OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Usługi konserwacji instalacji gaszenia gazem NOVEC

I. OGÓLNE


Zapraszamy Państwa do udziału w postępowaniu (przetargu, aukcji elektronicznej, e-aukcji), które zostanie przeprowadzone w trybie aukcji elektronicznej ("ERMMA", aukcja angielska odwrócona) 18. 05. 2018 11:30. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017.1579 r. z późn. zm.), na podstawie wyłączenia stosowania tej ustawy z art. 4 pkt 8 ustawy. Niniejsza aukcja elektroniczna zostanie przeprowadzona na podstawie przepisów "Regulaminu udzielania zamówień", przyjętego Zarządzeniem Nr 20/2007 Prezesa Zarządu Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. z dnia 28 sierpnia 2007 r., wraz z ostatnią zmianą wynikającą z Uchwały Nr 2/2014 Zarządu Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. z dnia 30 kwietnia 2014 r. (dalej: "Regulamin").

W przypadku zainteresowania naszą ofertą, proszę przeczytać poniższe informacje dotyczące przetargu oraz proszę wypełnić Zgłoszenie, które znajduje się w części II. Zgłoszenie tego Zaproszenia.

Po uzupełnieniu zgłoszenia, gdzie wybierzecie sobie Państwo swój login i hasło, zostanie wysłany na e-mail dziesięciocyfrowy klucz dostępu, i dopiero z tymi danymi można wejść do sali e-aukcyjnej, która znajduje się pod adresem: https://lodzairport.proebiz.com.

Łódź, dnia: 25. 04. 2018 14:30

Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.
--------------------
Artur Jędrych
Kierownik Działu Technicznego
telefon: (+48) 571 291 136
e-mail: a.jedrych@airport.lodz.pl
--------------------
Edyta Barys
Referent ds. Projektów i Przetargów
telefon: (+48) 42 683 52 10 wewn. 1244
e-mail: e.barys@airport.lodz.pl

Ogłoszenia i przetargi Portu Lotniczego Łódź – strona informacyjna

Strona internetowa Portu Lotniczego Łódź

Biuletyn Informacji Publicznej Portu Lotniczego Łódź
OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Usługi konserwacji instalacji gaszenia gazem NOVEC

II. ZGŁOSZENIE


Do wzięcia udziału w aukcji elektronicznej niezbędne jest uzupełnienie zgłoszenia, które można otworzyć TUTAJ.

Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na podany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej dziesięciocyfrowy klucz dostępu.

Przed uzupełnieniem zgłoszenia prosimy o sprawdzenie ustawień Państwa przeglądarki. Więcej informacji znajdą Państwo w części IX. Instrukcje.
OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Usługi konserwacji instalacji gaszenia gazem NOVEC

III. PRZEBIEG E-AUKCJI / HARMONOGRAM


Przetarg zostanie zrealizowany formą "ERMMA" (angielska aukcja odwrócona). Po zgłoszeniu uczestnika do przetargu, zostanie przesłany uczestnikowi klucz dostępu.

ETAPY E-AUKCJI
E-aukcja składa się z trzech etapów:
 • Runda wstępna, podczas której należy:
  - zalogować się do systemu,
  - wybrać swój login i hasło,
  - wprowadzić ofertę (którą będzie można zmienić podczas Rundy aukcyjnej);

  wprowadzenie oferty oznacza wprowadzenie w systemie aukcyjnym do zakończenia Rundy wstępnej (do 15. 05. 2018 11:30) CENY BRUTTO ORAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW.

  CENA BRUTTO, KTÓRĄ PODAJE WYKONAWCA OBEJMUJE JEDEN KWARTALNY PRZEGLĄD
  .

  W przypadku braku wprowadzenia oferty przez Wykonawcę w tej rundzie, Zamawiający nie wzywa Wykonawcy do wprowadzenia ceny brutto - taką ofertę (wypełnienie przez Wykonawcę zgłoszenia bez wprowadzenia ceny) traktuje się jako niezłożoną.
  Runda wstępna trwa od 25. 04. 2018 14:30 do 15. 05. 2018 11:30.
 • Runda kontrolna, podczas której Zamawiający dokona kontroli ofert oraz poprawności złożonych przez Wykonawcę dokumentów. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego dokumentów lub oświadczeń, lub którzy nie złożyli pełnomocnictwa albo gdy złożone dokumenty i oświadczenia zawierają błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwo, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania, zgodnie z postanowieniami niniejszego Zaproszenia oraz rozdz. X. 4.5. Regulaminu.
  W jej czasie Wykonawcy nie mają możliwości wprowadzania zmian w ofertach, mogą jednak sprawdzać czy nie występują problemy techniczne z udziałem w aukcji. W razie zaistnienia problemów bądź wątpliwości należy skontaktować się z Houston PROebiz – wsparciem technicznym aukcji (informacje kontaktowe dostępne są pod spisem części Ogłoszenia, po lewej stronie panelu) lub administratorem wskazanym w części VII. Kontakt / Dane Zamawiającego.
  Pozostałe informacje dotyczące czynności podejmowanych w rundzie kontrolnej opisano w pkt. 5.2 niniejszego Zaproszenia.
  Runda kontrolna rozpocznie się 15. 05. 2018 11:30 i zakończy się 18. 05. 2018 11:30.
 • Runda aukcyjna, podczas której odbywa się elektroniczna licytacja i można składać kolejne oferty (postąpienia), przy czym: własną ofertę można tylko obniżać i nowa wartość oferty nie może być identyczna z obecną wartością minimalną. Klasyfikacja ofert odbywa się na bieżąco, każdy oferent otrzymuje na bieżąco informację o swojej klasyfikacji, jak również o warunkach najkorzystniejszej oferty. Zasady postępowania w czasie tej rundy opisane w części IX. Instrukcje.
  Runda aukcyjna została zaplanowana od 18. 05. 2018 11:30 do 18. 05. 2018 11:51.
MINIMALNY I MAKSYMALNY KROK POSTĄPIENIA
 • Krok minimalny obniżenia ceny: cenę można obniżać minimalnie o 0.10 % (minimalny krok obniżenia ceny jest w stosunku do ceny pozycji uczestnika);
 • Krok maksymalny obniżenia ceny: cenę można obniżać maksymalnie o 50.00 % (maksymalny krok obniżenia ceny jest w stosunku do ceny pozycji uczestnika).
ZASADY ZAKOŃCZENIA AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
Aukcja elektroniczna (Runda aukcyjna) przewidziana została na 20 min. Runda ta będzie każdorazowo przedłużana o 2 min. po jakiejkolwiek zmianie ceny brutto w ostatnich 2 min. trwania rundy. Ilość przedłużeń Rundy aukcyjnej jest nieograniczona. Czas przedłużenia Rundy aukcyjnej (2 min.) nie sumuje się z czasem pozostałym do jej końca.

WNIOSKI O WYJAŚNIENIE TREŚCI OGŁOSZENIA
Nie później niż przed upływem 3 dni przed zakończeniem Rundy wstępnej Wykonawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres osoby odpowiedzialnej za administrowanie e-aukcją, wskazanej w części VII. Kontakt / Dane Zamawiającego lub za pośrednictwem systemu aukcyjnego mogą składać wnioski (pytania) o wyjaśnienie treści Ogłoszenia lub o jego zmianę. Zamawiający udziela wyjaśnień lub informuje o dokonanych zmianach Ogłoszenia wszystkich Wykonawców, którzy wypełnili Zgłoszenie do e-aukcji, oraz do których Zamawiający wysłał elektroniczną informację o ogłoszeniu e-aukcji. Na wnioski złożone powtórnie w tej samej sprawie odpowiedzi nie udziela się. Wyjaśnienia lub informację o zmianie Zaproszenia Zamawiający przesyła nie później niż do zakończenia Rundy wstępnej. Wnioski złożone po terminie Zamawiający może pozostawić bez odpowiedzi.
OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Usługi konserwacji instalacji gaszenia gazem NOVEC

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kwartalnych przeglądów konserwacyjnych czterech systemów stałych urządzeń gaśniczych typu KD1230 ze środkiem NOVEC zgodnie z DTR urządzenia.
Zamówienie realizowane będzie w ciągu czterech lat (łącznie 16 przeglądów).

CENA, KTÓRĄ PODAJE WYKONAWCA OBEJMUJE JEDEN KWARTALNY PRZEGLĄD INSTALACJI, ZGODNIE Z WYKAZEM STANOWIĄCYM 1. Załącznik zaproszenia - Załącznik_nr_1_Wykaz_urządzeń_20180509.pdf.

ZAKRES KONSERWACJI:

Pomieszczenie T - 1.14a;
Pomieszczenie T - 0.02;
Pomieszczenie T - 2.01;
Pomieszczenie Straży Granicznej:
• sprawdzenie algorytmu działania systemu, czy system działa prawidłowo,
• odczytanie zawartości pamięci zdarzeń centrali, obsługujących centrale i ewentualnych sygnałach, zgłoszonych przez centralę,
• wykonanie testów wszystkich lampek sygnalizacyjnych i sygnalizatora akustycznego centrali,
• sprawdzenie kolejno wszystkich czujek oraz przycisków zainstalowanych na liniach, wykorzystując odpowiednie funkcje testowania w centrali,
• ocena wizualna stanu technicznego czujek (stopień zabrudzenia, skorodowania, trwałego zanieczyszczenia) oraz przycisków przy dłuższej eksploatacji,
• testowanie przycisków START/STOP
• sprawdzenie działania zewnętrznej sygnalizacji oraz dostarczonych stałych urządzeń gaszących, zabezpieczających i przeciwporażeniowych, zgodnie z odpowiednimi zaleceniami producenta,
• sprawdzenie stanu akumulatorów,

Wykonawca musi posiadać oprogramowanie do centrali IGNIS 1520M do odczytu zawartości pamięci zdarzeń (przy użyciu komputera); odczyt zawartości pamięci będzie dołączony do protokołu serwisowego.

Powyższy obowiązek (posiadanie oprogramowania) Wykonawca potwierdza poprzez złożenie Oświadczenia stanowiącego 2. Załącznik zaproszenia - Załącznik_nr_2_Oświadczenie_Wykonawcy_o_spełnianiu_warunków_i_braku....doc

Odczyt :
- Alarm pożarowy,
- Uruchomienie, wstrzymanie, wznowienie procedury automatycznego gaszenia, wyładowanie,
- Wykrywane przez centrale uszkodzenia oraz ich usunięcia,
- Potwierdzenia odebrania informacji o alarmie lub uszkodzeniu,
- Zmian ustawień konfiguracyjnych,
- Kasowania alarmów,
- Przełączenia stref na testowanie,
- Uruchomienie transmisji alarmu (Test),
- Blokowanie i odblokowanie transmisji alarmu (TEST).
OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Usługi konserwacji instalacji gaszenia gazem NOVEC

V. WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO


1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I NIEPODLEGANIE WYKLUCZENIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają nw. warunki:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień: Zamawiający nie wskazuje żadnych szczególnych warunków w tym zakresie.
2) dysponowania potencjałem technicznym: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada oprogramowanie do centrali IGNIS 1520M do odczytu zawartości pamięci zdarzeń (przy użyciu komputera);
3) posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie co najmniej 2 (dwie) usługi odpowiadające przedmiotowi zamówienia tj. wykonaniu usługi konserwacji instalacji gaszenia gazem NOVEC ze wskazaniem wartości (netto lub brutto) zamówienia, przedmiotu usługi, terminu rozpoczęcia i zakończenia świadczenia usługi oraz podmiotu, na rzecz którego usługa/i została/y zrealizowana/e z potwierdzeniem, że dana usługa została należycie wykonana;
4) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Zamawiający nie wskazuje żadnych szczególnych warunków w tym zakresie
5) znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: Zamawiający nie wskazuje żadnych szczególnych warunków w tym zakresie;
6) niepodlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia: z postępowania o udzielenie zamówienia podlegają wykluczeniu Wykonawcy zgodnie z pkt. X 4.4 Regulaminu.


2. SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA WW. WARUNKÓW
a) Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu przeprowadzona będzie w oparciu o złożone przez Wykonawców oświadczenia i dokumenty zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.
b) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni wykazać, że łącznie spełniają warunki określone w pkt. 1 powyżej,
c) W trakcie trwania Rundy kontrolnej Zamawiający dokona weryfikacji złożonych oświadczeń, dokumentów i pełnomocnictw. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub którzy nie złożyli pełnomocnictwa, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania, zgodnie z postanowieniami niniejszego rozdziału oraz rozdz. X.4.5. Regulaminu.
d) Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin zakończenia Rundy wstępnej. Zarówno wezwania, jak i uzupełnienia dokumentów, oświadczeń i pełnomocnictw następować będą za pomocą poczty elektronicznej i/lub systemu aukcji elektronicznej.
e) Wykonawcy, którzy w odpowiedzi na wezwania Zamawiającego nie uzupełnią dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw zostaną wykluczeni z postępowania lub ich oferty zostaną odrzucone na podstawie postanowień Regulaminu. Wykonawcy wykluczeni z postępowania, lub których oferty zostaną odrzucone nie zostaną dopuszczeni do udziału w Rundzie aukcyjnej.
Uwaga (1): W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentów, w których jakiekolwiek kwoty podane zostały w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia wartości w innej walucie niż w złotych polskich – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w tabeli Kursów A, średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego obowiązującej na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

3. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
a) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia 2. Załącznik zaproszenia - Załącznik_nr_2_Oświadczenie_Wykonawcy_o_spełnianiu_warunków_i_braku....doc.
b) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wraz z podaniem ich przedmiotu, wartości, daty wykonania i podmiotu, na rzecz którego zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, potwierdzający, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia 3. Załącznik zaproszenia - Załącznik_nr_3_Wykaz_uslug.docx.
c) Pełnomocnictwo, określające zakres umocowania podpisane przez osobę/-y uprawnioną/-e do reprezentacji Wykonawcy – jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.
d) Informacja dot. grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 5. Załącznik zaproszenia - Załącznik_nr_5_Informacja_o_grupie_kapitałowej.doc
e) Wszystkie wymagane dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim, na maszynie, komputerze lub odręcznie w sposób zapewniający czytelność tekstu.
f) Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
g) Wszystkie dokumenty Wykonawcy składają w formie elektronicznej jako zeskanowane dokumenty, na platformie aukcyjnej. Zamawiający wskazuje, że dopuszczalnymi formatami plików są formaty obsługiwane przez oprogramowanie Adobe Acrobat Reader DC (rozszerzenie .pdf).

4. CENA I KRYTERIA WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
a) Wykonawca w e-aukcji podaje cenę brutto za kwartalny przegląd (z VAT); cena obejmuje całkowity koszt realizacji usługi kwartalnego przeglądu dla czterech instalacji zgodnie z 1. Załącznik zaproszenia - Załącznik_nr_1_Wykaz_urządzeń_20180509.pdf, w tym w szczególności koszty dojazdu do Zamawiającego oraz koszty użytych materiałów.
b) Cena brutto za realizację całego zamówienia stanowi kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej; waga kryterium: 100%.
c) System automatycznie przeliczy ceny brutto za realizację całego zamówienia oraz punktację i ustali pozycję każdego z Wykonawców.
Wpisanie każdej CENY BRUTTO w sali aukcyjnej należy potwierdzić naciśnięciem klawisza ENTER.

5. WARUNKI PŁATNICZE
a) Za wykonanie całego zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe brutto, będące wynikiem aukcji elektronicznej, w którym zawiera się należny podatek od towarów i usług (VAT), zgodny z obowiązującymi przepisami.
b) Wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty oraz koszty dojazdu. Wykonawca powinien uwzględnić w wynagrodzeniu wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia, a szczególnie informacje, wymagania i warunki podane w Zaproszeniu.
c) Zamawiający przewiduje płatności, na podstawie faktury VAT/rachunku wystawionej/-ego po każdorazowym zrealizowaniu przez Wykonawcę usługi. Płatność faktury VAT/rachunku w terminie 30 dni od dnia jej/jego wystawienia.
d) Podstawą wystawienia faktury VAT/rachunku będzie podpisany przez Zamawiającego lub upoważnionego przez niego przedstawiciela protokołu wykonania usługi.
e) Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania faktury VAT/rachunku Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia wystawienia.

6. REALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
a) Usługa konserwacji instalacji gaszenia gazem NOVEC będzie realizowana w cyklach kwartalnych przez okres 4 lat od dnia zawarcia umowy (tj. 16 usług konserwacji w okresie trwania Umowy) w dni robocze (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godz. 9:00-15:00, zgodnie z zasadami zawartymi we wzorze Umowy stanowiącym 4. Załącznik zaproszenia - Załącznik_nr_4_Projekt_umowy_na_konserwację_gaszenia_gazem_NOVEC-2.pdf. Dokładny termin wykonania każdorazowej usługi będzie ustalany z Zamawiającym.
b) Wykonawca zobowiązany będzie stosować się w czasie realizowania zamówienia do wewnętrznych przepisów porządkowych i bezpieczeństwa obowiązujących na terenie Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta.
c) Czas trwania czynności serwisowych podczas każdego z przeglądów nie może być dłuższy niż 2 dni robocze, liczone od dnia rozpoczęcia prac.

7. INNE WARUNKI:
a) Termin związania ofertą będzie wynosić 30 dni od dnia zakończenia Rundy aukcyjnej.
b) Jeżeli Wykonawca, którego oferta złożona w toku aukcji elektronicznej została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia Umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny oraz nałożyć na Wykonawcę karę umowną w wysokości 20% wartości brutto całego zamówienia.
c) Jeżeli Wykonawca nie zachowa terminu realizacji przedmiotu zamówienia, niezależnie od swojej winy, Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę karę umowną w wysokości 3% wartości brutto zamówienia za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednakże łącznie nie więcej niż 20% wartości brutto zamówienia;
d) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia aukcji elektronicznej, jeżeli cena najkorzystniejsza oferty złożonej w aukcji elektronicznej lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (ustaloną na podstawie obliczeń wewnętrznych Zamawiającego), chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
e) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści Ogłoszenia, odrzucenia złożonych ofert, unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny albo ogłoszenia kolejnej rundy. Zamawiający ma obowiązek natychmiast informować o możliwych zmianach wszystkich uczestników postępowania.
f) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej dla całego zamówienia.
g) Oferty mogą zostać skonfrontowane z ofertą porównawczą wynikającą z obliczeń wewnętrznych Zamawiającego. Oferta porównawcza zostaje ustalona przed rozpoczęciem przetargu oraz w trakcie przetargu nie dochodzi do jej zmiany.
h) Wykonawca zapewnia niezmienność podanej w ofercie ceny świadczenia usługi konserwacji instalacji gaszenia gazem NOVEC przez cały okres obowiązywania Umowy z zastrzeżeniem postanowień § 8 nw. Umowy.
i) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia – w takiej sytuacji przepisy, a także postanowienia Ogłoszenia dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy, o których mowa powyżej, ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację przedmiotu zamówienia.
j) Informacje o środkach odwoławczych przysługujących Wykonawcy w toku postępowania określone zostały w rozdz. XIII Regulaminu.

* W przypadku, o którym mowa lit. i powyżej Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentacji ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający będzie prowadził wszelką korespondencję wyłącznie z tak ustanowionym pełnomocnikiem.
* Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może żądać przed realizacją przedmiotowego zamówienia w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

k) Szczegółowe warunki wykonywania Umowy są zawarte we wzorze umowy stanowiącym 4. Załącznik zaproszenia - Załącznik_nr_4_Projekt_umowy_na_konserwację_gaszenia_gazem_NOVEC-2.pdf.
OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Usługi konserwacji instalacji gaszenia gazem NOVEC

VI. OCENA MULTIKRYTERIALNA


Dla określenia kolejności według oceny kryterialnej przetargu został wykorzystany następujący wzorzec:

kiedy najlepszą ofertą jest minimalna wartość
minimalna oferta * waga (%)
oferta uczestnika


kiedy najlepszą ofertą jest maksymalna wartość
oferta uczestnika * waga (%)
maksymalna ofertaW ocenie kryterialnej zostaną zawarte następujące pozycje:

WAGACHARAKTER

Cena całkowita100.00

W przypadku, że w kryterium o malejącym charakterze uczestnik złoży ofertę, której wynikiem będzie oferta o wartości zerowej, to ta oferta nie zostanie zaakceptowana przez system. Uczestnik zostanie o tym fakcie poinformowany.

OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Usługi konserwacji instalacji gaszenia gazem NOVEC

VII. KONTAKT / DANE ZAMAWIAJĄCEGO


Postępowanie (e-aukcja) prowadzone jest przez zamawiającego sektorowego (Zamawiający, zleceniodawca przetargu):
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.
ul. Gen. S. Maczka 35, 94-328 Łódź, Polska

Sąd Rejonowy dla Łodzi–Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000057719
NIP: 7290113494 | REGON: 470788461 | Kapitał zakładowy: 302 581 450,00 zł (w pełni opłacony).


Szczegółowych informacji dotyczących przedmiotu aukcji udziela:
Artur Jędrych
Kierownik Działu Technicznego
------------------------
telefon: (+48) 571 291 136
email: a.jedrych@airport.lodz.pl

Za administrację e-aukcji odpowiada oraz informacji w zakresie przeprowadzenia niniejszego postępowania udziela:
Edyta Barys
Referent ds. Projektów i Przetargów
------------------------
telefon: (+48) 42 683 52 10 wewn. 1244
email: e.barys@airport.lodz.pl


------------------------
Zapraszamy na stronę internetową Portu Lotniczego Łódź: http://www.lotnisko.lodz.pl
Dołącz do nas na Facebooku: https://www.facebook.com/PortLotniczyLodz
Obserwuj nas na Twitterze: https://twitter.com/Lodz_Airport
Odwiedź stronę Cargo Portu Lotniczego Łódź: http://cargo.airport.lodz.pl/
OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Usługi konserwacji instalacji gaszenia gazem NOVEC

VIII. ZASADY


ZASADY PRZETARGÓW ON-LINE PROE.BIZ:
 • można odtworzyć po kliknięciu Zasady postępowań on-line PROebiz

 • udział w e-aukcji jest bezpłatny, Zamawiający nie zwraca Wykonawcom żadnych kosztów udziału w e-aukcji.
OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Usługi konserwacji instalacji gaszenia gazem NOVEC

IX. INSTRUKCJE


WYMOGI TECHNICZNE SYSTEMU E-AUKCYJNEGO PROE.BIZ
Komputer Państwa powinien być podłączony do Internetu. Żeby podczas uczestniczenia nie doszło do żadnych zakłóceń należy mieć w komputerze zainstalowaną jedną ze wspieranych przeglądarek internetowych:
- Microsoft Internet Explorer 11.0 oraz wyższa (http://microsoft.com/ie);
- Mozilla Firefox 13.0 oraz wyższa (http://firefox.com);
- Google Chrome (http://google.com/chrome)
- Microsoft Egde ((http://google.com/chrome).).

Następnie należy mieć zainstalowany Adobe Flash Player (http://get adobe.com/flashplayer) w przeglądarce muszą być pozwolone wyskakujące okna i włączone cookies. Instrukcje jak w przeglądarce włączyć cookies można znaleźć na http://proebiz.com/pl/support w części USTAWIENIA pod pozycją Ustawienia cookies.

W JAKI SPOSÓB NALEŻY SIĘ ZGŁOSIĆ DO PRZETARGU ELEKTRONICZNEGO
W części II. Zgłoszenie niniejszego Ogłoszenia należy kliknąć TUTAJ. W ten sposób można wejść do formularza zgłoszeniowego firmy uczestnika. Tutaj należy uzupełnić wymagane dane, wyrazić zgodę z Zasadami on-line przetargów PROe.biz oraz wysłać formularz. W ten sposób firma zgłosi się do przetargu elektronicznego.

Częścią Zgłoszenia jest wybranie loginu oraz hasła (długość min. loginu oraz hasła jest 8 znaków). Za pomocą danych tych można następnie (po otrzymaniu klucza) wejść do sali e-aukcyjnej. Zaleca się wybranie łatwego do zapamiętania loginu oraz hasła, prosimy nie używać spacji albo znaków diakrytycznych (ć, ę itp.).
Swoje dane zgłoszeniowe należy pamiętać!

JAK WEJŚĆ DO SALI E-AUKCYJNEJ?
Do wejścia do sali e-aukcyjnej należy użyć odsyłacza (adres) w części I. Ogólne niniejszego Ogłoszenia. Po kliknięciu otworzy się przeglądarka internetowa pod adresem sali e-aukcyjnej Zamawiającego. Następnie uczestnik powinien się zalogować (za pomocą loginu, hasła - wybrane przez uczestnika w zgłoszeniu oraz klucza – uczestnik otrzyma e-mailem). Jeżeli dane te zostaną wprowadzone poprawnie (hasło oraz klucz są znane wyłącznie uczestnikowi i nie należy ich udostępniać osobom trzecim), dpo weryfikacji danych nastąpi przekierowanie do sali e-aukcyjnej. Dziesięciocyfrowy klucz dostępu można kopiować (np. za pomocą Ctrl+C) z e-maila, a następnie umieścić w odpowiednim polu (Ctrl+V). Do sali e-aukcyjnej nie można wejść przed rozpoczęciem e-aukcji (początkiem postępowania jest w większości przypadków czas ogłoszenia Rundy wstępnej). W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z administratorem; podany jest on w części VII. Kontakt / Dane Zamawiającego.

JAK MOŻNA SIĘ WYLOGOWAĆ Z SALI E-AUKCYJNEJ?
Wylogowanie należy przeprowadzić za pomocą przycisku LOGOUT, ktróry znajduje się w prawym górnym rogu sali e-aukcyjnej. Jeżeli wylogowanie zostanie przeprowadzone zamknięciem okienka przeglądarki, do sali e-aukcyjnej będzie można ponownie się zgłosić po upłynięciu 1 minuty.

CO MOŻNA PRZEPROWADZAĆ PODCZAS RUNDY WSTĘPNEJ?
Runda wstępna jest przeznaczona do podania cen wstępnych oraz kryteriów zmiennych. W rundzie tej można obejrzeć salę e-aukcyjną oraz zapoznać się z jego poszczególnymi funkcjami. Zwłaszcza trzeba zwrócić uwagę na czas pozostały do końca trwania rundy. Czas ten zmienia się zazwyczaj w ramach 3 – 5 sekund (jeżeli do końca rundy pozostaje mniej niż doba). Jeżeli nie dochodzi do zmiany, istnieje prawdopodobieństwo, iż połączenie zostało przerwane i należy się znowu zalogować.
W rundzie tej uczestnik ma za obowiązek podać ceny wstępne. Po wpisaniu każdej ceny NALEŻY POTWIERDZIĆ CENĘ NACIŚNIĘCIEM KLAWISZA ENTER! Podczas Rundy wstępnej można zmieniać dowolnie ceny oraz kryteria zmienne. Uczestnik widzi tylko własną ofertę. Jeżeli nazwa pozycji jest podkreślona, poprzez kliknięcie w daną nazwę pozycji odtworzą się uwagi z nią związane (zazwyczaj są to informacje uściślające, lub też zdjęcie, załącznik itp.).

Kryteria zmienne należy podawać kliknięciem na pole danego kryterium w prawej kolumnie (jeżeli kryterium nie jest uzupełnione w danym polu jest słowo „zmienić" albo pole jest puste).

CO MOŻNA ROBIĆ W CZASIE RUNDY KONTROLNEJ?
Runda ta służy zleceniodawcy do oficjalnej kontroli. Przeważnie jest przeprowadzana kontrola poprawności wprowadzonych ofert, kontrola kwalifikacji lub też testowanie dostarczonych próbek. Uczestnicy w tej rundzie nie mogą niczego zmieniać, w przypadku że dojdzie do błędu należy swoją ofertę poprawić, zmianę tą przeprowadza administrator.

CO MOŻNA PRZEPROWADZAĆ PODCZAS RUNDY AUKCYJNEJ?
Podczas Rundy aukcyjnej można tylko obniżać swoją ofertę (w przypadku online przetargu zakupu) albo odwrotnie podwyższać swoją ofertę (w przypadku online przetargu sprzedaży).

Nowa oferta cenowa pozycji nie może być równa z aktualną minimalną ofertą (w przypadku przetargu zakupu), odpowiednio maksymalną ofertą (w przetargu sprzedaży).

W trakcie trwania e-aukcji prosimy o szczególną uwagę w zakresie:
 • czas do końca rundy - którego zmiana stwierdza kontakt uczestnika z systemem e-aukcyjnym. Jeżeli czas w sali e-aukcyjnej się zatrzyma, należy nacisnąć klawisz F5, by odświeżyć ekran.

 • komunikacja z administratorem - środek komunikacji z administratorem. Można tu komunikować z administratorem on-line.

Cały przebieg online przetargu od wysłania zaproszeń aż po jego zakończenie zostaje zaprotokołowany za pośrednictwem historii przetargu. Wszelkie przeprowadzone kroki zostają zapisane z dokładnością w czasie co do sekundy. Po zakończeniu online przetargu każdy uczestnik ma możliwość wglądu do własnej historii oraz protokołu uczestnika.

Runda aukcyjna bywa zazwyczaj przedłużana. Bliższe informacje o przedłużeniu można znaleźć w części III. Przebieg e-aukcji / Harmonogram.

Ze względu na techniczny charakter funkcjonowania systemów internetowych Zamawiający nie zaleca wprowadzania ofert cenowych w sali e-aukcyjnej w ostatnich sekundach bieżącej rundy. W ten sposób wprowadzone wartości mogą nie dotrzeć na czas do serwerów, na których przeprowadzana jest e-aukcja. Powodem może być na przykład tymczasowe obniżenie szybkości łącza internetowego, opóźniona reakcja przeglądarki lub systemu operacyjnego. Oferty wprowadzone w ostatnich 5 sekundach nie muszą zostać zaakceptowane przez system.

W RAZIE PROBLEMÓW TECHNICZNYCH W TRAKCIE ON-LINE PRZETARGU PROSIMY ZWRACAĆ SIĘ DO ADMINISTRATORA. KONTAKT NA ADMINISTRATORA MOŻNA ZNALEŹĆ W CZĘŚCI VII. Kontakt / Dane Zamawiającego.
OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Usługi konserwacji instalacji gaszenia gazem NOVEC