OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Zakup, produkcja i dostawa kalendarzy ściennych trójdzielnych na 2018 r. - UNIEWAŻNIONO

I. Ogólne

Zapraszamy Państwa do udziału w postępowaniu (przetargu), które zostanie przeprowadzone w trybie aukcji elektronicznej ("ERMMA", aukcja angielska odwrócona) 30. 10. 2017 12:00. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), na podstawie wyłączenia stosowania tej ustawy z art. 4 pkt 8 ustawy. Niniejsza aukcja elektroniczna zostanie przeprowadzona na podstawie przepisów "Regulaminu udzielania zamówień", przyjętego Zarządzeniem Nr 20/2007 Prezesa Zarządu Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. z dnia 28 sierpnia 2007 r., wraz z ostatnią zmianą wynikającą z Uchwały Nr 2/2014 Zarządu Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. z dnia 30 kwietnia 2014 r. (dalej: "Regulamin").

W przypadku zainteresowania naszą ofertą, proszę przeczytać poniższe informacje dotyczące przetargu oraz proszę wypełnić Zgłoszenie, które znajduje się w części II. Zgłoszenie tego Zaproszenia.

Po uzupełnieniu zgłoszenia, gdzie wybierzecie sobie Państwo swój login i hasło, zostanie wysłany na e-mail dziesięciocyfrowy klucz dostępu, i dopiero z tymi danymi można wejść do sali e-aukcyjnej, która znajduje się pod adresem: https://lodzairport.proebiz.com.

Łódź, dnia: 17. 10. 2017 09:00

Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.
--------------------
Katarzyna Dębowska-Janik
Specjalista ds. Marketingu
telefon: (+48) 663 035 886
e-mail: k.debowska@airport.lodz.pl
--------------------
Joanna Gaworska
Młodszy Specjalista ds. Projektów i Przetargów
telefon: (+48) 42 683 52 00 wewn. 1207
e-mail: j.gaworska@airport.lodz.pl

Ogłoszenia i przetargi Portu Lotniczego Łódź – strona informacyjna

Strona internetowa Portu Lotniczego Łódź

Biuletyn Informacji Publicznej Portu Lotniczego Łódź
Tisk
Nahoru

OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Zakup, produkcja i dostawa kalendarzy ściennych trójdzielnych na 2018 r. - UNIEWAŻNIONO

II. Zgłoszenie

Do wzięcia udziału w aukcji elektronicznej niezbędne jest uzupełnienie zgłoszenia, które można otworzyć TUTAJ.

Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na podany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej dziesięciocyfrowy klucz dostępu.

Przed uzupełnieniem zgłoszenia prosimy o sprawdzenie ustawienia Państwa przeglądarki. Więcej informacji znajdą Państwo w części XI. Instrukcje.
Tisk
Nahoru

OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Zakup, produkcja i dostawa kalendarzy ściennych trójdzielnych na 2018 r. - UNIEWAŻNIONO

III. Przebieg e-aukcji / Harmonogram

Przetarg zostanie zrealizowany formą "ERMMA" (angielska aukcja odwrócona). Po zgłoszeniu uczestnika do przetargu, zostanie przesłany uczestnikowi klucz dostępu.

I. ETAPY E-AUKCJI
E-aukcja składa się z trzech etapów:
 1. Runda wstępna, podczas której należy zalogować się do systemu, wybrać swój login i hasło, wprowadzić do zakończenia Rundy wstępnej (do 25. 10. 2017 12:00) ofertę (którą będzie można zmienić podczas Rundy aukcyjnej); wprowadzenie oferty oznacza:
  • wprowadzenie w systemie aukcyjnym ceny brutto za całość zamówienia (patrz pkt V.4.a Zaproszenia);
  • wprowadzenie wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń dokumentów i pełnomocnictw (w formie elektronicznej poprzez system aukcyjny w formacie obsługiwanym przez oprogramowanie Adobe Acrobat Reader DC - rozszerzenie .pdf);
  • przekazanie Zamawiającemu próbek wykonanych kalendarzy (patrz pkt VI.2 Zaproszenia).
 2. Złożenie dokumentów w innym formacie niż obsługiwanym przez ww. oprogramowanie, będzie traktowane przez Zamawiającego jako niezłożenie dokumentu w terminie). W przypadku braku wprowadzenia ceny brutto przez Wykonawcę w tej rundzie, Zamawiający nie wzywa Wykonawcy do wprowadzenia ceny brutto - taką ofertę (wypełnienie przez Wykonawcę zgłoszenia bez wprowadzenia ceny) traktuje się jako niezłożoną.
  Runda wstępna trwa od 17. 10. 2017 09:00 do 25. 10. 2017 12:00.

 3. Runda kontrolna, podczas której Zamawiający dokona kontroli ofert. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy do zakończenia Rundy wstępnej nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego próbek lub oświadczeń lub dokumentów, lub którzy nie złożyli pełnomocnictwa, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania, zgodnie z postanowieniami niniejszego pkt oraz pkt X.4.5. Regulaminu. Złożone na wezwanie Zamawiającego próbki, oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin zakończenia Rundy wstępnej. Zarówno wezwania, jak i uzupełnienia dokumentów, oświadczeń i pełnomocnictw następować będą za pomocą poczty elektronicznej i/albo systemu aukcji elektronicznej (z wyłączeniem próbek, patrz: pkt VI.2 Zaproszenia). Wykonawcy, którzy w odpowiedzi na wezwania Zamawiającego nie przekażą próbek, nie uzupełnią dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw zostaną wykluczeni z postępowania lub ich oferty zostaną odrzucone na podstawie postanowień Regulaminu. Wykonawcy wykluczeni z postępowania, lub których oferty zostaną odrzucone nie zostaną dopuszczeni do udziału w Rundzie aukcyjnej. W trakcie tej rundy Wykonawcy nie mają możliwości wprowadzania zmian w ofertach, mogą jednak sprawdzać czy nie występują problemy techniczne z udziałem w aukcji. W razie zaistnienia problemów bądź wątpliwości należy skontaktować się z Houston PROebiz – wsparciem technicznym aukcji (informacje kontaktowe dostępne są pod spisem części Ogłoszenia, po lewej stronie panelu) lub administratorem wskazanym w części IX. Kontakt / Dane Zamawiającego.
  Runda kontrolna rozpocznie się 25. 10. 2017 12:00 i zakończy się 30. 10. 2017 12:00.

 4. Runda aukcyjna, podczas której odbywa się elektroniczna licytacja i można składać kolejne oferty (postąpienia), przy czym: własną ofertę można tylko obniżać i nowa wartość oferty nie może być identyczna z obecną wartością minimalną. Klasyfikacja ofert odbywa się na bieżąco, każdy oferent otrzymuje na bieżąco informację o swojej klasyfikacji, jak również o warunkach najkorzystniejszej oferty. Zasady postępowania w czasie tej rundy opisane w części XI. Instrukcje.
  Runda aukcyjna została zaplanowana od 30. 10. 2017 12:00 do 30. 10. 2017 12:20.
II. ZASADY ZAKOŃCZENIA AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
Aukcja elektroniczna (Runda aukcyjna) przewidziana została na 20 min. Runda ta będzie każdorazowo przedłużana o 2 min. po jakiejkolwiek zmianie ceny brutto w ostatnich 2 min. trwania rundy. Ilość przedłużeń Rundy aukcyjnej jest nieograniczona. Czas przedłużenia Rundy aukcyjnej (2 min.) nie sumuje się z czasem pozostałym do jej końca.

III. WNIOSKI O WYJAŚNIENIE TREŚCI OGŁOSZENIA
Nie później niż przed upływem 3 dni przed zakończeniem Rundy wstępnej Wykonawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres osoby odpowiedzialnej za administrowanie e-aukcją, wskazanej w części IX. Kontakt / Dane Zamawiającego lub za pośrednictwem systemu aukcyjnego mogą składać wnioski (pytania) o wyjaśnienie treści Ogłoszenia lub o jego zmianę. Zamawiający udziela wyjaśnień lub informuje o dokonanych zmianach Ogłoszenia wszystkich Wykonawców, którzy wypełnili Zgłoszenie do e-aukcji, oraz do których Zamawiający wysłał elektroniczną informację o ogłoszeniu e-aukcji. Na wnioski złożone powtórnie w tej samej sprawie odpowiedzi nie udziela się. Wyjaśnienia lub informację o zmianie Zaproszenia Zamawiający przesyła nie później niż do zakończenia Rundy wstępnej. Wnioski złożone po terminie Zamawiający może pozostawić bez odpowiedzi.
Tisk
Nahoru

OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Zakup, produkcja i dostawa kalendarzy ściennych trójdzielnych na 2018 r. - UNIEWAŻNIONO

IV. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa kalendarzy ściennych trójdzielnych na 2018 r., zgodnie z poniższym szczegółowym Opisem przedmiotu zamówienia:

KALENDARZ ŚCIENNY TRÓJDZIELNY w ilości 400 szt.
 1. Wymiar całego kalendarza: 310 mm x 840 mm [patrz: Uwaga1];
 2. Główka wypukła (doklejana)
  • wymiar: 310 mm x 205 mm [patrz: Uwaga1];
  • materiał: karton 230 g, tektura;
  • druk: 4+0;
  • dodatki: folia błysk, hot stamping w dwóch miejscach (max. wymiar matrycy to 150 mm x 230 mm);
 3. Plecy:
  • maksymalny wymiar łącznie z główką: 310 mm x 840 mm (ostateczne wymiary do ustalenia z Zamawiającym);
  • materiał: karton z białym spodem 300 g;
  • druk: 4+0 HUV lub CMYK 4+0 + lakier dyspersyjny
 4. Kalendaria:
  • wymiar: ok. 295 mm x 135 mm (ostateczny wymiar do ustalenia z Zamawiającym);
  • druk: 2+0 (kolory do ustalenia z Zamawiającym);
  • trzy wersje językowe: j. polski i j. angielski, j. niemiecki;
  • 12 zrywanych kart, 3 bloki x 12 miesięcy;
 5. Wykończenie:
  • pasek z czerwonym przesuwnym okienkiem,
  • pakowane w kartonową kopertę (karton biały, bez nadruku).

Uwaga1: Zamawiający dopuszcza zmianę wymiaru całego kalendarza i wymiaru główki o +/- 15 mm (ostateczne wymiary do ustalenia z Zamawiającym).
Tisk
Nahoru

OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Zakup, produkcja i dostawa kalendarzy ściennych trójdzielnych na 2018 r. - UNIEWAŻNIONO

V. Warunki udziału i niepodleganie wykluczeniu

I. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I NIEPODLEGANIE WYKLUCZENIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają nw. warunki:
 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
 2. dysponowania potencjałem technicznym: Zamawiający nie wskazuje żadnych szczególnych warunków w tym zakresie;
 3. posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie co najmniej 2 (dwie) usługi polegające na wykonaniu co najmniej 200 szt. kalendarza ściennego trójdzielnego;
 4. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
 5. sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
 6. niepodlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia: z postępowania o udzielenie zamówienia podlegają wykluczeniu:
  1. Wykonawcy, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania nie wykonali Zamówienia udzielonego im przez Spółkę lub wykonali je z nienależytą starannością;
  2. Wykonawcy, którzy znajdują się w sporze ze Spółką, a w szczególności, jeżeli spór dotyczy dostaw, usług lub robót budowlanych wykonywanych przez danego Wykonawcę na rzecz Spółki;
  3. Wykonawcy, którzy nie złożyli wymaganych oświadczeń, dokumentów lub nie spełnili innych wymagań koniecznych dla udziału postępowaniu;
  4. Wykonawcy, których upadłość bądź likwidację ogłoszono, lub w stosunku do których wszczęto postępowanie upadłościowe bądź likwidacyjne;
  5. Wykonawcy będący osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
  6. Wykonawcy będącymi osobami prawnymi, których urzędujących członków organów zarządzających prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
  7. Wykonawcy, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
  8. Wykonawcy, wobec których wszczęte zostało postępowanie o popełnienie przestępstw wymienionych w lit. e i f powyżej.
II. SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA WW. WARUNKÓW
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu przeprowadzona będzie w oparciu o złożone przez Wykonawców oświadczenia i dokumenty zgodne z formuła „spełnia – nie spełnia”.
Tisk
Nahoru

OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Zakup, produkcja i dostawa kalendarzy ściennych trójdzielnych na 2018 r. - UNIEWAŻNIONO

VI. Dokumenty i oświadczenia, próbki

1. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ WYKONAWCY:
 1. Pełnomocnictwo, określające zakres umocowania podpisane przez osobę/-y uprawnioną/-e do reprezentacji Wykonawcy – jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik;
 2. Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu / Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (1. Załącznik zaproszenia - Zał_1_Oświadczenie_Wykonawcy.doc);
 3. Wykaz usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i zakończenia oraz podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie wraz z próbkami, potwierdzający, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia (2. Załącznik zaproszenia - Zał_2_Wykaz_usług.doc).
2. PRÓBKI:
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z wykazem usług, o którym mowa powyżej - próbki kalendarzy o osobiście, kurierem lub za pomocą operatora pocztowego do siedziby Zamawiającego: Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. ul. Gen. Maczka 35 w Łodzi.

3. DODATKOWE INFORMACJE:
 1. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
 2. Wszystkie wymagane dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim, na maszynie, komputerze lub odręcznie w sposób zapewniający czytelność tekstu.
 3. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
 4. Wszystkie dokumenty Wykonawcy składają w formie elektronicznej jako zeskanowane dokumenty, na platformie aukcyjnej. Zamawiający wskazuje, że dopuszczalnymi formatami plików są formaty obsługiwane przez oprogramowanie Adobe Acrobat Reader DC (rozszerzenie .pdf).
Tisk
Nahoru

OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Zakup, produkcja i dostawa kalendarzy ściennych trójdzielnych na 2018 r. - UNIEWAŻNIONO

VII. Warunki Zamawiającego

1. CENA I KRYTERIA WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
 1. Wykonawca w e-aukcji podaje cenę brutto za całość zamówienia (z VAT); cena obejmuje całkowity koszt realizacji usług, w tym w szczególności koszty transportu do Zamawiającego.
 2. Cena brutto za realizację całego zamówienia stanowi kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej; waga kryterium: 100%.
 3. System automatycznie przeliczy punktację i ustali pozycję każdego z Wykonawców.
Wpisanie każdej CENY BRUTTO w sali aukcyjnej należy potwierdzić naciśnięciem klawisza ENTER.

2. MINIMALNY I MAKSYMALNY KROK POSTĄPIENIA
 1. Krok minimalny obniżenia ceny: cenę można obniżać minimalnie o 100.00 PLN (minimalny krok obniżenia ceny jest w stosunku do ceny pozycji uczestnika);
 2. Krok maksymalny obniżenia ceny: cenę można obniżać maksymalnie o 50.00 % (maksymalny krok obniżenia ceny jest w stosunku do ceny pozycji uczestnika).
3. WARUNKI PŁATNICZE
 1. Za wykonanie całego zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe brutto, będące wynikiem aukcji elektronicznej, w którym zawiera się należny podatek od towarów i usług (VAT), zgodny z obowiązującymi przepisami.
 2. Wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty oraz koszty dojazdu. Wykonawca powinien uwzględnić w wynagrodzeniu wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia, a szczególnie informacje, wymagania i warunki podane w Zaproszeniu.
 3. Zamawiający przewiduje płatność, na podstawie dokumentu księgowego wystawionego po zrealizowaniu przez Wykonawcę dostawy. Płatność dokumentu księgowego nastąpi w terminie 30 dni od dnia jego wystawienia.
 4. Podstawą wystawienia dokumentu księgowego będzie podpisany przez Zamawiającego lub upoważnionego przez niego przedstawiciela protokołu wykonania usługi i dostawy.
 5. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania dokumentu księgowego Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia wystawienia.
4. REALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 1. Projekt kalendarza dostarcza Wykonawcy Zamawiający.
 2. Wyłoniony w drodze aukcji elektronicznej Wykonawca (Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę) zobowiązany będzie w terminie 5 dni od dnia opublikowania informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej (protokołu zbiorczego) przesłać Zamawiającemu proponowane ostateczne wymiary, o których mowa w pkt IV Zaproszenia oraz przedstawić Zamawiającemu do akceptacji Zamawiającego:
  • wzory proponowanego kalendarium dostosowanego do projektu kalendarza;
  • wzory koperty, w które pakowane będą kalendarze;
  • proof całego kalendarza.
 3. W przypadku braku akceptacji Zamawiającego co do wyglądu kalendarium, koperty lub kolorystyki przedstawionej na proofie - Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia uwag Zamawiającego w terminie 3 dni od ich wniesienia.
 4. Nieprzedstawienie przez Wykonawcę wskazanych powyżej wzorów we wskazanym terminie albo przedstawienie lub nieuwzględnienie uwag we wskazanym powyżej terminie, Zamawiający będzie traktował jako uchylanie się od realizacji zamówienia.
 5. Dostawa kalendarzy odbędzie się osobiście lub kurierem do siedziby Zamawiającego: Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. ul. Gen. Maczka 35 w Łodzi.
 6. Termin realizacji produkcji i dostawy: do 21 dni od dnia zaakceptowania przez Zamawiającego wzorów i proofa.
 7. Produkcja kalendarzy odbędzie się na koszt i ryzyko Wykonawcy.
 8. Transport kalendarzy odbędzie się na koszt i ryzyko Wykonawcy w dni robocze (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godz. 8:00-15:00.
 9. Wszystkie kalendarze muszą być fabrycznie nowe, nie mogą nosić znamion użytkowania oraz muszą być pełnowartościowe w pierwszym gatunku. Kalendarze muszą być wolne od wad fizycznych i wad prawnych.
 10. W przypadku dostarczenia kalendarzy innych niż wymagane w zamówieniu lub kalendarzy nienależytej jakości lub w nienależytej ilości Wykonawca zobowiązany jest do ich wymiany na odpowiednie lub dostarczenie brakującej ilości na własny koszt i ryzyko niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 10 dni od chwili zgłoszenia nieprawidłowości przez Zamawiającego.
5. KLAUZULA WALORYZACYJNA
 1. Zamawiający zastrzega wprowadzenie zmiany do zamówienia w zakresie wynagrodzenia należnego Wykonawcy, bez pisemnej zmiany, na zasadach określonych poniżej.
 2. Zamawiający przewiduje zmianę wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług.
 3. W przypadku podwyższenia stawki podatku od towarów i usług w stosunku do stawki podatku od towarów i usług, która obowiązywała w dniu opublikowania informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej, wynagrodzenie wskazane w dniu opublikowania informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie wynagrodzenia netto pozostanie bez zmian, natomiast wynagrodzenie brutto zostanie powiększone proporcjonalnie do wysokości podwyższenia stawki podatku od towarów i usług.
 4. W przypadku obniżenia stawki podatku od towarów i usług w stosunku do stawki podatku od towarów i usług, która obowiązywała w dniu publikowania informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej, wynagrodzenie wskazane w dniu opublikowania informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie wynagrodzenia netto pozostanie bez zmian, natomiast wynagrodzenie brutto zostanie zmniejszone proporcjonalnie do wartości obniżenia stawki podatku od towarów i usług.
 5. Powyższe przepisy nie mają zastosowania do wynagrodzenia należnego lub wypłaconego Wykonawcy zgodnie z wyborem oferty najkorzystniejszej przed zmianą stawki podatku od towarów i usług. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim przepisy powyższe mają zastosowanie do tej części wynagrodzenia, która stanie się należna Wykonawcy po terminie wprowadzenia w życie zmiany stawki podatku od towarów i usług.
6. KARY UMOWNE
 1. Strony ustalają odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia w formie kar umownych.
 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:
  • uchylenie się Wykonawcy od realizacji zamówienia – w wysokości 20% wartości brutto zamówienia;
  • odstąpienie od realizacji zamówienia którejkolwiek ze Stron z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę lub niezawinionych przez Zamawiającego – w wysokości 10% wartości brutto zamówienia;
  • niezachowanie terminu realizacji przedmiotu zamówienia, niezależnie od winy Wykonawcy – w wysokości 0,5% wartości brutto zamówienia za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednakże łącznie nie więcej niż 20% wartości brutto zamówienia;
  • niedochowania terminu, o którym mowa w pkt 4 lit. e Zaproszenia. niezależnie od winy Wykonawcy – w wysokości 0,5% wartości brutto zamówienia za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednakże łącznie nie więcej niż 20% wartości brutto zamówienia.
  • W przypadku dostarczenia kalendarzy innych niż wymagane w zamówieniu lub kalendarzy nienależytej jakości lub w nienależytej ilości Wykonawca – w wysokości 10% wartości brutto zamówienia
 3. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku naprawienia szkody, jeżeli swoim działaniem bądź zaniechaniem przyczynił się do jej powstania.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści na zasadach ogólnych, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
 5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
 6. Odstąpienie od realizacji zamówienia przez którąkolwiek ze Stron nie pozbawia Zamawiającego uprawnienia do dochodzenia zastrzeżonych niniejszą Umową kar umownych.
 7. Zapłata kar umownych nastąpi na podstawie noty obciążeniowej doręczonej Stronie zobowiązanej do zapłaty.
7. INNE WARUNKI:
 1. Termin związania ofertą będzie wynosić 30 dni od dnia zakończenia Rundy aukcyjnej.
 2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta złożona w toku aukcji elektronicznej została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od przystąpienia do realizacji zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia aukcji elektronicznej, jeżeli cena najkorzystniejsza oferty złożonej w aukcji elektronicznej lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (ustaloną na podstawie obliczeń wewnętrznych Zamawiającego), chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści Ogłoszenia, odrzucenia złożonych ofert, unieważnienia przetargu albo ogłoszenia kolejnej rundy. Zamawiający ma obowiązek natychmiast informować o możliwych zmianach wszystkich uczestników postępowania.
 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej dla całego zamówienia.
 6. Oferty mogą zostać skonfrontowane z ofertą porównawczą wynikającą z obliczeń wewnętrznych Zamawiającego. Oferta porównawcza zostaje ustalona przed rozpoczęciem przetargu oraz w trakcie przetargu nie dochodzi do jej zmiany.
 7. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia – w takiej sytuacji przepisy, a także postanowienia Ogłoszenia dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy, o których mowa powyżej, ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację przedmiotu zamówienia.
 8. W przypadku, o którym mowa powyżej Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentacji ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający będzie prowadził wszelką korespondencję wyłącznie z tak ustanowionym pełnomocnikiem.
 9. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może żądać przed realizacją przedmiotowego zamówienia w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
Tisk
Nahoru

OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Zakup, produkcja i dostawa kalendarzy ściennych trójdzielnych na 2018 r. - UNIEWAŻNIONO

VIII. Ocena multikryterialna

Dla określenia kolejności według oceny kryterialnej przetargu został wykorzystany następujący wzorzec:

kiedy najlepszą ofertą jest minimalna wartość
minimalna oferta * waga (%)
oferta uczestnika


kiedy najlepszą ofertą jest maksymalna wartość
oferta uczestnika * waga (%)
maksymalna ofertaW ocenie kryterialnej zostaną zawarte następujące pozycje:

Cena całkowitaWaga: 100.00Charakter: malejący

W przypadku, że w kryterium o malejącym charakterze uczestnik złoży ofertę, której wynikiem będzie oferta o wartości zerowej, to ta oferta nie zostanie zaakceptowana przez system. Uczestnik zostanie o tym fakcie poinformowany.

Tisk
Nahoru

OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Zakup, produkcja i dostawa kalendarzy ściennych trójdzielnych na 2018 r. - UNIEWAŻNIONO

IX. Kontakt / Dane Zamawiającego

Postępowanie (e-aukcja) prowadzone jest przez zamawiającego sektorowego (Zamawiający, zleceniodawca przetargu):
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.
ul. Gen. S. Maczka 35, 94-328 Łódź, Polska

Sąd Rejonowy dla Łodzi–Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000057719
NIP: 7290113494 | REGON: 470788461 | Kapitał zakładowy: 302 581 450,00 zł (w pełni opłacony).


Szczegółowych informacji dotyczących przedmiotu aukcji udziela:
Katarzyna Dębowska-Janik
Specjalista ds. Marketingu
------------------------
telefon: (+48) 663 035 886
email: k.debowska@airport.lodz.pl


Za administrację e-aukcji odpowiada oraz informacji w zakresie przeprowadzenia niniejszego postępowania udziela:
Joanna Gaworska
Młodszy Specjalista ds. Projektów i Przetargów
------------------------
telefon: (+48) 42 683 52 00 wewn. 1207
email: j.gaworska@airport.lodz.pl


------------------------
Zapraszamy na stronę internetową Portu Lotniczego Łódź: http://www.lotnisko.lodz.pl
Dołącz do nas na Facebooku: https://www.facebook.com/PortLotniczyLodz
Obserwuj nas na Twitterze: https://twitter.com/Lodz_Airport
Odwiedź stronę Cargo Portu Lotniczego Łódź: http://cargo.airport.lodz.pl/
Tisk
Nahoru

OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Zakup, produkcja i dostawa kalendarzy ściennych trójdzielnych na 2018 r. - UNIEWAŻNIONO

X. Zasady

ZASADY PRZETARGÓW ON-LINE PROE.BIZ:
 • można odtworzyć po kliknięciu Zasady postępowań on-line PROebiz

 • udział w e-aukcji jest bezpłatny, Zamawiający nie zwraca Wykonawcom żadnych kosztów udziału w e-aukcji.
Tisk
Nahoru

OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Zakup, produkcja i dostawa kalendarzy ściennych trójdzielnych na 2018 r. - UNIEWAŻNIONO

XI. Instrukcje

WYMOGI TECHNICZNE SYSTEMU E-AUKCYJNEGO PROE.BIZ
Komputer Państwa powinien być podłączony do Internetu. Żeby podczas uczestniczenia nie doszło do żadnych zakłóceń należy mieć w komputerze zainstalowaną jedną ze wspieranych przeglądarek internetowych:
- Microsoft Internet Explorer 7.0 oraz wyższa (http://microsoft.com/ie);
- Mozilla Firefox 13.0 oraz wyższa (http://firefox.com);
- Google Chrome (http://google.com/chrome).

Następnie należy mieć zainstalowany Adobe Flash Player (http://get adobe.com/flashplayer) w przeglądarce muszą być pozwolone wyskakujące okna i włączone cookies. Instrukcje jak w przeglądarce włączyć cookies można znaleźć na http://proebiz.com/pl/support w części USTAWIENIA pod pozycją Ustawienia cookies.

W JAKI SPOSÓB NALEŻY SIĘ ZGŁOSIĆ DO PRZETARGU ELEKTRONICZNEGO
W części II. Zgłoszenie niniejszego Ogłoszenia należy kliknąć TUTAJ. W ten sposób można wejść do formularza zgłoszeniowego firmy uczestnika. Tutaj należy uzupełnić wymagane dane, wyrazić zgodę z Zasadami on-line przetargów PROe.biz oraz wysłać formularz. W ten sposób firma zgłosi się do przetargu elektronicznego.

Częścią Zgłoszenia jest wybranie loginu oraz hasła (długość min. loginu oraz hasła jest 8 znaków). Za pomocą danych tych można następnie (po otrzymaniu klucza) wejść do sali e-aukcyjnej. Zaleca się wybranie łatwego do zapamiętania loginu oraz hasła, prosimy nie używać spacji albo znaków diakrytycznych (ć, ę itp.).
Swoje dane zgłoszeniowe należy pamiętać!

JAK WEJŚĆ DO SALI E-AUKCYJNEJ?
Do wejścia do sali e-aukcyjnej należy użyć odsyłacza (adres) w części I. Ogólne niniejszego Ogłoszenia. Po kliknięciu otworzy się przeglądarka internetowa pod adresem sali e-aukcyjnej Zamawiającego. Następnie uczestnik powinien się zalogować (za pomocą loginu, hasła - wybrane przez uczestnika w zgłoszeniu oraz klucza – uczestnik otrzyma e-mailem). Jeżeli dane te zostaną wprowadzone poprawnie (hasło oraz klucz są znane wyłącznie uczestnikowi i nie należy ich udostępniać osobom trzecim), dpo weryfikacji danych nastąpi przekierowanie do sali e-aukcyjnej. Dziesięciocyfrowy klucz dostępu można kopiować (np. za pomocą Ctrl+C) z e-maila, a następnie umieścić w odpowiednim polu (Ctrl+V). Do sali e-aukcyjnej nie można wejść przed rozpoczęciem e-aukcji (początkiem postępowania jest w większości przypadków czas ogłoszenia Rundy wstępnej). W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z administratorem; podany jest on w części IX. Kontakt / Dane Zamawiającego.

JAK MOŻNA SIĘ WYLOGOWAĆ Z SALI E-AUKCYJNEJ?
Wylogowanie należy przeprowadzić za pomocą przycisku LOGOUT, ktróry znajduje się w prawym górnym rogu sali e-aukcyjnej. Jeżeli wylogowanie zostanie przeprowadzone zamknięciem okienka przeglądarki, do sali e-aukcyjnej będzie można ponownie się zgłosić po upłynięciu 1 minuty.

CO MOŻNA PRZEPROWADZAĆ PODCZAS RUNDY WSTĘPNEJ?
Runda wstępna jest przeznaczona do podania cen wstępnych oraz kryteriów zmiennych. W rundzie tej można obejrzeć salę e-aukcyjną oraz zapoznać się z jego poszczególnymi funkcjami. Zwłaszcza trzeba zwrócić uwagę na czas pozostały do końca trwania rundy. Czas ten zmienia się zazwyczaj w ramach 3 – 5 sekund (jeżeli do końca rundy pozostaje mniej niż doba). Jeżeli nie dochodzi do zmiany, istnieje prawdopodobieństwo, iż połączenie zostało przerwane i należy się znowu zalogować.
W rundzie tej uczestnik ma za obowiązek podać ceny wstępne. Po wpisaniu każdej ceny NALEŻY POTWIERDZIĆ CENĘ NACIŚNIĘCIEM KLAWISZA ENTER! Podczas Rundy wstępnej można zmieniać dowolnie ceny oraz kryteria zmienne. Uczestnik widzi tylko własną ofertę. Jeżeli nazwa pozycji jest podkreślona, poprzez kliknięcie w daną nazwę pozycji odtworzą się uwagi z nią związane (zazwyczaj są to informacje uściślające, lub też zdjęcie, załącznik itp.).

Kryteria zmienne należy podawać kliknięciem na pole danego kryterium w prawej kolumnie (jeżeli kryterium nie jest uzupełnione w danym polu jest słowo „zmienić" albo pole jest puste).

CO MOŻNA ROBIĆ W CZASIE RUNDY KONTROLNEJ?
Runda ta służy zleceniodawcy do oficjalnej kontroli. Przeważnie jest przeprowadzana kontrola poprawności wprowadzonych ofert, kontrola kwalifikacji lub też testowanie dostarczonych próbek. Uczestnicy w tej rundzie nie mogą niczego zmieniać, w przypadku że dojdzie do błędu należy swoją ofertę poprawić, zmianę tą przeprowadza administrator.

CO MOŻNA PRZEPROWADZAĆ PODCZAS RUNDY AUKCYJNEJ?
Podczas Rundy aukcyjnej można tylko obniżać swoją ofertę (w przypadku online przetargu zakupu) albo odwrotnie podwyższać swoją ofertę (w przypadku online przetargu sprzedaży).

Nowa oferta cenowa pozycji nie może być równa z aktualną minimalną ofertą (w przypadku przetargu zakupu), odpowiednio maksymalną ofertą (w przetargu sprzedaży).

W trakcie trwania e-aukcji prosimy o szczególną uwagę w zakresie:
 • czas do końca rundy - którego zmiana stwierdza kontakt uczestnika z systemem e-aukcyjnym. Jeżeli czas w sali e-aukcyjnej się zatrzyma, należy nacisnąć klawisz F5, by odświeżyć ekran.

 • komunikacja z administratorem - środek komunikacji z administratorem. Można tu komunikować z administratorem on-line.

Cały przebieg online przetargu od wysłania zaproszeń aż po jego zakończenie zostaje zaprotokołowany za pośrednictwem historii przetargu. Wszelkie przeprowadzone kroki zostają zapisane z dokładnością w czasie co do sekundy. Po zakończeniu online przetargu każdy uczestnik ma możliwość wglądu do własnej historii oraz protokołu uczestnika.

Runda aukcyjna bywa zazwyczaj przedłużana. Bliższe informacje o przedłużeniu można znaleźć w części III. Przebieg e-aukcji / Harmonogram.

Ze względu na techniczny charakter funkcjonowania systemów internetowych Zamawiający nie zaleca wprowadzania ofert cenowych w sali e-aukcyjnej w ostatnich sekundach bieżącej rundy. W ten sposób wprowadzone wartości mogą nie dotrzeć na czas do serwerów, na których przeprowadzana jest e-aukcja. Powodem może być na przykład tymczasowe obniżenie szybkości łącza internetowego, opóźniona reakcja przeglądarki lub systemu operacyjnego. Oferty wprowadzone w ostatnich 5 sekundach nie muszą zostać zaakceptowane przez system.

W RAZIE PROBLEMÓW TECHNICZNYCH W TRAKCIE ON-LINE PRZETARGU PROSIMY ZWRACAĆ SIĘ DO ADMINISTRATORA. KONTAKT NA ADMINISTRATORA MOŻNA ZNALEŹĆ W CZĘŚCI IX. Kontakt / Dane Zamawiającego.
Tisk
Nahoru

OGŁOSZENIE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
(Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Zakup, produkcja i dostawa kalendarzy ściennych trójdzielnych na 2018 r. - UNIEWAŻNIONO

XII. Załączniki

1. Załącznik zaproszenia - Zał_1_Oświadczenie_Wykonawcy.doc

2. Załącznik zaproszenia - Zał_2_Wykaz_usług.doc

Tisk
Nahoru