
ul. Gen. S. Maczka 35
94-328 ŁódźOGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Dostawa odzieży reprezentacyjnej dla pracowników Portu Lotniczego Łódź

V. ZAŁĄCZNIKI


1. Załącznik zaproszenia - opz_cz.1_Formularz.xlsx

2. Załącznik zaproszenia - opz_cz.2.xlsx

3. Załącznik zaproszenia - Umowa.pdf

4. Załącznik zaproszenia - Oświadczenie_Wykonawcy.doc

5. Załącznik zaproszenia - Wykaz_dostaw.doc

6. Załącznik zaproszenia - Grupa_kapitałowa.doc

7. Załącznik zaproszenia - Wymiary_15022018.pdf

8. Załącznik zaproszenia - Ocena_jakości.pdf

OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Dostawa odzieży reprezentacyjnej dla pracowników Portu Lotniczego Łódź

VI. WARUNKI POSTĘPOWANIA


 • KRYTERIA WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:
  Cena brutto za realizację całego zamówienia, waga kryterium 60%.
  Jakość, waga kryterium 30 %.
  Termin przedstawienia uszytych wzorów elementów odzieży , waga kryterium 5 %.
  Termin realizacji transzy zamówienia , waga kryterium 5 %.

  1. SPOSÓB OBLICZENIA CENY:
   1. Wykonawca w aukcji podaje:
   a) cenę brutto za realizację całości zamówienia (wszystkich pozycji wskazanych w Formularzu) oraz
   b) termin przedstawienia uszytych wzorów nie przekraczający 21 dni i nie krótszy niż 11 od dnia zawarcia Umowy oraz
   c) termin realizacji transzy zamówienia nie przekraczający 21 dni i nie krótszy niż 11 od końcowej daty pomiarów wyznaczanej zgodnie z postanowieniami Umowy (3. Załącznik zaproszenia - Umowa.pdf)
   2. Jakość będzie oceniana wg zasad określonych 8. Załącznik zaproszenia - Ocena_jakości.pdf, dla wzorcowych elementów odzieży dostarczonych przez Wykonawców w Rundzie początkowej.
   3. Cena musi obejmować całkowity koszt realizacji zamówienia wraz ze wszelkimi kosztami bezpośrednimi i pośrednimi, jakie Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty oraz koszty dostawy. Wykonawca powinien uwzględnić w wynagrodzeniu wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia, a szczególnie informacje, wymagania i warunki podane w Zaproszeniu.
   4. System automatycznie przeliczy punktację i ustali pozycję każdego z Wykonawców.

   Wpisanie każdego kryterium w sali aukcyjnej należy potwierdzić naciśnięciem klawisza "enter".  2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
   Zamawiający nie dopuszcza możliwości zawarcia umowy ramowej.
   Zamawiający nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zamówień uzupełniających.

  3. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO ZAWARCIA UMOWY:
   Wykonawca jest zobowiązany wnieść najpóźniej w dniu zawarcia umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy, które wynosi 10% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie Wykonawcy.
   Zabezpieczenie należy wnieść w pieniądzu - przelewem na rachunek Zamawiającego nr: 30 1240 6292 1111 0010 3957 6801 w banku Pekao S.A.

  4. WYTYCZNE ZAMAWIAJĄCEGO PRZED ZAWARCIEM UMOWY
   a) Wyłoniony w drodze aukcji elektronicznej Wykonawca (Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę) zobowiązany będzie w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia opublikowania informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej, a przed zawarciem Umowy przedstawić Zamawiającemu do akceptacji wypełniony Formularz, zawierający wykaz cen jednostkowych w wartości brutto, netto i ze wskazaną stawką podatku od towarów i usług (VAT) dla wszystkich pozycji wymienionych w Formularzu (łączna wartość brutto wynikająca z Formularza musi być zgodna z wartością brutto uzyskaną w drodze aukcji elektronicznej). Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia przedmiotowego Formularza w wersji papierowej (doręczony do siedziby Zamawiającego) lub w wersji elektronicznej (pocztą elektroniczną na adresy e-mail osób upoważnionych do kontaktu z Wykonawcami, wskazanych w niniejszym Ogłoszeniu). Nieprzedstawienie przez Wykonawcę ww. Formularza we wskazanym terminie albo przedstawienie ww. Formularza zawierającego błędy lub niepotwierdzającego, że zaoferowane przez Wykonawcę produkty spełniają wymagania Zamawiającego, Zamawiający będzie traktował jako uchylanie się od zawarcia Umowy.
   b) Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia Umowy w terminie do 3 dni roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od dnia otrzymania od Zamawiającego zaproszenia do zawarcia Umowy. Z dniem zawarcia Umowy Wykonawca zapewnia gotowość do wykonania przedmiotu zamówienia.


  5. INNE WARUNKI:
   1. Termin związania ofertą będzie wynosić 30 dni od dnia zakończenia rundy aukcyjnej.
   2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia aukcji elektronicznej lub jej części, jeżeli cena najkorzystniejsza oferty złożonej w aukcji elektronicznej lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (ustaloną na podstawie obliczeń wewnętrznych Zamawiającego), chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
   3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści Ogłoszenia, odrzucenia złożonych ofert, unieważnienia postępowania w całości lub części albo ogłoszenia kolejnej rundy. Zamawiający ma obowiązek natychmiast informować o możliwych zmianach wszystkich uczestników postępowania.
   4. Oferty mogą zostać skonfrontowane z ofertą porównawczą wynikającą z obliczeń wewnętrznych Zamawiającego. Oferta porównawcza zostaje ustalona przed rozpoczęciem przetargu oraz w trakcie przetargu nie dochodzi do jej zmiany.
   5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta złożona w toku aukcji elektronicznej została wybrana, uchyla się od przystąpienia do realizacji zamówienia lub zawarcia Umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny oraz nałożyć na Wykonawcę karę w wysokości 20% wartości zamówienia brutto.

  6. MINIMALNY KROK POSTĄPIENIA ORAZ ZASADY ZAKOŃCZENIA AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
   - dla kryterium "cena brutto" minimalne postąpienie wynosi 0.10 % (jednocześnie maksymalne postąpienie wynosi 50.00 % wartości cenowej oferty Wykonawcy);
   - dla kryterium "termin przedstawienia uszytych wzorów" oraz "termin realizacji transzy zamówienia" minimalne postąpienie wynosi 1 dzień.
   - aukcja elektroniczna (Runda aukcyjna) przewidziana została na 20 min. Runda aukcyjna zostanie przedłużona o 2 min. po jakiejkolwiek zmianie ceny lub terminu wykonania w ciągu ostatnich 2 min. trwania rundy. Ilość przedłużeń rundy aukcyjnej jest nieograniczona. Czas przedłużenia rundy aukcyjnej (2 min.) nie sumuje się z czasem pozostałym do końca rundy aukcyjnej.

  7. ZASADY PRZETARGÓW ON-LINE PROE.BIZ
   • można odtworzyć po kliknięciu Zasady postępowań on-line PROebiz

   • udział w e-aukcji jest bezpłatny, Zamawiający nie zwraca wykonawcy żadnych kosztów udziału w e-aukcji
 • OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
  (Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
  Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

  Dostawa odzieży reprezentacyjnej dla pracowników Portu Lotniczego Łódź

  VII. OCENA MULTIKRYTERIALNA


  Dla określenia kolejności według oceny kryterialnej przetargu został wykorzystany następujący wzorzec:

  kiedy najlepszą ofertą jest minimalna wartość
  minimalna oferta * waga (%)
  oferta uczestnika


  kiedy najlepszą ofertą jest maksymalna wartość
  oferta uczestnika * waga (%)
  maksymalna oferta  WAGACHARAKTER

  Cena całkowita60.00

  Termin przedstawienia uszytych wzorów5.00

  Termin realizacji transzy zamówienia5.00

  Jakość30.00

  W przypadku, że w kryterium o malejącym charakterze uczestnik złoży ofertę, której wynikiem będzie oferta o wartości zerowej, to ta oferta nie zostanie zaakceptowana przez system. Uczestnik zostanie o tym fakcie poinformowany.
  OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
  (Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
  Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

  Dostawa odzieży reprezentacyjnej dla pracowników Portu Lotniczego Łódź

  VIII. KONTAKTY/DANE ZAMAWIAJĄCEGO


  Postępowanie (e-aukcja) prowadzone jest przez Zamawiającego sektorowego (Zamawiający):
  Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.
  ul. Gen. S. Maczka 35, 94-328 Łódź, Polska

  Sąd Rejonowy dla Łodzi–Śródmieścia w Łodzi
  XX Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego
  KRS: 0000057719 | NIP: 7290113494 | REGON: 470788461
  Kapitał zakładowy: 302 581 450,00 złotych (w pełni opłacony)

  Facebook | Twitter | Cargo Portu Lotniczego Łódź

  ------------------------
  Szczegółowych informacji dotyczących przedmiotu e-aukcji udziela:
  Monika Kotwas
  Kierownik Działu Kadr
  telefon: +48 667 630 972
  e-mail: m.kotwas@airport.lodz.pl

  ------------------------
  Za administrację e-aukcji odpowiada oraz informacji w zakresie przeprowadzenia niniejszego postępowania udziela:
  Joanna Gaworska
  Specjalista ds. Projektów i Przetargów
  telefon: +48 42 683 52 10 wewn. 1207
  e-mail: j.gaworska@airport.lodz.pl
  OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
  (Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
  Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

  Dostawa odzieży reprezentacyjnej dla pracowników Portu Lotniczego Łódź

  IX. ZGŁOSZENIE


  Do wzięcia udziału w on-line przetargu niezbędne jest uzupełnienie zgłoszenia, które można otworzyć TUTAJ.

  Zgłoszeni uczestnicy otrzymają według harmonogramu dziesięciocyfrowy klucz dostępu.

  Przed uzupełnieniem zgłoszenia prosimy o sprawdzenie ustawienia Państwa przeglądarki. Więcej informacji znajdą Państwo w części Instrukcje.
  OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
  (Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
  Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

  Dostawa odzieży reprezentacyjnej dla pracowników Portu Lotniczego Łódź

  X. ZASADY


  ZASADY AUKCJI ELEKTRONICZNYCH PROE.BIZ
  - można odtworzyć po kliknięciu Zasady postępowań on-line PROebiz
  OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
  (Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
  Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

  Dostawa odzieży reprezentacyjnej dla pracowników Portu Lotniczego Łódź

  XI. INSTRUKCJE


  WYMOGI TECHNICZNE SYSTEMU E-AUKCYJNEGO PROE.BIZ
  Państwa komputer musi mieć połączenie z Internetem. Aby w trakcie uczestnictwa w aukcji nie doszło do żadnych zakłóceń, należy mieć w komputerze zainstalowaną jedną ze zalecanych przeglądarek internetowych:
  - Microsoft Internet Explorer 7.0 oraz wyższa (http://microsoft.com/ie);
  - Mozilla Firefox 13.0 oraz wyższa (http://firefox.com);
  - Google Chrome (http://google.com/chrome)

  Należy również mieć zainstalowany Adobe Flash Player (http://get adobe.com/flashplayer) , a w przeglądarce muszą być zdjęte zapory wyskakujących okien i włączone cookies. Instrukcje jak w przeglądarce włączyć cookies można znaleźć na http://proebiz.com/pl/support w USTAWIENIA pod pozycją Ustawienia cookies.

  W JAKI SPOSÓB NALEŻY SIĘ ZGŁOSIĆ DO PRZETARGU ELEKTRONICZNEGO
  W sekcji ZGŁOSZENIE niniejszego zaproszenia należy kliknąć TUTAJ. W ten sposób można wejść do formularza zgłoszeniowego uczestnika. Tutaj należy uzupełnić wymagane dane, wyrazić zgodę z Zasadami on-line przetargów PROe.biz oraz wysłać formularz. W ten sposób uczestnik zgłosi się do przetargu elektronicznego.

  Częścią Zgłoszenia jest wybranie loginu oraz hasła (długość min. loginu oraz hasła jest 8 znaków). Za pomocą danych tych można następnie (po otrzymaniu klucza) wejść do sali e-aukcyjnej. Zaleca się wybranie łatwego do zapamiętania loginu oraz hasła, prosimy nie używać spacji albo znaków diakrytycznych (ć, ę itp.).
  Swoje dane zgłoszeniowe należy zapamiętać!

  JAK WEJŚĆ DO SALI E-AUKCYJNEJ?
  Do wejścia do sali e-aukcyjnej należy użyć odsyłacza (adres) w części OGÓLNE niniejszego Aaproszenia. Po kliknięciu otworzy się przeglądarka internetowa pod adresem sali e-aukcyjnej zleceniodawcy. Następnie uczestnik powinien się zalogować (za pomocą loginu, hasła - wybrane przez uczestnika w zgłoszeniu oraz klucza – uczestnik otrzyma mailem). Jeżeli dane te zostaną wprowadzone poprawnie (hasło, login oraz klucz są znane wyłącznie uczestnikowi i nie należy ich udostępniać osobom trzecim), po weryfikacji danych nastąpi przekierowanie do do sali e-aukcyjnej. Dziesięciocyfrowy klucz dostępu można kopiować (np. za pomocą Ctrl+C) z e-maila, a następnie umieścić w odpowiednim polu (Ctrl+V). Do sali e-aukcyjnej nie można wejść przed rozpoczęciem e-aukcji (początkiem postępowania jest w większości przypadków czas ogłoszenia Rundy wstępnej).
  W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z administratorem; podany jest on w części KONTAKTY/DANE ZAMAWIAJĄCEGO.

  JAK MOŻNA SIĘ WYLOGOWAĆ Z SALI E-AUKCYJNEJ?
  Wylogowanie należy przeprowadzić za pomocą przycisku LOGOUT, który znajduje się w prawym górnym rogu sali e-aukcyjnej. Jeżeli wylogowanie zostanie przeprowadzone zamknięciem okienka przeglądarki, do sali e-aukcyjnej będzie można ponownie się zgłosić po upłynięciu 1 minuty.

  CO MOŻNA ROBIĆ PODCZAS RUNDY WSTĘPNEJ?
  Runda wstępna jest przeznaczona do podania cen wstępnych oraz kryteriów zmiennych. W rundzie tej można obejrzeć salę e-aukcyjną oraz zapoznać się z jej poszczególnymi funkcjami. Zwłaszcza trzeba zwrócić uwagę na czas pozostały do końca trwania rundy. Czas ten zmienia się zazwyczaj w ramach 3 – 5 sekund (jeżeli do końca rundy pozostaje mniej niż doba). Jeżeli nie dochodzi do zmiany, istnieje prawdopodobieństwo, iż połączenie zostało przerwane i należy się znowu zalogować.

  W rundzie tej uczestnik ma za obowiązek podać ceny wstępne. Po wpisaniu każdej ceny należy ją potwierdzić naciśnięciem klawisza enter. Podczas Rundy wstępnej można zmieniać dowolnie ceny oraz kryteria zmienne. Uczestnik widzi tylko własną ofertę. Jeżeli nazwa pozycji jest podkreślona, poprzez kliknięcie w daną nazwę pozycji odtworzą się uwagi z nią związane (zazwyczaj są to informacje uściślające, lub też zdjęcie, załącznik itp.).

  Kryteria zmienne należy podawać kliknięciem na pole danego kryterium w prawej kolumnie (jeżeli kryterium nie jest uzupełnione w danym polu jest słowo „zmienić“ albo pole jest puste).

  CO MOŻNA ROBIĆ W CZASIE RUNDY KONTROLNEJ?
  Runda ta służy Zamawiającemu do oficjalnej kontroli. Przeważnie jest przeprowadzana kontrola poprawności wprowadzonych ofert, kontrola kwalifikacji lub też testowanie dostarczonych próbek. Uczestnicy w tej rundzie nie mogą niczego zmieniać, w przypadku kiedy dojdzie do błędu należy zgłosić do administratora chęć dokonania zmiany swojej oferty; zmianę tą przeprowadza administrator na wniosek uczestnika.

  CO MOŻNA ROBIĆ PODCZAS RUNDY AUKCYJNEJ?
  Podczas Rundy aukcyjnej można tylko obniżać swoją ofertę (w przypadku przetargu online zakupu) albo odwrotnie podwyższać swoją ofertę (w przypadku online przetargu sprzedaży).

  Nowa oferta cenowa pozycji nie może być równa z aktualną minimalną ofertą (w przypadku przetargu online zakupu), odpowiednio maksymalną ofertą (w przetargu sprzedaży).

  W trakcie trwania online przetargu prosimy o szczególną uwagę:
  czas do końca rundy - którego zmiana stwierdza kontakt uczestnika z systemem e-aukcyjnym
  Jeżeli czas w sali e-aukcyjnej się zatrzyma, należy nacisnąć klawisz F5, by odświeżyć ekran.
  komunikacja z administratorem - środek komunikacji z administratorem. Można tu komunikować z administratorem on-line.

  Cały przebieg online przetargu od wysłania zaproszeń aż po jego zakończenie zostaje zaprotokołowany za pośrednictwem historii przetargu. Wszelkie przeprowadzone kroki zostają zapisane z dokładnością w czasie co do sekundy. Po zakończeniu online przetargu każdy uczestnik ma możliwość wglądu do własnej historii oraz protokołu uczestnika.

  Runda aukcyjna bywa zazwyczaj przedłużana. Bliższe informacje o przedłużeniu można znaleźć w części PRZEBIEG/HARMONOGRAM.

  Ze względu na techniczny charakter funkcjonowania systemów internetowych Zamawiający nie zaleca wprowadzania ofert cenowych w sali e-aukcyjnej w ostatnich sekundach bieżącej rundy. W ten sposób wprowadzone wartości mogą nie dotrzeć na czas do serwerów, na których przeprowadzana jest e-aukcja. Powodem może być na przykład tymczasowe obniżenie szybkości łącza internetowego, opóźniona reakcja przeglądarki lub systemu operacyjnego. Oferty wprowadzone w ostatnich 5 sekundach nie muszą zostać zaakceptowane przez system.

  W RAZIE PROBLEMÓW TECHNICZNYCH W TRAKCIE TRWANIA ONLINE PRZETARGU PROSIMY ZWRACAĆ SIĘ DO ADMINISTRATORA. KONTAKT NA ADMINISTRATORA MOŻNA ZNALEŹĆ W CZĘŚCI KONTAKTY/DANE ZAMAWIAJĄCEGO.